PrintButton

15-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ. 2889/26-02-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνα Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη Μαρία Καρανίκα του Αθανασίου πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Σοφίας, αρ. 38 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 135904305, Α/ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1242/2009 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) η οποία 1/ Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2/ Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 ευρώ), 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.604,75) με το νόμιμο τόκο από την 01/05/2007, 5/ Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη κι μόνο ως προς αυτή, 6/ Διατάζει την προσωπική κράτηση της εναγομένης διάρκειας ενός μηνός, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης μετά την τελεσιδικία της, 7/ Καταδικάζει την εναγομένη να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη στο ακροατήριο του συνεδρίαση. Και Β/ ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 6362/2011 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμημα Εφέσεων), η οποία δημοσιεύθηκε στις 15-12-2011 με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία επιτάσσει να καταβάλει εμπρόθεσμα 1/ για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε ποσό 4.604,75 ευρώ, 2/ για τόκους του άνω οφειλόμενου κεφαλαιου από την 01-05-2007 μέχρι σήμερα ποσό 4.974,39 ευρώ, 3/ για δικαστικά έξοδα ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ποσό 250,00 ευρώ, 4/ για τέλος απογράφου ποσό 255,60 ευρώ, 5/ για δικαστικά έξοδα ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου ποσό 450,00 ευρώ, 6/ για σύνταξη της παρούσας 70,00 ευρώ και για επίδοση 60,00 ευρώ και συνολικά δέκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (10.664,74 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από τη επίδοση της παρούσας μεχρι την εξόφληση, οπότε θα εισπραχθούν και ευρώ 8,80 για την προς εκτέλεση εντολή. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 26-02-2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμόν 6465Β’/2020 Έκθεσή μου επιδόσεως εμού του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 9, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών ΕΥΔΟΚΙΑΣ Χ. ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, πληρεξουσίας του καλούντος Λουκά ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Αχιλλέα, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Σωκράτους αρ. 172, επεδόθη νομίμως προς την Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΚΟΥ, για λογαριασμό της Ιρίνα ΓΚΑΡΜΠΟΥΖ του Γκεόργκι, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Γκύζη αριθμ. 43-47 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 25-05-2020 και ενώπιον του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (9ο Τμήμα – Οικογενειακό) απευθυνομένης ΚΛΗΣΗΣ του ανωτέρω καλούντος προς αυτή, η οποία κατετέθη στη Γραμματέα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 2877/2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 2211/01-06-2020 και της οποίας ορίστηκε Δικάσιμος προς συζήτηση η 24-09-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ), Πινάκιο : 9ο Τμήμα – Οικογενειακό Μονομελές με Αύξοντα Αριθμό 11 (Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται.- ΑΘΗΝΑ 12-06-2020 Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (ΤΣΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών, Βαρβάρα Αθ. Διαμαντή, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδός Δεληγιώργη αρ. 1-5, τηλ.: 6937236910, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την δικηγόρο Αθηνών, Ντάση Π. Αικατερίνη, πληρεξούσια της ΑΛΕΞΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ του Ευάγγελου κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, που ενεργούμε από κοινού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2431/2019 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών- Διαδ. Ασφ. Μέτρων- (Νομική Βοήθεια αρθ. 9. παρ.3 Ν. 3226/2004), ΕΠΕΔΩΣΑ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3398Δ/10-06-2020, έκθεση μου επίδοσης προς τον κο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, για τον ΣΑΑΡ ΑΛΙΟΥ του Μουσά και της Φατού, πρώην κάτοικο Καλλιθέας, οδός Ανδρομάχης αρ. 56-58 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 30-11-2019 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης ΚΑΤΑ του δεύτερου, με την οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να ΛΥΘΕΙ με απόφαση του Δικαστηρίου ο πολιτικός γάμος που συνήφθη στις 01/02/2018 στην Λευκωσία της Κύπρου μεταξύ της ενάγουσας και του εναγομένου. Στο ως άνω δικόγραφο περιέχονται επίσης: Α) η από 12-12-2019 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ, της γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 109722/2019 και ΕΑΚ: 10245/2019. Β) η από 12.12.2019 ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ. Διαδικασία: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Πινάκιο: Α3 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου: 24, της ιδίας γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 26-10-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00' π.μ., στο ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, στο Κτίριο 6, Αίθουσα 12 και Γ) κλήση της πρώτης προς τον δεύτερο δεύτερη για να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 10 Ιουνίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ EΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία « ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ » (ΦΕΚ Α΄ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (166.662,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ (134.405,00 €) και ΦΠΑ τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (32.257,20 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Σάββατο 13/06/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (2.688,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 3 2ος όροφος Τηλ. 210 2415472 Αρ.πρωτ. 20969 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφορά ανά όχημα, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Π.Δ. 116/2004 και 270/1981. Ο διαγωνισμός θα γίνει στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα-Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση κινητών πραγμάτων, στις 24/6/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Γραφείο Δημάρχου. Το ποσό της πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) ορίζεται ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής: 1. για φορτηγά κάθε είδους, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 150,00 € (εκατόν πενήντα ευρώ) ανά όχημα. 2. για ΙΧ αυτοκίνητα, ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 100,00 € (εκατό ευρώ) ανά όχημα. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. (Όχημα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του) που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (Ε.Δ.Ο.Ε.), που μπορούν να εγγυηθούν την εκπλήρωση των όρων που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.750,00 €. Επίσημη γλώσσα της δημοπρασίας είναι η ελληνική. Η αναλυτική διακήρυξη και σχετικές πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο κ.κ. Τσιαούση Δήμητρα (210 2415472). Αχαρνές, 10/6/2020 Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 12-6-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. οικ 40494/7249 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση………..: Διοικητήριο Τ.Κ…………..: 29100-Ζάκυνθος Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας Τηλ…………..: 2695360343 Email………..: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 92940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2. Αντικείμενο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» 3. Συνολικός προϋπολογισμός: Δέκα έξη χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτά (16.780,50 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 4. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές. 5. Κριτήρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του έργου. 6. Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του έργου. 7. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016. 8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 92940) και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Π.Ε. Ζακύνθου www.pin.gr. 11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. 12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 6-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 10-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: Από την υπογραφή των συμβάσεων έως 31-10-2020 15. Πληρωμή: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών παγιδοθεσείας, όπως προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και αμέσως μετά την εκταμίευση των πιστώσεων, που έχουν κατανεμηθεί με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 16. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: Για συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ