PrintButton

17-03-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την υπ’ αριθ. 3408/12-03-2020 έκθεση επιδόσεως μου και ύστερα από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καλαμάτας κ. Ανθούλας Βασ. Τσιαπραλή, πληρεξούσιας της Αικατερίνης Αντωνοπούλου του Δημητρίου και της Χριστίνας, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Φαρών και Κρήτης, αριθμός 14Α, με Α.Φ.Μ. 110087923 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, μετέβηκα και επέδωσα στoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, κ. Χρίστο Σ. Σπηλιόπουλο, για τον Αναστάσιο Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας, αγνώστου διαμονής, το ακριβές αντίγραφο της από 05 Μαρτίου 2020 και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας απευθυνόμενης ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1108 ΑΚ), της ενάγουσας, Αικατερίνης Αντωνοπούλου του Δημητρίου και της Χριστίνας, κατά του Αναστασίου Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας και του Θεόδωρου Αντωνόπουλου του Γεωργίου και της Γεωργίας, δια της οποίας ζητεί να γίνει αυτή δεκτή σε όλα της τα αιτήματα. Το αιτητικό της άνω αγωγής έχει ως εξής: « Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. Να αναγνωριστώ πλήρης και αποκλειστική κυρία σε ποσοστό 100% του επίδικου εδαφικού τμήματος την κυριότητά μου επί του οποίου, οι εναγόμενοι διαταράσσουν και αμφισβητούν, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας, ήτοι σε τμήμα της ιδιοκτησίας μου, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του όλου ακινήτου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά διακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (271,74 τ.μ.), εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία (2-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-14-15-16-17-18-19-20-1-2) και συνορεύει βόρεια εν μέρει σε πλευρά (17-18), μήκους μέτρων (5,44), με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και εν μέρει σε πλευρές (18-19), (19-20) και (20-1), μήκους μέτρων (19,64), (9,71) και (14,87) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Χρήστου Λόντου, βορειοανατολικά σε πλευρά (1-2), μήκους μέτρων (5,18), με αγροτικό δρόμο πλάτους (3,00) μέτρων, νότια σε πλευρές (2-B), (B-Γ), (Γ-Δ), (Δ-Ε), (Ε-Ζ), (Ζ-Η) και (Η-Θ), μήκους μέτρων (2,57), (9,63), (9,51), (8,10), (9,68), (6,99) και (4,50), αντίστοιχα, με την υπόλοιπη ιδιοκτησία μου εμβαδού (: 4.484,23 - 271,74 =) 4.212,49 τ.μ., δυτικά σε πλευρές (Θ-Ι), (Ι-Κ), (Κ-Λ), (Λ-Μ), (Μ-Ν), (Ν-Ξ), (Ξ-Ο), (Ο-Π), (Π-Ρ), (Ρ-Σ), (Σ-Τ), (Τ-Υ) και (Υ-Φ), μήκους μέτρων (3,41), (3,02), (4,33), (2,88), (2,28), (2,65), (2,85), (3,18), (3,19), (2,99), (3,03), (3,39) και (1,16), αντίστοιχα, με την υπόλοιπη ιδιοκτησία μου εμβαδού (: 4.484,23 - 271,74 =) 4.212,49 τ.μ., πάλι νότια σε πλευρά (Φ-14), μήκους μέτρων (1,35), με ιδιοκτησία Αντωνόπουλου και δυτικά σε πλευρές (14-15), (15-16) και (16-17), μήκους μέτρων (8,36), (21,19) και (12,73) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και αποτελεί τμήμα ενός γεωτεμαχίου (χέρσου αγρού), άρτιου και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου και οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη θέση «Αλώνια», έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι τρία εκατοστά (4.484,23 τ.μ.), εμφαίνεται με τους αριθμούς (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-1) στο από 22-08-2019 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Σταυρούλας Μαντούβαλου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα αγωγή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και συνορεύει, σύμφωνα με αυτό, βόρεια εν μέρει σε πλευρά (17-18), μήκους μέτρων (5,44), με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και εν μέρει σε πλευρές (18-19), (19-20) και (20-1), μήκους μέτρων (19,64), (9,71) και (14,87) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Χρήστου Λόντου, βορειοανατολικά εν μέρει σε πλευρά (1-2), μήκους μέτρων (5,18), με αγροτικό δρόμο πλάτους (3,00) μέτρων και εν μέρει σε πλευρές (2-3), (3-4) και (4-5), μήκους μέτρων (10,49), (15,04) και (17,40), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, ανατολικά σε πλευρές (5-6), (6-7) και (7-8), μήκους μέτρων (7,90), (10,28) και (5,94), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, νοτιοανατολικά σε πλευρές (8-9), (9-10), (10-11) και (11-12), μήκους μέτρων (2,50), (10,77), (18,03) και (7,84), αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Δημητρίου Λόντου, νοτιοδυτικά σε πλευρές (12-13) και (13-14), μήκους μέτρων (31,98) και (33,01) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία Αντωνόπουλου και δυτικά σε πλευρές (14-15), (15-16) και (16-17), μήκους μέτρων (8,36), (21,19) και (12,73) αντίστοιχα, με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Λόντου και περιήλθε σε εμένα κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100%, δυνάμει της υπ’ αριθ. 8.320/31-12-2014 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Αναστασίας Ζέρβα, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κορώνης, στις 09-06-2015, στον τόμο 467 και με αριθμό 1. Να παύσουν οι εναγόμενοι και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, να διέρχονται από το ανωτέρω εδαφικό τμήμα του ακινήτου μου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών (271,74 τ.μ.), είτε πεζοί είτε με κάθε είδους όχημα και να παραλείπουν οποιαδήποτε προσβολή και διατάραξη της κυριότητάς μου επ᾽ αυτού στο μέλλον, επιπλέον δε, να υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτόν, να αφαιρέσει τους σιδερένιους πασσάλους που έχει τοποθετήσει στο ανωτέρω εδαφικό τμήμα του ακινήτου μου και συγκεκριμένα στη δυτική του πλευρά και στα σημεία αυτού που εμφαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ και έχει συνολικό μήκος μέτρων (38,36), με την απειλή κατά των εναγομένων χρηματικής ποινής ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) και προσωπικής κράτησης δύο (2) μηνών για κάθε μελλοντική διατάραξη. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές διατάξεις της. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μου δαπάνη ». Η ανωτέρω αγωγή κατατέθηκε στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, στις 06 Μαρτίου 2020 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 19. Στη συνέχεια υπάρχει άλλη πράξη της αρμόδιας γραμματέα με την ίδια ημερομηνία με την οποία ορίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους του διαδίκους σε περίπτωση που ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρα 1 & 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 ΚΠολΔ). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του, διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Η αγωγή αυτή επιδίδεται στον ως άνω εναγόμενο, Αναστάσιο Σαγρή του Νικολάου και της Παναγιώτας, αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί, την Πέμπτη 09 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Καλαμάτας (Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, α᾽ όροφος), όπου η ενάγουσα θα εξετάσει κατά τη διαδικασία της ένορκης βεβαίωσης, ως μάρτυρες απόδειξης των ισχυρισμών της, που περιέχονται στην άνω αγωγή: α) τον Ηλία Αντωνόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Ηπείρου, αριθμός 7, β) το Βασίλειο Αντωνόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας, αγρότη, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Βραχονησίδων και Αιγαίου, αριθμός 11, γ) τη Χριστίνα χήρα Δημητρίου Αντωνοπούλου, το γένος Βασιλείου και Μαρίας Γαϊτάνη, συνταξιούχο, κάτοικο οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, δ) τον Παναγιώτη Λόντο του Χρήστου και της Αναστασίας, αγρότη, κάτοικο οικισμού Ζιζανίου της Τοπικής Κοινότητας Καπλανίου της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος & ε) τον Ιωάννη Αντωνόπουλο του Ανδρέα και της Γεωργίας, συνταξιούχο, κάτοικο Καλαμάτας, οδός Πέλοπος, αριθμός 19. Καλαμάτα, 16-03-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νεκτάριος Ιατρού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 5056/13.3.20 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΥ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών πιστό αντίγραφο της από 17-7-2019 και με αριθμούς κατάθεσης ΓΑΚ 66933/2019 και ΕΑΚ 1626/2019 αίτησης - κλήσης της Βαρβάρας - Ευσταθίας ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σταύρου και της Δέσποινας κατά του Γκουρμπίρ ΣΙΝΓΚ του Ναρίντερ και της Ρατσπάλ, κατοίκου πρώην Αγίας Βαρβάρας Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία προσδιορίσθηκε νέα δικάσιμος για να συζητηθεί η αγωγή της με αριθμούς κατάθεσης Γενικό 521927/2017 και Ειδικό 2780/2017, που είχε αρχικά προσδιοριστεί για την δικάσιμο της 27ης-5-2019, οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση λόγω εκλογών. Η αγωγή αυτή, με την οποία η ενάγουσα ζητά τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο πινάκιο Α7 (ΜΟΝ) με αριθμό 32, στις 18-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 4 αίθουσα 2. Για να λάβει γνώση ο εναγόμενος και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί κατά τη συζήτηση. Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Ζωή Ε. Σύψα ΔΙΑΦΟΡΑ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Σίφνου και Αγίου Γεωργίου Αγία Βαρβάρα – ΤΚ 123 51 Α.Π.: 11925 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: Α. «Δ/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας» Β. «Καλλιτεχνική Δ/νση του Δημοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας» συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού είναι αναρτημένα στον χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β , στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αγία Βαρβάρα, 13/3/2020 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΕΓΓΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας