PrintButton

08-05-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Καραδήμου Δήμητρα Τηλ. 23753/50124 Fax: 23750/23244 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. πρωτ. 4975 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Χαλκιδικής Ντέμπλας Κυπαρίσσης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με την 73/2018 απόφάση της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο “Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων ιστορικών αποθέσεων του Δήμου Σιθωνίας”, σύμφωνα με την 07/2020 μελέτη του της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι στο σύνολό της μελέτης και όχι σε μέρος αυτής. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας του συνόλου της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού των 4.031,80 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι η 24/05/2020 και ώρα 22:00 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, που βρίσκεται στη Νικήτη, ΤΚ 63088, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ την 29/05/2020 και ώρα 12:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimossithonias.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αριθμό Ο Δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Αριθμ. Πρωτ. : 23490 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310995596, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15774) ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995193, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική γεωργικής παραγωγής - Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15775) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310998170, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής - Φυσική Ακτινοβολιών και Ισοτόπων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15776) ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (τηλ.Γραμματείας 2310991801, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Μουσικολογία με έμφαση στη Μουσική Θεωρία και Ανάλυση». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15777) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 511/24-04-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 27-04-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 7 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 07/05/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ Πληρ.: Α. Σταθοπούλου Τηλ.: 2732360577 Δημαρχείο Μολάων Μολάοι Λακωνίας ΤΚ 23052 Αριθ. Πρωτ.: 4027 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Εκ νέου επιβολή αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», στο Ο.Τ. 11 στο οικ. 23Ν στην περιοχή Οικονομιάνικα - Αυλόσπηλος - Πλάκα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης». Ο Δήμος Μονεμβασίας με την υπ' αριθμόν: 03/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την υπ' αριθμόν: 63/200 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αδελφοί Παναγιωτόπουλοι ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», στο Ο.Τ. 11 στο οικ. 23Ν στην περιοχή Οικονομιάνικα - Αυλόσπηλος - Πλάκα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης (περιοχή επέκτασης). Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να ενημερωθούν στο Δημαρχείο στου Μολάους (καθημερινά, 10.00 π.μ. - 12.00 π.μ., Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος τηλ.: 2732360577). Προθεσμία για ενστάσεις ορίζεται το διάστημα των 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο ή την τελευταία κοινοποίηση ή την ανάρτηση της ανακοίνωσης. Μολάοι 27/04/2020 Ε.Ε. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α' Βαθμό Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα) 73131 Χανιά τηλ: 28210-98147 – fax: 28210-98112 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Χανιά 07-05-2020 Αρ. Πρωτ. 141 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου (Α΄ ΚΟΚΔ) ζητά, από κάθε σχετική επιχείρηση, να εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια υπηρεσιακού ρουχισμού και υπόδησης, για τις ανάγκες του προσωπικού του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Α΄ ΚΟΚΔ. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, μπορούν να το κάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης μέχρι και την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00 με 14:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Πειραιώς 1-5 (κτίριο Πλάζα), στα Χανιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της σχετικής προκήρυξης στην παραπάνω διεύθυνση, μέσα στην ανωτέρω ημερομηνία, καθημερινά τις προαναφερθείσες ώρες, ή στο τηλ: 28210-98147. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την προκήρυξη στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Γ. Χαβαλεδάκης Δ. Χαριτάκης ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΔΑ: 9ΧΗΕΩΕΝ-6ΩΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7054 CPV: 45233120-2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Κιλελέρ προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ» Προϋπολογισμού 1.428.611,98 € + ΦΠΑ 24% = 1.771.478,86 € 2. Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: {45233120 - 6}, Κωδικός NUTS: EL612 (Θεσσαλία - Λάρισα) 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ http://www.kileleler.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Τμήμα Τεχνικών & Η/μ Έργων & Συγκοινωνιών, τηλ: 2413507 26 - 2413507242, fax: 2410 921868. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται, την 19η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 25η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30. 5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4 412/16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες (300) η μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ. Προερχόμενες από ως ανώτερω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα τούμενο, από ποιοτική και πο σοτική άποψη. 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (28.570,0 0) ευρώ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των ΕΞΙ (6) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμία υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 παρ. 3 & άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016). 9. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο συνομολογήθηκε με δανειακή σύμβαση με την υπ’ αριθμ. 4440 σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου μέσω του Δημάρχου Αθ. Νασιακόπουλου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διά του εκπροσώπου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Γεωργίου Εμμανουήλ και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 314/2019 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών με Πίστωση έτους 2020 868.000,00 € (ΑΔΑΜ19REQ004436412) & ΣΑΤΑ 2021. 10. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016 – άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου η οποία και θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 11. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. στις 28-04-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006629012). Νίκαια 28/04/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΨΑ8ΖΟΡΡ2-8ΦΥ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 0920 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια, κατόπιν παραγγελίας, φακέλων, προπληρωμένου τέλους (Prepaid), προϋπολογισμού 383.064,52 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 475.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη εκ μέρους των ΕΛΤΑ, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 383.064,52 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 475.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.05.2020 έως 23.05.2020 και ώρα 23.59 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος Κος Δήμος Στέργιος, τηλ.: 210 3353290. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας