PrintButton

07-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2391B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ' αριθμ. 578/2009 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ρόδου, , προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες μετά της από 11.02.2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’επιταγής, της οποίας το περιεχόμενο έχει όπως στη συνέχεια της παρούσας μου πιστά αντιγράφεται. Ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθμ. 578/2009 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως προς τον προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για να λάβει γνώση και για ύλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα,και κατά την στο άρθρο 423A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά : A) για επιδικασβέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 68.581,89), με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας και για περίπτωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τάκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ,από 19/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 680 € Γ) για λήψη απογράφου 25€ Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 600€ Ε) για επίδοση 45 € δηλαδή συνολικά ποσό ΕΥΡΩ εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός και ονδόντα εννέα λεπτών (€ 69,931,89) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50,00) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλαρά, αριθμός 8, τηλ. 2241034583. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 2392B/19.02.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανου Μιχαήλ Μελλίνη , μετά από έγγραφη παραγγελία από τον Δικηγόρο Ρόδου κ Γεώργιο Μαυρομμάτη , πληρεξούσιο της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της "ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε" έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής με ΑΦΜ 033727696, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ αριθμό 424/2009 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα, προς τον Βασίλειο Παυλάκη του Νικολάου, κάτοικο Ρόδου, οδός Τσαλδάρη, αριθμός 36, για-να λάβει γνώση και για όλες γενικά τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσομένου συγχρόνως να μου καταβάλει εμπρόθεσμα, και κατά την στο άρθρο 423 A.K. οριζόμενη σειρά τα παρακάτω ποσά: A) για επιδικασθέν κεφάλαιο ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός και εξήντα εννέα λεπτών (€ 283.631,69), με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρις εξοφλήσεως με το αυτό ως άνω επιτόκια υπερημερίας και για περίπτωση αλλαγής του επιτοκίου, με βάση το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει εκάστοτε, κατά το νόμο, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων, ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2601/1998 ήτοι 30η Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, από 19/3/2009 και μέχρις ολοσχερώς εξοφλήσεως. B) για επιδικασθεισα δικαστική δαπάνη 2.800,00 € Γ) για λήψη απογράφου 25,00 € Δ) για σύνταξη επιταγής και γραμμάτιο ΔΣΡ 800,00 € Ε) για επίδοση 45,00 € δηλαδή συνολικά ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενός και εξήντα εννέα λεπτών (€ 287.301,69) νομιμότοκα, για τα ποσά των κονδυλίων β, γ, δ και ε, από την επίδοση της παρούσας, μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως Θα επιληφθώ αναγκαστικής εκτέλεσης, οπότε Θα προστεθούν και ποσό € πενήντα (50,00) για σύνταξη παραγγελίας προς εκτέλεση. Αντίκλητο στη Ρόδο και δεκτικό καταβολής ορίζω τον κ. Γεώργιο Μαυρομμάτη, δικηγόρο Ρόδου, οδός Μανδηλαρά, αριθμός 8, τηλ. 2241034583 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BΑNK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249) επέδωσε με την υπ’αρ. 8589/5-3-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11+20 έκθεση επιδόσεως του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΑΙΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» νομιμα εκπροσωπούμενη, που είχε την έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, την από 28-2-2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ της πρώτης κατά αυτής με την οποία αναγγέλλεται στον πλειστηριασμό της 26-2-2020 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημ. Βαλσαμίδου, που επισπεύδεται από την πρώτη κατά αυτής σε ακίνητό της που κατασχέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2669Β/18-7-2019 κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου το οποίο λεπτομερώς περιγράφεται στα άνω έγγραφα και ζητά να καταταγεί οριστικά στον πίνακα διανομής πλειστηριάσματος που θα συνταχθεί, για το συνολικό ποσό των 254.359,80 ευρώ εντόκως κατά τα αναφερόμενα στην αναγγελία αυτή. Πειραιάς 5-3-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 760/27-02-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Λουκά Ωραιόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Δήμητρα Λιάσκου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 05-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ του πρώτου για την γενική προς υιοθεσία συναίνεση κατ’ άρθρο 1550 περ γ’ Α.Κ. της Δήμητρας Λιάσκου του Βασιλείου και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 12850/2020 και ΕΑΚ 613/2020, που συζητείται την 16-03-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου: 21, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος, προκειμένου να συζητηθεί η από 03-10-2019 (ΓΑΚ 85121/2019 και ΕΑΚ 3695/2019) αίτησης στην οποία ΖΗΤΑΕΙ να δοθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η γενική προς υιοθεσία συναίνεση της Δήμητρας Λιάσκου του Βασιλείου, του εκτός γάμου ανήλικου θήλεος τέκνου της ΑΚΟ (άνευ κύριου ονόματος) Λιάσκου που γεννήθηκε στις 14.08.2015 στην Αθήνα, από πρόσωπα που θα επιλεγούν από πρώτο. Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την έκτη (6η) του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11+50 ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Μαρίας Χριστοδούλου (ΑΦΜ: 050296748), πληρεξουσίας δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK Α.Ε.», που έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ: 094014249), επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4061Ζ/6-3-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο – Χρήστο Κανελλόπουλο του Παναγιώτη και της Αδαμαντίας, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τερψιθέας αρ. 36 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από χρονολογία 4 Μαρτίου 2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (966 § 2 Κ.Πολ.Δ.), της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά Να γίνει δεκτή η παρούσα, Να ορισθεί νέος πλειστηριασμός του κατασχεθέντος ακινήτου που περιγράφεται στην αίτηση με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 165.000 ευρώ, Να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας και στην αμοιβή της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 05-03-2020 ΄Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Αίτηση, της κ. Γραμματεως του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 21033/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2214/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση της άνω Αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτή υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του άνω Δικαστηρίου, που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 12-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 16 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τρείς εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 6-3-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7247/5-3-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Χανίων Αθηνάς Παπαδάκη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χανίων Παπαδημητράκη Κατερίνας, που ενεργεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Τριανταφύλλου Νικολάου του Τριαντάφυλλου, κατοίκου Αγιάς του Δήμου Χανίων, επιδόθηκε στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων κ. Χριστίνα Δημητριάδου- Στεργιανού για τη Mitrovic (Μίτροβιτς) Maja (Μάϊα) του Pav (Πάβλε), πρώην κάτοικο Βελιγραδίου, οδός Kragujevacki put 315/A και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της με αριθμ. 245/2019 απόφασης διαζυγίου (ειδική διαδικασία διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων, δημοσιευθείσα την 22η Νοεμβρίου 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στα Χανιά, η οποία δικάζοντας ερήμην της εναγομένης ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, δέχεται την με αριθμ. ΜΕΙ 27/12-1-2017 αγωγή διαζυγίου του Τριανταφύλλου Νικολάου του Τριαντάφυλλου κατά της Mitrovic (Μίτροβιτς) Maja (Μάϊα) του Pav (Πάβλε), απαγγέλλει τη λύση του γάμου των διαδίκων που τελέστηκε στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αγιάς Δήμου Χανίων στις 27 Ιουλίου 1986 και καταδικάζει την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Χανιά, 6-3-2020 Η πληρεξουσία δικηγόρος Κατερίνα Α. Παπαδημητράκη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας