PrintButton

21-05-2020

on .

Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.587/20-05-2020 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου θα διενεργήσει την με ανοικτή διαδικασία του ά.264 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού παραλιών για την δημιουργία προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δ.Λ.Τ. Ίου», προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (03/2018 μελέτη) Η σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: Ομάδα Α : (διατάξεις για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, κινητοί διάδρομοι 1,50 μ, Κινητός διάδρομος πλάτους 1,50 μ, φωτοσυναγερμός και χώροι σκίασης) εκτιμώμενης αξίας 74.500,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Ομάδα Β : (Ειδικούς κάδους απορριμμάτων, Πληροφοριακές πινακίδες, Ντουζιέρες παραλίες διπλές, Καμπίνες αποδυτηρίων, Αμφίβιο αμαξίδιο, Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ και Αποδυτήρια) εκτιμώμενης αξίας 22.274,19 ευρώ εκτός του ΦΠΑ Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες. Η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει την τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό: 91628 μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 63/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 20/05/2020, ημέρα και ώρα: 15:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η: 11/06/2020 ημέρα ώρα 15:00 Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ. Για τον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.935,48 ευρώ. Σε περίπτωση προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ων όπως αναφέρεται αναλυτικά στην προκήρυξη και διακήρυξη. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , Κωδ. ΣΑ Ε 1551 . Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510078. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 Τροποποιήση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ Δ.Λ.Τ. ΙΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 641/168/Β3/06-02-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5024467. Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο κύριος Ναυπλιώτης Αναστάσιος, (τηλέφωνο: 2286092610, φαξ: 2286092592 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου http://www.limenikotameioiou.gr/ Ο Πρόεδρος Παξιμαδάς Στυλιανός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ Αθήνα 20.05.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2119/1993, τους γονείς των αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2019 και έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Αθηναίων, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Αθηνών, Αθηνάς 63 – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην πλατεία Κοτζιά), Τμήμα Μητρώου Αρρένων (ημιώροφος) από την 23η Μαΐου μέχρι την 10η Ιουλίου 2020 από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 - 14:30), προκειμένου να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου που έχει καταρτισθεί για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρρένων έτους 2019 και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας