PrintButton

19-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ.10053/17-06-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Σταύρου Ανδρουτσόπουλου πληρεξούσιου των 1) Πηνελόπης Αδραχτά του Δημητρίου Α.Φ.Μ 068518211 κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής οδού Σαρωνικού αρ. 17, 2) Παναγιώτη Αδραχτά του Κωνσταντίνου Α.Φ.Μ 018783065 κατοίκου ομοίως, 3) Κωνσταντίνου Αδραχτά του Παναγιώτη Α.Φ.Μ 104815397 κατοίκου ομοίως, 4) Σπυριδούλας Αδραχτά του Παναγιώτη Α.Φ.Μ 070790569 κατοίκου Λευκίμμης Κέρκυρας, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Καλύβα του Ιωάννη πρώην κάτοικο Αθηνών οδού Σκουφά αρ. 30, και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο 17/05/2020 ΑΓΩΓΗΣ των παραπάνω πρώτων κατά της δεύτερης με την οποία απευθύνονται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητούν Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή τους, Να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει αφενός μεν εις ολόκληρον εις έκαστον εξ αυτών άλλως διαιρετώς εις έκαστον εξ αυτών και κατά ποσοστο ¼ το ποσό των 4.652€, αφετέρου δε εις έκαστον εξ αυτών το ποσό των 5.000€, Να κηρυχθεί η απόφαση, η οποία θα εκδοθεί υπό του Δικαστηρίου Υμών, προσωρινώς εκτελεστή, Να καταδικασθεί η εναγομένη εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη μετά της αμοιβής του πληρεξουσίου τους δικηγόρου. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Ε.Α.Κ: 1026/2020, Γ.Α.Κ: 32570/2020, β) προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για την επίδοση. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 15-06-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση της δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Μαρίας Τζέλη που είναι πληρεξούσια του Στεςργίου Κουτσομίχα του Λεωνίδα, κατοίκου Αργους Ορεστικού, οδός Β. Σανταλίδη 41 με ΑΦΜ 007778492 επέδωσα με την υπ’αριθ. 7435 B/17-06-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Λεωνίδα Κουτσομίχα του Θεοδώρου πρώην κατοίκου Αργους Ορεστικού Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής την από 17-02-2020 ΑΓΩΓΗΣ (νέα (νέα τακτική διαδικασία) (αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγράφων) του πρώτου προς τον δεύτερο που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καστοριάς και με την οποία ζητά όσα αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα να αναγνωρισθεί ότι είναι κύριος, νομέας και κάτοχος του αναφερομένου και περιγραφομένου στο ιστορικό ακινήτου και ειδικότερα ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου -4750-, ο οποίος βρίσκεται στην ειδική Θέση «ΣΝΤΖΙΡΛΙΚ- ΤΣΙΡΛΙΚΙ», της κτηματικής περιοχής Άργους Ορεστικού, της ομώνυμης δημοτικής κοινότητα και ενότητας, του Δήμου Άργουι Ορεστικού, της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτάσεως 5.138,00 τ.μ., ο οποίος καταχωρήθηκε στα Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ Ζ30070519018/0/0, σε ποσοστό 100°/ο, για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται σ' αυτό. Να διαταχθεί ο προϊστάμενος του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί σε διόρθωση των στοιχείων της πρώτης εγγραφής σε ό,τι αφορά το προπεριγραφόμενο ακίνητο που αναφέρεται και περιγράφεται στο ιστορικό και ειδικότερα το μέρος της εγγραφής, με το οποίο χαρακτηρίζεται σαν κύριος του ακινήτου ο εναγόμενος και σε ποσοστό 100°/ο, και να φέρομαι πλέον εγώ κύριος του παραπάνω ακινήτου και ειδικότερα ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου -4750-, ο οποίος βρίσκεται στην ειδική θέση «ΙΝΤΖΙΡΛΙΚ¬-ΤΣΙΡΛΙΚΙ», της κτηματικής περιοχής Άργους Ορεστικού, της ομώνυμης δημοτικής κοινότητα και ενότητας, του Δήμου Άργους Ορεστικού, της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτάσεως 5.138,00 τ.μ., ο οποίος καταχωρήθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ Ζ30070519018/0/0, σε ποσοστό 100°/ο, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην δικαστική δαπάνη. Στο τέλος υπάρχει α) η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8/2020 πράξη της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου κ. Αικατερίνης Ριζοπούλου με την από 25-02-2020 πράξη της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ.Αικατερίνης Ριζοπούλου με την οποία σημειώνεται ότι οι προτάσεις κατατίθενται μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής , η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής και οι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Στο τέλος αυτής υπάρχει παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου του επισπεύδοντος με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 421 ΚΠολΔ ότι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 ενώπιον της Συμβολαιογράφου της Περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς Θεανούς Τζέλη του Μενελάου που εδρεύει στην Καστοριά και στο γραφείο της που βρίσκεται στην Καστοριά στην οδός Πτολεμαίων αρ.2 1ος όροφος προς απόδειξη των θεμάτων απόδειξης της κοινοποιούμενης αγωγής θα καταθέσει ο παρακάτω μάρτυρας Αθανάσιος Ανδρόνικος του Θωμά και της Μαργαρίτας, κάτοικος Αργους Ορεστικού ,οδός Χατσέρα αρ.29. Καστοριά 17-06-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Πάτση, ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών αρ. 112 με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου για λογαριασμό της ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ με ΑΦΜ: 043741729, πρώην κάτοικο Παλαιοχώρας Πελεκάνου Χανίων Κρήτης και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10512/17-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από από 17/02/2020 ΑΓΩΓΗ της Κατά της Αλυγιζακη Ευτυχίας, με την οποία απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) και ζητά όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται σ' αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στο παραπάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Η με Ειδικό Αριθμό 548/2020 Έκθεση Κατάθεσης του δικογράφου αυτού και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 13321/2020, β) η από 20/02/2020 πράξη της Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με την οποία τίθεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της Αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και με τον όρο επίδοσης της Αγωγής μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα Αθήνα, 17-06-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαεπτά ( 17 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:51 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για την οφειλέτιδα Παριση (Parisis) Κλεοπάτρα (Cleopatra) του Αδαμαντίου (Adamandios) και της Αναστασίας πρώην κάτοικο Ζωγράφου, οδός Αθ. Διάκου αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10513/17-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 6.634/30-01-2020 Πρόσκλησης Δανειστών της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Ν. Ανδριανοπούλου με την οποία η ως άνω Συμβολαιογράφος την προσκαλεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος να λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 6.633/30-01-2020 Πίνακα Κατάταξης Δανειστών με τον οποίο διανέμει το συνολικό πλειστηρίασμα του ακινήτου της ως άνω οφειλέτιδος, που διενεργήθηκε με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Από το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε ποσού Ευρώ (124.000,00) το εναπομένον μετά την αφαίρεση συνολικού ποσού Ευρώ (5.489,15) που αποτελούν το σύνολο των εξόδων της προδικασίας του πλειστηριασμού, θα διανεμηθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με το Νόμο ως εξής: Κατατάσσονται: Α) Οριστικά, Προνομιακά και σύμμετρα: 1) Η αναγγελθείσα ΙΖ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών στο ποσό των Ευρώ (6.599,07), 2) Ο αναγγελθείς ΕΦΚΑ – Α’ Περιφερειακό ΚΕΑΟ Αθηνών στο ποσό των Ευρώ (23.028,64) και Β) Τυχαία και Προνομιακά: 1) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (77.032,05) και Γ) Τυχαία και σύμμετρα: 1) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (501,44), 2) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (5.714,82), 3) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (2.270,14), 4) Η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των Ευρώ (3.364,69). Μη επαρκούντος του εκπλειστηριάσματος ουδείς άλλος κατατάσσεται. Η πρόσκληση αυτή συντάχθηκε στις τριάντα (30) έτους, ημέρα Πέμπτη στο γραφείο της, επί της οδού Σκουφά αρ. 77. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την αρ.6912/3-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Λάρισας (έδρα Πρωτοδικείο Καρδίτσας) Γεωργίου Κ. Πολύζου, επιδόθηκε σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια δικηγόρος των: 1) Γεωργίου Λουλέ του Νικολάου και της Κωνσταντινιάς, κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας, με ΑΦΜ:015050362 και 2) Αθανασίας Λουλέ του Αντωνίου και της Κλητείας, κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας, με ΑΦΜ:301861262, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, για λογαριασμό της Αντωνίας Λουλέ του Γεωργίου και της Αθανασίας, πρώην κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας (οδός Κονδύλη), και ήδη κάτοικος Ichenhausen Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 21-5-2020 Εξώδικη – Πρόσκληση – Διαμαρτυρία των εντολέων κατά: 1) Αντωνίας Λουλέ του Γεωργίου και της Αθανασίας, πρώην κατοίκου Μουζακίου Καρδίτσας (οδός Κονδύλη), και ήδη κάτοικος Ichenhausen Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) Νικολάου Παγούρα του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής (οδός Πάρδιος αρ.7 Α), προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται και ζητούνται στην άνω εξώδικη. Καρδίτσα, 18-6-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΕΙΡΗΝΗ Ζ. ΑΚΡΙΒΟΥ (Καρδίτσα Αν. Παπανδρέου αρ.31, τηλ.2441025366) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 689/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 689/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα ο μηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασίου –κλωστηρίου ΦΑΝΚΟ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και συγκεκριμένα πλήρης γραμμή παραγωγικών μηχανημάτων παραγωγής νήματος 19 μηχανές παραγωγής βάμβακος Rieter, 2 μηχανές α’ περάσματος επεξεργασίας φυτιλιού βάμβακος σύρτες RieterSB2 3, βατομηχανές Rieter UNILAP E20, 2 κτενίστριες Rieter comper E60H, 4 μηχανές επεξεργασίας φυτιλιού βάμβακος σύρτες β’ περάσματος Rieter SILVER GUARD, 2 προγνέστριες Rieter, 10 κτενήστριες Rieter 16 κλώστριες Rieter Spinning machines G33 , με τις αντίστοιχες κωνοποιητικές μηχανέςMurata No7V-II Mach Link Coner L, κινητοί πνευματικοί καθαριστές, γραμμές συσκευασίας, ζυγοί, καρότσια, δοχεία φυτιλιού, ξηραντές και μεταλλικές δεξαμενές πεπιεσμένου αέρα, αεροσυμπιιεστές, υποσταθμοί μέσης τάσης, αντλιοστάσια-λεβητοστάσια, βιομηχ/κές κλιματιστικές μονάδες, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, όργανα συνεργείου συντήρησης, εξοπλισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, ανταλλακτικά, εξοπλισμός γραφείων κλπ με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 1.740.511,59 ευρώ, Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.:1651 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Πληροφορίες : Ναυπλιώτης Αν. Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ηλ.ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ» Ο Δήμος Ιητών προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (CPV: 34144512-0) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 120.960,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 29.030,40 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 149.990,40 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (συστημικός αριθμός 93664). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.419,20 €. Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη - στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Ναυπλιώτης Αναστάσιος, τηλ.: 2286360416). Ίος 18/06/2020 Ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Δ. Γκίκας ΔΙΑΦΟΡΑ 3ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ' ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13 - ΑΘΗΝΑ 10677 ΤΗΛ./FAX: 2103831161 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.18/44 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικ. Συμβούλιο του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών, προσκαλεί όσα μέλη θεώρησαν άδεια κυνηγίου την περίοδο 2019/2020 να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 05 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 στο εντευκτήριο του Συλλόγου στην Καισαριανή (Νέας Εφέσου 19). Θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημ. Διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ 1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου 2. Εκθέσεις ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής, Δ' Κ.Ο.Σ.Ε. & Δ/νσης Δασών Αθηνών. 3. Εγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019. 4. Εγκριση Απολογισμού 2019 και Προϋπολογισμού 2020. 5. Ανακοινώσεις και λοιπά απρόβλεπτα θέματα. Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και το πιο πιθανό), η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ στην ίδια αίθουσα, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν. ΑΘΗΝΑ 17.06.2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ «ΣΥΚΙΚΗ» ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 6ο ΧΛΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Α.Φ.Μ. 096060968 • Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2711 • ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ: 1005026 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 27210 69845 • FAX: 27210 69846 web site: www.sykiki.gr ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΟΛΑΩΝ: 27320 82713 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΥΘΕΙΟΥ: 27330 22240 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 543 / 16-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΣΥΚΙΚΗ ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές για την προμήθεια και τις εργασίες των παρακάτω ειδών: 1. Εκτελωνιστικές εργασίες για εξαγωγή σύκων. 2. Οδική Μεταφορά σύκων - εξωτερικού. 3. Οδική Μεταφορά σύκων - εσωτερικού. 4. Ναύλα για θαλάσσιες μεταφορές φορτίων σύκων. 5. Εντυπα. 6. Γραφική Υλη. 7. Ταχυμεταφορές. Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν προσφορές πρέπει να παραλάβουν τα έντυπα με τους όρους συμμετοχής από τα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ, 6ο χ/τρο Καλαμάτας - Μεσσήνης, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «υποβολή προσφοράς», μέχρι 29-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 μεσημβρινή. Ολες οι παραπάνω προσφορές θα εξετασθούν από την αρμόδια επιτροπή προμηθειών της ΣΥΚΙΚΗΣ που θα συνεδριάσει την παραπάνω ημέρα και ώρα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία της ΣΥΚΙΚΗΣ ή στο τηλέφωνο 27210 69845 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Με εκτίμηση Ο Διευθυντής ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Aρ. Πρωτ.: 134736/18.6.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα : Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπή κυκλοφορίας της οδού Νικηταρά, απο την οδό Θεμιστοκλέους έως την οδό Εμμ.Μπενάκη,απαραίτητων για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε περιοχές αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ ΑΕ», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) έως την 22.6.2020 και ώρα 09:00. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: πλατ. Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ-Πόλη: 71414, Γάζι- Ηράκλειο - Κρήτης Πληροφορίες: Μαρής Ιωάννης Τηλέφωνο: 2810822233 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ. Κέντρο: 2810 822233 Fax: 2811759505 Αρ. πρωτ.: 226 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ,ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ» από 01/07/2020 έως 30/09/2020 με προϋπολογισμό δαπάνης 37.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι στις 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (έναρξη ) – 12:00 (λήξη προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Σε περίπτωση αποστολής με courier ή ταχυδρομείο οι προφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν στη Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. έως την καταληκτική ημέρα και ώρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό ναυαγοσώστες, επόπτη- συντονιστή, εξοπλισμό, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018, εκτός τους ναυαγοσωστικούς πύργους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της σύμβασης και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της υπ.αριθμ. 24 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. στον δικτυακό τόπο: www.maedim.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Γάζι Τ.Κ. 71414 ,τηλ.: 2810822233, Fax: 2811759505, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Μαρής Ιωάννης ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: ΩΩΕΩΩ1Ζ-ΩΣΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5415 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικής εκτάσεως για εννέα (9) έτη, στην περιοχή «Μέγα Κοτρώνι» της κοινότητας Παλαιοκερασιάς του Δήμου Στυλίδας, εκτάσεως 600τ.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Στυλίδας (Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα). Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες ήτοι την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Στυλίδας. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) για κάθε μισθωτικό έτος. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα, τηλέφωνο 22383-50134 και FAX 2238024783. Στυλίδα 18/06/2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 18-06-2020 Γ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο:213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ΄ Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 12 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα και ενδύματα >> 3) 1 εμπ/τιο με μαγιό ανδρικά >> 4) 8 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα >> 5) 1 εμπ/τιο με ρολά υφάσματα >> 6) 1 εμπ/τιο με μαντήλια, φουλάρια >> 7) 1 εμπ/τιο με βαλίτσες >> όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην υπ. αριθ. 12117/2020 διακήρυξη Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 την ίδια ώρα. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μάκρη 18-6-2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 9538 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ.19005, Νέα Μάκρη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φούντας Θανάσης Τηλ.: 22943-20517 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ στις κάτωθι θέσεις με ημερομηνία διεξαγωγής, κατώτατο όριο ποσφοράς και εγγύηση συμμετοχής όπως ορίζεται παρακάτω α.α ΘΕΣΗ -ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 Συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων εμβαδόν 129,37 τμ για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ (ΚΩΔ: 1) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 09.00-09.30 7.762,2 € 776,22 € 2 παραλία Μαραθώνα με εμβαδό 471,50 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ:4) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 09.30-10.00 28.290 € 2.829 € 3 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 494,10 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ : 5) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 10.00-10.30 29.646 € 2.964,60 € 4 παραλία Μαραθώνα εμβαδού 495,16 τμ με εμβαδόν για ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ(ΚΩΔ: 6) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 10.30-11.00 29.709,60 € 2.970,96 € 5 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 165 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ:7) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 11.30-12.00 9.900 € 990€ 6 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 411.96 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ –ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ (ΚΩΔ: 8) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 12.00-12.30 24.717,60 € 2.471,76 7 παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 500 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ:9) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 12.30-13.00 30.000,00 € 3.000 8 Παραλία Μαραθώνα εμβαδόν 200,73 τμ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ (ΚΩΔ: 10) 31-12-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ 29-6-2020 13.00-13.30 12.043,8 € 1.204,38 Τόπος Διεξαγωγής: Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνος από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 2294320517 (Φούντας Αθανάσιος ). ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας