PrintButton

15-05-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.50 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΒΡΕΤΤΑ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά της υπ αριθμ. 8.290Γ/13-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 123039270, τέως κατοίκου Αθηνών, οδός Φείας αρ. 6, ήδη δε αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 26-2-2020, της πρώτης κατά της δευτέρας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθεί η εναγομένη να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των (288.873,19) ευρώ, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην άνω Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων με τις ακόλουθες διακρίσεις: 1) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207285024/9-11-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, το ποσό των (22.791,17) CHF, (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 16.272,26 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 1.050,67 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 5.458,24 που αφορά σε τόκους υπερημερίας εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 21-9-2019. 2) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207284826/23-10-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των CHF (46.749,35) (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 33.447,07 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 2.194,52 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 11.107,76 που αφορά σε τόκους υπερημερίας, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 24-9-2019. 3) από την ένδικη υπ αριθμ. 4207284680/9-11-2007 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου το ποσό των CHF (219.332,67) (το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό CHF 156.249,49 που αφορά σε χρεωλύσια, ποσό CHF 10.238,25 που αφορά σε τόκους κεφαλαίου και ποσό CHF 52.844,94 που αφορά σε τόκους υπερημερίας, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον στην Τράπεζα για την απαίτηση αυτή επιτόκιο υπερημερίας και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 22-9-2019. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 5-3-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20749/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2459/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ'αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να καταθέσει προτάσεις εντός των οριζομένων προθεσμιών καθώς και να παραστεί κατά την δικάσιμο που θα οριστεί κατ άρθρο 237 Κ. Πολ. Δ. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΡΕΤΤΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.52 π.μ. και 10.54 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου ΣΟΦΙΑΣ Γ. ΒΡΕΤΤΑ, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201), διά των υπ αριθμ. 8.291Γ/13-5-2020 και 8.292Γ/13-5-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: α) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΦΡΙΤΣΑ του Αντωνίου, με ΑΦΜ: 043143883 και β) της ΣΙΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Γεωργίου, με ΑΦΜ: 115143940, αμφοτέρων τέως κατοίκων Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Σερρών αρ. 7, άλλως Ταϋγέτου αρ. 41, ήδη δε αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ, με χρονολογία 26-2-2020, της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και διά της οποίας ζητά η πρώτη: Να γίνει δεκτή η αγωγή της αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας από αυτούς, το ποσό των (22.544,15) ευρώ, νομιμοτόκως, με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων τόκων από την 22-01-2020 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας Δικηγόρου της. Στο τέλος εκάστου των άνω ομοίων εγγράφων περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης του κ. Γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 5-3-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 20753/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 2462/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ'αυτόν της ΑΓΩΓΗΣ (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ). β) Σημείωση κάτωθι της άνω πράξεως, ότι: Η Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους, είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της Αγωγής. γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση, για να λάβει έκαστος γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να καταθέσουν προτάσεις εντός των οριζομένων προθεσμιών καθώς και να παραστούν κατά την δικάσιμο που θα οριστεί κατ άρθρο 237 Κ. Πολ. Δ. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΣΟΦΙΑ Γ. ΒΡΕΤΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.56 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά της υπ αριθμ. 8.293Γ/13-5-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΤΑΚΟΥ του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Ανδρούτσου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της υπ αριθμ. 8.432/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην του εναγομένου και προς ον η επίδοση, ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (26.217,92) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 6-10-2010 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση αυτή, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξή της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των (9.000) ευρώ και καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα τη ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.300) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (13) του μήνα Μαίου, του έτους (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.58 π.μ., 11.00 π.μ. και 11.02 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ' Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 026514260), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαραλαμπίας Στ. Πετροπούλου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014249), διά των υπ αριθμ. 8.294Γ/13-5-2020, 8.295Γ/13-5-2020 και 8.296Γ/13-5-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς την κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Ελλη - Θάλεια Ν. Συροπούλου, για λογαριασμό των: 1) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημητρίου και της Σταυρούλας, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργίου και 3) ΣΟΦΙΑΣ συζύγου Γεωργίου ΘΕΟΔΩΡΟΥ, το γένος Χρήστου ΜΠΙΝΤΑΚΑ, απάντων πρώην κατοίκων Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 71 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της υπ αριθμ. 8.497/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διά της οποίας το άνω Δικαστήριο, δικάζον ερήμην των εναγομένων και προς ους οι επιδόσεις, ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των (200) ευρώ, δέχεται την αγωγή της άνω Τραπέζης, υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των (25.546,91) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 28-4-2010 και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την πλήρη εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση αυτή, κατά την αμέσως ανωτέρω διάταξή της, εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των (8.000) ευρώ και καταδικάζει τους εναγόμενους στα δικαστικά έξοδα τη ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (1.280) ευρώ. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 13-5-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Χρήστος Κων. Μπούρας Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Χαραλαμπία Στ. Πετροπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 1016/13-08-2010 Πράξη της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Σάμου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της κ. Αναστασίας Επτακοίλη (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 998/79) και κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στο Δήμο Βαθέος, Ν. Σάμου χαρακτηρίστηκε τμηματικά, ως μη δασική, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 6, εδάφιο (α) του Νόμου 998/79, η έκταση με στοιχεία «Α, Β, Γ,....,Λ, Μ, Σ, Τ,...,Ω, Α', Β', Α» εμβαδού 2.910,5 τ.μ. και ως δασική έκταση, ανήκουσα στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 2 του Νόμου 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η έκταση με στοιχεία «Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Μ» εμβαδού 2.046,07 τ.μ. ευρισκόμενη η συνολική έκταση στη θέση «Κουμαριώνας», περιφέρειας Δήμου Βαθέος, Νομού Σάμου όπως απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο 2010 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:250, του μηχανικού κ. Γεώργιου Μαλαγάρη. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». Ε.Γ.Γ.Π.Β.Α. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ ΖΩΗ Α. ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Ελληνική Δημοκρατία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Νομός Αττικής Βούλα, 12-5-2020 Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Αριθ. Πρωτ.: 14218 Δ/νση Οικονομικών Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες: Ασημακόπουλος 'Αγγελος Τηλ: 213 2019955 Fax: 210 9657131 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020-2021» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020- 2021» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 40/2020 μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, προϋπολογισμού 1.189.71,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου για τον συγκεκριμένο Νομό που βρίσκεται η έδρα του υποψήφιου αναδόχου ii) Για τα λιπαντικά και το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3 ) τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 40/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης - Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων. Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι οι εξής: Περιγραφή Είδους Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) ΟΜΑΔΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΕΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 791.463 754.836,20 € ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 190.492 125.356,02 € ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20.600 79.252,00 € Σύνολο 959.444,21€ ΦΠΑ 24,00% 230.266,61 € Γενικό Σύνολο 1.189.710,82 € Η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 40/2020, την με αρ. Πρωτ. 13671/06/05/2020 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 19/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από 4 εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Πέμπτη 25/06/2020 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Τ ΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Παρασκευή 15-5-2020 Παρασκευή 22-5-2020 Παρασκευή19/06/2020 και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 91613 Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Πέμπτη 7-5-2020 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων του Δήμου: Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV 35-6641.004 97.579,96 € 120.999,15 € 09132100-4 10-6643.003 4.838,09 € 5.999,23 € 09135100-5 35-6641.003 24.193,31 € 29.999,70 € 09132100-4 30-6641.009 32.258,02 € 39.999,94 € 09134200-9 10-6641.001 79.252,00 € 98.272,48 € 09211000-1 20-6641.002 596.773,42 € 739.999,04 € 09134200-9 50-6641.001 4.031,49 € 4.999,05 € 09132100-4 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 19.188,88 € Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 213 2019955, 'Αγγελος Ασημακόπουλος Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας