PrintButton

23-06-2020

on .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α’ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (432.735,70 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (348.478,00 €), εισφορά ανακύκλωσης πεντακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (502,40 €) και ΦΠΑ ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (83.755,30 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Σάββατο 20/06/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (6.970,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 343/17-6-2020 Έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ανδρέα Κουτρουμάνη του Στεφάνου, πρώην κάτοικο Αρτέμιδος Αττικής, Λ Καραμανλή αρ.102 (Στάση Γιούρια), Άρτεμη Αττικής ατομικά και ως ιδιοκτήτη και νομίμου εκπροσώπου της ατομικής του επιχείρησης με την επωνυμία « Εμπόριο - Εισαγωγές Καινούργιων και Μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, Τροχόσπιτων, Μοτοσικλετών, σκαφών αναψυχής κα» που εδρεύει στην Αρτέμη Αττικής, Λ Καραμανλή αρ. 102 (Στάση Γιούρια) νόμιμα εκπροσωπούμενης και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-12-2019 Έφεσης του Ιωάννη Τσακωνίτη του Γαβριήλ και της Σταματούλας, κατοίκου Κοσοικίων Ευδήλου Ικαρίας, κατά αυτού και κατά της υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τακτικής Διαδικασίας Τμήματος Ενοχικού με την οποία απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν. Στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 6553/2020 και ΕΑΚ: 506/2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 1307/2020 και ΕΑΚ: 1020/2020 Έκθεση κατάθεσης του δικογράφου: Κατ' έφεση από Πρωτοδικείο της κ. γραμματέα του Εφετείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 7-2-2020 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 11-2-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών στον Γ1 (-2 Υπόγειο) με Αριθμό Πινακίου: 24, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ, Διαδικασία : ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με το παραπάνω δικόγραφο ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η έφεση και να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστική απόφαση. Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η ασκηθείσα αγωγή και να καταδικαστεί στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. ΑΘΗΝΑ, 18-6-2020 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 342/17-6-2020 Έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Σωκράτη Μαρκόπουλο του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Σπατών Αττικής, οδός Χρήστου Μπέκα αρ. 54 ατομικά και ως ιδιοκτήτη και νομίμου εκπροσώπου της ατομικής του επιχείρησης με την επωνυμία « Auto Smari: Εμπορία- Εισαγωγές Σωκράτης Μαρκόπουλος» που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής , οδός Χρήστου Μπέκα αρ 54 νόμιμα εκπροσωπούμενης και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 10-12-2019 Έφεσης του Ιωάννη Τσακωνίτη του Γαβριήλ και της Σταματούλας, κατοίκου Κοσοικίων Ευδήλου Ικαρίας, κατά αυτού και κατά της υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Τακτικής Διαδικασίας Τμήματος Ενοχικού με την οποία απευθύνεται στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών και ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτήν. Στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 6553/2020 και ΕΑΚ: 506/2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού της κ. γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η με ΓΑΚ: 1307/2020 και ΕΑΚ: 1020/2020 Έκθεση κατάθεσης του δικογράφου: Κατ' έφεση από Πρωτοδικείο της κ. γραμματέα του Εφετείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 7-2-2020 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται δικάσιμος την 11-2-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών στον Γ1 (-2 Υπόγειο) με Αριθμό Πινακίου: 24, Πινάκιο: 16° ΤΜΗΜΑ ENOXIKO ΤΡΙΜΕΛΕΣ, Διαδικασία: TAKTIKH ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ,καλούμενον συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με το παραπάνω δικόγραφο ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η έφεση και να μεταρρυθμιστεί η υπ' αριθμόν 1279/2018 οριστική απόφαση. Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η ασκηθείσα αγωγή και να καταδικαστεί στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. ΑΘΗΝΑ, 18-6-2020 Η ΕIΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΛΛΗ- ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΔΙΚΑΣτΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄ αριθμ. 3309Γ΄/12-06-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Θεοδωρου Κ. Μούντριχα και ύστερα από παραγγελία του δικηγόρου Μιχαήλ Κ. Καλαντζόπουλου πληρεξούσιου της Πολυξένης Μαραμή του Θεμιστοκλή, κατοίκου Ηλιουπολεως, οδός Πνυκός αρ.9, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αμντζεντ (Amjad) Ναουάμπ ΑΛΙ (Nawab ALI) του Αλί και της Άμνα, πρώην κάτοικο Κυψέλης, οδός Κασταλίας αρ. 25 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 02-06-2020 αιτήσεως για αφαίρεση γονικής μέριμνας, με γενικό αριθμό κατάθεσης 30190/2020 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης 1324/2020 που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η αιτούσα ζήτα να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση, να αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου από τον καθού, να ανατεθεί οριστικά και αποκλειστικά στην Πολυξένη Μαραμή το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου, να διαταχθούν από το δικαστήριο τα λοιπά νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον να παραστεί κατά την συζήτηση της άνω αίτησης την 01-12-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 2, αίθουσα 202, διαδικασία: οικογενειακό εκουσία μονομελούς, πινάκιο: ΡΑ, με αριθμό πινακίου 1, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την ένορκη εξέταση της μάρτυρος Πολυξένης Ρούσση του Νικολάου, κατοίκου Αγίου Ελεθερίου Αττικής, οδός Λ. Ιωνίας αρ. 217, η οποία θα λάβει χώρα στις 30-11-2020, ώρα 09.15 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Αθήνα, 22-06-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την δεκάτη ενάτη (19η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10.40 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος, Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» (ΑΦΜ: 997026390), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, μετά από έγγραφη παραγγελία του Ανδρέα Φούρκα (ΑΦΜ: 120967971), πληρεξούσιου δικηγόρου της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμ. 40) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, υπό την ιδιότητα της ως διαχειρίστρια της επιδικασθείσας με την ανωτέρω διαταγή πληρωμής απαίτησης, δυνάμει της από 30.4.2020 σύμβασης διαχείρισης και του υπ΄αριθμ. 44959/30-4-2020 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, για λογαιρασμό της εταιρίας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY IV FUΝDING DESIGΝATED ACTIVITY COMPANY», που εδρεύει στο Δουβλίνο της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Haddington Road 1-2 Victoria Buildings Dublin 4, D04 XN32 (υπ΄αριθμ. καταχώρισης μητρώου εταιριών της Ιρλανδίας: 657125), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στην οποία εκχωρήθηκε η ανωτέρω απαίτηση, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 4519Ζ/19-6-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΙΠΛΟΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΠΛΟΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.Ε.», πρώην εδρεύουσα στον Ταύρο Αττικής, οδός Πειραιώς αριθμ. 226 και ήδη αγνώστου έδρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 818/2007 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης, με τη συνεχόμενη και από 15-6-2020 παραγγελία επίδοσης για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, συγκοινοποιούντας με την παρούσα επιταγή κατ΄άρθρον 925 § 1 Κ.Πολ.Δ. τα νομιμοποιητικά της επιτάσσουσας έγγραφα, και σε συνέχεια της από 1-2-2007 αρχικής επιταγής προ ςπληρωμή που είχε επιδοθεί την 2-2-2007 στην οφειλέτρια με την υπ’ αριθμ. 8777δ/2-2-2007 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ανδρεά Β. Πάζιου, και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος απορρέοντος από αυτήν, τα εξής ποσά: 1) ποσό €2.109.836,98 για επιδικασθέν κεφάλιο, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται δια της συμβάσεως και της υπ’ αριθμ. 2393/15/30.7.1996 Π.Δ.Τ.Ε. από 26-5-2018 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρου 12 §2 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 2) Ποσό €655.694,88 που αποτελεί το υπόλοιπο των επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας και εξ ανατοκισμού από την 23-9-2006 μέχρι την 25-5-2018, μείον τις γενόμενες κατ’ άρθρον 423 Α.Κ. τμηματικές καταβολές ποσού €8.591,85, καθώς και την προερχόμενη από είσπραξη πλειστηριάσματος καταβολή ποσού €586.910,57, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από 26-5-2018 μέχρις εξοφλήσεως, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων, ανατοκιζομένων ανά εξάμηνο, νομίμως κατά τη διάταξη του άρθρυ 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεως, 3) Ποσό €56.965,00, για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 4) Ποσό €2,00 για έξοδα αντιγράφου του απογράφου, €50,00 για σύνταξη της παρούσης επιταγής, €40,00 για παραγγελία προς επίδοση και επίδοση αυτής. Τα αμέσως ανωτέρω υπ’ αριθμ. 3 και 4 ποσά, η πληρωμή των οποίων επιτάσσεται με την παρούσα, με τους νόμιμυς τόκους, από την επίδοση της παρούσας μέχρις εξοφλήσεως. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούαας θα προστεθούν €15,00 για την εντολή προς εκτέλεση προς τον δικαστικό επιμελητή. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την από 22.9.2006 δήλωση επανα προσδιορισμού ύψους οφειλής κατ’ άρθρον 39 του Ν. 3259/2004, που επιδόθηκε στην καθής η παρούσα συνταχθείσης της υπ’ αριθμ. 11831Γ/4-10-2006 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ανδρέα Β. Πάζιου, η οφειλή παρέμεινε ως είχε στα βιβλία της Τραπέζης δεδομένου ότι ήταν μικρότερη από το κατά το νόμο ανώτατο όριο. Αθήνα 19-6-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΦΟΥΡΚΑΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την υπ’ αριθ. 118/10.04.2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών τροποποιήθηκε το καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΕΣΤΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μαρμαρά αριθ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως προς τα άρθρα 5,6,7,8,10,11,15,16,18,21,24,28. Αθήνα, 22.06.2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κατόπιν της έγγραφης παραγγελίας μου ως πληρεξούσια του Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΤΗΠ”, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Εθν. Αντίστασης αρ. 11), με ΑΦΜ 090108355, επιδόθηκε προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες στα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα φέρονται ως ιδιοκτήτες των υπ’ όψιν γεωτεμαχίων, το από 01-06-2020 Απόσπασμα Πρακτικού της 5ης/2020 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΗΠ, με αριθμό Απόφασης 87/2020 και ΑΔΑ: 9ΛΠΒΟΕΠΞ-ΘΑ5, σύμφωνα με την οποία δημοσιεύθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας υπέρ της ΔΕΤΗΠ. Με την υπ’ αρ. 10629Θ’/15-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Σωτηρίου Ρουμελιώτη, κατοίκου Αθηνών, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για τον Καρακασίδη Δημήτριο του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Παλλήνης Αττικής (οδός Κουντουριώτου αρ. 5) και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 6745Γ’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίου Τσιλφίδη, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για τον Παπαδόπουλο Νικηφόρο του Αλεξάνδρου, κάτοικο εξωτερικού και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 6746Γ’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίου Τσιλφίδη, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για τον Ιωσηφίδη Πέτρο του Θεοχάρη, κάτοικο εξωτερικού και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 16Α’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίας Πετρίδου, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για τον Αγγελίδη Αναστάσιο του Συμεών, πρώην κάτοικο Πτολεμαΐδας Εορδαίας και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 17Α’/12-06-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίας Πετρίδου, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για την Αγγελίδου Μαρία του Συμεών, πρώην κάτοικο Πτολεμαΐδας Εορδαίας και ήδη άγνωστης διαμονής. Με την υπ’ αρ. 19Α’/15-06-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας, Γεωργίας Πετρίδου, κατοίκου Πτολεμαΐδας, επιδόθηκε το ανωτέρω έγγραφο προς τον Εισαγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, κ. Ιωάννη Κατσάνο, για το Λιβεριάδη Παναγιώτη του Σταματίου, πρώην κάτοικο Πτολεμαΐδας Εορδαίας (οδός Πόντου 6Α) και ήδη άγνωστης διαμονής. Πτολεμαΐδα, 15 Ιουνίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΕΛΙΣΑΒΕΤ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ. : Ηλίας Βασιλάς ΤΗΛ. : 213 2025 825/ 822 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ.Πρωτ.: 10446/ 19-06-2020 Α.Ο.Ε. : #90#/2020 & #106#/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.] 1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης» με αρ. τεχνικής μελέτης: 25/2019 και προϋπολογισμό δημοπράτησης #1.000.000,00#€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών: α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό #426.533,60#€ και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό #344.067,35#€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) όπως αναλύεται στον προϋπολογισμό μελέτης . 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ήτοι του Δήμου Νέας Σμύρνης [http://www.neasmyrni.gov.gr]. Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2025 825, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Ηλίας Βασιλάς. 3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59:59. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 06-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)-φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου (PDF). 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι -ή- σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (και άνω), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 6. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους #16.130,00#€ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 23-04-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (#90#) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από: Ι) το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 600.000,00€ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 11672/19-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξης πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», συνολικού προϋπολογισμού #600.000,00#€ [ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010], συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Νέας Σμύρνης και ΙΙ) τα υπόλοιπα 400.000,00€ (=1.000.000,00-600.000,00) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ [ΚΑΕ 64.7331.0002]. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σταύρος Τζουλάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/νση: Λ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τ.Κ. 16451, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ- ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Τηλ: 213 2018 773-774-780-790 mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δ.Ελληνικου Αργυρούπολης ΑΠ:35089 19/06/20 ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017)” ΠΟΣΟΥ: 400.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) Αρ.μελ.: 23/11/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ βάσει του ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017 με την με αρ.πρωτ. 30752/22-4-2019 πράξη ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ξ6Μ465ΧΘ7-9ΦΨ) ΣΑΕ: 055 2017ΣΕ05500005 Κ.Α. 64.7331.0009 CPV : 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΔΑΜ: 20PROC006901315-22/06/2020) Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017)” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Ταχ.Δ/νση: Λ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96 & ΟΛΥΜΠΙΑΣ Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132018773-4,213 2018780, 213 2018790 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα Δήμου: www.elliniko-argyroupoli.gr. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 87881 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η ημέρα, μηνός Ιουλίου, έτους 2020 (30/07/2020), ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ. 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η ημέρα, μηνός Αυγούστου, έτους 2020 (06/08/2020), ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 3. Κωδικός CPV: 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς). 4. Τόπος εκτέλεσης: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης 5. Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την προσαρμογή 8 βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/17 (ΦΕΚ 141 Α/28-09-2017), μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης και ανακαίνισής τους. 6. Το έργο με (Κ.Α. 64.7331.0009) χρηματοδοτείται από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΠΔΕ βάσει του ΦΕΚ 141/Α'/28-09-2017με την με αρ.πρωτ. 30752/22-42019 πράξη ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ξ6Μ465ΧΘ7-9ΦΨ) ΣΑΕ: 055 2017ΣΕ05500005 7. Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 322.580,64 € πλέον ΦΠΑ 24% (ή 400.000,00 € με ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Δαπάνη 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ποσού 202.166,73 €, 2. Η/Μ Εργασίες ποσού 35.480,16 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. &Ο.Ε.): 42.776,44 €. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. &Ο.Ε.) ποσού 42.063,50 €. και αναθεώρηση ποσού 93,81 € (άρθρο 153 του ν.4412/16). Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 77.419,35 €. 8. Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/16. 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος- μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία). Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ., μέχρι της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης και στο άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι 30/07/2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 11. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική πλατφόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς” και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). 12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/16 για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 14. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 15. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 16. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61€, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/06/2021. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 17. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα τη σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.elliniko-argyroupoli.gr, στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. 18. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 17/07/2020 η Αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 24/07/2020. 19. Κάθε οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν Πιστοποιητικά ISO όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 22.Ε της οικείας Διακήρυξης Επιπρόσθετα, οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 22.Γ της οικείας διακήρυξης. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 19/06/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:ΨΝΥΑ469Β7Τ-ΓΕ0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου Πειραιάς 17-6-2020 Τηλέφωνο: 210-4142223 Αριθμ. Πρωτ.: 20203847 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 857/τ.Γ’/11-6-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ, ως εξής: Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Δημογραφία» (ΑΔΑ: 6Ζ22469Β7Τ-Γ4Θ) Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 16692 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων» (ΑΔΑ: 9929469Β7Τ-Τ08) Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 16693 Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 17-8-2020. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (210-4142005) και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (210-4142183). Ο Πρύτανης Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 22 -06-2020 ΥΠ. Ε.& Κ. Υ. Αρ. Πρωτ. 2257 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ - ΝΠΔΔ – ΑΦΜ997288259 ΑΔΑ : ΨΓΝ5ΟΞΧΣ-ΟΜΠ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου 7 ΑΔΑΜ:20PROC006899170 546 30 Θεσ/νίκη Αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ-93816- Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 127 Fax. 2313000703 www. kkp-km.gr mail. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 20η/2020 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ(ΕΣΗΔΗΣ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. συστ.-93816-ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους -2021. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την κατάθεση ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ : ΟΜΑΔΑ Α΄ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑ Β΄ 1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ) 2. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΑΠΑΘ/ΠΥΛΑΙΑ-Π.ΙΑΑ/ΠΕΥΚΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Π.ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΠΕΤΡΕΛΑΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΠΑΡ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ προϋπολογισμού 191.259,05€ + ΦΠΑ και 237.161,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για (12) μήνες , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611 του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΚΚ-ΠΚΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ –ΦΟΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –ΠΚΜ Γραφείο προμηθειών ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2020 ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2020 Ώρα 8:00πμ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-08-2020 Έως ώρα 12:00 μμ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2020 Έως ώρα 15:00μμ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2020 Ώρα 09:00μμ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Θ.Μ. Νάκου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3/2020 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 14.07.2020 ώρα 12:00 Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Προκηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 102, τηλ. 210 3202188). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Παγίων και Αναλωσίμων Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας