PrintButton

29-02-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 5349/28-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Πειραιά, Παραδεισιάδη Η. Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιγίνης αρ.29, επιδόθηκε, με επίσπευση της «Α. ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, οδός Κρανιά, με ΑΦΜ: 093157030 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον Ιωάννη Καμπέρη του Εμμανουήλ, πρώην κάτοικο Ρίου Πατρών και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 14-02-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης εναντίον του που απευθύνεται στον Άρειο Πάγο, Περί Αναίρεσης της υπ' αρ.152/2018 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, με αριθμό 555/2019 κατάθεση και κλήση για παράσταση κατά την εκδίκαση στις 04-05-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Α1' Πολιτικό Τμήμα, με α.α. πινακίου -14- με εισηγητή την Αεροπαγίτη Α. Κοκοβού και ζητάει να αναιρεθεί η πιο πάνω προσβαλλόμενη απόφαση, να απορριφθεί η έφεση της αντιδίκου και να γίνουν δεκτές οι με αριθμούς 1186/432/21-3-2003 και 4378/1630/05-11-2003 αγωγές της αιτούσας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών και να καταδικαστούν οι καθ ων στην εν γένει δικαστική δαπάνη Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με την υπ' αριθμ. 8952Γ'/24-02-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Πειραιώς Ηλία Καλάκου, κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Έλλη - Θάλεια Συροπούλου, για την Βαρδή Μελαχροινή, πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδός Ξηρονομής αρ. 2 και Βερανζέρου αρ. 17, και ήδη άγνωστης διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. 13026/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία- Τμήμα Οικογενειακό), με την οποία το ως άνω Δικαστήριο, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της ως άνω αποφάσεως λόγους, δικάζει ερήμην των εναγομένων Ζαζάνη Ιωάννη του Σταύρου και της ανωτέρω, ορίζει παράβολο ποσού διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, για κάθε έναν από τους εναγόμενους, δέχεται την από 03-05-2017, με ΓΑΚ 532698/2017 και ΕΑΚ 891/2017 Αγωγή του Ζαζάνη Θεοφάνη του Σταύρου και της Ασημούλας, κατά των ανωτέρω εναγομένων, αναθέτει αποκλειστικά στον ενάγοντα την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των εναγομένων Σταύρου. Καταδικάζει τους εναγομένους, στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Προς γνώση και για τα νόμιμα. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Α. Παπάρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ύστερα από την 11-02-2020 έγγραφη παραγγελία της Πολυξένης Μαντέλου του Χρήστου, πληρεξουσίας δικηγόρου της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ και της Αγγελικής και συντασσομένων των υπ’ αρ. 4681/17-02-2020 και 4679/17-02-2020 εκθέσεων επιδόσεως, ο Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος, δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, για λογαριασμό του Μάρκο Λουντοβίν και της Άννας Γκινάι, αγνώστου διαμονής και λοιπών στοιχείων την υπ’ αρ. 381/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δημοσιευθείσα την 4-02-2020, ώστε να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, που ορίζονται στο διατακτικό της, το οποίο έχει ως εξής: α) δέχεται την από 17-09-2019 και με αρ.κατ.έκθ.δικ. 80485/3500/2019 αίτηση της Ουρανίας Φλώρου του Ιωσήφ, β) αναπληρώνει δια της παρούσας απόφασης τη συναίνεση της Άννας Γκινάι και Μάρκο Λουντοβίν για την υιοθεσία του ανήλικου αβάπτιστου υιού τους από την αιτούσα, γ) κηρύσσει θετό τέκνο της αιτούσας το ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο που γεννηθήκε στον Άγιο Γεώργιο Ρίου Πατρών την 20-10-2017, φυσικοί γονείς του οποίου είναι ο Μάρκο Λουντοβίν και η Άννα Γκινάι. Αθήνα,25-02-2020 Ο δικαστικός επιμελητής Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο υπογράφων Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Ευάγγελος Δ. Ασημάκης, (Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα), με την γραπτή παραγγελία του Δικηγόρου Λάμπρου Ποδηματά πληρεξουσίου του Ε.Φ.Κ.Α., επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Αρ. Εκθέσεως Επίδοσης 2511/14.02.2020) για τον ISHA MUHAMMAD του ASHGRAL ALI, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής, οδός Σπ. Μακροδημήτρη και ήδη άγνωστης διαμονής , ακριβές αντίγραφο της από 07-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ αυτού, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ στο οποίο κατατέθηκε την 31.01.2020 σύμφωνα με την έκθεση με ΓΑΚ: 179/2020 και ΕΑΚ: 3/2020 της κ. Γραμματέα αυτού και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησης η 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η υπό δίκη αγωγή και να υποχρεωθεί ο καθ’ού να καταβάλει το ποσό που ζητά το ενάγων ΝΠΔΔ . Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 8099 / 25.10.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνου Ι.-Φ. Σάλεμ,μετά από παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Ι. Σκορδίλη, πληρεξουσίας της Αικατερίνης συζ. Ευσταθίου Αρμένη, θυγ. Γεωργίου Καρκανίδου, κατοίκου Αθηνών,οδός Μπινιάρη αριθμ.16, με Α.Φ.Μ.: 054622758, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Συροπούλου,για τον Ευστάθιο Αρμένη του Βασιλείου,πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής,οδός Πρεβέζης αριθμ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής,προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες,ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο της από 24/06/2019 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού,με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Οικογενειακών Διαφορών) και ΖΗΤΑ να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση. Να οριστεί νέα ημερομηνία για τη συζήτηση της από 29 Μαρτίου Αγωγής της πρώτης, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γ.Α.Κ.: 524068/2017 και Ε.Α.Κ.: 2995/2017 και να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή σε όλο της το αιτητικό με την οποία ΖΗΤΟΥΣΕ να γίνει δεκτή η αγωγή και να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος της με τον εναγόμενο,που αναφερόταν στο ιστορικό της αγωγής και τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα στις 28.2.1998.Στο τέλος της ΚΛΗΣΗΣ υπάρχουν οι κάτωθι πράξεις: α) η από 08.07.2019 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ανδριαννής ΚΑΡΚΑΝΗ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 60165/08.07.2019, ΕΑΚ: 1404/08.07.2019, Είδος Δικογράφου: ΚΛΗΣΗ,για το ότι κατατέθηκε σε αυτήν το ως άνω δικόγραφο και β) η από 08.07.2019 πράξη ορισμού συζήτησης της ιδίας ως άνω κ.Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Πινάκιο: Α6 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 16, Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και με την οποία ορίζει ημερομηνία συζήτησης της ως άνω την ενδεκάτη (11η) του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 3. Καλούμενο να παρασταθεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 25 / 02 / 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Ι. Σκορδίλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’ αρ. 1852/2019 Διάταξη της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών εκποιείται με δημόσιο πλειστηριασμό ακίνητο της πτώχευσης «ΑΤΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΕ» και το δ.τ. «GILLI DIET» που της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι το υπ’ αριθμόν έντεκα (11) γραφείο του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 3 και έχει επιφάνεια 23,40 τ.μ. και αγοραία αξία 25.000,00 Ευρώ. Δυνάμει της υπ΄ αρ. 26/2020 Έκθεσης της κ. Εισηγήτριας της πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών η εκποίηση θα ξεκινήσει με ελάχιστο χρηματικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00 €) Ευρώ την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την τοιχοκόλληση της Διακήρυξής εμού της συνδίκου στο γραφείο της κ. Εισηγήτριας, πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση αυτής στο ΔΔΔ, καθώς και στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΔΔΔ του τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ και δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ πέντε (5) ημέρες και θα επιδοθεί στην Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργό Οικονομικών), στον Διευθυντή Τελωνείου του τόπου εκτέλεσης, στην Δ.Ο.Υ. της πτωχής, στις αναγγελθείσες Δ.Ο.Υ. και τελωνεία είκοσι (20) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. Ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει ενώπιον της κ. Εισηγήτριας τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου τιμήματος με τραπεζικές επιταγές ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και το υπόλοιπο με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών. Οι δαπάνες μεταβίβασης και τα τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. ΑΘΗΝΑ, 28-02-2020 ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. ΜΠΟΥΚΑ ΣΚΟΥΦΑ 23 ΑΘΗΝΑ (ΤΚ 10673) ΤΗΛ: 2103644657 – 6937005547 ΕΜΑΙL Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Dissolution Notice of the Company under the trade name LINEAR INVESTMENTS INC with registration number C-89919 • The Corporation has been dissolved on 30-1-2020; • That the notice is addressed to all creditors and those alleging that they have any claim against the Corporation (including any claimant alleging that he has unliquidated or contingent claims and any person alleging that he has a contractual arrangement with the Corporation which remains unsatisfied); • Claimants must present their claims in writing and in detail at Lambadarios Law Firm 3 Stadiou Street – Athens 10562 by Monday 9th of March 2020. Disclaimer: The giving of this notice shall not constitute a recognition that any person is a proper creditor or claimant, and shall not revive or make valid or operate as a recognition of the validity of, or a waiver of any defense or counter claim in respect of any claim against the corporation, its assets, directors, officers or shareholders, which has been barred by any statute of limitations or become invalid by any cause, or in respect of which the corporation, its directors, officers or shareholders, have any defense or counterclaim. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε "ΑΝΑΡΓ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΣ- ΙΩΝ. ΒΑΛΑΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" τηλ. 6973824058 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 4853ΣΤ/27-02-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθήνας Ιωάννη ΓΚΙΚΑ ,κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ πληρεξούσιου δικηγόρου της εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Σπυρίδωνα Παπαδόπουλου , αγνώστου διαμονής, το από 26-02-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ κατά του τελευταίου και εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτης για την αναγκαστική κατάσχεση του ποσού των Ευρώ Εννέα Χιλιάδων Διακοσίων Δεκατριών και εξήντα λεπτών (€9.213,60) , πλέον των νόμιμων τόκων, επί τη βάσει της από 12-02-20 επιταγής προς πληρωμή, επιτασσομένης ταυτοχρόνως να μην καταβάλει στον καθ’ ου ούτε να πληρώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον τρίτο, οποιοδήποτε ποσό που τηρείται στα καταστήματα της σε μορφή κατάθεσης ή άλλη αιτία ή που πρόκειται να κατατεθεί, επ’ ονόματι του καθ’ ου, μέχρι του δεσμευομένου ποσού αλλά να το καταβάλει στην επιτάσσουσα και να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 985 ΚΠολΔ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του παρόντος ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ. Αντίκλητο και πληρεξούσιο δεκτικό καταβολής ορίζει τον δικηγόρο Πειραιά και Κηφισιάς, οδός Κοκκιναρά 26 Νικόλαο Θεοφανόπουλο (Α.Μ.1775 Δ.Σ.Π.) κάτοικο Πειραιά οδός Σαχτούρη αρ. 15 τηλ. 210 4284680. Αθήνα, 27 /2/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας