PrintButton

13-05-2020

on .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικό Σταθμό Ισχύος 105,8 MW στη Θέση «Κούνος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 134/2020 Απόφαση ΡΑΕ (22/01/2020), χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ Α.Ε.», άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 105,8 MW στη θέση «Κούνος» των Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών και Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Η Άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών και δύναται να ανανεωθεί μέχρι και για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 640 Ημερομηνία: 12/05/2020 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020 Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων της Πράξης 4PLUS», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All», με ακρωνύμιο “4PLUS” (Subsidy Contract A2-1.4-1), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. Το έργο αφορά υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Ονοματολογία CPV: 79400000-8. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ €144.559,97 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι €116.580,62 χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 2.331,61 ευρώ (Δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά του ευρώ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28η /05/2020 και ώρα 16:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 29η /05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την λήξη του έργου, συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν (Υφιστάμενη ημερομηνία λήξης του έργου: 31/10/2020). Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 345επ. του Ν. 4412/16. Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross–Border Cooperation Programme GREECE – ALBANIA 2014 – 2020. (The Project is co-funded by the European Union and by national funds of the countries participating in the Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”). Περίληψη της παρούσας δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό τύπο στις 13/05/2020. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). ΑΔΑΜ: 20PROC006688679 2020-05-12. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 91937. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr. Ηλιούπολη, 12/05/2020 Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Διακήρυξη Διενέργειας Ελεύθερης Εκποίησης με τον πλέον πρόσφορο τρόπο δυνάμει του περιεχομένου της διάταξης του άρθρου 9 παρ 1 του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα. Δυνάμει της απόφασης 638/27-11-2017 της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Πειραιά ΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ όπως εκποιήσω με ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (προσφορά σε συγγενικά πρόσωπα της ιδιοκτήτριας ,η τους ιδιοκτήτες ομόρων ακινήτων, με αγγελία στο διαδίκτυο, γραπτή αγγελία στην περιοχή πού κείνται τα ακίνητα και σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κατά την κρίση του εκκαθαριστή) το ισόγειο κατάστημα επιφανείας 23,25 τμ ευρισκόμενο σε οικοδομή έτους κατασκευής 1975 κείμενη επί οικοπέδου στην οδό Ναυπλίου 92 στον Κολωνό (Αθήνα) με ελάχιστο τίμημα και όχι κατώτερο των 20.000€ με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το αντίστοιχο ποσό κατά εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Νόμου 3869/2010 και ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 975,976,1007 Κ. Πολ. Δ. Πειραιάς 12 Μαίου 2020 Ο εκκαθαριστής Πατρίκιος Γαβριήλ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (1846 ΔΣΠ) Ακτή Μιαούλη 35-39 210 4292259, 6944628380 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο Δικαιούχος Δήμος ΣΙΘΩΝΙΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ με προϋπολογισμό: 342.550,30 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ , με προϋπολογισμό 276.250,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ ,απρόβλεπτα ). CPV: [45214200 2] Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια; και Κωδικός NUTS: EL512 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 29η ΜΑΪΟΥ 2020 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 22:00 ,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ . Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα: http://simap.ted.europa.eu Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφελείας Οδηγία 2014/25/ΕΕ Τμήμα I: Αναθέτων φορέας Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Αικ. Δασκαλοπούλου, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Φαξ: +30 210 6749504 Κωδικός NUTS: EL3 Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.desfa.gr Ι.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης Ι.3) Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.marketsite.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.marketsite.gr Ι.6) Κύρια δραστηριότητα: Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας Τμήμα II: Αντικείμενο ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης ΙΙ.1.1) Τίτλος: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΦΑ ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ Αριθμός αναφοράς: 807/18 ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71521000 ΙΙ.1.3.) Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες ΙΙ.1.4) Σύντομη περιγραφή: Έλεγχος Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής του Έργου: “Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή Σταθμού Φόρτωσης ΥΦΑ σε Βυτιοφόρα Οχήματα στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας” ΙΙ.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 EUR ΙΙ.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι ΙΙ.2.3) Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL3 ΙΙ.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: Όπως περιγράφεται στην παράγραφο II.1.4) παραπάνω ΙΙ.2.5) Κριτήρια ανάθεσης Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή ΙΙ.2.6) Εκτιμώμενη αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 EUR ΙΙ.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών Διάρκεια σε μήνες: 14 Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι ΙΙ.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης Δικαιώματα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης: Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ' ανώτατο όριο, 87.000€, πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 377.000€ πλέον Φ.Π.Α. ΙΙ.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους ΙΙ.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι Ταυτότητα του έργου: MIS 5014854 ΙΙ.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 1. Κάθε συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό αυτοτελώς ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, θα υποβάλει σύμφωνα με τη Νομοθεσία της χώρας τους, πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το Παράρτημα XI αυτής. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό, αυτό δύναται να αντικατασταθεί με δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, δηλώνοντας επίσης ότι η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά. 2. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία, ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε εταιρεία μέλος, πρέπει να υποβάλει καταστατικό επικαιροποιημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της συμμετέχουσας, αποδεικτικά έγγραφα για την τρέχουσα σύνθεση του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου για ΑΕ, καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους αυτού, ορισμό εκπροσώπου ως την υπογραφή της Σύμβασης και προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής στην Ένωση/Κοινοπραξία /Σύμπραξη. 3. Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει δήλωση ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού και του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και γνήσια και ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού της, επιπλέον δε ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος), πρέπει να υποβάλει έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι: (Α) δεν τελεί και ούτε έχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κήρυξή της σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη παρόμοια κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική της Νομοθεσία. (Β) Το φυσικό πρόσωπο του Συμμετέχοντα που είναι μέλος του διοικητικού οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης σε αυτό δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Γ) ( i) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις πληρωμές των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (ii) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την πληρωμή φόρων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή την ελληνική νομοθεσία στην περίπτωση που ήδη έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: - Δημοσιευμένα ή επικυρωμένα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, όπου θα φαίνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της. Ο μέσος όρος του ανωτέρω ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 290.000€. - Τραπεζικές βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την πιστοληπτική ικανότητά της (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) για ελάχιστο ποσό 29.000€. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, το παραπάνω ποσό θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: Κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κάθε εταιρεία μέλος πρέπει να υποβάλει: 1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν το προφίλ, τη δομή και την οργάνωση της. 2. Κατάλογο συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίες που αφορούν σε Μελέτη λεπτομερούς σχεδιασμού / Έλεγχο λεπτομερούς σχεδιασμού και σε Επίβλεψη Κατασκευής έργων που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 3. Κατάλογο συμβάσεων ως ανωτέρω υπό εκτέλεση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 4. Επί ποινή εξοπλισμού, κάθε Συμμετέχουσα ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης τουλάχιστον το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία οχτώ χρόνια τις συμβατικές του υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από μια ή περισσότερες συμβάσεις σχετικά με: (α) Υπηρεσίες Ελέγχου Λεπτομερούς Σχεδιασμού ή Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης Λεπτομερούς Σχεδιασμού τουλάχιστον μέχρι το στάδιο των “issue for construction” εγγράφων, σε τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα σε τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δυναμικότητας τουλάχιστον 50m3/h ή σε ένα έργο κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή αεριοποίησης ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό υποδοχής ΥΦΑ και (β) Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής τουλάχιστον μέχρι το στάδιο μηχανικής ολοκλήρωσης (mechanical completion), σε τουλάχιστον ένα έργο κατασκευής σταθμού φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα σε τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δυναμικότητας τουλάχιστον 50m3/h ή σε ένα έργο κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή αεριοποίησης ΥΦΑ σε τερματικό σταθμό υποδοχής ΥΦΑ. Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον ιδιοκτήτη. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 5. Επί ποινή αποκλεισμού κάθε Συμμετέχουσα ή σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κάθε μέλος της, πρέπει να υποβάλει Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο ή αποδεικτικά στοιχεία ισοδύναμων μέτρων εξασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την φάση υποβολής της προσφοράς. 6. Επί ποινή αποκλεισμού, κάθε Συμμετέχουσα εταιρεία ή στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης ή επίκλησης Πόρων Τρίτων, ο Επικεφαλής (Leader) ή ο Οικονομικός Φορέας του οποίου γίνεται επίκληση Πόρων Τρίτων, αντίστοιχα, θα καλύψει τουλάχιστον τις ακόλουθες θέσεις: - Για τον Έλεγχο του Λεπτομερούς Σχεδιασμού: “Lead Engineer” και “Process Engineer” - Για την Επίβλεψη Κατασκευής: "Supervision Head”, ο οποίος θα είναι Πολιτικός Μηχανικός 7. Τα προσόντα και οι επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις ειδικής εμπειρίας για το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 8. Οι Συμμετέχουσες θα πρέπει να υποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά στοιχεία που αφορούν: α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, β) Σχέδιο εκτέλεσης των Υπηρεσιών, γ) Πολιτική και Σχέδιο που θα εφαρμόσουν για την Υγιεινή, την Ασφάλεια και τη διατήρηση του Περιβάλλοντος κατά την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής, δ) Προτάσεις σχετικά με τα υπολογιστικά προγράμματα και την υλική υποδομή που θα χρησιμοποιηθούν για τις Υπηρεσίες, ε) Τυχόν επιπλέον στοιχεία που θεωρεί η συμμετέχουσα σκόπιμο να υποβάλει. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: - Οικονομικοί Φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε χώρες με Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ ή σε χώρες με Διμερή Συμφωνία με την ΕΕ, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς φορέων στον τομέα του φυσικού αερίου, οι οποίοι επίσης μπορούν να αναφέρονται ως εταιρείες - ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις εταιρειών ως ανωτέρω. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. Επίκληση Πόρων Τρίτων: Σε περίπτωση που οι Συμμετέχουσες επικαλούνται και κάνουν χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και της τεχνικής ή/και της επαγγελματικής ικανότητας Οικονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 79 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα έγγραφα που αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις: - Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 5.800,00€. - Για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου με το 5% του συμβατικού τιμήματος και σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. -Επιπλέον κρατήσεις ύψους ίσου με 10% επί των εκάστοτε τιμολογίων πληρωμής, με δυνατότητα αντικατάστασης των κρατήσεων με Εγγυητικές Επιστολές. - Όλες οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε κράτος-μέλος της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997(ΦΕΚ Α' 139), το οποίο έχει το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή από το TΜΕΔΕ. Οι Εγγυητικές Επιστολές θα εκδοθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: - Ενδεχόμενοι τρόποι χρηματοδότησης: Από ιδίους πόρους και συγχρηματοδότηση από δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη θα χορηγείται μέσω του ΠΔΕ και θα συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ/ MIS 5014854. - Οι πληρωμές θα καταβάλλονται τμηματικά, με την πρόοδο της σύμβασης, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού. ΙΙΙ.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: - Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις αυτών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο ΙΙΙ.1.4 ανωτέρω. - Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, κατά τη φάση υποβολής της προσφοράς αρκεί η υποβολή προσυμφώνου σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας, δεσμευτικό για τα μέλη σε περίπτωση ανάθεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί το σύμφωνα με το νόμο έγγραφο σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης. - Κάθε διαγωνιζόμενη Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη οφείλει να ορίσει ως επικεφαλής (Leader) ένα εκ των μελών που την αποτελούν και το οποίο θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού, ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην Ένωση/ Κοινοπραξία/Σύμπραξη πενήντα τοις εκατό (50%). Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση ΙΙΙ.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ΙΙΙ.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. ΙΙΙ.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης Τμήμα IV: Διαδικασία IV.1) Περιγραφή IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι IV.2) Διοικητικές πληροφορίες IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία 22/06/2020 Τοπική ώρα: 12:00 IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 22/06/2020 Τοπική ώρα: 12:30μ.μ. Τόπος: Λεωφόρος Μεσογείων 357-359, GR 152 31 Χαλάνδρι Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα τεύχη της Διακήρυξης. Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών: Εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα τεύχη της διακήρυξης. Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 1) Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE της εταιρείας cosmoONE (www.marketsite.gr). Η επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ για θέματα σχετικά με το Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE (www.marketsite.gr), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα Τεύχη της Διακήρυξης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής διαγωνισμών tenderONE, επιλέγοντας τον φάκελο του εν λόγω Διαγωνισμού. Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται αδαπάνως και πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr/register και την αποδοχή των όρων χρήσης του Συστήματος. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 2) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται από το Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 3) Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. Αναλυτικότερα, ως ορίζεται στα τεύχη της Διακήρυξης. 4) Κάθε διαφορά θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. 5) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. 6) Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της Διακήρυξης. 7) Οι Συμμετέχοντες πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν όλα όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης. VI.4) Διαδικασίες προσφυγής VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr VI.4.3) Υποβολή προσφυγών Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από τις ισχύουσες διαδικασίες ανάθεσης του ΔΕΣΦΑ. VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357-359, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2130884000, Φαξ: +30 2106749504, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.desfa.gr VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 07/05/2020.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας