PrintButton

28-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρες 11:02 π.μ και 11:03 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 2997Γ/23-07-2020 και 2998Γ/23-07-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των : 1) του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Αναστασίας και 2) της Eneida Tanuci του Kristaki , αμφοτέρων πρώην κατοίκων Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ.6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 15-06-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, να της καταβάλουν, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό (237.898,15€) το οποίο αναλύεται σε (152.595,41€) για το Α΄ Δάνειο και ποσό (85.302,74€) για το Β΄ Δάνειο, οφείλεται εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 10/03/2020 σε 3,92% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολόσχερη εξόφληση, αναλυόμενο σε : για το Α΄ Δάνειο 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (102.568,93), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (6.791,46), 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (43.042,93), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,00), 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (192,09) και για το Β΄ Δάνειο 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (57.438,51), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (3.803,21), 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (24.061,02), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,00) και 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (0,00), γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστικοί της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 24-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 37837 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4724/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρες 11:04 π.μ και 11:05 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά των υπ αριθμ. 2999Γ/23-07-2020 και 3000Γ/23-07-2020 εκθέσεων μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό των : 1) του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Αναστασίας και 2)της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, χήρας Αναστασίου Δημητριάδη, το γένος Γεωργίου και Παρασκευής Ταμήλια, αμφοτέρων πρώην κατοίκων Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ.6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 15-06-2020 της πρώτης κατά των δευτέρων, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ενεχόμενοι, να της καταβάλουν, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό (88.716,98€) εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 10/03/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,12% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (58.307,35), 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (3.370,27), 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (26.361,82), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,59), 5. Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (316,95), εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,02% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστικοί της δαπάνη και δ) Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 17-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 34869 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4393/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει έκαστος γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 2996Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό του ΝΙΚΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του Αναστασίου και της Αναστασίας , πρώην κατοίκου Έδεσσας , οδός Γ. Αβέρωφ αρ. 6 τ.κ. 58200 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 16-06-2020 της πρώτης κατά του δευτέρου, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποία η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των (87.913,45€) εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο την 10/03/2020 για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,60% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (54.609,70), Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (707,110), Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (32.596,64), Έξοδα, το ποσό των ευρώ (0,00), Ασφάλιστρα, το ποσό των ευρώ (0,00), εντόκως από την 11/03/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,02% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 18-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 35327 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4444/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ), β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενος ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 2995Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της ΙΛΙΕΒΑ ΜΙΚΑ (ILIEVA MIKA) του ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ ή ΜΠΟΡΙΣ (BORISOVA ή BORIS) και της ΤΖΕΝΑ , πρώην κατοίκου Αγ. Στεφάνου Μονεμβασίας Λακωνίας τ.κ. 23052 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 10-06-2020 της πρώτης κατά της δευτέρας , που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δια της οποίας η ενάγουσα ως άνω Τράπεζα ζητά : α) Να γίνει δεκτή η αγωγή της, β) Να υποχρεωθεί η αντίδικος, να της καταβάλει, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό, το ποσό των ευρώ (121.029,95), οφείλεται εντόκως από την 29/02/2020 με εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 4,120% ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις εξοφλήσεώς του, αναλυόμενο σε 1. Χρεολύσια, το ποσό των ευρώ (69.660,99) , 2. Τόκους κεφαλαίου, το ποσό των ευρώ (11.886,21) , 3. Τόκους υπερημερίας, το ποσό των ευρώ (38.211,04), 4. Έξοδα, το ποσό των ευρώ (27,59) και 5. Ασφάλιστρα το ποσό των ευρώ (1.244,12) εντόκως από την 29/02/2020 με το εκάστοτε ισχύον τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας, το οποίο για το δάνειο αυτό ανέρχεται την 28/02/2020 σε 4,120% και τον ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επόμενη επίδοση της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, γ) Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η αντίδικος στη δικαστική της δαπάνη και δ) Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Στο τέλος του εγγράφου περιέχονται επίσης : α) Έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέας του πιο πάνω Δικαστηρίου με χρονολογία 23-06-2020 και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 37540 / 2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 4671/2020 , που αποδεικνύει την κατάθεση σ’αυτήν της ΑΓΩΓΗΣ ( ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΝΟΧΙΚΟ) , β) Σημείωση ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής και γ) Παραγγελία σε εμένα για την επίδοση. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενη ταυτόχρονα να συμμορφωθεί προς τα σε αυτήν οριζόμενα και να παραστεί όταν θα οριστεί δικάσιμος, ως ανωτέρω. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:58 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ιωάννας Μυλώνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 3002Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Θωμά (Α.Φ.Μ. : 045669840), πρώην κατοίκου Πειραιά , οδός 2ας Μεραρχίας αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ’ αριθμ. 1109/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ) και δια της οποίας το άνω Δικαστήριο, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου και προς ον η επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα ως άνω Τράπεζα το ποσό των (497.683,49€), με το νόμιμο τόκο επιδικίας, και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (10.000€). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:58 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ιωάννας Μυλώνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της εν Αθήναις (Αιόλου 86) εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ : 094014201) νόμιμα εκπροσωπούμενης, διά της υπ αριθμ. 2994Γ/23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Θωμά (Α.Φ.Μ. : 045669840), πρώην κατοίκου Πειραιά , οδός 2ας Μεραρχίας αρ.21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ της υπ’ αριθμ. 1110 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ) και δια της οποίας το άνω Δικαστήριο, ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου και προς ον η επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ, σε περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εναγόμενο κατά της παρούσας απόφασης. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα ως άνω Τράπεζα το ποσό των (330.587,11€), με το νόμιμο τόκο επιδικίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων, από την επίδοση της αγωγής μέχρι και την πλήρη εξόφληση. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (6.000€). Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Είκοσι τρείς ( 23 ) του μήνα Ιουλίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:06 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Γεωργίας Γκλιάου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα (Α.Φ.Μ.: 094014201) , διά της υπ αριθμ. 3.001Γ/ 23-07-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως , μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ του Νικολάου και της Ήβης ή Μερόπης (Α.Φ.Μ. : 031261835), πρώην κατοίκου Ελληνικού στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 6 και της οδού Βήτα ή Αθήνας, οδός Έβρου αρ.77 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντιπεφωνημένο αντίγραφο από το με αριθμό 654 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 65171 Περίληψης Κατακυρωτικής Εκθέσεως Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών , Στυλιανής Δημητρέλλου, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα φύλλα του Κτηματολογικού γραφείου Νέας Ερυθραίας, μετά της παρά πόδας και από 23-06-2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’ επιταγής, δια της οποίας (Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτου) η μεν ως άνω Συμβολαιογράφος γνωστοποιεί ότι με επίσπευση της άνω Τραπέζης, δυνάμει του α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 8902/2018 Διαταγής Πληρωμής του Μον.Πρωτ.Αθηνών, δια της υπ’αριθμ. 6713/29-10-2018 κατασχετήριας έκθεσης του Δικαστικού Επιμελητού του Εφετείου Αθηνών Νικολάου Καραμάνογλου, κατασχέθηκαν αναγκαστικά τα εν αυτή αναφερόμενα ακίνητα του δευτέρου και προς ον η επίδοση, ήτοι πέντε (5) οριζόντιες ιδιοκτησίες επί τετραωρόφου οικοδομής με υπόγειο και δώμα, κτισμένης σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης και ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του πρώην δήμου Νέας Ερυθραίας και ήδη Δήμου Κηφισιάς Αττικής, της περιφερειακής ενότητας βορείου τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής στη δημοτική ενότητα Νέας Ερυθραίας Αττικής, στην θέση πολιτεία πρώην Κοκκιναράς ή Άνω Αμπέλια στο 3ο Ο.Τ. και επί της οδού Πόντου αρ. 45. Το οικόπεδο έχει συνολική έκταση 2.454,23 τ.μ., και συνορεύει βόρεια με γειτονικές ιδιοκτησίες, ανατολικά με γειτονική ιδιοκτησία, νότια με την οδό Πόντου πλάτους 10 μ., και δυτικά με γειτονικές ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα : 1) Το Ι1 διαμέρισμα του ισογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/29, επιφανείας 198,01 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 140/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, 2) Την Αποθήκη 7 του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/26, επιφανείας 14,70 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, 3) Την αποθήκη 8 του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/27, επιφανείας 23,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου, 4) Την (3) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/11, επιφανείας 10,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και 50 Την (4) ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ του υπογείου, με Κ.Α.Ε.Κ. 050993311015/0/12, επιφανείας 10,00 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας 1/1000 εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς και εκπλειστηριάσθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, με την υπ’ αριθμ. 64.558/16-10-2019 έκθεσή της αναγκαστικού πλειστηριασμού και κατακυρώθηκαν στην πρώτη ως άνω Τράπεζα. Δια δε της παρά πόδας επιταγής, επιτάσσεται ο ανωτέρω και προς ον η επίδοση, να παραδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την νομή, κατοχή και ελεύθερη χρήση των άνω ακινήτων, διαφορετικά θα αποβληθεί αυτός και κάθε τρίτος που έλκει από αυτόν δικαιώματα ή κατέχει στο όνομά του τα πιο πάνω ακίνητα, βιαίως και θα εγκατασταθεί η υπερθεματίστρια ως άνω Τράπεζα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με αναγκαστική εκτέλεση του άνω απογράφου. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 24 Ιουλίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Περίληψη αγωγής [αγνώστου διαμονής κ΄ κατοικίας] Με την αρ. 3449 Ε/24-7-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,υπέρ Aνδρέα ΣΙΜΟΥ του Ευρυπίδη κατοίκου Πυλαίας Θεσ-κης, Προφήτου Ηλία 107, κατά Άννας ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ του Γεωργίου κ΄ Χριστίνας με ΑΦΜ 117496310, πρώην κατοίκου Ν.Υόρκης U.S.A. , 2641 28th st Astoria,NY 11102, και ήδη αγνώστου διαμονής κ΄κατοικίας, η από 29-6-2020 ΑΓΩΓΗ [Τακτ Διαδ αρ 237Κ.Πολ.Δ, στο Πολ. Πρωτοδικείο Θεσ-κης [γακ9229 εακ 7650/30-6-2020 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 8-12-2020, με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί, ότι η προς την εναγομένη συναφθείσα με το υπ΄ αρ. 356 /3. 8.2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσ-κης Ηλία Ματθαίου, δωρεά αιτία θανά- του, ήταν εξ αρχής δωρεά αιτία θανάτου ελεύθερα ανακλητή και επικουρικώς να ανα- γνωσθεί ότι η ανωτέρω συναφθείσα δωρεά έχει ανακληθεί κατά τα επικουρικώς ανα- φερόμενα στο ιστορικό της αγωγής, με την παρα πόδας αυτής πράξη του Γραμμα- τέως του άνω Δικαστηρίου]. Αθήνα 27-7-2020 Η πληρ. δικηγόρος Μαρία Ν. Νίτσιου [τηλ. 2310 540275-6948985783] Περίληψη Διαταγής Δυνάμει της με αριθμό 179/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου” και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 06-03-2020 καταστατικό του. Αθήνα, 27-07-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γεώργιος Καλούδης ΑΜΔΣΑ 27729, τηλ. 6948173832 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΔΟΔΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 406/20-7-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Θεόδωρο Χριστόπουλο, τέως κάτοικο Πετρούπολης Αττικής οδός 25ης Μαρτίου αρ.75 και ήδη αγνώστου διαμονής, Ακριβές αντίγραφο της από 25-6-2020 ΑΓΩΓΗΣ (με ΓΑΚ: 1602/2020 και ΕΑΚ: 36/2020 ) του Γεώργιου Μπάου του Βασιλείου και της Γεωργίας, κατοίκου Περιστερίου Αττικής οδός Αγίας Τριάδος αριθμός 123 κατά αυτού που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ με την οποία ζητεί να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αγωγή. Να καταδικασθεί και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος συνολικά να καταβάλλει το ποσό των 14.177,55 € εντόκως νομίμως. Να απαγγελθεί εναντίον του προσωπική κράτηση διάρκειας 2 ετών. Να κηρυχθεί η εκδοθείσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί στην δικαστική δαπάνη. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: 100 ημέρες. (Ημερομηνία Κατάθεσης Δικογράφου: 13-7-2020). Προθεσμία κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης: 15 ημέρες. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες ο οποίος καλείται να συμμορφωθεί με τις δικονομικές υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την διάταξη του άρθρου 237 ΚΠολΔ Αθήνα 20-7-2020 Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20 Ιουλίου 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια δύο κολονοσκοπίων, ενός γαστροσκοπίου, ενός επεξεργαστή εικόνας, μιας πηγής φωτισμού, και ενός monitor για Ενδοσκοπικό Τμήμα Νοσοκομείου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ. στα γραφεία του Ιδρύματος (Λεωφ. Αλεξάνδρας αριθ. 171) με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη και πληροφορίες από τα Γραφεία του Ιδρύματος, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 9:00 με 14:00, στο τηλέφωνο 210 6464235 - κα Στασινοπούλου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Εμμ. Βροντάκης ε.τ. Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Δ/νση Οικονομικών Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο Τμήμα Προμηθειών Βούλα: 27-7-2020 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 Aρ. Πρωτ.: 25160 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Bαθμός προτεραιότητας: κοινό Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος Τηλ: 2132019955 Fax: 213-2020059 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. www.vvv.gov.gr ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και την με α/α 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 2.367.036,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα Σύνολο Συσκευή τηλεματικής έξυπνου κάδου. Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΕΜΑΧΙΟ 190,00€ 5.300 1.007.000,00€ Υπηρεσίες Software as a Service (SaaS) Παρακολούθηση πληρότητας κάδων με σύνδεση σε πλατφόρμα λογισμικού. Περιλαμβάνεται υποστήριξη χρηστών, συντήρηση εφαρμογής και ΙοΤ connectivity (24 ΩΡΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑΝΑ ΚΑΔΟ) 40,00€ 18.825 753.000,00€ Προμήθεια εφαρμογής πλοήγησης οδηγών και tablet οχημάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 610,00€ 20 12.200,00€ Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακού Δίκτυου / Διασυνδέσεις GPRS tablet οδηγών (20 οχήματα) ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 4,00€ 1.050 4.200,00€ Υπηρεσίες Αρχικής Παραμετροποίησης Ανθρωποώρα 20,00€ 1.000 20.000,00€ Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Ανθρωποώρα 20,00€ 1.000 20.000,00€ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Ανθρωποώρα 25,00€ 100 2.500,00€ Έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία MIS συστήματος (Management Information System) ζύγισης κάδων, υπηρεσιών ταυτοποίησης παραγωγών αποβλήτων και αποτελεσμάτων πληρότητας του παρόντος. Ανθρωπομήνας 2.000,00€ 45 90.000,00€ Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ 1.908,900,00€ Σύνολο με ΦΠΑ 2.367.036,00€ Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 1/2020 , την σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Παρασκευή 11-9-2020. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δευτέρα 10-8-2020 Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ. Παρασκευή 11-9-2020 και ώρα 10:30 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 85159 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων 20-7135.036 με ανάλυση ανά έτος: Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021-2025 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 20-7135.036 355.830,40 € 633.714,40 € 819.590,40 € 293.830,40 € 264.070,40 € Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: CPV Περιγραφή 31710000-6 (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός) 32260000-3 (Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων) 32500000-8 (Τηλεπικοινωνιακό υλικό) 32524000-2 (Σύστημα τηλεπικοινωνιών) 35125100-7 (Αισθητήρες) 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη) 72212516-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού ανταλλαγής δεδομένων) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες (αρ.72, παρ.1α του Ν.4412/2019). Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22-7-2020 ημέρα Τετάρτη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΣΑΠ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/07/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΦΜ: 998569172 2020 Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 22.252,73 Μείον: Αποσβεσμένα 0,00 22.252,73 Απομειωμένα 0,00 0,00 Απαιτήσεις 0,00 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 Λοιπά 46.275,11 Σύνολο ενεργητικού 68.527,84 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 19.138,67 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 49.389,17 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 68.527,84 ΕΣΑΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 01/07/2019 ΕΩΣ 30/06/2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΦΜ : 998569172 2020 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 150.000,00 Kόστος Εμπορευμάτων 0,00 Παροχές σε εργαζόμενους 40.511,87 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 0,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές 131.135,80 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 0,00 Αποτέλεσμα προ φόρων -21.647,67 Φόροι 0,00 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -21.647,67

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας