PrintButton

17-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθμό 3.251Γ/15-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βατάτση αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ κα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Χ. ΛΙΑΣΟΥ, για τον εναγόμενο ΑΧΜΕΤ ΠΑΠΙΟΓΛΟΥ του ΡΑΣΗΜ και της ΧΑΤΙΤΖΕ, κάτοικο τελευταίας γνωστής διαμονής Διδυμοτείχου, οδός Σαπφούς αρ. 16, με ΑΦΜ : 047495020 και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν της σχετικής έγγραφης παραγγελίας προς επίδοση της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια του μέλους της Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξουσίου της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014201, ακριβές αντίγραφο της από 10-03-2020 αγωγής [τακτική διαδικασία] της ως άνω ενάγουσας κατά του παραπάνω εναγομένου. Η πιο πάνω Αγωγή απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας και ζητά να γίνει δεκτή ως προς όλο αυτής το αιτητικό . Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό της παραπάνω αναφερόμενης αγωγής, να καταβάλλει στην παραπάνω ενάγουσα το συνολικό ποσό των 131.358,53 ευρώ, εντόκως με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο υπερβαίνει κατά δύο κόμμα πέντε [2,5] εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο από την 04-08-2018 [ήτοι από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων] μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, ανατοκιζόμενων των τόκων ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.2601/1998, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη επίδοσης της παραπάνω αγωγής και μέχρις ολοσχερούς και πλήρους εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας. Στο τέλος της αγωγής υπάρχουν: η με αριθμό έκθεση κατάθεσης 191/10/04-06-2020 του γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου με ταυτόχρονη σημείωση του ιδίου παραπάνω γραμματέως με την οποία επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 1,2 ΚΠολΔ. Μέσα σε εκατό [100] ημέρες από την κατάθεση της παραπάνω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές . Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους . Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη . Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Χ. ΛΙΑΣΟΥ, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως αγωγής καθώς και στις οικίες διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει σήμερα, ο ΑΧΜΕΤ ΠΑΠΙΟΓΛΟΥ του ΡΑΣΗΜ και της ΧΑΤΙΤΖΕ, κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής Διδυμοτείχου, οδός Σαπφούς αρ. 16, με ΑΦΜ: 047495020 και ήδη αγνώστου διαμονής . Διδυμότειχο 16-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αθανάσιος Ζαγκιόρης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ.7315/15-6-2020 Έκθεσης επίδοσής μου, με την έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νικόλαου Ανδρικόπουλου που ενεργεί ως πληρεξούσιος της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αίολου αρθμ. 86 ΑΦΜ-094014201, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων για λογαριασμό του κ. ΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΖΒΙΑΝΤΙ του ΟΥΣΑΓΚ κάτοικος τελευταίας γνωστής διαμονής στα Χανιά στον Ταυρωνίτη άλλως Κριάρη αρθμ. 40 ΑΦΜ-144275438 και ήδη αγνώστου διαμονής ως οφειλέτης, την από 20/5/2020 ΑΓΩΓΗ (Τακτική Διαδικασία) με αριθμό κατάθεσης Δικαιογράφου ΠΤΝ42 της εντολέα αυτής που παραγγέλλει, και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, με την οποία που ορίζει μέσα σε εκατό 100 ήμερες από την κατάθεση της αγωγής, ήτοι μέχρι τις 2/9/2020, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν εντός της προθεσμίας αυτής όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα. Χανιά, στις 5-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ 7655Δ/12-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή Ρόδου Μ. Καρακατσάνη, επεδόθη στον Εισαγγελέα Πλημμ. Ρόδου για τον Κωνσταντίνο Χατζηβάσιλα του Ηλία, πρώην κάτοικο Παραδεισίου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμό κατάθεσης 100/2020 κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία και δυνάμει της υπ’ αριθμό 72/2020 απόφασης του αυτού δικαστηρίου επανέρχεται προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, στη δικάσιμο της 08/10/2020 με αριθμό πινακίου 15 (διαδικασία εκουσίας), η υπ’ αριθμό 204/2019 αίτησης της Μαρίας Τσούλλου του Γεωργίου, με την οποία ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από το οικείο κτηματολογικό βιβλίο των αγωγών υπ’ αριθμ. 173/06.04.1977, 404/02.8.1980 και 125/16.02.1988 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, και 436/28.7.1980 και 539/4.10.1980 (κύρια παρέμβαση) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επί του ακινήτου της, ήτοι, της παλαιάς ισόγειας λιθόκτιστης οικείας συνολικής επιφανείας 62,40 τ.μ υπό κτηματολογικά στοιχεία, τόμος 3 οικοδομών Παραδεισίου, φύλλο 87, μερίδα 458 και φάκελος 495. Ρόδος, 16/6/2020 ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Πέτρος Γ Τσούλλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 647/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ) ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ Την 10.04.2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 647/2020 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία, αφού δίκασε ερήμην του κλητευθέντος τρίτου Δημητρίου Κωνσταντινίδη του Δημητρίου, έκανε δεκτή την από 22.05.2019 (ΓΑΚ 46791/2019/ΕΑΚ 1700/10.06.2019) αίτηση της Ζωής Κατσιάνη του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης-Παρασκευής, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, κήρυξε ανίσχυρο το υπ’ αριθμ. 303/2019 πιστοποιητικό κληρονομητηρίου (κληρονομητήριο) που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 303/2019 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και διέταξε τη δημοσίευσή περίληψής της σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας