PrintButton

04-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου της Ρουμιάνα (Rumjana) Τζέλια (Xhelia) του Σέριφ (Sherif) και της Ζενγκίνε (Zengjine), το γένος Ισμαϊλάτι (Ismailati), κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 13-15, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 27/02/2020 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.35 μ.μ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριου ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ, για τον Ντρίταν (Dritan) Τζέλια (Xhelia) του Αγκίμ (Agim) και της Φερούζε (Feruze), πρώην κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου 57 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3065 Β’/ 27.02.2020 εκθέσεως μου επίδοσης, ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (Σοβαρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης λόγω ενδοοικογενειακής βίας και επικουρικά, λόγω 6ετούς διάστασης), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ:14752/17.02.2020 και ΕΑΚ:1748/2020 και ημερομηνία συζήτησης στις 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00π.μ., Διαδικασία: Οικογενειακό – Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο: Α7 (ΜΟΝ), Αριθμός Πινακίου: 24, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 4, αίθουσα 2. Η επίδοση γίνεται για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ορίζεται, ζητώντας με αυτήν να λυθεί ο νόμιμος πολιτικός γάμος της ενάγουσας με τον εναγόμενο που τελέστηκε στο Δημαρχείο του Μεμαλίαϊ, περιφέρειας Τεπελένι της Δημοκρατίας της Αλβανίας, στις 09/07/2001, λόγω ισχυρού κλονισμού. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 10402/17-02-2020 Έκθεση Επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 112, με ΑΦΜ: 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήρθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ για τον ΠΑΝΤΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ, πρώην κάτοικου Περισσού, οδός Καζάζη 8 με Α.Φ.Μ 048344590, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 16256/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 03-12-2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 761/27-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αλεξίας Σταλίδου, ως Εισαγγελέως Ανηλίκων, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Μαρία Βασιλοπούλου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 19-02-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ της δεύτερης, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 15979/2020 και ΕΑΚ 752/2020, που συζητείται την 10-03-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΑ και αριθμό Πινακίου:15, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 2, Αίθουσα 202, και ΖΗΤΑΕΙ να αφαιρεθεί από την καθ’ ης Μαρία Βασιλοπούλου το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου της ,ΑΚΟ Βασιλοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 21.12.2005.Να ανατεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανηλίκου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – «Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας»(Κ.Κ.Π.Π.Α.). Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11392/20-02-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ. 50Α, με Α.Φ.Μ 998106085 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό ΠΑΣΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κάτοικο Ζακύνθου, οδός Κόλυβα, με Α.Φ.Μ 021690591 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Διαδικασία Μισθωτική) με ΓΑΚ: 988/2020, EAK: 14/2020, η οποία κατατέθηκε στις 18/02/2020, και με στοιχεία προσδιορισμού, Έκθεμα: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Αριθμός: 4, Αίθουσα/Γραφείο: -, Ημερομηνία: 27-05-2020, Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 09:00, με κοινοποίηση / επίδοση νόμιμα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 21/02/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ Με την υπ. Αρ. 335/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτωχεύσεως της Μαρίας Μπενέκου εκποιούνται υπό του συνδίκου, οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οικοδομής, κείμενης στην Ν.Σμύρνη -Αττικής , επί της οδού ΕΒΡΟΥ 12 και συγκεκριμένα : α)η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, που καλύπτει ολόκληρο των όροφο , επιφανείας 118,88 τμ, β) η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου πάνω από το ισόγειο, ορόφου , που καλύπτει ολόκληρο τον όροφο , επιφανείας 118,88 τμ και γ) το δικαίωμα υψούν επί των δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής , ήτοι τρεις μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες των ορόφων αυτών αντίστοιχα, επιφανείας 118,88 τμ εκάστη , καθώς και το κοινόχρηστο δώμα , με τα αναλογούντα επ αυτών ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 247,75 τμ. Ως ελάχιστο τίμημα πώλησης (για το οικόπεδο και το όλο ακίνητο ) ορίστηκε το συνολικό ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (309.400 €), με βάση την υπ. αρ. 893/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά πάροδο είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα και την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κ. Εισηγήτρια. Η δαπάνη μεταβίβασης και όλα τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 03.03.2020 Ο Σύνδικος της πτώχευσης Παντελεήμων Σ. Αμούργης 210-3644057,6972217090 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα-Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 (αιτούσα), επιδόθηκε στις 27-2-2020 (με την με αριθμό 7842Γ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου) στον κ.Απόστολο Δεληγιάννη-Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Χρήστο Παλαβρατζή του Γεωργίου, με ΑΦΜ 145505210, πρώην κάτοικο Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής (καθ’ ού η αίτηση- άρθρο 134 παρ.1 Κ.Πολ.Δ), πιστό αντίγραφο από το με αριθμό 9767/2015 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 9842/7-7-2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των 79.354,40 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 14-4-2015, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση καθώς και 1.350,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο υπάρχει η από 20-2-2020 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με την οποία ο καθ’ ού η αίτηση επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα τα παρακάτω ποσά: 1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο 79.345,40 ευρώ με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 14-4-2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση. 2Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.350,00 ευρώ. 3.Για λήψη απογράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ. 4.Για σύνταξη επιταγής 225,00 ευρώ. 5.Για παραγγελία προς επίδοση, καθώς και επίδοση 55,00 ευρώ. τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 & 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφλησή της. Διαφορετικά σε περίπτωση μη πληρωμής θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση οπότε θα πληρωθούν και 50,00 ευρώ για την παραγγελία προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Εμμανουήλ Τακάκης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 90, τηλ. 210 6143661. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα, 3-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα- τηλ. 2521024833 ΑΦΜ 023481659 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα-Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201 (αιτούσα), επιδόθηκε στις 27-2-2020 (με την με αριθμό 7843Γ/27-2-2020 έκθεση επίδοσής μου) στον κ.Απόστολο Δεληγιάννη-Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Χρήστο Παλαβρατζή του Γεωργίου, με ΑΦΜ 145505210, πρώην κάτοικο Καβάλας, Εγνατίας 76 και ήδη αγνώστου διαμονής (καθ’ ού η αίτηση- άρθρο 134 παρ.1 Κ.Πολ.Δ), πιστό αντίγραφο από το με αριθμό 2747/2017 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της με αριθμό 2759/7-7-2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας: Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα για τις πραγματικές και νομικές αιτίες που μνημονεύονται στο ιστορικό, το συνολικό ποσό των 57.037,04 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας 4,370% από 14-4-2015, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν το ποσό των εξόδων, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση καθώς και 2.973,00 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο υπάρχει η από 20-2-2020 επιταγή προς πληρωμή σύμφωνα με την οποία ο καθ’ ού η αίτηση επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα τα παρακάτω ποσά: 1.Για επιδικασθέν κεφάλαιο 57.037,04 ευρώ με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από 14-4-2015 μέχρι την πλήρη εξόφληση. 2Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 2.973,00 ευρώ. 3.Για λήψη απογράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ. 4.Για σύνταξη επιταγής 495,50 ευρώ. 5.Για παραγγελία προς επίδοση, καθώς και επίδοση 55,00 ευρώ. τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 & 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μέχρι την εξόφλησή της. Διαφορετικά σε περίπτωση μη πληρωμής θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση οπότε θα πληρωθούν και 50,00 ευρώ για την παραγγελία προς εκτέλεση. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ορίζεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Εμμανουήλ Τακάκης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 90, τηλ. 210 6143661. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα, 3-3-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Πτολεμαίων 15-Δράμα- τηλ. 2521024833 ΑΦΜ 023481659 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 4795Δ’/18-02-2020 του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Πολ. Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για την άγνωστης διαμονής εναγόμενη, Κατίνα χήρα Παναγιώτη Ευθυμίου το γένος Βασιλείου Μιγκού, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 283/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτικής διαδικασίας) με την οποία αναγνωρίζεται ότι στο πρόσωπο του ενάγοντος, Μιχαήλ Μελετίου του Βαγιανού, συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος νομής της 15ετούς κτητικής παραγραφής στο ακίνητο-αγρός, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και σε ποσοστό 2/4 εξ αδιαιρέτου, εμβαδού 3.460.- τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «Δυο Βουνάρια» της κτηματικής περιφέρειας Καλυθιών με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 4, φύλλο 15, μερίδα 687 γαιών Καλυθιών, φάκελος 1066 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 19 Φεβρουαρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε εφαρμογή της πράξης 27/08-11-2019 Θέμα 2° της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει δεκαεπτά (17) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή σχετικών υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο έως και Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. - είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος: Γραμματεία Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνα 28, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα Τηλ.: +30 210 5385607 - είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το έντυπο της αίτησης που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://pch.uniwa.gr/. Η Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας Αρετή Λάγιου Καθηγήτρια ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ιερά Βασιλική, Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού Πάτμου (ΝΠΙΔ) Πάτμος, 25-02-2020 Επανάληψη της υπ.αριθμ 01/2020 προκήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Ο δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκμισθώσεως του ξενοδοχείου “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - SUMMER” και δύο παρακείμενων οικοπέδων στη θέση «Χοχλακάς, περιοχή Σκάλας Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου που είχε ορισθεί για την 24/02/2020 ώρα 11:00 π.μ. στην Ιερά Μονή Πάτμου στην Χώρα Πάτμου με τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6% και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη , απέβη άκαρπος. Προς τούτο διακηρύσσεται επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Παρασκευή 20η Μαρτίου 2020 ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο (Χώρα Πάτμου –Ιερά Μονή Πάτμου) και σε περίπτωση ματαίωσής του για οποιονδήποτε λόγο εκ νέου η Δευτέρα 30η Μαρτίου 2020 ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, με τιμή πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον τέλους χαρτοσήμου 3.6% και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στο από 30-01-2020 φύλλο της εφημερίδας ‘ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’ και οι λεπτομέρειες καθώς και οι όροι της διενέργειας του εν λόγω δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού μαζί με τα παραρτήματα της διακήρυξης είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.patmosmonastery.gr. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου των διαγωνιζόμενων ή µε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΙΜΠ, Χώρα Δ. Πάτμου Ν. Δωδεκανήσου, Πάτμος ΤΚ 855 00, το αργότερο μέχρι και την καταληκτική ημέρα του μετ’ επανάληψιν διαγωνισμού, δηλ. την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. ή σε περίπτωση εκ νέου ματαίωσης μέχρι την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πάτμου Κύριλλος Πέντες ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 120 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάζα, β) Επίθεμα, γ) Επίδεσμο προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 118 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Γάντια, β) Καθετήρες, γ) Σύριγγες, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊοντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 119 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, και συγκεκριμένα σε: α) Ουροσυλλέκτες, β) Μάσκες, γ) Συσκευές (Ορού,αίματος, κτλ.) προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου στην αποθήκη υλικού, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100 - 210 7208232 Α.Π. 117 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΓΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Θεραπευτηρίου σε είδη υγειονομικού υλικού, προκυρήσσει διαγωνισμό για ποσό εως 40.000 ευρώ ετησίως χωρίς ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης και του αναλυτικού πίνακα των προϊόντων, θα γίνεται από την Τρίτη 03/03/2020 έως και την Παρασκευή 13/03/2020 ,από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, 11528 Ιλίσια, από τις 9:00 έως και τις 14:00. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος. Εάν η προσφορά δεν φέρει δείγμα θα γίνεται αποκλεισμός. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 16/03/2020 εως 31/03/2020. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 210 72 08 280. Αθήνα 25/02/2020 Για την εταιρεία Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας