PrintButton

29-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 940/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 30462/2020 και ΕΑΚ: 1652/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 22η-6-2020, Διαδικασία: Τακτική Ν.4335/15 κατά της Αλέγρα Φάις, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Λ. Σαλαμίνος, αρ. 226, με ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη 1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Η έναγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή συνολικού ποσού 11.107,35 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «BODY ART ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωεπείται νόμιμα, ΑΦΜ 099855410, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 939/22-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 20890/2020 και ΕΑΚ: 1379/2020 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της Αλέγρα Φάις, κατοίκου Σαλαμίνας, Λ. Σαλαμίνος 226, ΑΦΜ 100938413 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της υπόθεσης, ήτοι στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Έκθεμα: ΜΚ1, Αριθμός: 16, Αίθουσα: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή συνολικού ποσού 1.380,46 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει του από 30-8-2013 ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να της επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Θεόδωρου Τσαγιάννη, πληρεξούσιου της ΑΕ «SPORTSWIND ΑΕ», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Λ. Ποσειδώνος 77) και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 800456564, επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 917/10-7-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στην κα Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπούλου, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 38833/2020 και ΕΑΚ: 4824/2020 Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατατεθείσα την 25η-6-2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μον/λους κατά του Αντωνίου ΒΑΤΙΣΤΑ του Δημητρίου, κάτοικο Νίκαιας, οδός Ταξιαρχών, αρ. 31, με ΑΦΜ 059667581 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος 1) να καταθέσει α) προτάσεις εντός 130 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, β) προσθήκη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες από τη λήξη των 130 ημερών. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες, δε λαμβάνονται υπόψη, 2) να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης αγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 237 ΚΠολΔ. Ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος στην καταβολή συνολικού ποσού 49.455,59 ευρώ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, βάσει των από 1-1-2016 και 1-8-2017 ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας – σύμβασης παρακαταθήκης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να του επιβληθεί η δικαστική δαπάνη. Αθήνα, 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Ανδρομάχη Α. Μωροπούλου Δυνάμει της υπ’ αριθ. 4862 Ζ΄ έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Αθηνών Λεράκη Κωνσταντίνου επιδόθηκε την 13η Ιουλίου 2020 προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον (επ) Akhtar (ον) Mohammad του Mohammad, πολίτη Αφγανιστάν, κατοίκου Ιράν και ήδη αγνώστου διαμονής η από 28-06-2020 αίτηση επιμελείας τέκνων της (επ) Muradi (ον) Zahra του Qorbanali και της Fatima, γεννηθείσα την 1η/1η/1967, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Σκιάθου αριθ. 152 πολίτης Αφγανιστάν, με ΑΦΜ 173351072, ΔΟΥ Α΄ΑΘΗΝΩΝ, ατομικά και ως ασκούσα την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της , ήτοι της (επ) Muradi (ον) Samira του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείσα την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του (επ) Muradi (ον) Jamshid του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2011 στο Ιράν, του του (επ) Muradi (ον) Murtaza του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2009 στο Ιράν και του (επ) Muradi (ον) Mohammad Reza του Akhtar Mohammad και της Zahra, γεννηθείς την 1η/1η/2004 στο Ιράν, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39727/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4239/2020, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) για τη δικάσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (πινάκιο 39- το κτίριο και η αίθουσα εκδίκασης της αίτησης γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5) στο Κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 948/2020 Έκθεση του κ. Εισηγητή των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω με δημόσιο πλειστηριασμό 1.855.500 μετοχές κυριότητας της πτωχής εταιρείας Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντί τιμήματος πρώτης προσφοράς 5.000,00€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 27.7.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Με την υπ’ αριθμόν 8172Γ/22-07-2020 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ: 996911588 – Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη, μετά από έγγραφη παραγγελία του δικαστικού επιμελητή Κορίνθου Απόστολου Ε. Ζησιόπουλου, ως επί της εκτελέσεως αρμόδιος, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον καθ’ ου η εκτέλεση: ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΠΠΑ του Βασιλείου και της Δημητρούλας, πρώην κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Κορώνης αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 050074666 /ΔΟΥ Κορωπίου, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμό 5.488/17-07-2020 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, με την οποία δυνάμει του ακριβούς αντιγράφου εξαχθέντος εκ του προσηρτημένου πρωτοτύπου στην υπ’ αριθμό 9893/16-10-2012 πράξη της συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνας Καπέλλου, σύμφωνα με το άρθρο 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, με αριθμό 754/2011 πρώτου (Α) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 599/10-02-2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτικής Διαδικασίας – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου) κατασχέθηκε αναγκαστικά το παρακάτω ακίνητο του καθ’ ου η εκτέλεση, για το ποσό των 25.000,00€ και μόνο προς περιορισμό των εξόδων εκτελέσεως της επισπεύδουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, ήτοι: Το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου, αμπελιού, αρδευόμενου, εκτάσεως 5.000,68 τ.μ., μετά των επ’ αυτού υφισταμένων ή και μελλοντικώς ανεγερθησομένων κτισμάτων, παραρτημάτων, παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, εγκαταστάσεων και συστατικών του μερών, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων, του Δήμου Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην ειδική θέση «ΜΟΥΖΑΚΙ». ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ου η εκτέλεση κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 4.162/19-07-2007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ζωής Παρασκευά Κόλλια, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 548 και αριθμό 107. Τιμή εκτίμησης και τιμή πρώτης προσφοράς του άνω ακινήτου, ορίζεται το ποσό των 20.000,00€. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ενώπιον της ειδικά Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Κορίνθου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Σ. ΚΑΠΕΛΛΟΥ, κατοίκου Κορίνθου, οδός Κολιάτσου αρ. 36, τηλ. 2741020009, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ΑΦΜ 046786882 – ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, την οποία διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο ή σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της και συγκεκριμένα την τρίτην (3ην) Μαρτίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρες 14.00 μ.μ.-18.00 μ.μ. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11031/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετά από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της με αριθμό 4189/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων κατοίκου Πατρών (Εθνική οδός Αθηνών Πατρών αρ.152) για την εταιρεία ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στο Ρίο Πατρών οδός Εγνατίας αρ. 4-6 πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής η οποία ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της πρώτης εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των (5.084,71)ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της δεύτερης εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το χρηματικό ποσό των 3.000) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της τρίτης και πέμπτης των εναγομένων να καταβάλουν στον ενάγοντα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εκάστη το ποσό των 15.135,40 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι τηv πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους μεταξύ τωv διαδίκων. Αθήνα 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Μαρία-Μπέλλα Τραπατσέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 11032/28-7-2020 έκθεση επίδοσης εμού της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Μαρίας-Μπέλλας Τραπατσέλη μετα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Εμμανουήλ Αλαφραγκή επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών αντίγραφο της από 9-9-2019 έφεσης με την οποία ζητά τα λεπτομερώς αναφερόμενα σε αυτή κατά της με αριθ. 4189/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Παναγιώτη Θωμά του Αθανασίου, επιχειρηματία υγρών καυσίμων, κατοίκου Πατρών (Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών 152,κατά της εταιρείας ΕΚΚΑ Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στο Ρίο Πατρών (Εγνατίας 4-6-) και εκπροσωπείται νόμιμα, πρώην και ήδη αγνώστου διαμονής. Στο τέλος του άνω δικογράφου περιλαμβάνεται 1. με ΓΑΚ 79009/2019 και ΕΑΚ 6147/19 έκθεση κατάθεσης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 2. με ΓΑΚ 9761/19 και ΕΑΚ 7908/2019 έκθεση κατάθεσης του Εφετείου Αθηνών και 3. Η από 17-9-2019 πράξη ορισμού συζήτησης του άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης η 8-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών Γ1 (-2 ΥΠΟΓΕΙΟ). Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. ΑΘΗΝΑ 28-7-2020 Η Δικ. Επιμελητρια Μαρία Μπέλλα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την με αριθμό 7.615 Γ΄/15-07-2020 Έκθεσή μου Επίδοσης και ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ Π. ΠΛΕΣΣΑ, πληρεξούσιο του κ. Ιωάννη – Κίμωνος Καρδάση του Αθανασίου και της Ευτυχίας, κατοίκου Πειραιά Αττικής, οδός Αποστόλη, αρ.51, ήρθα στο γραφείο του κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και επέδωσα σ’ αυτόν για τον κ. Αθανάσιο Καρδάση του Χρήστου και της Χριστίνας, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Αποστόλη, αρ.51 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ (της με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018 Αγωγής του) με χρονολογία 07/07/2020, του πρώτου κατά αυτού κ.λπ., που απευθύνεται στο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ειδική Διαδικασία) μετά από παραπομπή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας λόγω αναρμοδιότητας δυνάμει της με αριθμό 508/2019 Απόφασής του και ζητά από το αρμόδιο Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι ο ενάγων δεν είναι τέκνο του Αθανασίου Καρδάση του Χρήστου και της Χριστίνας, διότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Ευάγγελος Ζερβάκης του Ιωάννη και της Σταματίνας. Στο τέλος του πιο πάνω δικογράφου υπάρχουν : α) έκθεση κατάθεσης δικογράφου Κλήσης μετά παραπομπή της γραμματέα του πιο πάνω Δικαστηρίου, με χρονολογία 08/07/2020, με Γ.Α.Κ. 4758/2020 και Ε.Α.Κ. 2256/2020, που αποδεικνύει την κατάθεση σ’ αυτήν του παραπάνω δικογράφου, β) ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστή Προσδιορισμού του πιο πάνω Δικαστηρίου, κ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ – Διαδικασία : Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες, Πινάκιο : Γαμικών Διαφορών, με Αριθμό Πινακίου : 19 – με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 09η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00, στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Πειραιά, στο Β΄ όροφο, Αίθουσα 218 και γ) παραγγελία σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη της επίδοσης να παραστεί στη συζήτηση της από 25/07/2018 και με Αριθμό Κατάθεσης 126/2018 Αγωγής του, όταν και όπου πιο πάνω αναγράφεται. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Πειραιάς 17/07/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με την έκθεση επίδοσης αρ. 5067Δ΄/23-7-2020 του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τον άγνωστης διαμονής εναγόμενο Ιωάννη Δεσποτάκη του Γεωργίου επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 211/30-6-2020 αγωγής του GEORGE E. ΚONSTANTINOU (Γεώργιος Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ) προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε απόκτηση δικαιώματος κυριότητας με χρησικτησία στα δύο επίδικα ακίνητα : 1) Οικόπεδο επιφάνειας 61.- τ.μ., εντός του οικισμού Μαλώνας με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 6, φύλλο 69, μερίδα 993 οικοδομών Μαλώνας, φάκελος 619 και 2) Οικόπεδο , εντός του οικισμού Μαλώνας, επιφάνειας 57.- τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία , Τόμος 4, φύλλο 37, μερίδα 994 οικοδομών Μαλώνας,, φάκελος 380 του Κτηματολογίου Ρόδου μετά της επ΄αυτών ισόγειας οικίας. Ταυτόχρονα, γνωστοποιείται σ΄αυτόν ότι προς απόδειξη των θεμάτων της κοινοποιουμένης αγωγής. στις 25-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., θα καταθέσει ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο Γεώργιος Ντύρος του Παύλου, συνταξιούχος, κάτοικος Αρχαγγέλου-Ρόδου και καλείται να παραστεί κατά την κατάθεση, άλλως αυτή θα γίνει ερήμην του. Ρόδος, 28 Ιουλίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π.: ΣΧΟΛΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 17397 (ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ. 1119/17.07.2020) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/08/2020 Πληροφορίες: κα Βακάλη Κούτρη Αθανασία, τηλ. 23210 49107. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 27/7/2020 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ» Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 4748 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» Τ.Κ. Κουμαριάς του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη: 1. Tην αριθ. 2454/16-01-1919 δημόσια διαθήκη του Νικολάου Δημήτρη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 41/28-02-1968 πρακτικό του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 2. Την αριθ. 7325/2008 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών, 3. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 4. Την αριθ. 105/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Έγκριση όρων και καθορισμός ποσού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη Τ.Κ. Κουμαριάς». Προκηρύσσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαιδεύσεως, ήτοι στοιχειώδους, μέσης, ανώτερης και ανώτατης, καθώς και όσους παρακολούθησαν μεταπτυχιακά προγράμματα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1. Nα κατάγονται και να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια της Τ.Κ. Κουμαριάς της Δημοτικής Ενότητας Σελλών του Δήμου Δωδώνης. 2. Να ήταν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. To συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000)€ και θα δοθούν ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής: Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης εκατό ευρώ(100,00)€ Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης διακόσια ευρώ (200,00)€ Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ποσό οικονομικής ενίσχυσης τριακόσια ευρώ (300,00)€ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 1) βεβαίωση σπουδών (θεωρημένη – επίσημα μεταφρασμένη για τις βεβαιώσεις του εξωτερικού) που να φαίνεται ότι ο μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής, φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης, 2) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα αναγράφεται κατά σειρά: α) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή. β) το ονοματεπώνυμο του γονέα/κηδεμόνα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.( Στην περίπτωση νέων δικαιούχων που δεν είναι εφικτό, εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων, μπορεί να γίνει μεταφορά σε ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς των γονέων-κηδεμόνων τους με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση). ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων(πίνακας ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 24/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΠΔΔ Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 – Ζάκυνθος τηλ. 26950 - 43828 fax 26950 – 26344 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ. 931 Αριθ. Διακήρυξης : 05 /2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ ΄΄ Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04 Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α')». Κριτήριο κατακύρωσης υπολογισμού την υψηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 31 /08 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 30 /09 /2020 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Η ανάδειξη μειοδότη περιλαμβάνει ΕΚΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ , ΝΑΥΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Λ.Τ.Ζ΄΄ Α) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ ΄΄ ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΄΄ Ν.Ζ. 04 Β) Ημιβυθισμένου πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 Γ) Επικίνδυνου λόγο ακινησίας πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΩΝΙΤΙΣΣΑ» Ν.Θ.220, Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού προσφοράς . Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.gr, απ’ όπου θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ζάκυνθος 28-07-2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ.:9ΞΛΥ46907Ο-ΚΝΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ: 1386 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μυτιλήνη 27-07-2020 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 11618 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΑ: Ω8Μ946907Ο-ΤΑΘ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007087008 ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX:2251037130 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 9η /04-06-2020 (θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα έτος, (CPV :30192700-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 28.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Τσιτσάνος Ιωάννης τηλ. 2251351298. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας