PrintButton

23-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 53/3097/2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 07.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟ, πληρεξούσιο του Παναγιώτη Μποτίνη του Αθανασίου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Αγίου Σύλλα αρ.21, με Α.Φ.Μ. 037633695, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5760/20.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Ερμού αρ.12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 22-06-2020 Αγωγής του Παναγιώτη Μποτίνη Κατά της Παρασκευής Παπαντωνίου του Σωτηρίου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, Ερμού αρ.12, με Α.Φ.Μ. 043916130, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Η ως άνω Κλήση φέρει ΓΑΚ : 3097/29.06.2020 και ΕΑΚ : 53/29.06.2020 στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση του, καθώς και η με αριθμό κατάθεσης 5115/61/2019 Αγωγή του καθ' ολοκληρίαν. Να προσδιοριστεί, εκ νέου, τόπος και χρόνος συζήτησης της ως άνω αγωγής του. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Σύμφωνα με την από 29.05.2020 πράξη της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 24η/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΠΙΝΑΚΙΟ : ΕΡ-Μ-Π, ΑΡΙΘΜΟΣ : 8. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να προσέλθει και να παραστεί κατά τη συζήτηση, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 20-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της uε αριθuό κατάθεσης 61/5115/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 07.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟ, πληρεξούσιο του Παναγιώτη Μποτίνη του Αθανασίου, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Αγίου Σύλλα αρ.21, με Α.Φ.Μ. 037633695, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ' αριθμ. 5758/20.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Ερμού αρ.12 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 10-05-2019 Αγωγής του Παναγιώτη Μποτίνη Κατά της Παρασκευής Παπαντωνίου του Σωτηρίου, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, Ερμού αρ.12, με Α.Φ.Μ. 043916130, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ: 5115/20.05.2019 και ΕΑΚ: 61/20.05.2019 στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλλει το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων ενενήντα δύο Ευρώ και 0,90 λεπτών (6.092,90 Ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή κάθε μισθώματος έως την πλήρη εξόφληση, ως προς τα οφειλόμενα μηνιαία μισθώματα, άλλως και όλως επικουρικώς, με τον νόμιμο τόκο επιδικίας ως προς τα οφειλόμενα μηνιαία μισθώματα, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (5.620) Ευρώ, από την έκδοση της παρούσας και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως, ενώ, εν γένει, για το οφειλόμενο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και 0,90 λεπτών (472,90 Ευρώ), με το νόμιμο τόκο επιδικίας, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Σύμφωνα με την από 20.05.2019 πράξη της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, ημερομηνία δικασίμου ορίστηκε η 17η/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΠΙΝΑΚΙΟ : ΕΡ-Μ-Π, ΑΡΙΘΜΟΣ : 9. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογεγραμμένος, Κωνσταντίνος Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δικαστικός Επιμελητής στην περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων, με έδρα το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, οδός Λάκκας Σουλίου αριθ. 14 Κάτω Νεοχωρόπουλο, μετά από επίσπευση του αιτούντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, τέρμα Λ. Μακρυγιάννη, νόμιμα εκπροσωπούμενο, Α.Φ.Μ. 998980227, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 1.012/26-6-2020 Έκθεσής μου Δικαστικής Μεσεγγύησης Ακινήτου και απογραφής κινητών, ΚΑΤΑ της καθ' ης Αικατερίνης ΤΣΙΓΚΑ του Αθανασίου, πρώην κάτοικου Ιωαννίνων, Πατριάρχου Αθηναγόρα και Περραιβού 3 (πρώην Νικολίδη 3) και σήμερα κατά άλλη αρίθμηση αριθμός 31, για να λάβει η καθ' ης γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ανωτέρω έκθεσή μου Δικαστικής Μεσεγγύησης Ακινήτου και απογραφής κινητών, τέθηκε υπό την Δικαστική Μεσεγγύηση του κ. Βασίλειου Παπανικολάου του Χρήστου, Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας του επισπεύδοντος Ν.Π.ΔΔ, μια διώροφη οικία, αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και α' όροφο, εμβαδού 78,57 τ.μ. σε κάθε όροφο, κτισμένη σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 173,38 τ.μ., που βρίσκεται στα Ιωάννινα, επί της οδού Πατρ. Αθηναγόρα και Περραιβού 3 (πρώην Νικολίδη 3) και σήμερα κατά άλλη αρίθμηση αριθμός 31, μετά των κινητών πραγμάτων που ανευρέθηκαν εντός αυτού του ακινήτου, που κατέλειπε η αποβιώσασα στις 8/8/2007 Ελένη Τσίγκα του Ευαγγέλου και της Λουκίας, κάτοικος εν ζωή Ιωαννίνων. Ιωάννινα 22 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την εικοστή του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα, η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ, κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Λαμίας κ. Κωνσταντίνου Μπαρούτα, πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο <> που εδρεύει στη Κοινότητα Κιλελέρ, της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του ομωνύμου Καλλικρατειου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Λαρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο 6ον χλμ της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με ΑΦΜ:094101413, δια της υπ’αριθ:10202/20.07.2020 έκθεση επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 παρ. 1 του Κωδ. Πολ.Δ., για λογαριασμό του Δημητρίου Μητρογιάννη του Σωκράτη, πρώην κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 46 με ΑΦΜ:066800269,, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <> και ήδη αγνώστου διαμονής. Ακριβές αvτίγραφo της από 01.06.2020 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ) της πρώτης ΚΑΤΑ του Δημητρίου Μητρογιάννη του Σωκράτη, κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 46, με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <> με Α.Γ/.Ε.ΜΗ. 0677032030000, που εδρεύει ως άνω και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας, πoυ απευθύvεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για την στο ιστορικό της παρούσας αγωγής αναφερόμενης αιτίας να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ευρώ τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (31.780,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 01.07.2018 επομένη της αποχώρησης του από το Ξενοδοχείο, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του. Να κυρηχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την Κ.Πολ.Δ. 176..Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ υπάρχει:Α) η από 14.07.2020 και αριθ.ΠΔ8/2020έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως τoυ πιo πάvω Δικαστηρίoυ Σταυρούλας Κουτρούμπα, πoυ απoδεικvύει τηv κατάθεσή της Β)Πράξη της Προέδρου Υπηρεσίας Ευρυτανίας κ. Ειρήνης Καραγιαννάκη πoυ γράφτηκε στo τμήμα - πιv. -2- αιθ. κτιρ. και oρίζει δικάσιμo στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας στις 09.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης (30) ημέρες πριν την συζήτηση. Γ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση ο Δημήτριος Μητρογιάννης του Σωκράτη, πρώην κάτοικος Βύρωνος Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμός 46 με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία <>, και ήδη αγνώστου διαμονής, για τις νόμιμες συνέπειες, ο οποίος καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 22.7.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11604/20-07-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΑΠΕΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, πρώην κάτοικο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Αγ. Παρασκευή, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 190/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Τακτική – Ν. 4335/2015), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 28/01/2020. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 22/07/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11602/20-07-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνή Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARGISON B.J. & ΣΙΑ ΕΕ», με δ.τ. «RESORT TIME GREECE», που έδρευε στη Ρόδο, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-06-2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία: Περιουσιακές Διαφορές, Αντικείμενο: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Υπ-Αντικείμενο: Μισθώματα, Κατ. Εγγράφου: Κλήση μετά από ματαίωση, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Παρασκευή 19/06/2020 15:04, ΓΑΚ 30054/2020, ΑΚΔ 884/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την δικηγόρο Κάσσαρη Κωνσταντίνα και αφορά ΓΑΚ: 100837/2019 και Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 4, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 75 ΜΠ ΜΠ, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αίθουσα: Αίθουσα 2, Ημερομηνία Συζήτησης: 13/01/2021, Ημέρα: Τετάρτη, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 22/7/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη Με την υπ’ αριθμ. 213/15.07.2020 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε νόμιμα η σύσταση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "Πηγή Ζωής", που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής, ενώ παράλληλα επικυρώθηκε το από 21.05.2020 Καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από 18 Άρθρα. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 Η πληρεξουσία Δικηγόρος Ελένη Π. Πλαστήρα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με την υπ’ αριθμ. 4168Δ΄/15-07-2020 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ρόδου Γεωργίου Καλογήρου με παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας Μαρίας χήρας Ιωάννη Πλάτση το γένος Κωνσταντίνου Γιαμαρά, κατοίκου Μαλώνας Ρόδου επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για την Χάριστη Κουτσούρη του Εμμανουήλ, πρώην κάτοικο Μαλώνας Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής η υπ’ αριθμ. 399/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αναγνωρίζει στο πρόσωπο της ενάγουσας τη συμπλήρωση του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία του παρακάτω επιδίκου ακινήτου κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου και συγκεκριμένα: Αγρός επιφανείας 750 τ.μ. που κείται στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων Ρόδου και φέρει κτηματολογικά στοιχεία τόμος 50 γαιών Μασσάρων, φύλλο 40, μερίδα 790 και φάκελος 5806 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 22-07-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ιωάννης Εμμ. Κούκουλας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α 151 27 Μελίσσια Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 8040438 Πληροφορίες: Σκλήρης Φώτιος Τηλ: 213 2050027 ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 11239 Αρ. Σχεδίου 3336 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σας γνωρίζουμε ότι επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από της κοινοποιήσεως της παρούσης, θα εκτίθεται προς γνώση των ενδιαφερομένων στο Δημαρχείο Πεντέλης στα Μελίσσια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, η υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, που αφορά την «Αρχική Απόφαση για Τροποποίηση Σχεδίου στο ΟΤ 121 στην Καλλιθέα της ΔΚ Πεντέλης επί της διαδημοτικής οδού Ιάσωνος». Οι τυχόν έγγραφες αντιρρήσεις θα γίνονται δεκτές κατά αυτό το διάστημα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, ευρίσκεται στο Δήμο, ενώ είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω304ΩΞ3-Α4Π. Το παρόν θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και να επιδοθεί σε όσους αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κτηματολογικό πίνακα με δικαστικό επιμελητή. Μελίσσια: 7 Ιουλίου 2020 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας