PrintButton

20-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 19/2020 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με τη νέα τροποποιημένη επωνυμία «Σύλλογος των απανταχού Σποϊτών Καρπάθου Ο άγιος Γεώργιος» έναντι της προηγούμενης «Σύλλογος των Σποϊτών Καρπάθου Ο άγιος Γεώργιος» που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1 έως 27 σύμφωνα με το από 22/10/2017 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 19/6/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Μαίρη Διακολιού ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 21/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ “Η Αρχαία Λας”», που εδρεύει στο Δήμο Πεντέλης, με την οποία επικυρώθηκε το από 21.02.2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 αυτού, οι οποίοι δεν είναι αντίθετοι στους νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Αθήνα, 19/6/2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΒΕΛΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 134 10677 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3642940 Περίληψη δικογράφου Με την υπ΄αριθ.4468Β/19-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Παρασκευή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 02/06/2020 ΑΙΤΗΣΗ του Διονυσίου Παρασκευόπουλου του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ. 8 κατ΄ αυτής, που απευθύνεται ενώπιον του Μ.Π.Αθηνών, με ΓΑΚ: 35264/2020 & ΕΑΚ: 3695/2020, με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 26-06-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτ. Αθηνών, με την οποία αιτείται όπως: να γίνει δεκτή η αίτηση του αιτούντος, να ληφθούν τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα, να ανατεθεί στον αιτούντα η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του, Δέσποινας Αγάπης, για όλους τους αναφερόμενους στην άνω αίτηση λόγους, σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση ως προς την άσκηση επιμέλειας αποκλειστικά από τον αιτούντα, να καθορίσει το άνω Δικαστήριο το πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος επιμέλειας του με το ανήλικο τέκνο ως ακολούθως: Το τέκνο να διαμένει με τον αιτούντα στην κατοικία του οδός Βελερεφόντος στην Αθήνα και να επικοινωνεί με την αντίδικο ως ακολούθως : α) το 1ο και 3ο Σαβ/κο κάθε μήνα από ώρα 18.00 της Παρασκευής έως ώρα 21.00 της Κυριακής, β) κατά τις εορτές του Πάσχα, εναλλάξ και επί μία εβδομάδα από την Κυριακή των Βαΐων και από ώρα 17.00 μέχρι Μ. Σάββατο και ώρα 17.00 τα μονά έτη και από ώρα 17.00 του Μ. Σαββάτου και μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής του Θωμά, τα ζυγά έτη, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - Νέου έτους, εναλλάξ με την αντίδικο και από ώρα 17.00 της παραμονής των Χριστουγέννων έως ώρα 17.00 της παραμονής του νέου έτους τα μονά έτη και από ώρα 17.00 της παραμονής του νέου έτους έως ώρα 18.00 μ.μ. της 7ης Ιανουαρίου, τα ζυγά έτη, δ) ολόκληρο το μήνα Ιούλιο κάθε έτους, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή η οποία να αναθέτει στον αιτούντα προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή 1.500,00 ΕΥΡΩ και προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παράβαση και μη συμμόρφωση της προς το διατακτικό της απόφασης, που θα εκδοθεί από το Δικαστήριο και να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση στον δέκτη της επίδοσης να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης τον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο. Αθήνα 19-06-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΡΟΖΑ ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την με αριθμό 4549 Δ΄/19-06-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης κ. Μηνά Στρουμπή για την Ναϊρά Σαχινιάν του Τιγκράν, πρώην κατοίκου Ξάνθης και επί της οδού 12 Αποστόλων 36, και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 11-06-2020 Αίτησης του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης, με αριθ. έκθεσης κατάθεσης ΑΣΦ. 120/2020 του ΣΑΓΗΡ Χασάν του Ριτβάν και της Γκιούλ Μπεγιάζ, κατοίκου Γλαύκης Δ. Μύκης Π.Ε. Ξάνθης, με ΑΦΜ 168825496. Ορίζεται δικάσιμος η 8/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης (ακροατήριο ασφ. Μέτ.), και με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο αυτής δέκα [10] ημέρες πριν από τη συζήτηση, συνεπιδίδοντας ταυτοχρόνως το από 17-06-2020 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ του Μον. Πρωτ. Ξάνθης, με έκθ.κατ.δικ.αίτησης ΑΣΦ.129/20. Σύμφωνα με την οποία αίτηση ζητείτε: 1) Ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση του. 2) Να ρυθμιστεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης του, τέκνο της καθ’ ης που αναγνώρισε νομίμως συμβολαιογραφικά ως πατέρας του παιδιού. 3) Να αφαιρεθεί η επιμέλεια της ανήλικης Χιλάλ Νταβτιάν του Χασάν και της Μαρίας η οποία γεννήθηκε την 31-05-2018 στην Ξάνθη από την καθ’ ης και να ανατεθεί αποκλειστικά σε εμένα πατέρα της ανήλικης. Να Διαταχθεί Προσωρινή Διαταγή μέχρι την εκδίκαση της παρούσης και την έκδοση αποφάσεως επί της αίτησής μου, περί ανάθεσης σε εμένα της προσωρινής επιμέλειας της ανήλικης Χιλάλ Σαγήρ του Χασάν και της Μαρίας. Ξάνθη, 19-06-2020 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις υπ' αριθ. 4919Δ/2-6-2020, 4920Δ/2-6-2020 και 4921Δ/2-6-2020 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Ρόδου Γεωργίου Δουρδουνά επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου δια τους αγνώστου διαμονής: 1) Μαρίαν συζ. Αναστασίου Ναυρίδη το γένος Στέργου Σταματίου, 2) Σταμάτιον Σταματίου ή Σαμ του Στέργου και 3) Χρήστον Σταματίου του Στέργου, πρώην κατοίκων Λος Αντζελες Η.Π.Α. και ήδη αγνώστου διαμονής η από 17-2-2020 κη υπ' αριθ. καταθέσεως 80/17-2-2020 αγωγή του Στέργου Σταματίου του Εμμανουήλ περί χρησικτησίας. Των κάτωθι αγρών τα 1) 15/40 εξ αδιαιρέτου αγρού εκτάσεως 2.800 τ.μ. με κτηματομερίδα 2537 γαιών Καλυθιών, 2) τα 15/40 εξ αδιαιρέτου αγρού εκτάσεως 5.900 τ.μ. εις θέσιν Αχλάα με κτηματομερίδα 2053 γαιών Καλυθιών 4) 3/32 αγρού εκτάσεως 8.240 τ.μ. εις θέιν «Παλιοκάλυβας» με κτηματομερίδα 1333 γαιών Καλυθιών. Καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα έγγραφα εντός 130 ημερών από της επομένης της καταθέσεως της αγωγής. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπ' όψιν. Ρόδος 17-6-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Νέα Αγορά Γρ. 48 ΡΟΔΟΣ Τηλ. 2241031006 / Κιν. 6948738152 ΑΦΜ 011204099/Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 11/18.06.2020 1. Ανακοινώνεται ότι την 13.07.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 110 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Αγρινίου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01-09-2020 έως 31-08-2024, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ. 2. Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο κατά στρέμμα μίσθωμα (για ολόκληρη την προσφερόμενη έκταση). Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε € 100,00 ανά στρέμμα για το 1ο έτος της μίσθωσης, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα προσαυξάνεται κατά 2% το χρόνο του ποσοστού αυτού υπολογιζόμενου στο διαμορφούμενο κάθε χρόνο νέο μίσθωμα. 3. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσφερόμενου συνολικού ετησίου μισθώματος του 1ου έτους βάσει της τελικής προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη. 4. Οροι Συμφωνιών του διαγωνισμού είναι κατατεθειμένοι στα γραφεία της 116 ΠΜ, στο ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), καθώς και στις ιστοσελίδες: www.haf.gr και mta.haf.gr. 5. Τα δημοσιευτικά έξοδα του διαγωνισμού θα βαρύνουν το ΜΤΑ. 6. Πληροφορίες, στα παραπάνω γραφεία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00 (τηλ. ΜΤΑ 210-3675282, 3 και τηλ. 116 ΠΜ 26930-55040). ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ Σμχος (Ο) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γενικός Διευθυντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7351/17-6-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευσταθίας Σ. Παναγουλάκου Α.Φ.Μ. 048276122 που έχει την έδρα της στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην οδό Παράσχου αριθ. 24 ύστερα από έγγραφη παραγγελία που δόθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Φαλαγκαράκη πληρεξούσιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Συνόρων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094067323 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα για λογαριασμό της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΘΕΤΙΔΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Α.Ε.» με έδρα τα Ν. Παλάτια Ωρωπού Αττικής, οδός Κύπρου αριθ. 20, και νυν αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της από 12-06-2020 εξωδίκου γνωστοποιήσεως εξετάσεως μαρτύρων με την οποία γνωστοποιείται στην άνω εναγομένη εταιρεία κατ’ άρθρο 422 Κ.Πολ.Δικ. ότι η ενάγουσα εταιρεία προς απόδειξη των θεμάτων της από 12-2-2020 με ΓΑΚ 15211/2020 και ΕΑΚ 1825/2020 αγωγής της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ν. Τακτική Διαδικασία) θα εξετάσει ενόρκως: α) Την 29-6-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ. και 12.00 μ. και την 30-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 μ. ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, και β) Την 30-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.οο μ. ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Πανταλού οδός Σταδίου αριθ. 39, 5ος όροφος τηλ. 2103619468 τους κάτωθι μάρτυρες, ήτοι: α) Χρήστο Παναγιώτου του Κωνσταντίνου και της Ελένης, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου αριθ. 87-89, ιδιωτικό υπάλληλο, β) Εμμανουήλ Μουλό του Κωνσταντίνου και της Ελένης κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Στεφανοπούλου αριθ.5, ιδιωτικό υπάλληλο και γ) Φώτιο Ζαμπέλη του Ευαγγέλου και Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Πολυκάρπου αριθ. 3-5, ιδιωτικό υπάλληλο και δ) Παναγιώτη Τσερπέ του Ηρακλή και της Σοφίας, κάτοικο Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Υψηλάντου αριθ. 80-82, ιδιωτικό υπάλληλο, και Καλείται η άνω εναγομένη εταιρεία όπως παραστεί στη διεξαγωγή της ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον της άνω συμβολαιογράφου Αθηνών και ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών και στον άνω οριζόμενο τόπο και χρόνο, άλλως η εξέταση θα γίνει ερήμην της. Η Δικαστική Επιμελήτρια Ευσταθία Παναγουλάκου Αθήνα 17-06-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Βασίλης Ν. Φαλαγκαράκης, Δημοκρίτου 18, 10673 Τηλ. 210-3626662 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Βαθμ. Προτεραιότητας: Τηλέφωνο: 2105381118 Fax: 2105623847 Ημερομηνία: 18/06/2020 Ηλ. Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης Αρ.πρωτ.: 41649 ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Δέκα Τέσσερις Χιλιάδες Οκτακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ (114.824,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 932501). Κωδικός CPV: 50700000-2 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19/06/2020, και ώρα 11.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Σάββατο 04/07/2020, και ώρα 11.00 μ.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 09/07/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εσωτ. διανομή: Διεύθυνση Οικονομικών

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας