PrintButton

30-07-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 6386/51997/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 27.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ, πληρεξούσιο του Κωνσταντίνου Αναγνώστου του Παναγιώτη και της Βάγιας, Έλληνα υπηκόου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκαιας αρ.2, με ΑΦΜ 066913621, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5913/29.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για τον Γκουργουίντερ ΣΙΝΓΚ του Γκουλζαρ και της Γκουρμεέτ, ινδικής υπηκοότητας, πρώην κατοίκου Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος Νομού Αργολίδας, οδός Αγίας Άννης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατοικίας και διευθύνσεως, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 16-07-2020 Αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Αναγνώστου Κατά : 1) του Γκουργουίντερ ΣΙΝΓΚ του Γκουλζαρ και της Γκουρμεέτ, ινδικής υπηκοότητας, κατοίκου Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας, οδός Αγίας Άννης και ήδη αγνώστου διαμονής, κατοικίας και διευθύνσεως, 2) της Λόλας Γκέπτινκ του Κόντραντ και της Μαρίας, Ελληνίδος υπηκόου, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Νίκαιας αρ. 2 με ΑΦΜ 152132220 και 3) της Νίνας ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ του Γεωργίου Μανωλίδη και της Μαρίας Γκέπτινκ, κατοίκου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Κανελλοπούλου αρ. 24, με ΑΦΜ 130326468, υπό την ιδιότητα της, ως προσωρινής ειδικής επιτρόπου του ανήλικου θήλεος τέκνου της 2ας εναγόμενης, το οποίο στερείται κυρίου (μικρού) ονόματος, φέρει το επώνυμο ΣΙΝΓΚ, όνομα πατρός Γκουργουίντερ και όνομα μητρός Λόλα και το οποίο εγεννήθη στην Νίκαια του Δήμου Νικαίας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής στις 18-8-2018 και κατοικεί στο Αιγάλεω, οδός Νίκαιας αρ.2, διορισθείσης δυνάμει της από 13-7-2020 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να εκπροσωπήσει το εν λόγω θήλυ τέκνο της 2ας εναγομένης στην παρούσα αγωγή και δίκη προσβολής πατρότητας. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 51997/27.07.2020 και ΕΑΚ : 6386/27.07.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρία δεκτή και δη: Α) Να αναγνωρισθεί από το Δικαστήριο, ότι δεν είναι ο 1ος εναγόμενος πατέρας του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου, το οποίο ετέχθη στη Νίκαια του Δήμου Νικαίας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη Αττικής από την 2α εναγομένη, την 18-8-2018 και το οποίο φέρει επώνυμο ΣΙΝΓΚ, στερείται κυρίου (μικρού) ονόματος (δεν έχει εισέτι βαπτισθεί και δεν έχει λάβει χώρα ονοματοδοσία του) και φέρει όνομα πατρός Γκουργουίντερ και όνομα μητρός Λόλα. Β) Να ανατραπεί το εκ του άρθρου 1465 & 1 του Αστικού Κώδικα τεκμήριο καταγωγής του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου της 2ας εναγομένης, ως τέκνου γεννημένου σε γάμο (μεταξύ του 1ου εναγομένου και της 2ας εναγομένης). Γ) Να αναγνωρισθεί ότι ο 1ος εναγόμενος δεν έχει καμία σχέση με το εν λόγω ανήλικο θήλυ τέκνο της 2ας εναγομένης και Δ) Να αναγνωρισθεί ότι ο ενάγων είναι ο πατέρας του ως άνω ανήλικου θήλεος τέκνου της 2ας εναγομένης. Σύμφωνα με την από 27.07.2020 πράξη της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 15η/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο κτίριο 6, αίθουσα 10, Διαδικασία : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, Πινάκιο : Α5 (ΜΟΝ), με Αριθμό Πινακίου : 21. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της ως άνω Αγωγής, ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 29-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Γεώργιος Ι. Πάπαρης, δικαστικός επιμελητής της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα και στην οδό Λευκάδος αρ. 28, με τις με αριθμό 9744Β/15-7-2020 εκθέσεις επιδόσεις μου, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κο Σωτήρη ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ, μετά από γραπτή παραγγελία της δικηγόρου Αικατερίνη Παντελίδου πληρεξούσια της Αγγελική Ρήγκου του Αναστασίου, κατοίκου Καματερού, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ.7 με ΑΦΜ 120860610, πήγα για να επιδώσω προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για το Γρηγόριο Δεβελέκο, πρώην κατοίκου Ίλιον Αττικής, οδός Πάριδος, αρ.100, και νυν αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 26-4-2020 Αγωγής του πρώτου κατά της δεύτερης, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την οποία ζητά να γίνει δεκτή η ΑΓΩΓΗ και για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της Νά γίνη δεκτή η παρούσα αγωγή της, νά υποχρεωθούν οι εναγόμενοι καί δή έκαστος τούτων αλληλεγγύως καί εις ολόκληρον νά μοί καταβάλλουν διά τήν εν τω ιστορικώ αιτίαν τό ποσόν των 40.000€ νομίμως εντόκως από της κοινοποιήσεως της παρούσης μου άχρις εξοφλήσεως καί διά προσωπικής των κρατήσεως της δευτέρας καί του τρίτου των εναγομένων μέχρις έξ μηνών καί χρηματικής ποινής 40.000€, νά κηρυχθή η απόφασις προσωρινώς εκτελεστή πλήν του αἰτήματος της προσωπικής κρατήσεως καί νά καταδικασθούν οι αντίδικοι εις τήν εν γένει δικαστικήν της δαπάνην καί αμοιβήν της πληρεξουσίας της δικηγόρου. Η αγωγή κατατέθηκε στις 24-6-2020 έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου αυτού στη Γραμματεία του άνω δικαστηρίου Είδος δικογράφου: ΑΓΩΓΗ, με γενικό αριθμό κατάθεσης: 37680/2020 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης: 4702/2020, β) η από 24-6-2020 πράξη του κ. γραμματέα του ποιο πάνου δικαστηρίου με την οποία ορίζει προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων, για τους διαδίκους εκατό (100) μέρες από την κατάθεσης της ποιο πάνω αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψην. Β) Ειδική εγγραφή ενημέρωση για την δυνατότητα επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση γ) κλήση του πρώτης προς αυτήν προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου αρμοδίως θα οριστεί. Αθήνα 29-7-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8.379Γ΄/28.7.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 23.7.2020 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Σπάρτης κ. Κωνσταντίνου Π. Κουρκούλη, πληρεξουσίου της Συρμαλή Λυγερής συζ. Συρμαλή Μιχαήλ, θυγ. Μάρκου Ρενιέρη και της Σταμάτας, με ΑΦΜ: 079476429, κατοίκου Πετρούπολη Αττικής, οδός Νικηταρά αριθμός 2, επέδωσα προς την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Ευαγγελία Χατζηαγγελή, για τους αγνώστου διαμονής: 1/ Αθηνάς χήρας Δημητρίου Ρενιέρη, 2/ Βασιλείου Ρενιέρη του Δημητρίου και της Αθηνάς και 3/ Αντωνίου Ρενιέρη του Δημητρίου και της Αθηνάς, ως νομίμων κληρονόμων του Ρενιέρη Δημητρίου του Βασιλείου, κατοίκου εν ζωή Τορόντο Καναδά κατά την υπ’ αριθμ. 154/1998 απόφαση εγγραφής προσημείωσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (και χωρίς εξειδικευμένη διεύθυνση), για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ για Ανάκληση Αποφάσεως Χορηγήσεως Αδειας Εγγραφής Προσημειώσεως και Εξάλειψη αυτής, της πρώτης εναντίον τους, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή σ' όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν και να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 154/1998 ως άνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, με σκοπό να εξαλειφθεί από τα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου Λιμηράς, η στο ιστορικό εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει η από 15.7.2020 και με αριθμό Ασφ. 60 / 2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, συνέχεια αυτής υπάρχει η με την ίδια ημερομηνία πράξη του Δικαστή του άνω Δικαστηρίου Πρωτοδίκη κ. Γεωργίου Ιωαννίδη, που ορίζει ημερομηνία συζήτησης της αίτησης στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Σπάρτης και κλήση στους καθ’ών η αίτηση, από τον παραπάνω δικηγόρο, να παραστούν κατά τη συζήτησή της όταν και όπου με την άνω πράξη ορίζεται.- Σπάρτη 28 Ιουλίου 2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας),εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε τα άρθρα 1, 6 παρ. 2, 12 παρ. 2 και 12 παρ. 4 σύμφωνα με το από 9.10.2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Καλλιθέα, 29.7.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κίμων Δ. Γκιουλιστάνης (ΑΜ 2562 ΔΣΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προσκαλείται όποιος γνωρίζει την διεύθυνση του τόπου κατοικίας ή διαμονής της Κωστοβα Πετρανα Γκεργκινοβα, υπήκοου Βουλγαρίας και της Ράικα Πετροβα Τοντοροβα, επίσης υπήκοου Βουλγαρίας, να γνωστοποιήσει αυτήν στην Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών ή της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του, ενυπογράφως με τα στοιχεία αυτά, καθώς και στην Παναγιώτα Καραφύλλη του Ευστρατίου και της Ελένης, κατοίκου Γενιτσεας Βιστωνίδας Αβδήρων του Ν. Ξάνθης. Ξάνθη 2-7-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Χ''ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 - 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOΥ Με τη με αριθμό 2023/2018 έκθεση του κ. Εισηγητού της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του Εισηγητού Δικαστού ενός ακινήτου της πτωχής και συγκεκριμένα ενός κτιρίου επιφανείας 1.568,64 τμ. επί γηπέδου εμβαδού 7.958,67 τ.μ. ευρισκομένου στην Ξάνθη. Η εκποίηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των επτακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός (703.221,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε δυνάμει της απόφασης ΠΠΑθ 705/2018 και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 16.06.2020 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40 ΑθΗΝΑ 106 81 ΤΗΛ./FAX:210.33.04.477- ΚΙ Ν: 6932 46 20 20 ΑΦΜ: 055635033 - ΔΟΥ:Δ' ΑθΗΝΩΝ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ AKINHTOY Με τη με αριθμό 2022/2018 έκθεση του κ. Εισηγητού της πτωχεύσεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ μου επετράπη η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον του Εισηγητού Δικαστού ενός ακινήτου της πτωχής και συγκεκριμένα ενός ακινήτου επιφανείας 3.505,45 τμ. επί ενός αγρού επιφανείας 18.992,81 τ.μ. ευρισκομένου στη Γιάννουλη Δήμου Λάρισας. Η εκποίηση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσόν των εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (698.000,00) ευρώ, όπως καθορίστηκε δυνάμει της απόφασης ΠΠΑθ 312/ 2018 και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Οι δαπάνες μεταβίβασης και λοιπά έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 16.06.2020 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Χ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40 ΑθΗΝΑ 106 81 ΤΗΛ./FAX:210.33.04.477- ΚΙ Ν: 6932 46 20 20 ΑΦΜ: 055635033 - ΔΟΥ:Δ' ΑθΗΝΩΝ e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ Γ2.546/29-07-2020 έκθεση μου επιδόσεως, εμένα του Δικαστικού Επιμελητή στην Περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, και μετά από έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών, Ελένης Σπυρακοπούλου, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη, του Νικολάου και της Διάνα, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αχαρνών Αττικής, επί της οδού Σπύρου Μαρίνη αρ. 22, με ΑΦΜ 161707354, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δαυίδ Μπεκαούρι του Βλαντιμίρ και της Μαίρης, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής Δημοκρίτου 95, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 1469 περ.5 Α.Κ.) του προαναφερόμενου Χαράλαμπου Τριανταφυλλίδη κατά 1. Δαυίδ Μπεκαούρι του Βλαντιμίρ, 2. Χριστίνας Θεοδωρίδου του Ιωάννη και 3. Παντελεήμονος Ξανθόπουλου του Ιωάννη, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία διαφορών που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων) και αιτείται τα παρακάτω: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της προσβολής πατρότητας του ανηλίκου τέκνου Νικολάου Μπεκαούρι. Να αναγνωρισθεί, για τους πιο πάνω ιστορούμενους λόγους, ότι ο ανήλικος υιός της Χριστίνας Θεοδωρίδου, Νικόλαος Μπεκαούρι, που γεννήθηκε την 20-08-2018 στην Αθήνα, δεν είναι φυσικό παιδί του πρώτου εναγόμενου, πρώην συζύγου της Χριστίνας Θεοδωρίδου, αφού κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψής του, η τελευταία και ο πρώτος εναγόμενος τελούσαν σε πλήρη διάσταση και εγώ είχα μόνιμο σαρκικό δεσμό με την Χριστίνα Θεοδωρίδου, τον οποίο διατηρούμε μέχρι και σήμερα και με την οποία έχουμε υπογράψει και το με αριθμ. Συμβολαίου 1253/1-4-2020 Σύμφωνο Συμβίωσης και έχουμε αποκτήσει και έτερο ανήλικο τέκνο, σήμερα τριών μηνών. Την πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με ΓΑΚ: 49306/2020 και ΕΑΚ: 6104/2020 από την οποία προκύπτει ότι αυτή κατατέθηκε την 20-07-2020 ημέρα Δευτέρα καθώς και η πράξη ορισμού συζήτησης (Διαδικασία Οικογενειακό Ειδικές Διαδικασίες), με την οποία ορίζεται χρόνος συζήτησης την 15-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Κτίριο 6 Αίθουσα 12, Πινάκιο Α3 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου: 5, καλούμενο να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Η δημοσίευση γίνεται στις εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» που εκδίδονται στην Αθήνα. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Κωνσταντίνα Πέτροβα. Η Δικηγόρος Ελένη Κων. Σπυρακοπούλου Α.Μ/ΔΣΑ:21533. ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιγράφου του με αριθμό 44.756/2019 Πίνακα Κατατάξεως Δανειστών του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου Στην Αθήνα σήμερα την 24η-06-2020 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 31.12.2019 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ μέλος της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ" (ΑΦΜ 999369694 - Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ), ως υπάλληλο του πλειστηριασμού και της κατατάξεως των δανειστών των κατωτέρω εκποιημένων μετοχών, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5479/24.06.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον οφειλέτη και αναγγελθέντα, Κωνσταντίνο Δρούγκα του Ιωάννη, πρώην κάτοικο Αθηνών (οδός Στησιχόρου αρ.5) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του με αριθμό 44.756 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ του ως άνω Συμβολαιογράφου, ο οποίος Δηλώνει ότι με την υπ’ αριθ. 44.596/14.11.2019 πράξη του, διενεργήθηκε νόμιμα ενώπιον του εκποίηση κατασχεμένων μετοχών, με επίσπευση του Ιωάννη Αβέρωφ του Μιχαήλ και της Μαρίας, κατοίκου Μετσόβου Ιωαννίνων (ΑΦΜ 003989187) οι μετοχές του Κωνσταντίνου Δρούγκα του Ιωάννη (ΑΦΜ 043968764). Αφού έλαβε υπόψη όλα τα απαραίτητα, αφού σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο, αφού απέρριψε όσα κρίθηκαν απορριπτέα, στο πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, συνολικά ευρώ τριάντα χιλιάδες είκοσι ένα και τέσσερα λεπτά (€ 30.021,04) και ειδικότερα στο υπόλοιπο ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 28.416,34), που απομένει για να διανεμηθεί στους δανειστές μετά την αφαίρεση του ανωτέρω ποσού ευρώ χίλια εξακόσια τέσσερα και εβδομήντα λεπτά (€ 1.604,70) που αποτελούν το σύνολο των εξόδων εκτελέσεως, ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ τον επισπεύδοντα Ιωάννη Αβέρωφ του Μιχαήλ, προνομιακά και οριστικά για ποσό ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 28.416,34). Ο πίνακας αυτός συντάχθηκε την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Τρίτη στην Αθήνα και στο γραφείο του ως άνω Συμβολαιογράφου, που βρίσκεται στην οδό Ομήρου αριθ.24 σε τρία (3) φύλλα και αφού βεβαίωσε το περιεχόμενό του, το υπέγραψε. Προκειμένου να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 24-06-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3128/29-07-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, ΑΦΜ 135863171, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Νικόλαο Τερζή του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Πινδάρου, αρ. 12 ή και Γλυφάδας Αττικής, Νέας Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 85, με ΑΦΜ 043130494, Δ.Ο.Υ Α’ Πειραιά και ήδη αγνώστου διαμονής, το από 24-07-2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής με την οποία σύμφωνα με το νόμο και και με το νόμο και δυνάμει του πρώτου (α) απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμ. 1311/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τα ανωτέρω, προς ασφάλεια της ως άνω απαίτησής της, μέχρι του ποσού της προς αυτούς οφειλής του των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (1.793,38 ευρώ), άλλως, σε περίπτωση μικρότερου ποσού καταθέσεων ή αντίστοιχων μετοχών, μέχρι το ύψος αυτού. Κατάσχει αναγκαστικώς εις χείρας των τρίτων το ποσό των καταθέσεων του παραπάνω οφειλέτη, κάθε χρηματικό ποσό που θα περιέλθει σε αυτούς εκ μέρους του στο μέλλον, καθώς και κάθε άλλη απαίτησή του από αυτούς και έως την εξόφληση, μέχρι του ύψους του προς αυτούς οφειλής του των χιλίων επτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.798,38 ευρώ) πλέον των τόκων (πλην του κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση ή κάθε μικρότερο ποσό. Επιτάσσονται οι τρίτοι όπως καταβάλουν τα ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα ως κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία προς τον καθού η εκτέλεση οφειλέτη ούτε σε άλλον τρίτον διεκδικούντα την είσπραξή τους από κάθε αιτία αλλά τα κρατούν εις χείρας των για τα περαιτέρω νόμιμα, με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους. Καλούνται οι τρίτοι εντός της προθεσμίας του άρθρου 985 ΚΠΟΛΔ να προβούν στην σχετική δήλωση. Νόμιμοι αντίκλητοι και δεκτικοί καταβολής διορίζονται οι, 1) Στέφανος Βερζοβίτης, 2)Δημήτριος Ρέτσας, 3) Κων/νος Κοτσοβός, 4) Μαρία Ευαγγελάκου δικηγόρος, 5) Πηνελόπη Κυριακού, 6) Ευγενία Ζαχαροπούλου, 7) Ελευθερία Βεντουρή, 8) Παναγιώτης Μάκο. Αθήνα 24.07.2020 Η Δικηγόρος Πηνελόπη Κυριακού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 Ραφήνα, 19/5/2020 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6749 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 22943 21029 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2020 Πλήρωσης οχτώ (8) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα Ν. Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 12. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7-2-2019). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017). 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/16-3-2018). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86 Α΄/25-04-2020). 8. Την υπ’ αριθμ. 447/2-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ: ΩΩΦΦΩ16-ΞΞ7), σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση για την υπογραφή «Με εντολή Δημάρχου» στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. 9. Την υπ’ αριθμ. 49/10-3-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2020». 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24976/6562/07-04-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29063/13-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε, η σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29686/15-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου. 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/29-7-2013) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 708/τ.Β΄/24-4-2015) και ισχύει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6780/19-05-2020 βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης κενών θέσεων. 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6781/19-05-2020 Βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) [Γ (C) Κατηγορίας – Με κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] 8 μήνες 3 102 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 μήνες 5 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943-21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας:22943-21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από το Σάββατο 01/08/2020 έως και Δευτέρα 10/08/2020 και ώρα 15:00μ.μ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γραφείο Νομικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Χαριλάου Τρικούπη 182 ΤΚ 11473, Αθήνα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια, και την από Απριλίου 2019 συμπληρωματική έκθεση εκτίμησής του, καθώς και να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση του άνω Δικαστηρίου περί καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη με αριθμό οικ. Δ25/οικ 7086/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τ. ΑΑΠΘ 323/31-12-2018), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. ΚΑΤΑ 1. Ορφανού Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Μάνου αρ.6, ιδιοκτησίες Κ.Α.088003, 088006. 2. Κολιαβασίλη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Δρίτσα Ε., αρ. 26, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088004, 088567. 3. Κολιαβασίλη Ιωάννη του Δημητρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Δρίτσα Ε., αρ. 26, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088009, 088010, 088011, 088013, 05088104. 4. Μπέη Ιωάννη του Γεωργίου, Λος Άντζελες, Η.Π.Α., ιδιοκτησία Κ.Α. 088014. 5. Μεθενίτη Φλώρας του Σταματίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Μυρινούντος αρ. 21, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088015, 088019, 088020, 088623,088573. 6. Δημητρίου Ευάγγελου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ερμού αρ .15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088016. 7. Δημητρίου Χρήστου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ερμού αρ .15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088016. 8. Μεθενίτη Παναγιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Νικολάκη Μ.αρ.4, ιδιοκτησία Κ.Α. 088619, 088017. 9. Φράγκου Παναγιώτη του Βασιλείου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Λίμνης Μαρκοπούλου αρ.64, ιδιοκτησία Κ.Α. 088018. 10. Γκλιάτη Μιχαήλ του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088056. 11. Στάθη Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088061. 12. Τζούλα Χρήστου του Ανδρέα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας αρ.15, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088120, 088622. 13. Φράγκου Χρήστου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088197. 14. Πετούρη Σταύρου του Διονυσίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Σουλιώτη αρ.16 , ιδιοκτησία Κ.Α.088198. 15. Καλοφούτη Δημήτριου του Ανδρέα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088199, 088617. 16. Στουραϊτη Αθανασίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Σουλιώτη Ν. αρ.6, ιδιοκτησία Κ.Α 088209. 17. Στουραϊτη Ιωάννη του Μερκουρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088210. 18. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Ευάγγελου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Αλαγιάννη Χρ. αρ 6, ιδιοκτησία Κ.Α. 088212. 19. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 20. Γκλιάτη Κωνσταντίνας του Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 21. Γκλιάτη Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Γκλιάτη Κ. αρ 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 22. Πρόφη Δημητρίου του Γεωργίου, κατοίκου Κορωπίου Αττικής, οδός Κύπρου και Δαβάκη αρ.1, ιδιοκτησία Κ.Α. 088243. 23. Νικολογιάννη Αλέξανδρου του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088317. 24. Μαγγανά Ιωάννη του Πέτρου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Παπαδημητρίου Κ. αρ.1, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088322, 088323. 25. Σκουρλή Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088325, 088620. 26. Στάθη Αλεξάνδρου του Αναστασίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Εφέδρων Πολεμιστών αρ.8Α, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088442, 088621. 27. Δρίτσα Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088443. 28. Χασιώτη Αχιλλέα του Δημητρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088444. 29. Κόλια Αθανασίου του Λεωνίδα, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088467, 088618. 30. Πίντζου Σταματίνας του Γεωργίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, ιδιοκτησία Κ.Α. 088516. 31. Γκλιάτη Αργυρώς, συζ. Χρήστου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Εφέδρων Πολεμιστών, ιδιοκτησία Κ.Α. 088520. 32. Χελιώτη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ.14, ιδιοκτησία Κ.Α. 088570 . 33. Πετούρη Όλγας του Γεωργίου, κατοίκου Πόρτο Ράφτη, Λεωφ.Μαρκοπούλου, ιδιοκτησία Κ.Α. 088574. 34. Πίντζου Αικατερίνης του Πέτρου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, Λεωφόρος Σουνίου αρ. 5, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088590. 35. Πίντζου Πέτρου του Σωτηρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Στάθη Κ. αρ 10, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088590. 36. Ζέρβα Αλεξάνδρου του Κίμωνα, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πίνδου αρ.21. ιδιοκτησία Κ.Α. 088594. 37. Μαυράκη Χαραλαμπίας του Θεοφάνη, κατοίκου Αργυρούπολης Αττικής, οδός Πίνδου αρ.21. ιδιοκτησία Κ.Α. 088594. 38. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, Πλ. Δημοσθένους Σωτηρίου 1, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτησίες Κ.Α. 088907, 088908, 088913, 088923, 088943, 088944, 088945, 088946, 088948, 088514. 39. Γκλιάτη Χρήστου του Μιχαήλ, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 088056. 40. Γκλιάτη Χριστίνας- Μαρίας του Κων/νου και της Βασιλικής, κατοίκου Μαρκοπούλου Αττικής οδ. Χρ. Αλαγιάννη αρ. 6, ιδιοκτησία Κ.Α. 088212. 41. Ελένης χας Χρήστου Τζούλα, το γένος Ευαγγέλου και Σοφίας Μυλωνάκου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδ. Ευαγγελιστρίας αριθ. 15, ιδιοκτησία Κ.Α. 088120. 42. Φωτεινής συζ. Δημητρίου Πρίφτη, το γένος Χρήστου και Ελένης Τζούλα, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδ. Βασιλίσσης Φρειδερίκης αρ. 2, ιδιοκτησία Κ.Α. 088120. 43. Θεοδώρας χας Αθανασίου Στουραϊτη, το γένος Αποστόλου και Μαρίας Σουλιώτη, ιδιοκτησία Κ.Α. 088209. 44. Στουραϊτη Μαρίας του Αθανασίου και της Θεοδώρας, ιδιοκτησία Κ.Α. 088209. 45. Στουραϊτη Ιωάννη του Αθανασίου και της Θεοδώρας, ιδιοκτησία με Κ.Α. 088209. 46. Φράγκου Όρσας του Παναγιώτη, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας Στερεάς Ελλάδος, άνευ διεύθυνσης, ιδιοκτησία Κ.Α. 088018. 47. Γκλιάτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Κ. Γκλιάτη αρ. 3, ιδιοκτησία με Κ.Α. 05088213. 48. Γκλιάτη Ιωάννη του Αντωνίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Κ. Γκλιάτη αρ. 3, ιδιοκτησία Κ.Α. 05088213. 49. Αναστασίας χας Μιχαήλ Αποστολοπούλου, το γένος Ισιδώρου και Μαρίας Νικολάκη, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδός Ε. Δρίτσα αρ. 12, ιδιοκτησία Κ.Α. 088573. 50. Μαρίας συζ. Μάρκου Φρέρη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Χελιώτη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 14, ιδιοκτησία Κ.Α. 088570. 51. Στουραϊτη Γεωργίου του Μερκουρίου, κατοίκου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, οδ. Θ. Μανχάλα αρ. 8, ιδιοκτησία Κ.Α. 088210. ______________________________ Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 10-03-2020, με Γ.Α.Κ. 2563/2020 και Ε.Α.Κ. 269/2020 αίτησή του για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, ενώπιον του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Δημόσιο), της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο ακροατήριο του Εφετείου Αθηνών, στην αίθουσα Α1 (ΙΣΟΓΕΙΟ) με αρ. πιν. 17 ζητά α) να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό Δ25/οικ/7086/18.12.2018 (τ.ΑΑΠΘ 323/31.12.2018) για λόγους Δημοσίας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800» στην περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. και η άμεση παράδοση αυτών, υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους και β) να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης και την από Απριλίου 2019 συμπληρωματική αυτής έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή Π.Μερεκούλια Η απαλλοτριούμενη έκταση εικονΐζεται με κλίμακα 1:500 στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» Α.Ε.-Δ.Τ. «ECOS Α.Ε.» «ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ΔΙΑΚΡ.Τ. «ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ», ελέγχθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και εγκρίθηκαν με τη με αριθμό 5573/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΦ7465ΧΘΞ-ΦΧ6) απόφαση από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ευγενία Καλοφωλιά. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών, η δε προκαλούμενη δαπάνη ύψους 489.700,00 Ευρώ βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07200018 της ΣΑΕ 072 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Περαιτέρω, με την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η απαλλοτρίωση υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων - Α’ 17 - εφεξής: Κ.Α.Α.Α.), όπως αυτό ισχύει, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δυνάμει του τρίτου άρθρου της υπ’ αριθ. 26/.2017 Π.Υ.Σ. (Α" 199), με την οποία το έργο χαρακτηρίσθηκε ως γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Η παραπάνω απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας στον τόμο 854 με αριθμό 231, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω ολόκληρη η απαλλοτριούμενη έκταση βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. Με την αίτησή του για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης το Ελληνικό Δημόσιο ζητά να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, όπως αυτή προκύπτει από την από 10.10.2018 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια, και την από Απριλίου 2019 συμπληρωματική έκθεση εκτίμησής του, καθώς και να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ως άνω ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, και ειδικότερα υπό τον όρο κατάθεσης από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση, για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού εμβαδού 16.350,03 τ.μ. Το Ελληνικό Δημόσιο ως υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση και βαρυνόμενο με τη δαπάνη της υπέβαλε αρχικά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την ειδική αίτηση του άρθρου 7A του ν.2882/2001, όπως ισχύει, για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και πραγματοποίησης εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, με Γ.Α.Κ. 3867/2019 και Ε.Α.Κ.379/2019, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήματος 2ου-Δημοσίου) κατά τη δικάσιμο της 14.05.2019. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών με αριθμό 1031/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12.02.2020. Στη συνέχεια, το Ελληνικό Δημόσιο ως υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωση και βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης υπέβαλε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7Α παρ. 4 του ν. 2882/2001, αίτηση για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, η οποία στρέφεται κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών στους κτηματολογικούς πίνακες που συνοδεύουν την απαλλοτρίωση ή, σε κάθε περίπτωση, των προβαλλόντων εμπράγματα δικαιώματα στις αναφερόμενες αναλυτικά στην αρχή της παρούσας για τον καθένα απαλλοτριούμενες ιδιοκτησίες, κατόπιν ασκήσεως παρεμβάσεως-ανταιτήσεως κατά τη συζήτηση της ειδικής αίτησης του άρθρου 7A του νόμου 2882/2001 για την υπό κρίση απαλλοτρίωση, η οποία υπεβλήθη από το Ελληνικό Δημόσιο και συζητήθηκε, ως ήδη ελέχθη, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών την 14.05.2019. Η εκτιμώμενη τιμή μονάδος των επιδίκων ακινήτων (έδαφος και επικείμενα) ή κατά περίπτωση το κόστος αντικατάστασης για κάποια εκ των επιδίκων επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν ανέρχεται στα ποσά που αναφέρονται στην από 10-10-2018 έκθεση εκτίμησης και την από Απρίλιο 2019 συμπληρωματική αυτής έκθεση του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, Παναγιώτη Μερεκούλια για την Spartan Homes. Η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων (κτίσματα και λοιπές κατασκευές, δέντρα και φυτά) των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων, ζητούμε με την αίτησή μας να καθορισθεί όπως αυτή προκύπτει από την από ως άνω έκθεση εκτίμησης και τη συμπληρωματική αυτής έκθεση εκτίμησης, ήτοι ως εξής: Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Α.Α. Κ.Α (καδε ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Τιμή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ιδιοκτησιας) (τ.μ.) (ευρώ/τ.μ.) 1 05088003 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 305,69 31,00 € 9.476,53 € 2 05088004 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 69,58 31,00 € 2.156,98 € 3 05088006 ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ 163,01 31,00 € 2.0053,38 € 4 05088009 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 572,53 31,00 € 17.748,33 € 5 05088010 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 742,51 31,00 € 23.017,70 € 6 05088011 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 226,40 31,00 € 7.018,51 € 7 05088013 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 338,69 31,00 € 10.499,38 € 8 05088014 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 370,75 31,00 € 11.493,27 € 9 05088015 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 112,26 31,00 € 3.479,91 € 10 05088016 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 203,74 31,00 € 6.315,93 € 11 05088017 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 128,53 31,00 € 3.984,43€ 12 05088018 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 189,58 31,00 € 5.876,91 € 13 05088019 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 180,89 31,00 € 5.607,59 € 14 05088020 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡ ΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 281,49 31,00 € 8.726,16 € 15 05088056 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 464,14 31,00 € 14.388,26 € 16 05088061 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 153,30 31,00 € 4.752,23 € 17 05088104 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 178,47 31,00 € 5.532,64 € 18 05088120 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 334,95 31,00 € 10.383,60 € 19 05088197 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 32,50 31,00 € 1.007,42 € 20 05088198 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 334,05 31,00 € 10.355,51 € 21 05088199 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 837,81 31,00 € 25.972,05 € 22 05088209 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 51,71 31,00 € 1.603,16 € 23 05088210 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1461,94 31,00 € 45.320,22 € 24 05088212 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 1244,31 31,00 € 38.573,54 € 25 05088213 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 267,17 31,00 € 8.282,38 € 26 05088243 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 96,53 31,00 € 2.992,57 € 27 05088317 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 42,36 31,00 € 1.313,16 € 28 05088322 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 429,63 31,00 € 13.318,56 € 29 05088323 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 106,17 31,00 € 3.291,15 € 30 05088325 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 116,66 31,00 € 3.616, 46 € 31 05088442 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 94,96 31,00 € 2.943,76 € 32 05088443 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 93,08 31,00 € 2.885,60€ 33 05088444 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 208,97 31,00 € 6.478,22 € 34 05088467 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 371,83 31,00 € 11.526,75 € 35 05088514 ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 700,33 31,00 € 21.710,21 € 36 05088516 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 586,41 31,00 € 18.178,78 € 37 05088520 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 34,54 31,00 € 1.070,66 € 38 05088567 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 111,55 31,00 € 3.457,98 € 39 05088570 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 58,15 31,00 € 1.802,65 € 40 05088573 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 33,32 31,00 € 1.032,92 € 41 05088574 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 48,65 31,00 € 1.508,07€ 42 05088590 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 129,22 31,00 € 4.005,78 € 43 05088594 ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 9,91 31,00 € 307,24 € 44 05088617 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 87,73 31,00 € 2.719,63 € 45 05088618 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 178,54 31,00 € 5.534,74 € 46 05088619 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ 66,39 31,00 € 2.058,09 € 47 05088620 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 98,75 31,00 € 3.061,25 € 48 05088621 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 40,96 31,00 € 1.269,76 € 49 05088622 ΧΕΡΣΟ 82,51 31,00 € 2.557,81 € 50 05088623 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΣ 69,66 31,00 € 2.159,46 € Σύνολα 13.142,82 407.427,27 € Β. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΡΟΜΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ): Α.Α Κ.Α. (καδε) ιδιοκτησίας χρήση γης εμβαδόν (τ.μ.) τιμή (ευρώ/τ.μ.) αποζημίωση 51. 05088907 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 48,92 31,00 € 1.516,52 € 52. 05088908 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 131,58 31,00 € 4.079,09 € 53. 05088913 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 508,87 31,00 € 15.774,93 € 54. 05088923 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 456,30 31,00 € 14.145,32 € 55. 05088943 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 178,27 31,00 € 5.526,37 € 56. 05088944 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 140,74 31,00 € 4.362,94 € 57. 05088945 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 27,75 31,00 € 860,25 € 58. 05088946 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 300,89 31,00 € 9.327,59 € 59. 05088948 ΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ) 208,65 31,00 € 6.468,15 € Συνολική εμπορική αξία 60.544,64 € Γ. ΤΙΜΗ (ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Α.Α. Κ.Α. (καδε ιδιοκτ.) περιγραφή κατάσταση εμβαδόν (τ.μ.) κόστος κατασκευής ανά μονάδα Συντελεστής απαξίωσης Συνολικό κόστος αντικατάστασης 1. 05088014 Βοηθητικό κτίσμα (αντλιοστοστάσιο ισόγειο πλακοσκεπές) Κακή κατασκευή 5,28 30,00 € 0,70 110,88 € 2. 05088056 α) Αποθήκη καλή κατασκευή β) Αποθήκη καλή κατασκευή 9,41 3,70 20,00 € 20,00 € 0,90 0,90 169,38 € 66,60 € 3. 05088322 Βοηθητικό Κτίσμα (αντλιοστάσιο) Ισόγειο πλακοσκεπές Μέτρια κατασκευή 4,50 30,00 € 0,80 108,00 € 4. 05088120 Αντλιοστάσιο Μέτρια κατασκευή 14,1 20,00 € 0,80 225,60 € Συνολικό κόστος Αντικατάστασης Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 680,46 € 700,00 € Δ. ΤΙΜΗ -ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Α Κ. Α. (καδε) Ιδιοκτησιας περιγραφή κατάσταση ποσότητα Μονάδα μέτρησης κόστος κατασκευής ανά μονάδα συντελεστής απαξίωσης κόστος αντικατάστασης 1 05088010 Πηγάδι κακή κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,7 2.100,00 € 2 05088014 Φρέαρ (R=l,20μ) μέτρια κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,8 2.400,00 € 3 05088016 Φρέαρ (R=1,20μ) κακή κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,7 2.100,00 € 4 05088516 Πηγάδι µέτρια κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,8 2.400,00 € 5 05088322 Φρέαρ (R=1,20μ) µέτρια κατασκευή 1,00 τεµ. 3.000,00 € 0,8 2.400,00 € Συνολικό Κόστος Αντικατάστασης 11.400,00 € Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 11.400,00 € Ε. ΤΙΜΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Α.Α Κ.Α. (καδε) Ιδιοκτησίας περιγραφή κατηγορία ποσότητα μονάδα μέτρησης τεμάχια συντελεστής απαξίωσης τιμή/ τεμάχιο κόστος αντικατάστασης 1 05088003 Αμπέλι καλό 290,00 μ2 58,00 0,9 40,00 € 2.088,00 € 2. 05088009 Αμπέλι μέτριο 550,00 μ2 110,00 0,8 40,00 € 3.520,00 € 3. 05088010 Αμπέλι καλό 740,00 μ2 148,00 0,9 40,00 € 5.328,00 € 4. 05088011 Αμπέλι καλό 220,00 μ2 44,00 0,9 40,00 € 1.584,00 € 5. 05088013 Αμπέλι καλό 300,00 μ2 60,00 0,9 40,00 € 2.160,00 € 6. 05088014 Αμπέλι καλό 350,00 μ2 70,00 0,9 40,00 € 2.520,00€ 7. 05088016 Συκιές μεγάλες τεμ. 6,00 100,00 € 600,00 € 8. 05088017 Συκιές μεγάλες τεμ. 4,00 100,00 € 400,00 € 9. 05088018 Ελιές μεγάλες τεμ. 3,00 235,00 € 705,00 € 10 05088019 Αμπέλι καλό 176,00 μ2 35,00 0,9 40,00 € 1.260,00 € 11 05088020 Αμπέλι καλό 150,00 μ2 30,00 0,9 40,00 € 1.080,00 € 12 05088056 Συκιές μεγάλες τεμ. 14,00 100,00 € 1.400,00 € 13 05088061 Ελιές μεγαλες τεμ. 5,00 235,00 € 1.175,00€ 14 05088104 Αμπέλι καλό 140,00 μ2 28,00 0,9 40,00 € 1.008,00 € 15 05088120 Συκιές μεγάλες τεμ. 12,00 100,00 € 1.200,00 € 16 05088198 Αμπέλι μέτριο 300,00 μ2 60,00 40,00 € 2.400,00 € 17 05088199 Αμπέλι πολύ καλό 800,00 μ2 160,00 0,95 40,00 € 6.080,00 € 18 05088209 Συκιές μεγάλες τεμ. 2,00 100,00 € 200,00 € 19 05088210 Αμπέλι καλό 1300,00 μ2 260,00 0,9 40,00 € 9.360,00 € 20 05088212 Αμπέλι πολύ καλό 1100,00 μ2 220,00 0,95 40,00 € 8.360,00 € 21 05088213 Αμπέλι πολύ καλό 240,00 μ2 48,00 0,95 40,00 € 1.824,00 € 22 05088243 Αμπέλι πολύ καλό 70,00 μ2 14,00 0,95 40,00 € 532,00 € 23 05088317 Αμπέλι πολύ καλό 35,00 μ2 7,00 0,95 40,00 € 266,00€ 24 05088322 Αμπέλι μέτριο 390,00 μ2 78,00 0,8 40,00 € 2.496,00 € 25 05088323 Αμπέλι κακό 85,00 μ2 17,00 0,7 40,00 € 476,00 € 26 05088325 Αμπέλι καλό 110,00 μ2 22,00 0,9 40,00 € 792,00 € 27 05088442 Συκιές μεσαίο τεμ. 4,00 75,00 € 300,00 € 28 05088443 Συκιές μεγάλες τεμ. 3,00 100,00 € 300,00 € 29 05088444 Αμπέλι πολύ καλό 180,00 Μ2 36,00 0,95 40,00 € 1.368,00 € 30 05088467 Αμπέλι πολύ καλό 350,00 μ2 70,00 0,95 40,00 € 2.660,00 € 31 05088516 Συκιές μεγάλες τεμ. 10,00 190,00 € 1.900,00 € 32 05088520 Αμπέλι καλό 30,00 μ2 6,00 0,9 40,00 € 216,00 € 33 05088567 Αμπέλι καλό 105,00 μ2 21,00 0,9 40,00 € 756,00 € 34 05088570 Αμπέλι καλό 50,00 μ2 10,00 0,9 40,00 € 360,00 € 35 05088573 Αμπέλι καλή 20,00 μ2 4,00 0,9 40,00 € 144,00 € 36 05088574 Αμπέλι καλό 40,00 μ2 8,00 0,9 40,00 € 288,00 € 37 05088590 Συκιές μεγάλες τεμ. 4,00 100,00 € 400,00 € 38 088617 Φυστικιές μεγαλες τεμ. 2,00 50,00 € 100,00 € 39 088618 Αμπέλι πολύ καλή 150,00 μ2 30,00 0,95 40,00 € 1.140,00 € 40 088619 Συκιές μεγάλες τεμ. 2,00 100,00 € 200,00 € 41 088620 Αμπέλι καλό 90,00 μ2 18,00 0,9 40,00 € 648,00 € 42 088621 Συκιές μεσαίες τεμ. 2,00 75,00 € 150,00€ 43 088623 Αμπέλι καλή 64,00 μ2 13,00 0,9 40 € 468,00€ Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 70.212,00 € Συνολικό Στρογγυλοποιημένο Κόστος Αντικατάστασης 70.200,00 € Αντίγραφο της άνω αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα δημοσιεύσεων του Εφετείου Αθηνών και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (σχετικές από 17.07.2020 εκθέσεις τοιχοκόλλησης). Ειδοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2882/2001 οι παραπάνω που φέρονται ως δικαιούχοι και υπόχρεοι από την παραπάνω αιτία στον κτηματολογικό πίνακα που προαναφέραμε και οι προβάλλοντες εμπράγματα δικαιώματα επί των ανωτέρω ιδιοκτησιών και καλούνται να παραστούν στο ανωτέρω Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αίτησης του Δημοσίου για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης την ημέρα και ώρα της δικασίμου και στον τόπο που ορίζεται ανωτέρω. Αθήνα, 27-07-2020 Η Πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αγγελική Ζέρβα Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. Τηλ.: 2131523823 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας