PrintButton

29-04-2020

on .

ΑΔΑ: ΩΞΞΔΩΨΖ-ΘΦΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Δ/νση Οικονομικών Βούλα, 27-4-2020 Τμήμα Προμηθειών Αριθ. Πρωτ.:12913 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος Τηλ: 213 2019955 Fax: 210 9657131 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και στην με α/α 37/2020 μελέτης του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 299.999,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2020-2021 14 άρθρα 241.935,00 € ΦΠΑ 24,00% 58.064,40 € Γενικό Σύνολο 299.999,40 € Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 37/2020, την με αρ. Πρωτ. 12559/23-04-2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι τη Πέμπτη 11/06/2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Παρασκευή 1-5-2020 Δευτέρα 4-5-2020 Παρασκευή 05/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ. Προκήρυξη της παρούσας διαδικασίας απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/4/2020 ημέρα Παρασκευή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 91310 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων: Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ CPV 35-6262.005 241.935,00 € 299.999,40 € 77313000-7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗ 2020 35-6262.005 80.000,00€ 2021 35-6262.005 219.999,40€ Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 4.838,70 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Επιδόθηκε με την με αριθμό 11.303Α / 23.1.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Στραβέλα Γ. Στέργιο στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 30.9.2019 Αγωγής της ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικο Αλεξάνδρειας, κατά του ΜΑΜΟΥΚΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣΒΙΛΙ του ΒΑΧΤΑΓΚΙ αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενη ενώπιον ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ με αρ. κατάθεσης 296/ΔΙ/2019, δικάσιμος ορίστηκε η 18.3.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Με Αιτητικό ΝΑ ανατεθεί αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας στην ενάγουσα μέχρι ενηλικίωσης του ανηλίκου τέκνου της και να αφαιρεθεί από τον εναγόμενο. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας