PrintButton

24-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της υπ’ αρ.5582/16-06-2020 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Ιωαννίδη Απ. Ιωάννη, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για λογαριασμό του ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του Ευαγγέλου, Α.Φ.Μ.061634772, πρώην κάτοικο Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής, οδός Θεσσαλίας αρ.6 και ήδη ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 25-05-2020 ΑΓΩΓΗΣ (τακτική διαδικασία) της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 νόμιμα εκπροσωπούμενη, Α.Φ.Μ.094014201, κατά του ανωτέρου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής μαζί με την κάτω από αυτήν με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 462/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 135/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτή κατατέθηκε στις 03-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:52. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός -100- ημερών, αρχόμενη από την επομένη της κατάθεσης. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό των 100 ή 130 ημερών η προθεσμία μετράει από την επομένη της κατάθεσης και αν η 100η ή 130η ημέρα είναι αργία ή σαββατοκύριακο η προθεσμία παρατείνεται την επομένη εργάσιμη. Στις παραπάνω προθεσμίες δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 1-31 Αυγούστου. Στα δικόγραφα με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο δεν υπολογίζεται το διάστημα από 1 Ιουλίου έως και 15 Σεπτεμβρίου για όλους τους διαδίκους. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και στις οικίες διατάξεις του ΚΠολΔ όπως ισχύει σήμερα. . Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα, στις 10/06/2020, με την με αριθμό 1.704/10-06-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Σπυρίδωνος Σορβατζιώτη, δικηγόρου Πατρών ως πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Βασιλείου, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής (Μεννίπου 4), επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αλέξανδρο Παπασταθόπουλο του Κωνσταντίνου, πρώην κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Τήνου και Κεφαλληνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 26/02/2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου και κατά: α) της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA MATRIX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 93 (Γλυφάδα), β) του Δημητρίου Σαϊτάκη του Ανδρέα, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αντ. Τρίτση αρ. 2 και γ) του Γεωργίου Καραϊβάζ του Δημητρίου, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Θέμου Άννινου αρ. 29 που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητεί: α) να γίνει δεκτή η αγωγή κλπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν: α) η με αριθμούς 20270/2020 (ΓΑΚ), 602/2020 (ΕΑΚ) και ημερομηνία 04/03/2020 έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου και β) η με ίδια ημερομηνία πράξη της κ. Γραμματέως του ιδίου Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης της αγωγής η 22/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κτ. 4/αιθ. 1) με αριθμ. πιν. Η(ΠΟΛ)/2. Η δημοσίευση γίνεται και σύμφωνα με την εντολή της κ. Εισαγγελέα ώστε να λάβει γνώση ο ανωτέρω και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννης Ευαγγελίου (ΑΦΜ: 102889460), κατόπιν παραγγελίας του Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών (ΑΦΜ: 026605328), μέλους της εταιρείας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89, μετά από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Δημητρίου Βαλσαμίδου, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 43, με ΑΦΜ 113300166 επέδωσε με την υπ’αρ. 8815/17-6-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11+00 έκθεση επιδόσεως του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, για την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΤΕΝ ΝΕΜΟΣ ΜΟΔΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, που είχε έδρα της στον Πειραιά, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 64 και είναι ήδη αγνώστου έδρας, με ΑΦΜ 094265376, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 8897/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, της ως άνω παραγγέλλουσας συμβολαιογράφου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η κατάταξη των δανειστών όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται στην άνω πρόσκληση. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Πειραιάς 17-6-2020 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Υ.Σ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις (23) του μήνα Ιουνίου, του έτους (2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα, τηλέφ. 210-5238617), ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, (ΑΦΜ: 132021750), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικαστικού Επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ, μέλους της αυτής ως άνω εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών, ως επί της εκτελέσεως αρμοδίου, διά της υπ αριθμ. 10.376/23-6-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του οφειλέτη και καθού η εκτέλεση αυτή: Ονομα: ΤΖΑΦΑΡ (JAFAR), Επώνυμο: AΛΑΜ (ALAM), του ANTZOY MIA (ANZU MIA) και της ΤΑΖΙΜΕΡ ΝΕΣΑ (TAZIMER NESA), πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ιθάκης αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ: 119713826, ακριβές αντίγραφο της υπ αριθμ. 3.209/22-6-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ, του άνω εντολέως μου, διά της οποίας αυτός λαβών υπόψιν: 1) τα πρώτα εκτελεστά απόγραφα των υπ αριθμ. 3.456/2013 και 3.458/2013 Διαταγών Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) τις υπ αριθμ. 1.514Γ/12-2-2020 και 1.515Γ/12-2-2020 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας, Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, 3) τις έγγραφες εντολές με ημερομηνία 2-6-2020 παρά πόδας των άνω εκτελεστών απογράφων, που του δόθηκαν από την Δικηγόρο ΕΥΓΕΝΙΑ Ν. ΤΖΑΝΙΝΝΗ, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ: 094014201, (επισπευδούσης), παρουσία και των μαρτύρων: α) Παναγιώτη Τσέντζου του Αλεξάνδρου και β) Μαρίνας Χρ. Μπούρα, κατοίκων Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 13, την 22-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., κατέσχε αναγκαστικώς και για το ποσό των (35.000) ευρώ, προς περιορισμό των εξόδων, την ακίνητο περιουσία του άνω οφειλέτη, ήτοι το υπ αριθμ. 6 Διαμέρισμα του ισογείου ορόφου της πολυκατοικίας, της οδού Ιθάκης αρ. 15, επιφανείας (55) τ.μ. και ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 2,26/100, το οποίο φέρει ΚΑΕΚ: 050092812014/0/10 και περιήλθε εις τον άνω οφειλέτη δυνάμει του υπ αριθμ. 10.053/2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής ΣΤΟΛΗ-ΧΑΜΑΜΤΖΗ, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4740 και με α.α. 375. Το άνω Διαμέρισμα εξετιμήθη αντί του ποσού των (33.000) ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς, ορίζεται η τιμή του ποσού των (33.000) ευρώ, που είναι η εμπορική του αξία. Ο πλειστηριασμός του άνω ακινήτου, θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), μέσω των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμού και μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr, που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στις Είκοσι επτά (27), του μηνός Ιανουαρίου, του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2.021), ημέρα Τετάρτη και ώρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 14.00 μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην Αθήνα, από και με επιμέλεια της πιστοποιημένης για το σκοπό αυτό (ηλεκτρονικό πλειστηριασμό) και αρμοδίας ως εκ του τόπου κατασχέσεως, Συμβολαιογράφο Αθηνών (Ακαδημίας αρ. 85, Αθήνα, τηλέφ. 210-3810449) κ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ και ενώπιόν της ή ενώπιον του νόμιμου πιστοποιημένου αναπληρωτή της εν περιπτώσει νομίμου κωλύματός της. Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί με σκοπό όπως από το εκπλειστηρίασμα πληρωθεί και λάβει η άνω επισπεύδουσα την απαίτησή της διά την οποία επεβλήθη η κατάσχεση εξ ευρώ (35.000), ποσό το οποίο επιμερίζεται ως εξής: α) ποσό (19.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της εξ ευρώ εν συνόλω (40.740,62) απαιτήσεως της επισπευδούσης που ερείδεται εκ της υπ αριθμ. 3.456/2013 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) ποσό (16.000) ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της εξ ευρώ εν συνόλω (32.284,90) απαιτήσεως της επισπευδούσης που ερείδεται εκ της υπ αριθμ. 3.458/2013 Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ρητώς επιφυλασσομένης της επισπευδούσης της επισπευδούσης, για την είσπραξη των υπολοίπων ποσών των απαιτήσεών της και εκ της προκειμένης εκτελεστικής διαδικασίας, αλλά και διά παντός ετέρου νομίμου μέσου (αναγγελίας, κατασχέσεως ετέρων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτου κ.λ.π.), τους τόκους κατά τα διαλαμβανόμενα στις από 4-2-2020 επιταγές της, για τις οποίες συνετάγησαν οι υπ αριθμ. 1.514Γ/12-2-2020 και 1.515Γ/12-2-2020 σχετικές εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Κωνσταντίνου Χρ. Μπούρα, αντίστοιχα, τις εντολές προς εκτέλεση, ως επίσης και τα έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού από αρχής μέχρι πέρατος της εκτελεστικής διαδικασίας και με τους όρους που αναφέρονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 23-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 09/06/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελένη Κ. Μπαλατσού, ως πληρεξούσια του Παναγιώτη Δρίβα του Ιωάννη και της Βασιλικής, κατοίκου Μεταμόρφωσης, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4468/12.06.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της από 03/03/2020 ΑΓΩΓΗΣ, του πρώτου, κατά του Αθανασίου Πίκουλα, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, με Γ Α Κ: 1187/2020 και Ε Α Κ: 36/2020, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω αγωγή απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών με χρόνο συζήτησης την 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στο ακροατήριο, με έκθεμα:Μικροδιαφορές και Αριθμό:6 και με κοινοποίηση προ 10 ημερών και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαταχθεί η εξάλειψη από τα βιβλία υποθηκών και ειδικότερα από το τόμο υποθηκών 76 και με αύξοντα αριθμό 45 του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών Αττικής της προσημείωσης υποθήκης ποσού 50.000 δραχμών ή 146,74 Ευρώ, ήδη τραπείσας σε υποθήκη για ποσό 42.420 δραχμών ή 124,49 Ευρώ η οποία έχει εγγραφεί κατά του δικαιοπαρόχου Ιωάννη Δρίβα του Παναγιώτη και της Θεοδώρας και υπέρ του εναγομένου επί των στο ιστορικό της παρούσης λεπτομερώς περιγραφόμενων ακινήτων καθώς και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική δαπάνη . Αθήνα 23.06.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 2483Β’/02-06-2020 έκθεση επίδοσής μου,επέδωσα μετά από επίσπευση του Χρυσοβαλάντη Σμυρνιώτη του Ιωάννη και της Αθηνάς κατοίκου Σοφάδων, οδός Ευριπίδη αρ.9, στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, για την Έλενα [ELENA] Μπάμπια [BABOIA] του Τζεορτζε [GHEORGHE] και της Ιωάννας [IOANA] κάτοικο Καρδίτσας, οδός Καραισκάκη αρ.29, και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Καρδίτσας κ. Σπύρου Παπαδόπουλου, πιστό αντίγραφο της από 1-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ Ειδική Διαδικασία, Διαζύγιο, που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ζητά να γίνει δεκτή η Αγωγή να λυθεί για την αιτία του ιστορικού ο γάμος, λόγω διετούς διάστασης κατ΄αρθρο 1439 Α.Κ., με την εναγόμενη που τελέσθηκε στις 29-12-2005 στο Δημαρχείο Καρδίτσας και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη, με αριθμό ΜΕΙΜΠ98/1-6-2020 πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας και την από 1-06-2020 πράξη του κ.Γραμματέα με την οποία ορίζεται για συζήτηση της τόπος μεν το κατάστημα το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ χρόνος δε η 11-11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. Τρίκαλα 02-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΜΑΡΙΑ ΑΧ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 19-06-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νέστωρος Τσακλίδη που είναι πληρεξούσιος του Απόστολου Κράτσιου του Σπυρίδωνα και της Ελλης, κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς ε ΑΦΜ 061788527 επέδωσα με την υπ’αριθ. 7452 B/22-06-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Φίλιππο Χρυσομαλλίδη του Βασιλείου και της Ανδρομάχης πρώην κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής την από 17-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ (τακτική διαδικασία) (για επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης μη οριστικής απόφασης) του πρώτου προς τον δεύτερο που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καστοριάς και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου και η ένδικη αγωγή μου ,να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της αγωγής μου Στο τέλος αυτής υπάρχει η με αριθμό 22/2020 πράξη κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Νίκης Αλεξίου και η από 26-05-2020 πράξη της δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Ελισσάβετ Ναλμπάντη με αριθμό πινακίου 2 που ορίζει χρόνο για την συζήτηση αυτής την 02-10-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 9,00 π.μ. και τόπο το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με τον όρο να δοθεί εμπρόθεσμα Καστοριά 23-06-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας διορισμένος στο Πρωτοδικείο Καστοριάς ,κάτοικος Καστοριάς, οδός Μητροπόλεως αρ. 4 τηλ 2467022670 κατόπιν της από 19-06-2020 γραπτής παραγγελίας για επίδοση του δικηγόρου και κατοίκου Καστοριάς κ. Νέστωρος Τσακλίδη που είναι πληρεξούσιος του Απόστολου Κράτσιου του Σπυρίδωνα και της Ελλης, κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς ε ΑΦΜ 061788527 επέδωσα με την υπ’αριθ. 7453 B/22-06-2020 Έκθεσης επίδοσης μου προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς για τον εναγόμενο Λάζαρο Χρυσομαλλίδη του Βασιλείου και της Ανδρομάχης πρώην κατοίκου Κεφαλαρίου Καστοριάς και νυν αγνώστου διαμονής την από 17-02-2020 ΚΛΗΣΗΣ (τακτική διαδικασία) (για επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης μη οριστικής απόφασης) του πρώτου προς τον δεύτερο που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καστοριάς και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση μου και η ένδικη αγωγή μου ,να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της αγωγής μου Στο τέλος αυτής υπάρχει η με αριθμό 22/2020 πράξη κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Νίκης Αλεξίου και η από 26-05-2020 πράξη της δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς κ. Ελισσάβετ Ναλμπάντη με αριθμό πινακίου 2 που ορίζει χρόνο για την συζήτηση αυτής την 02-10-2020 ημέρα Παρασκευή ώρα 9,00 π.μ. και τόπο το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς με τον όρο να δοθεί εμπρόθεσμα Καστοριά 23-06-2020 Ο Δικαστικός επιμελητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας