PrintButton

06-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθ. 8/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «MAROUSSI CITY», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου του νομού Αττικής και εγκρίθηκε το από 04/11/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα, που έχει ως σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) του ως άνω καταστατικού. Αθήνα, 05/03/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αλέξανδρος Φιλιππόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο ALI (Αλή) SHAFAQAT (Σαφακάτ) του MAQSUD, κάτοικος Δηλεσίου (θέση 1η Δηλεσίου), ως έχοντος την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου του SAQIB (Σακίμπ) SHAFAQAT (Σαφακάτ) του ALI (Αλή) ηλικίας 2,5 ετών, κατοίκου ομοίως ως άνω άσκησε την από 20 Φεβρουαρίου 2020 αγωγή του περί διαζυγίου δι' εαυτόν και επιμελείας του υπ' αυτού εκ/νου ως άνω ανηλίκου τέκνου του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών και στρέφεται κατά της VANKOVA (Βάνκοβα) STEFKA (Στέφκα) STEFANOVA, αγνώστου διαμονής, η δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε ενώπιον του άνω Δικαστηρίου για την 21η Μαΐου 2020, και στην οποία ούτος την καλεί να παραστεί. Η παρούσα επίδοσή μου με αριθμό 5480Γ/5-3-2020 γίνεται προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προκειμένου η εναγομένη να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θήβα 5-3-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την με αριθμό 10796Δ/26.2.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γκίνης, πληρεξούσιας της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό του Γεωργίου Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 3-2-2020 Αίτησης - Κλήσης με ΓΑΚ 10308/2020 και ΕΑΚ 1116/2020 η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 12-5-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πινακίου 54 προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί στη συζήτηση ως ορίζεται ανωτέρω. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αίτησης θα γνωστοποιηθούν την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Αθήνα 5.3.2020 Ο δικαστικός επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Οπως προκύπτει από την με αριθμό 10795Δ/26.2.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Δημήτριου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Ελένης Γκίνης, πληρεξούσιας της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «EVIMA GROUP ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποιήθηκε νόμιμα στον Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Ροδούλας του Λαμπριανού, πρώην κατοίκου Γλυφάδας Στράβωνος αρ. 32 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από με αριθμό 3360/2019 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5.3.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Με την υπ’αριθ. 462/2020 Έκθεση της κας. Εισηγήτριας επί των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ»,με δ.τ. “ CHAMPION AEBE” (Μ.29825), κατόπιν της εκδοθείσας υπ’αριθ. 425/2020 Διατάξεως, εγκρίθηκε η εκποίηση τεσσάρων (4) ακινήτων της πτωχής εταιρείας, που βρίσκονται στο Άρμα Θηβών του Ν. Βοιωτίας- θέση «ΚΟΚΚΙΝΙΑ», ως εξής: 1o AKINHTO Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 24.616,84 τμ. σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα από Ιούλιο 2007 του τοπογράφου μηχανικού Κων/νου Κοτσοβού, 24.618,12 τμ. σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης από Δεκέμβριο 2006 της αρχιτέκτονος μηχανικού Αικατερίνης Γεωργακοπούλου, που συνοδεύει την οικοδομική άδεια, και 24.608,00 τμ. σύμφωνα με τους αρχικούς τίτλους αγοράς δύο όμορων αγροτεμαχίων επιφανείας 20.842,00 τμ. και 3.766,00 τμ. (βλ. το υπ’αριθ. 30617/30.07.1998 συμβόλαιο πώλησης αγροτικού ακινήτου της συμβολαιογράφου Θήβας Ευαγγελίας Καραμαγκιώτη και το υπ’αριθ. 6223/13.06.2000 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Θήβας Φωτεινής Κανέλλου, σχετ. 2,3), τα οποία έχουν ενοποιηθεί για την έκδοση της με αριθμό 239/2007 άδειας οικοδομής (βλ. και 279/2002 άδεια οικοδομής-σχετ. 4,5 ). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου γαιώδες, επίπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης Βόρεια με πλευρές 113,04 μ. με ιδιοκτησία Αντ. Σταμέλου και με πλευρά 109,43 μ. & 20,73 μ. με ιδιοκτησία Δημ. Νώντα, Ανατολικά με πρόσωπο 28,26 μ. & 61,95 μ. & 35,38 μ. & 36,51 μ. με ανώνυμη αγροτική οδό, Νότια με πλευρές 250,49 μ. με ιδιοκτησία Γ. Κυριακού και 43,04 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη και Δυτικά με πλευρές 45,57 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη και 25,48 μ. με ιδιοκτησία Αντ. Σταμέλου. Επί του προαναφερθέντος γηπέδου έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με της με αριθμό 279/09.12.2002 άδειας οικοδομής της Δ/σης Πολεοδομίας Θηβών και της με αριθμό 239/2007 άδειας οικοδομής της Γενικής Δ/σης Υποδομών & Ανάπτυξης Βοιωτίας οι κάτωθι κτιριακές εγκαταστάσεις: ΚΤΙΡΙΟ Α (Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα υπογείου και πατάρι), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο αποτελούμενο από ενιαίο χώρο επιφανείας 3.958,80 τμ. Εντός του κτιρίου έχουν κατασκευασθεί, υπερυψωμένος χώρος (Πατάρι Α- Διοίκηση) επιφανείας 517,26 τμ., που περιλαμβάνει χώρους γραφείων στο πατάρι και γραφεία υποδοχής, χημείο, WC, αποδυτήρια στο ισόγειο, οι οποίο διαθέτουν ψευδοροφή και πυρανίχνευση και υπερυψωμένο χώρο (Πατάρι Β- Αποθήκη) επιφανείας 222,48 τμ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους. Στο πλάι του κτιρίου έχει κατασκευασθεί λεβητοστάσιο επιφανείας 8,75 τμ. & δεξαμενή καυσίμου επιφανείας 10,78 τμ. Επίσης στο ως άνω κτίριο υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές πυρασφάλειας επιφανείας 176,00 τμ. ΚΤΙΡΙΟ Β (Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο με τμήμα υπογείου με πατάρι), ήτοι ένα (1) κτίριο επιφανείας 480,00 τμ. κατασκευασμένο στο σύνολό του από οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει πλαϊνό ύψος 7,50 μ. και ύψος κορυφής 9,00 μ. Εντός του κτιρίου έχει κατασκευασθεί υπερυψωμένος χώρος (Πατάρι- Αποθήκη) επιφανείας 120,00 τμ. Επίσης, στο εν λόγω κτίριο υπάρχει υπόγειος χώρος επιφανείας 238,00 τμ. που αναλύεται σε χώρο διέλευσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων επιφανείας 190,00 τμ. και διάδρομο επιφανείας 48,00 τμ. ΚΤΙΡΙΟ Γ ( Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο εδραζόμενο σε πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 6,50 μ. και ύψος κορυφής 8,00 μ. Αποτελείται από ενιαίο χώρο επιφανείας 2.228,84 τμ., μεγάλου ύψους. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, ήτοι ένα (1) μεταλλικό στέγαστρο επιφανείας 445,00 τμ., οποίος είναι κατασκευασμένος περιμετρικά του ΚΤΙΡΙΟΥ Β με ύψος 5,00 μ. ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ισόγειο μεταλλικό κτίσμα), ήτοι ένα (1) μεταλλικό κτίριο επιφανείας 340,00 τμ. εδραζόμενο σε πλάκα εξ οπλισμένου σκυροδέματος εντός του οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός του βιολογικού καθαρισμού της μονάδας. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 6,50 μ. και ύψος κορυφής 8,00 μ. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ήτοι ένα (1) κτίσμα επιφανείας 85,55 τμ. εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος ο υποσταθμός ρεύματος. Το κτίριο έχει πλαϊνό ύψος 3,50 μ. και ύψος κορυφής 4,00 μ. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΛΑΚΑ, ήτοι ένα (1) ισόγειο κτίσμα επιφανείας 49,98 τμ. αποτελούμενο από καθιστικό-κουζίνα σε ενιαίο χώρο, λουτρό, δωμάτιο. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ήτοι ένας (1) προκατασκευασμένος οικίσκος επιφανείας 8,91 τμ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ήτοι ένας (1) στεγασμένος χώρος πλησίον του κτιρίου του φύλακα επιφανείας 13,53 τμ. 2ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 6.189,00 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας (βλ. το υπ’αριθ. 528/2006 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας -Λεμονιάς Παπαδοπούλου- σχετ. 6). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες και επίπεδο. Σύμφωνα με τον τίτλο και το από Νοέμβριο 2006 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Χαρούλας Δημητρίου που μνημονεύεται σε αυτόν το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με τον τίτλο Βόρεια με πλευρά 61.07 μ. με ιδιοκτησία Π. Δημητρίου και με πλευρά 64,55 μ. με ιδιοκτησία Σ. Δάβρη, Ανατολικά με πλευρά 51,52 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Νότια με πλευρές 129,80 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ και Δυτικά με πλευρά 45,65 μ. με ιδιοκτησία Α. Σταμέλου. 3ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 8.205,10 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας ( βλ. το υπ’αριθ. 549/2007 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας- Λεμονιάς Παπαδοπούλου- σχετ. 7) και το από 24/9/2007 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Κατσούλη το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες, επίπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει σύμφωνα με τον τίτλο Βορειοανατολικά με πλευρά 75,29 μ. με ιδιοκτησία Αντωνίου Δαύρη, Νοτιοδυτικά με πλευρά 45,16 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Νοτιοανατολικά με πρόσωπο 132,79 μ. με αγροτική οδό και Βορειοδυτικά με πλευρά 146,67 μ. με ιδιοκτησία Οδυσσέα Δαύρη. 4ο ΑΚΙΝΗΤΟ Ένα (1) αγροτεμάχιο επιφανείας 15.265,74 τμ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας ( βλ. το υπ’αριθ. 611/2009 συμβόλαιο πώλησης και μεταβίβασης κυριότητας αγρού της συμβολαιογράφου Πειραιά Ηλιάνας- Λεμονιάς Παπαδοπούλου – σχετ. 8). Το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου, γαιώδες, επίπεδο, σύμφωνα δε με το τίτλο και το από Ιούνιο 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου μηχανικού Αντ. Κοτσοβού, το αγροτεμάχιο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Συνορεύει Βόρεια με πλευρά 104,02 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη, Νότια με πλευρά 42,14 με ιδιοκτησία Αντωνίου Σταμέλου και σε πλευρά 62,25 μ. με ιδιοκτησία εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕ, Ανατολικά με πλευρά 144,00 μ. με ιδιοκτησία Αθανασίου Δαύρη και Δυτικά με πλευρά 148,76 μ. με ιδιοκτησία Κουντούρη. Με την ως άνω Έκθεση (462/2020) ορίσθηκε ελάχιστο τίμημα (τιμή 1ης προσφοράς) για το 1ο ακίνητο το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων (2.105.000) ευρώ, για το 2ο ακίνητο το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων (43.000) ευρώ, για το 3ο ακίνητο το ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων (82.000) ευρώ και για το 4ο ακίνητο το ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) ευρώ, όπως καθορίζει η υπ’αριθ. 425/2020 Διάταξη της κας. Εισηγήτριας. Το παραπάνω τίμημα θα είναι άμεσα καταβλητέο αποκλειστικά με τραπεζικές επιταγές Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος και ειδικότερα το 1/3 του τιμήματος ως εγγυοδοσία κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού ενώπιον της κας. Εισηγήτριας και το υπόλοιπο ποσό με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης ενώπιον του συμβολαιογράφου, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την κατακύρωση. Η εκποίηση θα γίνει την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την κα. Εισηγήτρια. Οι δαπάνες μεταβιβάσεως και τυχόν λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 5-3-2020 Ο Σύνδικος Γεώργιος Σ. Σταματέκος Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω Αστροναυτών 19- Μαρούσι Τηλ. 210-6838826 Κινητό τηλ. 6977-320318 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 59/2020 Διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών, Βασιλικής Καραβιβέρη, αναγνωρίσθηκε η νόμιμη σύσταση του σωματείου (Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης του ν. 1264/1982) με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ» με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος, αριθμ. 6 και εγκρίθηκε το Καταστατικό του, αποτελούμενο από 31 άρθρα. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Μαριλένα Κ. Τσακίρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (148 Πτκ) Δυνάμει της με αρ. 13/18-2-2020 ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ και της με αρ. 14/18-2-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ της Εισηγήτριας της πτώχευσης Πρωτοδίκου Χαλκίδας Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη επετράπη στη σύνδικο Αικατερίνη Ζευγολάτη της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Ι. ΣΙΜΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΖΑΛ ΑΒΕΕ», (ΑΦΜ 094175230 ) που εδρεύει στον Δύστο Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, να εκποιήσει με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό: Α. τέσσερα συνεχόμενα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.781,10 τμ, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι: Α.1 / 1. Αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΜΑΓΟΥΛΙ» ή «ΜΑΝΑ», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστιάς Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυναίων συνολικής επιφάνειας 9.170τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7.137/25-7-1994 συμβολαιογραφική πράξη της Συμ/φου Αλιβερίου Ασπασίας Φωτιά νομίμως μεταγεγραμμένης). 2. Αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΜΗΛΙΑ ή ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ, κτηματικής περιφέρειας του Δ. Αλιβερίου επιφάνειας 2.411,10τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7687/28-7-1995 συμβόλαιο πώλησης της Συμ/φου Αλιβερίου Αναστασίας Μήτσικα Παπασταματίου και 8632/28-7-1997 πράξη εξόφληση, νομίμως μεταγεγραμμένων). 3.Αγροτεμάχιο στη θέση «Μαγούλι» ή «Νταμάρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυνέων του Υποθηκοφυλακείου Ταμυνέων, επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (8868/19-3-1997 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμ/φου Ταμυνέων Ασπασίας Φωτιά- Γιαννοπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα). 4.Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης, ορίων οικισμού, περιμετρικής ζώνης αυτών και ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) καθώς και εκτός ζώνης ή περιοχής που αφορούν οι διατάξεις του Νόμου 1337/1983, στην κτηματική περιφέρεια Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, ήδη Δήμου Ταμυνέων και στην ιδιαίτερη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ» επιφάνειας 1.500,00τμ, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (22886/20-6-2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμ/φου Ταμυνέων Νικολάου Παλδεμτζή που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Α2 /Κτιριακές εγκαταστάσεις που απαρτίζουν τη βιοτεχνία παραγωγής ζωοτροφών ανεγερθείσες τμηματικά μεταξύ των ετών 1990 και 2000. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 256.666,67 ευρώ. Β. μια διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) με αριθμό επτά (7), που θα ανεγερθεί μελλοντικά και θα έχει επιφάνεια 72,80 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 52 / 1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου 88,59 τ.μ., σε οικόπεδο 1.703,61τ.μ., στο «Δ’ Εμπορικό Κέντρο» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ακτή Νηρέως, θέση «Αράλυμος», όρος Σερβούνι της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (18781/15.5.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (μελλοντικού καταστήματος) του συμ/φου Ταμυνέων Νικόλαου Παλδεμτζή, που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 1.333,33 ευρώ. Η εκποίηση των άνω υπό Α. και Β. ακινήτων γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον της Εισηγήτριας με την παρουσία εμού της συνδίκου. Στον πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 85.555,56 ευρώ για τα υπό Α. ακίνητα και ποσό 444,33 ευρώ για το υπό Β. ακίνητο, με επιταγές έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συμψηφίζονται στο τίμημα, αν κατακυρωθούν σε αυτόν τα ακίνητα. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία της 17ης Μαρτίου 2020 δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 24η Μαρτίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 7η Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 5η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου και λοιπά έξοδα) θα βαρύνουν τον αγοραστή. Χαλκίδα, 25/2/2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Αικατερίνη Ζευγολάτη Τηλ. 697 3387937 Τροποποίηση καταστατικού του αθλητικού σωματείου "Απόλλων Παπάγου Χολαργού" Η υπ' αριθμόν 56/2019 διάταξη του ειρηνοδικείου Χαλανδρίου ( εκούσια δικαιοδοσία), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις άρθρων υπ' αριθμόν 1,2,3,6,12 και διαγραφή του υπ' αρ. 29 άρθρου του καταστατικού του αθλητικού σωματείου. Η αλλαγή ονόματος σε Ίωνας Δάφνης Υμηττού και αγγλική επωνυμία Athletic Club Ionas Dafnis Ymittou.Καθώς και η εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα 5-03-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εμμανουήλ Ατζαράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 1763β '/3.2.2020 έκθεσή μου επιδόσεως εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Ευβοίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Χαλκίδας κ. ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Χαλκίδας, Ελ. Βενιζέλου αρ. 32, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Μαρίας Γ. Πανούση, μέλους της δικηγορικής εταιρίας «ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΪΤΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ETAIPEIA» πληρεξούσιας του ενάγοντος Ελευθερίου Γ. Πανούση κατοίκου Δροσιάς Χαλκίδας, ως ειδικού επιτρόπου του ανηλίκου αβάπτιστου άρρενος με το επώνυμο Αχμάντ, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, δια τον εναγόμενο Ναούμ-Ναέεμ Αχμάντ του Μανζούρ, πρώην κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμ. 465/2019 Αποφάσεως του Μον/λούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία κηρύσσει το άρρεν αβάπτιστο τέκνο της δεύτερης εναγομένης Ιουστίνης Ζουμήτου του Ιωάννη κατοίκου Δροσιάς, με το επώνυμο Αχμάντ, που γεννήθηκε την 04-12-2010 στο 'Ιλιον Αττικής, μη γνήσιο τέκνο του πρώτου εναγόμενου, προς γνώσιν και δια τας νομίμους συνεπείας. Χαλκίδα 05-03-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ελένη Σωτ. Παπαϊωάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμούς 8179/2020 και 8180/2020 και 8181/2020 και 8182/2020 και 8183/04.03.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τους α) Γεώργιο Μιχαήλ Κουλλιά, β)Άννα, θυγ. Μιχαήλ Κουλλιά, γ) Εμμανουήλ Μιχαήλ Κουλλιά, δ) Αντώνιο Μιχαήλ Κουλλιά και ε) Ελευθέριο Μιχαήλ Κουλλιά, τέκνα του αποβιώσαντος Μιχαήλ Αντωνίου κουλλιά, τέως κατοίκους Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 07.01.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12/ΠΤ1/09.01.2020 αγωγής της Μαρίας, χ. Μιχαήλ Κουλλιά, το γένος Γεωργίου Κωνσταντάκη προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω, με την οποίαν ζητεί να αναγνωρισθεί κυρία του ακινήτου με ΚΜ 512Ε γαιών Κω Εξοχής όθεν και καλούνται να προβούν στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες κατ’άρθρο 237 επ ΚΠολΔ και να παραστούν κατά την συζήτησή της. Κως 05.03.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’ αριθμούς 8177/04.03.2020 και 8178/04.03.2020 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κω Μαρίας Καλλούδη κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τους α) Κωνσταντίνο Ιωάννου Γιαννά και β)Τσαμπίκα, θυγ. Ιωάννου Γιαννά, τέκνα του αποβιώσαντος Ιωάννου Κωνσταντίνου Γιαννά, τέως κατοίκους Αντιμάχειας Κω και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 27.01.2020 και μ’αριθμό κατάθεσης δικογράφου 28/05.02.2020 αγωγής της Πηνελόπης, θυγ. Αλεξάνδρου Πασσαλή προς το Ειρηνοδικείο Κω, με την οποίαν ζητεί να αναγνωρισθεί κυρία των ακινήτων με ΚΜ 1555 και ΚΜ 1558 γαιών Αντιμάχειας Κω, όθεν και καλούνται να προβούν στις νόμιμες διαδικαστικές ενέργειες κατ’άρθρο 237 επ ΚΠολΔ και να παραστούν κατά τη συζήτησή της∙ συνάμα γνωστοποιείται προς αυτούς ότι θα εξεταστούν, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κω, στις 05.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄ και 13.05΄, οι μάρτυρες Απόστολος Θεοδώρου Κωνστανταρόπουλος (ΑΦΜ: 022844999), συνταξιούχος, κάτοικος Κεφάλου Κω και Νικόλαος Αναστασίου Τσακίρης (ΑΦΜ: 023500629) επιχειρηματίας, κάτοικος Κω, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 29. Κως 05.03.2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ EYPYΤANIAΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 408/22579 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Περίληψη της υπ' αριθ. 408/22579/ 14-2-2020 Πράξης χαρακτηρισμού του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Δασαρχείου Καρπενησίου) Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και μετά από αίτηση της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ., δια του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Παρασκευόπουλου, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής οδός Παπανικολή αριθμός 100-102, εκδόθηκε ταυτάριθμη Πράξη χαρακτηρισμού του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Δασαρχείου Καρπενησίου, σύμφωνα με την οποία η έκταση 36,00 τ.μ., στη θέση «Ρόγκια», της Τ.Κ. Λιθοχωρίου της Δ.Ε. Απεραντίων, του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα κατά τήν έννοια των διατάξεων της παρ. 6β' του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της παραπάνω Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ευρυτανίας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την επίδοση και κοινοποίησή της ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο. Αντίτυπο της εν λόγω Πράξης με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει εστάλη στο Δήμο Αγράφων (Τ.Κ. Λιθοχωρίου) για την ανάρτησή της επί ένα μήνα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Υπηρεσία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Καρπενήσι 14-2-2020 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ Δασολόγος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠ 056176/05-03-20 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 196,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγιερ 27, τηλ. 210 5277289 – 291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 25-02-20 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠ 056179/05-03-20 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.03.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 196,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2). Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγιερ 27, τηλ. 210 5277289 – 291 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αθήνα, 25-02-20 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΔΑ: 67ΠΠΟΡΡ2-5Τ1 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0720 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξη-επιτήρηση) του Κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ελέγχου ασφαλείας (screening) των εξερχομένων ταχυδρομικών αποστολών, (CPV: 79713000-5) προϋπολογισμού 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά το χρονικό διάστημα από 18.03.2020 έως και 21.03.2020 και ώρα 23.59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και τα σχετικά έγγραφα του Διαγωνισμού αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203, τηλ.: 2103353277. Αρμόδια υπάλληλος κ. Μ. Κωτίδου τηλ. 210 3353277.. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΣΡΟΠΠ2-ΩΨΠ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου για τη θαλάσσια μεταφορά κλειστών υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων ΕΛΤΑ από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο Κρήτης και αντίστροφα, με CPV 60600000-4, προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (460.000,00 €) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 18.03.2020 έως και 21.03.2020 και ώρα 23.59, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 203 τηλ.: 210 3353505. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας