PrintButton

30-06-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρθ. 9574 Β / 29-6-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για την αγνώστου διαμονής ΑΖΙΖΑ (Αζίζαϊ) του LUAN (Λουάν) και της MERITA (Μερίτα) πρώην κατοίκου Αλίμου - Αττικής οδός Λυσικράτους και Αρεως αριθ. 1, την από 26.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή του Κωνσταντίνου ΣΑΙΝΗ της Λουκίας ΣΑΙΝΗ και πατρός αγνώστου κατοίκου Γλυφού Μεγάρων ο οποίος καλεί την ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7270/24-3-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή του, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρθ. 9575 Β / 29-6-2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής ERMIRALD (Ερμιράλντ) Επίθετο QOSJA (Κιόσια) του MIXALQOSJA (Μιχαήλ Κιόσια) και της KATERINQOSJA (Κατερίν Κιόσια) την από 26.6.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ της Ειρήνης Καρακούνη κατοίκου Γλυφού Μεγάρων η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 7123/25-1-2017 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρίθμ. 4520Ζ'/17-6-2020 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Βασίλειου Πεπονάκη του Γαρυφάλλου που κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Επαναστάσεως 1909 αρ. 3Γ', (Α.Φ.Μ. 110900467) και ήδη αγνώστου διαμονής, κατόπιν γραπτής εντολής του Δικηγόρου Νίκου Χριστόπουλου, πληρεξουσίου του ΚΟΣΤΕΛ (ον) ΙΦΤΟΤΖΕ (επων.) (COSTEL IFTODE) του Ντουμίτρου (Dumitru), Ρουμάνου υπηκόου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αντιόχειας αρ. 47. (Α.Φ.Μ. 100378990), την από 6-5-2020 ΑΓΩΓΗ του (τακτική Διαδικασία) κατά του ως άνω καθού, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή του, να καταδικασθεί ο εναγόμενος να του καταβάλλει, για τους περιεχόμενους στο ιστορικό της ως άνω αγωγής λόγους, το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ, νομιμότοκα από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Η παραπάνω αγωγή κατατέθηκε στις 8-6-2020 στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 1953/2020 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 75/2020, καλείται δε ο Βασίλειος Πεπονάκης του Γαρυφάλλου που κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής, οδός Επαναστάσεως 1909 αρ. 3Γ', (Α.Φ.Μ. 110900467) και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως: α) Σύμφωνα με το άρθρο 237 Κ.Πολ.Δ. καταθέσει προτάσεις και προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές εντός της αναφερόμενης σε αυτό προθεσμίας, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους, κατά το άρθρο 96 Κ.Πολ.Δ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής η οποία παρατείνεται για άλλες τριάντα (30) αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. β) Καταθέσει προσθήκη - αντίκρουση των προτάσεων εντός των επομένων δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας κατάθεσης των προτάσεων γ) Παρασταθεί κατά την συζήτηση της Αγωγής στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, όταν και όπου ορισθεί από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Αθήνα 25-6-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με γραπτή παραγγελία του δικηγόρου Αθηνών Γεώργιου Ε. Φράγκου·(ΑΜ/ΔΣΑ 36621), ως πληρεξούσιου της Αικατερίνης Τζιάφα του Γεωργίου, κατοίκου Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Πάτμου 5, με Α.Φ.Μ. 076937718, επιδόθηκε στις 26-06-2020 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την αγνώστου διαμονής καθού, Ελισσάβετ Μήκα του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Νέας Φιλοθέης Αμαρουσίου, Αγίου Όρους 27Α, με την υπ' αριθμ. 5188 έκθεσή μου, επικυρωμένο αντίγραφο της από 05-06-2020 και με αριθμ. κατάθεσης ΓΑΚ 2669/2020 και ΕΑΚ 43/2020 ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης εναντίον της δεύτερης με την οποία ζητά να υποχρεωθεί η καθού να της καταβάλει υπό την ιδιότητά της ως Γενικής Διαχειρίστριας του Συγκροτήματος Nea Filothei Village και εκπροσωπούσας το σύνολο των συνιδιοκτητών αυτού α) το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€4.424,32), το οποίο αφορά σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες Πυρήνα για τους διαχειριστικούς μήνες Ιούνιος 2013 - Νοέμβριος 2013 και Σεπτέμβριος 2016 - Μάιος 2020 και β) το ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€586,20) το οποίο αφορά σε ανεξόφλητες κοινόχρηστες δαπάνες Συγκροτήματος (ΔΕΗ Γκαράζ) για τους διαχειριστικούς μήνες Φεβρουάριος 2016 - Ιανουάριος 2020, ήτοι συνολικά το ποσόν των πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (€5.010,52). Σύμφωνα με την από 17-06-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη ορισμού συζήτησης (στοιχεία προσδιορισμού), έχει ορισθεί δικάσιμος από το άνω δικαστήριο και στο κατάστημά του, στις 08-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 με αρ. πιν. ΕΡ-Μ-Π 4, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλουμένη να παραστεί στην παραπάνω δικάσιμο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Μ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Καμαρόπουλου, πληρεξούσιου της Χριστίνας Αθανασίου του Ιωάννη κατοίκου Αγ. Βαρβάρας Αττικής, εγώ, η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποδεικνυομένης της επιδόσεως με την υπ’αρ.10.093/24-06-2020 έκθεσή μου, για τον Ρασούλ Σαχίντ του Γκουλάμ, πρώην κάτοικο Αγ. Βαρβάρας Αττικής οδού Αβέρωφ αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό κυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 5646/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία δίκασε ερήμην του ως άνω εναγομένου, όρισε το νόμιμο παράβολο για άσκηση ανακοπής ερημοδικίας 200€, δέχθηκε την αγωγή, απήγγειλε τη λύση του γάμου μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 24/10/2017, καταδίκασε τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας ποσού 500€ και τα επιδίκασε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αρ.10.094/24-06-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Στ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Σούλα πληρεξούσιας του Κωνσταντίνου Ακριώτη του Χρήστου κατοίκου Παπάγου Αττικής οδού Αναστάσεως αρ. 149, Α.Φ.Μ 014238902, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ευάγγελο Μουτζούρη του Γεωργίου πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής οδού Μέτωνος αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, Πιστό αντίγραφο της από 15/05/2020 ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω πρώτου κατά του δεύτερου με την οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και ζητά Να γίνει δεκτή η αγωγή του, Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει το ποσό των 13.470,28€ νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης: α) Ε.Α.Κ: 79/2020, Γ.Α.Κ: 2059/2020, β) προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών από την κατάθεση, η οποία παρατείνεται κατά 30 ημέρες εάν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής, και 30 ημέρες για την επίδοση. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κάνω γνωστό ότι, μετά την από 26.06.2020 έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Βασίλη Χ. Βασιλάκη πληρεξούσιο της Παρασκευής χήρας Μιχαήλ Ρεστάκη, το γένος Θεοδώρου και Μαριάνθης Σπανού, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 55, με Α.Φ.Μ. 026394745, σύμφωνα με την από 29/06/2020 και με αριθμό 8354β’ έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χαράλαμπο Πουλόπουλο του Παναγιώτη, πρώην κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 209 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το επίσημο της από 05/06/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ (Διαγραφής αναγνωριστικής αγωγής κληρονομικού δικαιώματος) της ανωτέρω αιτούσας. ΚΑΤΑ του Χαράλαμπου Πουλόπουλου, η οποία απευθύνεται ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΔΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), με ΓΑΚ: 3284/2020/19.06.2020 και ΕΑΚ¨110/2020, δικάσιμος στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, στις 20-11-2020, ημέρα: Παρασκευή, ώρα 09.00, ΠΙΝΑΚΙΟ: ΕΚΟΥΣΙΑ και με αριθμό πινακίου: 1 και ζητάει να γίνει δεκτή σύμφωνα με το αιτητικό της που έχει ως εξής: Να γίνει αυτή δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να διαταχθεί η μερική διαγραφή από τα βιβλία των διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας της από 18-12-1982 αγωγής με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 14.628/23-12-1982 του αντιδίκου μου που απευθύνθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η οποία εγγράφηκε στα αναφερόμενα βιβλία τόμος Ο και αριθμός 33 και συγκεκριμένα από ένα διαμέρισμα αποτελούμενο εκ τριών (3) δωματίων και λοιπών βοηθητικών χώρων του Τρίτου (Γ) ορόφου μιας πολυκατοικίας κειμένης εν Καλλιθέα Αττικής και επί της οδού Σπάρτης αριθ. 97-99 όπως τούτο περιγράφεται στην τέταρτη σελίδα της άνω αγωγής με αύξοντα αριθμό περιγραφής ακινήτου δύο (2). Να καταδικασθεί ο καθ ου στη δικαστική μου δαπάνη για να λάβει αυτός γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί στη συζήτησή της, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 29-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Γ. Αποστολόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου της Ρουμιάνα (Rumjana) Τζέλια (Xhelia) του Σέριφ (Sherif), κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Αργυροκάστρου 13-15, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 24/06/2020 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:45μ.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Έλλη – Θάλεια Ν. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για τον Ντρίταν (Dritan) Τζέλια (Xhelia) του Αγκίμ (Agim), πρώην κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Ηρώς Κωνσταντοπούλου και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3321Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, την υπ’ αριθμόν 705/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Ειδική Διαδικασία Λοιπών Οικογενειακών Διαφορών, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Κλέιντι Τζέλια και την Αλίσια Τζέλια, που γεννήθηκαν την 10/03/2004 και 11/4/2011 αντίστοιχα, στην ενάγουσα μητέρα τους. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 865/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα εναπομείναντα κινητά πράγματα (ηλεκτρολογικό – μηχανολογικό υλικό) της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που αναφέρονται στην από 8.1.2020 αίτησή μου και στην υπ’ αριθμ. 6 έκθεση απογραφής και ευρίσκονται στο βιομηχανοστάσιο της πτωχής στο Κορωπί Αττικής (19ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου) με τιμή εκποίησης μειωμένη κατά ποσοστό 50% (2η μείωση). Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι 301.664,22€ (97.698,92€ για το ηλεκτρολογικό υλικό και 203.965,30€ για το μηχανολογικό υλικό). Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 25.6.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης Περίληψη πρόσκλησης [αγνώστου διαμονής]. Με την αρ. 3268Ε /24-6-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Ει- σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,υπέρ: Ali [Αλί] Raza [Ραζά] του Zafar [Ζαφάρ] Iqbal [Ικμπάλ] κατοίκου Θήβας Βοιωτίας, Λοξής Φάλλαγγος 66Α ,αφμ 172050505, κατά: Χριστίνας ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου ,αφμ 127150263 πρώην κατοίκου Δ. Αθηνών, οδός Δεληγιάννη αρ 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 15-6-2020 ΠΡΟ- ΣΚΛΗΣΗ για συναινετική λύση συμφώνου συμβίωσης [που έγινε με την 13115 / 7-11-2018 πράξη της Συμβ-φου Αθηνών Μαρίας Κούσουλα κλπ] και αν δεν επιτευχθεί από κοινού, μετά από 3 μήνες από της επιδόσεως της παρούσης , η λύση θα γίνει μονομερώς ενώπιον Συμβ/φου. Αθήνα 24-6-2020 Η πληρεξ. δικηγόρος Γεωργία-Γερασιμούλα Καλύβα [τηλ. 211 4136930-6939198443] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις (26) του μήνα Ιουνίου, του έτους (2020), ημέρα Παρασκευή και ώρες 9.55 π.μ. και 10.00 π.μ., εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑ, κάτοικος Αθηνών, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13, τηλέφ. 210-5238617, μέλος της Αστ. Επαγγ. Εταιρείας Δικ. Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Χαρίκλειας Κηπουργού, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», νόμιμα εκπροσωπουμένης, ΑΦΜ: 094014249, δια των υπ αριθμ. 10.406/26-6-2020 και 10.405/26-6-2020 εκθέσεών μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των: 1) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακράγαντος αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) της ΜΑΡΙΑΣ συζ. Ιωάννη ΧΑΤΖΗΧΥΔΗΡΟΓΛΟΥ, το γένος Ραφαήλ και Καρμέλας ΔΑΛΕΖΙΟΥ, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Ακράγαντος αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ εξ απογράφου πρώτου (α’) εκτελεστού της υπ αριθμ. 70.467/2-11-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΓΟΥΡΑ, (αριθμός απογράφου 1.245/2-11-2018), μετά των παρά πόδας αυτών και από 17-6-2020 παραγγελιών προς επίδοση μετ ομοίων επιταγών, διά της οποίας (Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθεσης Ακινήτου), η μεν άνω Συμβολαιογράφος γνωστοποιεί ότι με επίσπευση της άνω Τραπέζης, δυνάμει του α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ αριθμ. 3561/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, διά της υπ αριθμ. 2.458/21-11-2016 κατασχετήριας έκθεσης του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων. Μπούρα, κατασχέθηκε αναγκαστικά το εν αυτή αναφερόμενο ακίνητο των δευτέρων και προς ούς οι επιδόσεις, ήτοι ένα οικόπεδο κείμενο στην Αθήνα, στη θέση «Κουμάρι» ή «Αγιος Νικόλαος Χωστός της Κολοκυνθούς» ή «Γέφυρα Πετράκη» ή «Τσάι Μπαξέ», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Ακράγαντος (πρώην Αίμωνος) αριθ. 7, μετά του επ αυτού υφισταμένου πολυωρόφου βιομηχανικού κτιρίου, εκτάσεως του οικοπέδου (1.051,06) τ.μ., του δε επ αυτού κτισμένου πενταορόφου βιομηχανικού κτιρίου με υπόγειο, το οποίο αποτελείται ανά στάθμη: α) Στάθμη υπογείου επιφανείας 805,82 τ.μ., β) Στάθμη ισογείου επιφανείας 726,08 τ.μ., γ) Στάθμη Α’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., δ) Στάθμη Β’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., ε) Στάθμη Γ’ ορόφου, επιφανείας 762,08 τ.μ., στ) Στάθμη Δ’ ορόφου σε εσοχή, επιφανείας 354,44 τ.μ., ζ) Στάθμη δώματος και όπως αυτό περιγράφεται λεπτομερώς και εκπλειστηριάστηκε με ηλεκτρονικά μέσα, με την υπ αριθμ. 70.062/3-10-2018 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακυρώθηκε στην πρώτη ως άνω Τράπεζα. Διά δε των παρά πόδας ομοίων επιταγών, επιτάσσονται οι ανωτέρω και προς ούς οι επιδόσεις, να παραδώσουν νόμιμα και εμπρόθεσμα την νομή, κατοχή και ελεύθερη χρήση του άνω ακινήτου, διαφορετικά θα αποβληθούν αυτοί και κάθε τρίτος που έλκει από αυτούς τα δικαιώματά τους ή κατέχει στο όνομά τους το πιο πάνω ακίνητο, βιαίως και θα εγκατασταθεί η υπερθεματίστρια ως άνω Τράπεζα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αναγκαστική εκτέλεση του άνω απογράφου. Συγκοινοποιήθηκε με κάθε ένα ως άνω αντίγραφο εξ απογράφου και αντίγραφο του υπ αριθμ. 9.706/2-4-2019 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του κ. Μεταγραφοφύλακος Αθηνών, εκ του οποίου προκύπτει ότι το υπ αριθμ. 70.467/2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, μεταγράφτηκε την 2-4-2019 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 5222 και με α.α. 369. Για να λάβει έκαστος γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 26-6-2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Μαρία Χρ. Μπούρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3045/29-06-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε.’’, που εδρεύει στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099357167, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ‘’PETROJET ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ και τον δ.τ ‘’PETROJET Ε.Π.Ε’’, που έδρευε στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Μούλκι, με ΑΦΜ 800528759, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 12-03-2020 Αγωγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αιτείται: 1/ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή, 2/ Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (47.626,99 ευρώ) που τους οφείλει, για την αναφερομένη στο ιστορικό της παρούσας αιτία, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 3/ Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί (ως προς την καταψηφιστική της διάταξη) και 4/ Να καταδικασθεί η εναγομένη στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος της άνω αγωγής υπάρχει η από 15-04-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κας Γραμματέως με ΓΑΚ 25201/2020 και ΕΑΚ 3270/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση της σε αυτήν. Ταυτόχρονα η ίδια κα Γραμματέας ορίζει ότι η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 12.03.2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Νικόλαος Δόλλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ επίδοσης της υπ’ αριθμ 613 / 2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου Με την υπ’ αριθ. 2685B/ 29 .06.2020_ έκθεσή μου επιδόσεως, εγώ ο Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με εδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Στέφανος Μιχαήλ. Μελλίνη τηλ. 2241032923 -6936012978, επέδωσα αντίστοιχα ύστερα από έγγραφη παραγγελία της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ της επισπεύδουσας «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (αρ.πρωτ.1832581/05-11-2019 ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.), με έδρα την Αθήνα, Λ. Μεσογείων 109-111 και ΑΦΜ 801215902 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ,προς τον κ.. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου {αρθρ135 ΚΠολΔ* για τον ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΦΜ 145403997, ήδη αγνώστου διαμονής ακριβέs αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 613/ 2020 Κατασχετήριας Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης του ενυπόθηκου ακινήτου ιδιοκτησίας του κατά πλήρη κυριότητα, ήτοι ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΓΡΟΣ που βρίσκεται εντός του οικισμού Δαματριάς, εμβαδού (2000) τμ της κτηματικής περιφέρειας Δαματριάς, φέρεται καταχωρημένο στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Κτηματολογίου Ρόδου με Κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 8 ΓΑΙΩΝ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ Φύλλο 96 Μερίδα 721 Ε Φάκελος 1743 νομικής φύσεως ΑρζιΜιρί ήδη ΜΟΥΛΚ ΚΑΙ συνορεύει Ανατολικά με μερίδα γαιών Δαματριάς 724 Νότια με μερίδα γαιών Δαματριάς 724 Δυτικά με μερίδα γαιών Δαματριάς 721και Βόρεια με μερίδα γαιών Δαματριάς 721 Β - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΑΦΜ 145403997- ΚΑΤΑ τη ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ αυτού. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ, Δυνάμει του υπ’ αριθμ 13045 / 1.2.08 συμβόλαιο ΑΓΟΡΑΣ της συμβολαιογρά φου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού μεταγράφηκε στη πράξη 1794/11.2.08 . Με προσδιορισθείσα ημεροχρονολογία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 03-02-2021 ημέρα Τετάρτη, και από ώρες 10.00-14.00 μμ της ίδιας ημέρας στο συμβολαιογραφείο της συμβολαιογράφου πιστοποιημένου προς το σκοπό αυτό μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο Ρόδου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΧΡΥΣΗ– Εθν.Μακαρίου 37 Ρόδος – 22410-34307 Πρώτη προσφορά η ίδια εμπορική αξία ήτοι 26.700 € με κλειστές προσφορές στην υπάλληλο του πλειστηριασμού προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες Ρόδος 29 Ιουνίου 2020 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Εφετείου Δωδεκανήσου Στέφανος Μιχ Μελλίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:10 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καλογερόπουλο Μενέλαο του Αλεξάνδρου πρώην κάτοικο Ν.Ηρακλείου, οδός Αυγής αρ. 44 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10523/24-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της εταιρείας ειδικού σκοπού «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος – αποκτώσα της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 10251/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 188/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από 17/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι και εξήντα εννέα λεπτών (282.136,69.-), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25-06-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:11 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καραγκουνη Ιωάννη του Περικλή και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ιωαννίνων 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10524/24-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεών της εταιρείας ειδικού σκοπού «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος – αποκτώσα της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 15088/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 181/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από 17/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (145.820,84.-), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 25-06-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Κωνσταντακακη Εμμανουήλ του Ανδρέα, με ΑΦΜ: 030493756 πρώην κάτοικο Ταυρωνίτη Χανίων και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10525/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Κωνσταντακακη Εμμανουήλ, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 15-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 4160/21-01-2020, ΕΑΚ 169/21-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15π.μ., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:46 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την ΒΕΝΕΤΑ ΣΤΑΝΕΒΑ του Ιβαν με ΑΦΜ: 155833840, πρώην κάτοικο Χανίων οδός Νεάρχου 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10526/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς την ΒΕΝΕΤΑ ΣΤΑΝΕΒΑ, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 08-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 3194/17-01-2020, ΕΑΚ 119/17-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30π.μ., προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας την ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην της. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:47 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Κεφαλιανο Αναστάσιο του Λεωνίδα, με ΑΦΜ: 107514404 πρώην κάτοικο Τρίπολης, οδός Κανάρη 2Β και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10527/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Κεφαλιανο Αναστάσιο, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 10-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 2203/14-01-2020, ΕΑΚ 75/14-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:45π.μ., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:48 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την Πουπακη Σταυρούλα του Ιωάννη, με ΑΦΜ: 105523811, πρώην κάτοικο Ν.Ιωνίας, οδός Καισαρείας 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10528/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς την Πουπακη Σταυρούλα, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 07-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Μον.Πρωτ. Αθηνών (ΓΑΚ 3765/16-01-2020, ΕΑΚ 447/16-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15π.μ., προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας την ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην της. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι έξι ( 26 ) του μηνός Ιουνίου του (2020) έτους, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:49 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κατωπόδης Γεώργιος κάτοικος Καισαριανής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 30, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΚΟΥ, ως πληρεξούσιου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο περιστέρι επί της Λ. Κηφισού 62, με ΑΦΜ: 090027346 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα και επέδωσα προς τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για τον Πριφτη Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΦΜ: 034003759 πρώην κάτοικο Παιανίας Πλ. Κύπρου 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10529/26-06-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 24/06/2020 Εξώδικη Δήλωση – Κλήση για εξέταση μαρτύρων προς τον Πρίφτη Κωνσταντίνο, με την οποία γνωστοποιείται ότι επί των θεμάτων απόδειξης της από 07-01-2020 Αγωγής του «ΟΠΑΠ Α.Ε.», κατατεθείσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ 1601/10-01-2020, ΕΑΚ 49/10-01-2020) θα εξεταστεί ως μάρτυρας η κα Πηνελόπη – Μαρία Κορμά του Παναγιώτη κάτοικος Αθηνών Λ. Αθηνών 112 είτε οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος υπάλληλος ή προστεθείς που θα οριστεί από την ενάγουσα «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενώπιον του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου του Γεωργίου, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Λ. Βας. Σοφίας 10 (4ος όροφος) με Α.Μ./Δ.Σ.Α 26991, την 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15π.μ., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες καλώντας τον ταυτόχρονα να παραστεί κατά την άνω εξέταση του μάρτυρα, άλλως θα εξεταστεί ερήμην του. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΔΑ: ΩΙΤΖΩΕΚ-Ι0Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ. :176 76 Καλλιθέα Πληροφορίες: Παραβάλου Μ. ΑΘΗΝΑ Τηλεφ. : 213 2070 398 e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αριθ. Πρωτ. 26404 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας .» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται επαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την με αρ. 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της με (ΑΔΑ:97ΚΖΩΕΚ-ΧΘ5) Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας μετά την με αρ. 65/2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν7ΩΕΚ-ΑΜΚ) απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: - να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 50-60 τ.μ. - να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Σκρα, Δοϊράνης και Δαβάκη. - να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) - να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12), - να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ - να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010) και - Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας Οι προσφορές ενδιαφέροντος μαζί με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της πιο πάνω διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά, κατατίθενται στο Δήμο Καλλιθέας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση τoυ επαναληπτικού αυτού διαγωνισμού. Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατά το Α΄ Στάδιο (Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) της δημοπρασίας, κανένας ενδιαφερόμενος δεν γίνεται δεκτός σ’ αυτήν εάν δεν προσκομίσει μαζί με την κατατεθείσα προσφορά του προς το Δήμο, σχετικό γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σχετική εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, περί καταθέσεως σ’ αυτά, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα 29/06 /2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας