PrintButton

01-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία του δικηγόρου Σωτήρη Φωτέα πληρεξούσιου των: 1) Ελένης-Ζωής Στρατηγοπούλου του Δημητρίου, (Ν. Ερυθραία, Παπαφλέσσα 27), 2) Ειρήνης Στρατηγοπούλου του Δημητρίου (Φιλοθέη-Ελ. Βενιζέλου 32) και 3) Ελένης χήρας Δημητρίου Στρατηγοπούλου (Αθήνα-Αλωπεκής 51), απασών υπό την ιδιότητά της ως νομίμων κληρονόμων του θανόντος στις 2.8.2017 Δημητρίου Στρατηγόπουλου του Αναστασίου (πατρός των δύο πρώτων και συζύγου της τρίτης), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. ΣΤ-ΣΤ-821/31.07.2020), για την Αικατερίνη συζ. Νικολάου Νικολοπούλου, πρώην κάτοικο Βούλας (Αιγαίου αρ. 2) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.06.2020 Αγωγής (ΓΑΚ: 39377/16-07-2020, ΕΑΚ: 2155/2020) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία (1327 ΑΚ), με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να εξαλειφθεί η εγγραφείσα στον Τόμο 2304 και με α.α. 119 του Βιβλίου Υποθηκών Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει της με αριθμ. 14071/1965 απόφασης του Προέδρου των εν Αθήναις Πρωτοδικών, Β. Καρνέζη περί εγγραφής προσημείωσης και της συνακόλουθης τροπής αυτής σε υποθήκη δυνάμει της με αριθμ. 421/1967 Διαταγής Πληρωμής του Προέδρου των εν Αθήνας Πρωτοδικών, Γεωργίου Ζήκου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ Με επιμέλεια του (ον) MOLLA (ΜΟΛΛΑ), (επιθ.) JULIAN (ΤΖΟΥΛΙΑΝ) του HUSEN κατοίκου Αθηνών (Κολοκυνθούς 67-69) και δυνάμει της υπ' αριθμ. 5941 Γ'/31-7-2020 σχετικής έκθεσης μου επίδοσης, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Φούντα (όνομα), Αχμέντ Ραφάτ του Ραγκάμπ Γιούσεφ, πρώην κατοίκου Αθηνών (Κεραμεικού 43) και ήδη αγνώστου διαμονής την υπ' αριθμόν 8928/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα οικογενειακού δικαίου), όπου σύμφωνα με το διατακτικό της: Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Κηρύσσει μη γνήσιο τέκνο του δεύτερου εναγομένου, το ανήλικο άρρεν αβάπτιστο τέκνο της πρώτης εναγόμενης, το οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2018 και φέρει το επώνυμο «Φούντα». Αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 01-6-2020. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. ΑΘΗΝΑ 31-7-2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 862/2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Με τη με αριθμό 862/2020 έκθεση της κας Εισηγήτριας της πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε» εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τα κινητά πράγματα της πτωχεύσεως και συγκεκριμένα εξοπλισμός εργοστασίου – βαφείου πρώην ΦΑΝΚΟ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και ήτοι ένα ανοικτικά υφάσματος προετοιμασίας για βαφή διαφόρων διαστάσεων μια μηχανή ραφής για προετοιμασία βαφής δυο βαφικές υψηλής πίεσης δύο θαλάμων, βαφική ενός θαλάμου βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων 43965€, δυο βαφικές υψηλής πίεσης τεσσάρων θαλάμων, βαφική υψηλής πίεσης έξι θαλάμων τέσσαρες βαφικές υψηλής πίεσης έξι θαλάμων, για 100 κιλά ύφασμα, μια μηχανή επεξεργασίας βαμμένου υφάσματος ένα σετ μηχανών φινιρίσματος βαμμένου υφάσματος ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πετρελαιοκίνητο πυροσβεστήρες φορητοί πέντε ερμάρια πυροσβεστικού σταθμοί εργαλείων Συνολική αξία –τιμή πρώτης προσφοράς 568.080,55€. Μεταλλική κατασκευή (αποθήκη ετοίμων 61.400€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα επιφ. 1035 τ.μ 8.470€, μεταλλικές κατασκευές στέγαστρα 11.470€. Aθήνα 1-9-2020 Η σύνδικος πτώχευσης Ελένη Χρονοπούλου Λ. Κατσώνη 19, Αθήνα Τηλ. 210 6433068 - 6944689900 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: Ω0ΨΚΩΛΝ-044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. ……11169….. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια Ασφάλτου και μπετόν» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 199.268,00 € (με ΦΠΑ 24%) Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ασφάλτου και μπετόν» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.268,00€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με ίδιους πόρους. Αναλυτική περιγραφή δίδεται στην υπ αριθμ 6/2020 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης (αρ πρωτ 11168/2020) και αναφέρεται στην προμήθεια ασφάλτου και μπετόν που θα καλύψουν τις ανάγκες επιδιόρθωσης του οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για το έτος 2020 – 2021. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% για το σύνολο ή για την ομάδα των προσφερόμενων ειδών επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016, της σχετικής διακήρυξης καθώς και στη σχετική οδηγία 12 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται μέχρι την 31-12-2021 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 95753 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 23-7-2020 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 55910 Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη και Θηβών 250 Αιγάλεω Τ.Κ.12244 Πανεπιστημιούπολη 2 Πληροφορίες: Βαβάσης Ηλίας Τηλ.: 210-5381118 Fax : 210-5623847 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια και τις Εργασίες Επισκευής των Συστημάτων Πυρανίχνευσης των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Ενενήντα ενός Χιλιάδων Τριακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά (91.332,20€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ54600001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΚ 2018ΣΕ54600004)», (ΥΠ1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤHΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ») ΚΑΕ: 932501 Κωδικός CPV : 31625100-4: Συστήματα πυρανίχνευσης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 31/07/2020, και ώρα 16.00 π.μ • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή 16/08/2020, και ώρα 11.00μ.μ • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Πέμπτη 03/09/2020, και ώρα 11.00 π.μ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Δ.Α. μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uniwa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία: 31/07/2020 Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Διεύθυνση Οικονομικών ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ.100809.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την με αριθμό Φ3010019/οικ./4016/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 676Ρ465ΦΘΘ-Ν8Π) (ΦΕΚ 177/2015τ.ΑΑΠΘ): 1. Της Χαριτάκη Πιπίνας του Αθανασίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079001), 2. Του Χαλαμπαλάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ψυχρού, Τ.Κ. 72052, Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (αρ. ιδ. 079800), 3. Της Κανάκη Ειρήνης του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079003), 4. Του Καρουζάκη Ευαγγέλου του Αθανασίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079004, 079012, 079013, 079306, 079307), 5. Του Καρουζάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αποστόλων, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079005, 079008, 079302), 6. Του Χρονάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079006), 7. Του Καρουζάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 , Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079007, 079009, 079301, 079303), 8. Του Καρουζάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079009, 079303), 9. Του Δοκιανάκη Μιχαήλ του Χριστοφόρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079010, 079011, 079304, 079305), 10. Της Πιταροκοίλη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079014, 079015, 079019, 079308, 079309, 079313), 11. Της Σαμπαθιανάκη Ευαγγελίας του Ευστρατίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Σπάρτης, αριθμ. 10, Τ.Κ. 71409, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079016, 079017,079310, 079311), 12. Της Μπουλουκάκη Άννας του Ιωάννη, κατοίκου Ακτής Νηρέως, Τ.Κ. 34500, Δήμου Αλιβερίου Ευβοίας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (αρ. ιδ. 079018, 079312), 13. Της Μπουλουκάκη Ελένης του Διογένη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079018, 079312), 14. Της Μπουλουκάκη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079018, 079312), 15. Του Μπουλουκάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Γαλλίας (αρ. ιδ. 079018, 079312), 16. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Ιταλίας (αρ. ιδ. 079018, 079312), 17. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079020, 079314), 18. Του Μαραβελάκη Σταύρου του Κυριάκου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πετράκη Κ., αριθμός 11, Τ.Κ. 71304, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079021, 079022, 079159, 079315, 079316), 19. Του Μπουλουκάκη Γεωργίου του Σταύρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ.70006 Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079023, 079317), 20. Της Μπουλουκάκη Ζαφειρένιας του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079024, 079318), 21. Του Χρονάκη Μύρωνα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ξανθού Εμμ., αριθμός 4, Τ.Κ. 71307, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079025, 079026, 079090, 079127, 079319, 079320), 22. Του Ξυδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, δός Γιανναδάκη Ν., αριθμός 9, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079027, 079028, 079321, 079322), 23. Του Μπουλουκάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Λιλιάνου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079029, 079030, 079323, 079324), 24. Του Χρονάκη Μύρωνα του Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079031, 079032, 079051, 079052, 079325, 079326, 079347, 079348, 079349, 079350), 25. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079033), 26. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079034), 27. Του Πιταροκοίλη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 Μίνωα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079035, 079036, 079329, 079330), 28. Του Δοκιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Νέας Αλικαρνασού Ηρακλείου Κρήτης, οδός Φωκά, αριθμός 2, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079037, 079038, 079083, 079331, 079332), 29. Της Μανασάκη Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 8, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079045, 079333, 079338, 079340), 30. Της Μπουλουκάκη Μαρίνας του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 10, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079045, 079333, 079338, 079340), 31. Του Μπουλουκάκη Δράκου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Εσπερίδων, αριθμός 15, Τ.Κ. 71307, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079045, 079333, 079338, 079340), 32. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μεσολογγίου, αριθμός 10, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079039, 079333, 079338), 33. Της Χατζάκη Ειρήνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079040, 079046, 079047, 079334, 079341, 079342), 34. Του Ζουριδάκη Εμμανουήλ του Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079041, 079335), 35. Του Μπουλουκάκη Μύρωνα του Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079042, 079043, 079336, 079337), 36. Της Δαβέλη Ευσεβίας του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ερυθραίας, αριθμός 14, Τ.Κ. 71306, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079044, 079339), 37. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (αρ. ιδ. 079045, 079340), 38. Του Δοκιανάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079048, 079343), 39. Του Μπιτζαράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079049, 079050, 079344, 079345, 079346), 40. Του Μπουλουκάκη Σταύρου του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079051, 079052, 079347, 079348, 079349, 079350), 41. Της Αναστασάκη Ασπασίας του Μανούσου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπανδρέου Γ., αριθμός 44, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 42. Της Μπουλουκάκη Ελευθερίας του Ηρακλέους, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου, αριθμός 70, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 43. Της Μπουλουκάκη Ιζόλδης-Αικατερίνης του Ηρακλέους, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου, αριθμός 70, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 44. Του Μπουλουκάκη Εμμανουήλ του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 45. Του Μπουλουκάκη Ηρακλέους του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 46. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου του Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 47. Του Μπουλουκάκη Μανούσου του Ηρακλέους, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου, αριθμός 70, Τ.Κ. 71306, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079053, 079054, 079351, 079352, 079353), 48. Της Μπαξεβάνη Δέσποινας του Εμμανουήλ, κατοίκου Καρουζάνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079055, 079056, 079082, 079148, 079354, 079355), 49. Του Κανάκη Ανδρέα του Μιχαήλ, κατοίκου Σαρανταπόρου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079057, 079058, 079063, 079261, 079270, 079356, 079357, 079389), 50. Του Νηστικάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079059, 079061, 079232, 079358, 079360), 51. Του Μπουλουκάκη Μανούσου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079060, 079359), 52. Του Κανάκη Ανδρέα, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079062, 079361, 079362), 53. Της Μαρκάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079064, 079363), 54. Της Μαρκάκη Ελευθερίας του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079064, 079363), 55. Του Μαρκάκη Ευσταθίου του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079064, 079363), 56. Της Μαστοράκη Αμαλίας του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπα. Γαβαλά Π, αριθμός 31, Τ.Κ. 71409, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079065, 079135, 079144, 079168), 57. Του Γαλετάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079066, 079269, 079364, 079387, 079388), 58. Του Κανάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079067), 59. Του Τσολάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079068), 60. Του Μπιτζαράκη Νικολάου του Ευαγγέλου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079071, 079146, 079207, 079251), 61. Του Μαραυγάκη Σταύρου του Χρήστου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079072, 079075), 62. Του Δοκιανάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079073), 63. Του Τσιριγωτάκη Σταύρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079074), 64. Του Τσιριγωτάκη Σταύρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079076), 65. Της Μαυροθαλασσίτη Ειρήνης του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079077, 079079), 66. Του Αγγουριδάκη Αντωνίου του Νικολάου (αρ. ιδ. 079078), 67. Της Δαγκωνάκη Ανεζίνας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079080), 68. Του Δοκιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079081), 69. Του Καλογεράκη Βασιλείου του Μιχαήλ, κατοίκου Αγίου Ραφαήλ Βέργας, Τ.Κ. 24100 Δήμος Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (αρ. ιδ. 079084, 079092), 70. Του Κουτσαντωνάκη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079085, 079193, 079231), 71. Του Κουτσαντωνάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079086, 079215, 079225), 72. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης του Δράκου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μάλλα, αριθμός 8, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079088, 079217), 73. Της Μπιτζαράκη Μαρίας του Δράκου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Μάλλα, αριθμός 8, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079088), 74. Του Δοκιανάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αθηνών, οδός Αλεξανδρείας, αριθμός 27, Τ.Κ. 10444, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079089, 079122), 75. Του Δοκιανάκη Ιωάννη (αρ. ιδ. 079091), 76. Του Δοκιανάκη Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079093), 77. Του Κοφινιδάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079096), 78. Του Παπαδακάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Κακριδή Ιωάννη, αριθμός 15, Τ.Κ. 71409, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079097, 079111), 79. Του Παπαδακάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Κακριδή Ιωάννη, αριθμός 15, Τ.Κ. 71409, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079097, 079111), 80. Της Κατσουνάκη Αργυρώς του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σακλαμπάνη Μ., αριθμός 10, Τ.Κ. 71305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079098), 81. Της Κατσουνάκη Μαρίας του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079098) 82. Του Κατσουνάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Καστελίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079098), 83. Της Πιταροκοίλη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πατελάρου, αριθμός 18, Τ.Κ. 70305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079101), 84. Του Παγωνάκη Πραξιτέλη του Εμμανουήλ, κατοίκου Καρουζάνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079102), 85. Της Σπανάκη Μαρίας του Χαρίδημου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079103), 86. Του Κοντάκη Πέτρου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079104), 87. Του Καρουζάκη Ιωάννη του Ματθαίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006 , Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079108), 88. Του Πιταροκοίλη Αντώνη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079109), 89. Της Καρουζάκη Σοφίας του Ευθυμίου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Μπενάκη, αριθμός 33, Τ.Κ. 13561, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079110), 90. Του Καρουζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (αρ. ιδ. 079110), 91. Του Καρουζάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, Τ.Κ. 13561, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079110), 92. Του Καρουζάκη Ευθυμίου του Νικολάου, κατοίκου Ρεθύμνου, Τ.Κ. 74100, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (αρ. ιδ. 079110), 93. Της Παγωνάκη Στυλιανής του Ελευθερίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079112, 079165), 94. Της Κανάκη Πελαγίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079116), 95. Της Κανάκη Πελαγίας του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079117, 079119), 96. Του Γιατράκη Ηλία του Λυσιμάχου, κατοίκου Γουβών, Τ.Κ. 70014, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079118), 97. Του Καρουζάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Αγίου Φανουρίου, αριθμός 6, Τ.Κ. 71408, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079120, 079140), 98. Της Καρουζάκη Όλγας του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών, οδός Λαρίσης, αριθμός 86, Τ.Κ. 11523, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079121), 99. Του Δοκιανάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079123), 100. Του Μπουγκά Παναγιώτη (αρ. ιδ. 079124), 101. Της Κουράτορα Μαρίνας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Προμηθέα, αριθμός 33, Τ.Κ. 71414, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079125), 102. Της Ροβίθη Αικατερίνης του Νικολάου, κατοίκου Αποστόλων, Τ.Κ. 70006 Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079126), 103. Του Μπιτζαράκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079128, 079132, 079203, 079206, 079213, 079241, 079245), 104. Της Αγγουριδάκη Ελένης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079129), 105. Του Μαυραντωνάκη Φραγκιά, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079131), 106. Της Κασωτάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079133), 107. Του Κασωτάκη Γεωργίου του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Βοιωτίας, αριθμός 5, Τ.Κ. 71303, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079133), 108. Του Κασωτάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079133), 109. Του Κανάκη Χαρίδημου (αρ. ιδ. 079134), 110. Της Αγγουριδάκη Ελένης, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079135), 111. Του Βελιγραδή Στεφάνου του Νικολάου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ι.Τζοβένη, αριθμός 9, Τ.Κ. 71305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079135, 079144), 112. Της Χρειασιδάκη Χρυσούλας (αρ. ιδ. 079136), 113. Της Βιδάκη Καλλιόπης του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079137, 079138), 114. Της Ανανιάδου Αλεξάνδρας του Μιχαήλ, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Ζακύνθινου, αριθμός 26, Τ.Κ. 15669, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079139), 115. Της Βιτσαξάκη Ευγενίας του Μιχαήλ, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Ευτέρπης, αριθμός 27, Τ.Κ. 15669, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079139), 116. Του Βιτσαξάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Κύπρου & Εθνικής Αμύνης, αριθμός 59, Τ.Κ. 15669, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079139), 117. Της Χρονάκη Δέσποινας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μίνωα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079141), 118. Του Κουτσαντωνάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079142), 119. Της Αγγουριδάκη Ελένης του Εμμανουήλ, κατοίκου Σγουροκεφαλιού, Τ.Κ. 70008, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079143), 120. Του Κουτσαντωνάκη Ιωάννη (αρ. ιδ. 079145), 121. Της Κουτσαντωνάκη Μελπομένης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μαραθώνος, αριθμός 30, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079147), 122. Του Κανάκη Στεφάνου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Λάππα, αριθμός 31, Τ.Κ. 71305, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079149, 079178), 123. Του Κανάκη Ελευθερίου του Μιχαήλ, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079150), 124. Του Κανάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Κλεάνθη, αριθμός 34, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079151), 125. Της Παγωνάκη Ελευθερίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079152), 126. Της Κουτσαντωνάκη Αμαλίας του Σταύρου, κατοίκου Αναλήψεως, Τ.Κ. 70014, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079154), 127. Του Παπαδάκη Στυλιανού, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079155), 128. Της Πευκιανάκη Ειρήνης του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079156) 129. Του Καρουζάκη Ευαγγέλου (αρ. ιδ. 079157), 130. Της Μπιτζαράκη Ειρήνης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079160), 131. Της Δοκιανάκη Ελευθερίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079161), 132. Του Χρονάκη Μύρωνα, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079162), 133. Της Μετοχιανάκη Άννας του Γεωργίου κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ψελλού Μ., αριθμός 14, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079163, 079265), 134. Της Χρονάκη Μαρίας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079164), 135. Του Δοκιανάκη Ιωάννη του Νικολάου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079166), 136. Του Κανάκη Νικολάου του Ελευθερίου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079167), 137. Της Ατσαλάκη Ακριβής του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ξυλούρη Ν., αριθμός 33, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079169, 079199), 138. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης του Κωνσταντίνου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Καλαμά, αριθμός 3, Τ.Κ. 71306, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079170, 079185, 079246), 139. Του Κουτσαντωνάκη Γεωργίου του Ιωάννη, κατοίκου Πύργου Ηλείας, οδός Πατρών & Παπαφλέσσα, αριθμός 59, Τ.Κ. 27100, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (αρ. ιδ. 079171), 140. Της Βαγιωτάκη Μαρίνας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079172), 141. Του Μακράκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Μπουρλάκη Δ., αριθμός 21, Τ.Κ. 71410, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079174), 142. Της Ιερομοναχάκη Αικατερίνης του Ιωάννη, κατοίκου Αγίων Παρασκιών, οδός Βενιζέλου Ελ., αριθμός 9, Τ.Κ. 70100, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079175), 143. Του Σμυρνάκη Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079176), 144. Της Βιδάκη Ειρήνης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079801), 145. Του Μπουλουκάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079179), 146. Του Σμυρνάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079180), 147. Του Σκαρπαθιωτάκη Αριστείδη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079181), 148. Της Σηφάκη Ζαχαρένιας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079182), 149. Της Τζιμπραγού Βασιλείας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079184), 150. Της Βιτσαξάκη Ευαγγελίας του Παναγιώτη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079186), 151. Του Κουτσαντωνάκη Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Καλού Χωριού, Τ.Κ. 70014, Δήμος Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079187), 152. Του Βιδάκη Νικολάου του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079188), 153. Της Φακιωλάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079189), 154. Του Βιτσαξάκη Παναγιώτη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079190), 155. Του Σηφάκη Πέτρου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079194), 156. Της Σηφάκη Ειρήνης του Εμμανουήλ, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Παπανδρέου Ανδ., αριθμός 107, Τ.Κ. 71305, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079195), 157. Του Κουτσαντωνάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079196, 079222), 158. Της Γαρεφαλάκη Ευρυδίκης του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ψελλού Μ., αριθμός 14, Τ.Κ. 71307, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079197, 079265), 159. Της Χρειασιδάκη Χαρούλας του Ιωάννη (αρ. ιδ. 079198), 160. Της Αντωνίου Αμαλίας του Γεωργίου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Φορμιώνος, αριθμός 268, Τ.Κ. 16233, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079200, 079233), 161. Της Γροπατσάκη - Χατζάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, κατοίκου Βριλλησίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 18, Τ.Κ. 15235, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079201) 162. Του Μπιτζαράκη Ζαχαρία του Χαρίδημου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079202), 163. Του Παπαδάκη Στυλιανού του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079204), 164. Της Χατζάκη Μαρίας του Ιωάννη, κατοίκου Βριλλησίων, οδός Κρήτης, αριθμός 6, Τ.Κ. 15235, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079205), 165. Του Μπιτζαράκη Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079208), 166. Του Δρακάκη Ελευθερίου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παγγαίου, αριθμός 4, Τ.Κ. 71201, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079209), 167. Της Σηφάκη Ειρήνης του Ιωάννη, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Παπανδρέου Ανδ., αριθμός 107, Τ.Κ. 71305, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079210, 079250), 168. Του Κουτσαντωνάκη Νικολάου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079212, 079216), 169. Του Μπιτζαράκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079214), 170. Της Κανάκη Χαρίτας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079221), 171. Του Μπιτζαράκη Δράκου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079221), 172. Του Κομπολάκη Γεωργίου του Αντωνίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079222), 173. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079222), 174. Της Βιδάκη Ειρήνης του Δημητρίου, κατοίκου Ρεθύμνου, οδός Πορταλιού Μ., αριθμός 19, Τ.Κ. 74100, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (αρ. ιδ. 079224), 175. Της Βιδάκη Καλλιόπης (αρ. ιδ. 079226), 176. Του Βιδάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079226, 079229, 079276, 079278, 079365, 076369), 177. Του Μπιτζαράκη Δημητρίου (αρ. ιδ. 079228), 178. Του Χατζάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Πολυθέας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079230), 179. Του Κανάκη Γεωργίου του Ελευθερίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, οδός Λεωνίδου, αριθμός 3, Τ.Κ. 71307, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079238), 180. Του Μπιτζαράκη Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079242), 181. Της Μπιτζαράκη Καλλιόπης του Ελευθερίου, κατοίκου Δεμάτιου, Τ.Κ. 70010, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079243), 182. Του Κουτσαντωνάκη Νικολάου του Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079244), 183. Της Αθανασοπούλου Μαρίας του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πατρών, οδός Κορυτσάς, αριθμός 3, Τ.Κ. 26222, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (αρ. ιδ. 079247), 184. Του Λασηθιωτάκη Γεωργίου του Μιχαήλ, κατοίκου Διαβαϊδέ, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079248), 185. Της Ζωγραφάκη Μαρίας (αρ. ιδ. 079249), 186. Του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, με Έδρα στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70006, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως νομίμως εκπροσωπείται (αρ. ιδ. 079252), 187. Του Μπιτζαράκη Δημητρίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079254), 188. Του Δρακάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καρουζάνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079255), 189. Του Δρακάκη Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079256), 190. Της Κουράτορα Ζαχαρένιας, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079257), 191. Του Μπιτζαράκη Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079258), 192. Του Κανάκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079259), 193. Του Κανάκη Μιχαήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079260), 194. Του Κουτσαντωνάκη Χαραλάμπους του Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079262), 195. Του Γαρεφαλάκη Νικολάου του Γεωργίου, κατοίκου Ηρακλείου, οδός Ψελλού Μ., αριθμός 14, Τ.Κ. 71307, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079265), 196. Της Μαραβελάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079265), 197. Του Μπουλουκάκη Κωνσταντίνου (αρ. ιδ. 079265), 198. Της Μιχελάκη Μαρίας του Μιχαήλ, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079266, 079267, 079385, 079386), 199. Του Κανάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Μπιτζαριανού, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079271, 079272, 079273, 079282, 079377, 079381, 079382, 079383, 079384), 200. Του Σπανάκη Ευστρατίου (αρ. ιδ. 079274, 079378, 079379, 079380), 201. Της Ανδρουλάκη Μαρίας του Ματθαίου, κατοίκου Πολυθέας Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079275, 079366), 202. Του Βιδάκη Μιχαήλ (αρ. ιδ. 079277), 203. Του Χατζάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079279, 079367, 079370, 079371, 079372, 079375), 204. Του Λιονάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079280, 079368, 079373,079374, 079376), 205. Του Λιονάκη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079280, 079368, 079373, 079374, 079376), 206. Του Παπαδημητράκη Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Τζιγκούνας, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079283, 079286, 079390, 079392), 207. Του Νικολαϊδη Χριστοφόρου του Παναγιώτη, κατοίκου Καστελλίου, οδός Βασιλογιώργη, Τ.Κ. 70006, Δήμος Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079284, 079391), 208. Του Πλακιωτάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου κατοίκου Βλυχάδων, Κάτω Γουβών Ηρακλείου, Τ.Κ. 70014 Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079285), 209. Του Μαραυγάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079287, 079393, 079394, 079395), 210. Του Μαυραγάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079288, 079398), 211. Του Αποστολογιωργάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079289), 212. Του Εργαζάκη Γεωργίου του Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079290), 213. Της Παγωνάκη Αθανασίας του Αντωνίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφόρου Κνωσσού, αριθμός 205, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079293), 214. Της Παγωνάκη Σοφίας του Αντωνίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, Λεωφόρου Κνωσσού, αριθμός 205, Τ.Κ. 71409, Δήμος Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079293), 215. Της Γαλετάκη Ελένης του Στυλιανού, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079294), 216. Του Γαλετάκη Στυλιανού του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079294), 217. Του Λιονάκη Θεοφίλου του Νικολάου, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Ξανθού, αριθμός 34, Τ.Κ. 11146, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079295), 218. Του Καρουζάκη Αθανασίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079296, 079397), 219. Της Λιονάκη Ελευθερίας του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Κυκλώπων, αριθμός 11-13, Τ.Κ. 11852, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079297, 079396), 220. Του Λιονάκη Νικολάου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079298), 221. Της Μαραυγάκη Μαρίας του Νικολάου, κατοίκου Αθήνας, οδός Σεβαστουπόλεως, αριθμός 49, Τ.Κ. 11526, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής (αρ. ιδ. 079299), 222. Της Γαλετάκη - Μελαδάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, κατοίκου Θραψάνου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079300), 223. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079327) και 224. Του Παπαδαντωνάκη Γεωργίου, κατοίκου Καστελλίου, Τ.Κ. 70006, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 079328). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 23.07.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 411/25-7-2019 αίτησή του προς το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 70), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ζητάει να καθοριστεί οριστική αποζημίωση για ακίνητα συνολικού εμβαδού 218.833,41 τ.μ., που απαλλοτριώθηκαν με τη με αριθμό Φ3010019/οικ./4016/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 676Ρ465ΦΘΘ-Ν8Π), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 19.08.2015, στο με αριθμό 177 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων, για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ., αντίστοιχα). Η εν λόγω απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 19 (Σ2) του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Πολυθέας και Καρουζανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα διορθωτικά κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤ.19-Κ.Δ.1, ΚΤ.19-Κ.Δ.2, ΚΤ.19-Κ.Δ.3 και ΚΤ.19-Κ.Δ.4) και τον αντίστοιχο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα (ΚΤ.19-Κ.Π.1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης, Τμήμα Β’ έργων Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υ.ΥΠ. & ΜΕ. – Γ.Γ.Υ. – Γ.Δ.Σ.Υ. Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), τα οποία έχει συντάξει το Γραφείο Μελετών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε..» και έχει εγκρίνει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3077/12.06.2019 απόφασή της (ΑΔΑ: 9Π25465ΧΘΞ-4ΤΥ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077 και με δαπάνες των παρόδιων ιδιοκτητών Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο, ζητάει τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων αυτών ως εξής Α. Για το έδαφος: A/A ΑΚΠ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΑΛΟΤΡΙΟΥ- ΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/Μ2 001 079001 3,99 € 002 079800 4,18 € 003 079003 4,18 € 004 079004 3,99 € 005 079005 3,97 € 006 079006 3,42 € 007 079007 3,25 € 008 079008 2,18 € 009 079009 1,47 € 010 079010 1,56 € 011 079011 1,64 € 012 079012 1,64 € 013 079013 1,64 € 014 079014 1,47 € 015 079015 1,63 € 016 079016 1,56 € 017 079017 1,72 € 018 079018 1,56 € 019 079019 1,48 € 020 079020 1,48 € 021 079021 1,64 € 022 079022 1,40 € 023 079023 1,40 € 024 079024 1,56 € 025 079025 1,87 € 026 079026 1,64 € 027 079027 1,63 € 028 079028 1,64 € 029 079029 1,56 € 030 079030 1,72 € 031 079031 1,64 € 032 079032 1,48 € 033 079033 0,97 € 034 079034 1,47 € 035 079035 0,86 € 036 079036 1,47 € 037 079037 0,86 € 038 079038 1,64 € 039 079039 1,56 € 040 079040 0,86 € 041 079041 1,56 € 042 079042 0,81 € 043 079043 1,72 € 044 079044 1,56 € 045 079045 1,56 € 046 079046 0,90 € 047 079047 1,56 € 048 079048 1,48 € 049 079049 1,64 € 050 079050 1,64 € 051 079051 0,81 € 052 079052 1,47 € 053 079053 1,47 € 054 079054 3,40 € 055 079055 1,72 € 056 079056 1,48 € 057 079057 1,72 € 058 079058 1,80 € 059 079059 1,64 € 060 079060 1,64 € 061 079061 1,64 € 062 079062 1,81 € 063 079063 0,86 € 064 079064 3,23 € 065 079065 5,02 € 066 079066 5,02 € 067 079067 5,02 € 068 079068 2,67 € 069 079071 5,02 € 070 079072 5,02 € 071 079073 4,77 € 072 079074 5,02 € 073 079075 2,54 € 074 079076 5,02 € 075 079077 5,02 € 076 079078 5,02 € 077 079079 5,02 € 078 079080 5,02 € 079 079081 2,54 € 080 079082 6,27 € 081 079083 6,27 € 082 079084 5,02 € 083 079085 6,27 € 084 079086 6,27 € 085 079088 2,67 € 086 079089 6,27 € 087 079090 6,27 € 088 079091 2,81 € 089 079092 2,81 € 090 079093 2,81 € 091 079096 2,81 € 092 079097 5,02 € 093 079098 5,02 € 094 079101 5,02 € 095 079102 5,02 € 096 079103 2,81 € 097 079104 5,02 € 098 079108 2,67 € 099 079109 5,02 € 100 079110 5,02 € 101 079111 5,02 € 102 079112 5,02 € 103 079116 3,34 € 104 079117 5,02 € 105 079118 5,02 € 106 079119 2,67 € 107 079120 5,02 € 108 079121 5,02 € 109 079122 6,27 € 110 079123 2,67 € 111 079124 2,67 € 112 079125 3,34 € 113 079126 5,02 € 114 079127 5,02 € 115 079128 4,55 € 116 079129 2,67 € 117 079131 2,67 € 118 079132 3,34 € 119 079133 2,67 € 120 079134 5,02 € 121 079135 5,02 € 122 079136 5,02 € 123 079137 4,77 € 124 079138 5,02 € 125 079139 2,67 € 126 079140 2,67 € 127 079141 2,67 € 128 079142 2,67 € 129 079143 5,02 € 130 079144 5,02 € 131 079145 5,02 € 132 079146 5,02 € 133 079147 6,02 € 134 079148 6,02 € 135 079149 5,02 € 136 079150 2,67 € 137 079151 2,67 € 138 079152 2,67 € 139 079154 2,67 € 140 079155 2,67 € 141 079156 2,67 € 142 079157 5,02 € 143 079159 5,02 € 144 079160 2,67 € 145 079161 2,67 € 146 079162 2,67 € 147 079163 5,02 € 148 079164 5,02 € 149 079165 5,02 € 150 079166 8,40 € 151 079167 6,27 € 152 079168 2,67 € 153 079169 2,67 € 154 079170 2,55 € 155 079171 5,02 € 156 079172 8,80 € 157 079174 8,36 € 158 079175 5,02 € 159 079176 2,54 € 160 079801 2,67 € 161 079178 2,67 € 162 079179 2,67 € 163 079180 2,67 € 164 079181 5,02 € 165 079182 8,80 € 166 079184 8,80 € 167 079185 5,02 € 168 079186 3,34 € 169 079187 2,67 € 170 079188 2,67 € 171 079189 2,81 € 172 079190 2,67 € 173 079193 3,51 € 174 079194 2,81 € 175 079195 5,02 € 176 079196 5,02 € 177 079197 5,02 € 178 079198 2,67 € 179 079199 5,02 € 180 079200 8,80 € 181 079201 4,77 € 182 079202 6,27 € 183 079203 8,80 € 184 079204 8,80 € 185 079205 5,02 € 186 079206 8,80 € 187 079207 6,27 € 188 079208 2,81 € 189 079209 3,51 € 190 079210 2,81 € 191 079212 3,51 € 192 079213 2,68 € 193 079214 5,02 € 194 079215 5,02 € 195 079216 6,27 € 196 079217 8,80 € 197 079221 8,80 € 198 079222 8,80 € 199 079224 5,02 € 200 079225 5,02 € 201 079226 5,02 € 202 079228 5,02 € 203 079229 6,27 € 204 079230 5,02 € 205 079231 5,02 € 206 079232 5,02 € 207 079233 5,02 € 208 079238 8,80 € 209 079241 2,81 € 210 079242 2,54 € 211 079243 2,81 € 212 079244 2,81 € 213 079245 2,81 € 214 079246 2,67 € 215 079247 2,67 € 216 079248 2,67 € 217 079249 2,67 € 218 079250 2,67 € 219 079251 2,67 € 220 079252 5,15 € 221 079254 2,81 € 222 079255 2,53 € 223 079256 2,53 € 224 079257 2,40 € 225 079258 2,53 € 226 079259 2,53 € 227 079260 4,56 € 228 079261 5,02 € 229 079262 3,34 € 230 079265 5,17 € 231 079266 4,29 € 232 079267 1,81 € 233 079269 1,64 € 234 079270 1,40 € 235 079271 0,80 € 236 079272 4,19 € 237 079273 0,88 € 238 079274 0,84 € 239 079275 3,77 € 240 079276 4,18 € 241 079277 4,18 € 242 079278 5,25 € 243 079279 1,81 € 244 079280 0,88 € 245 079282 3,59 € 246 079283 1,91 € 247 079284 1,91 € 248 079285 1,91 € 249 079286 1,91 € 250 079287 1,72 € 251 079288 2,01 € 252 079289 1,91 € 253 079290 1,92 € 254 079293 2,39 € 255 079294 2,01 € 256 079295 2,51 € 257 079296 2,38 € 258 079297 2,26 € 259 079298 1,91 € 260 079299 2,01 € 261 079300 2,01 € 262 079301 0,88 € 263 079302 0,88 € 264 079303 0,88 € 265 079304 0,88 € 266 079305 0,88 € 267 079306 0,88 € 268 079307 0,88 € 269 079308 0,88 € 270 079309 0,88 € 271 079310 0,88 € 272 079311 0,88 € 273 079312 0,88 € 274 079313 0,88 € 275 079314 0,88 € 276 079315 0,88 € 277 079316 0,88 € 278 079317 0,88 € 279 079318 0,88 € 280 079319 0,88 € 281 079320 0,88 € 282 079321 0,88 € 283 079322 0,88 € 284 079323 0,88 € 285 079324 0,88 € 286 079325 0,88 € 287 079326 0,88 € 288 079327 0,88 € 289 079328 0,88 € 290 079329 0,88 € 291 079330 0,88 € 292 079331 0,88 € 293 079332 0,88 € 294 079333 0,88 € 295 079334 0,88 € 296 079335 0,88 € 297 079336 0,88 € 298 079337 0,88 € 299 079338 0,88 € 300 079339 0,88 € 301 079340 0,88 € 302 079341 0,88 € 303 079342 0,88 € 304 079343 0,88 € 305 079344 0,88 € 306 079345 0,88 € 307 079346 0,88 € 308 079347 0,88 € 309 079348 0,88 € 310 079349 0,80 € 311 079350 0,88 € 312 079351 0,88 € 313 079352 0,84 € 314 079353 0,88 € 315 079354 0,88 € 316 079355 0,88 € 317 079356 0,88 € 318 079357 0,88 € 319 079358 0,88 € 320 079359 0,88 € 321 079360 0,88 € 322 079361 0,88 € 323 079362 0,88 € 324 079363 0,88 € 325 079364 0,88 € 326 079365 0,88 € 327 079366 1,72 € 328 079367 0,84 € 329 079368 0,84 € 330 079369 0,84 € 331 079370 0,84 € 332 079371 1,81 € 333 079372 0,84 € 334 079373 0,88 € 335 079374 0,84 € 336 079375 0,84 € 337 079376 0,88 € 338 079377 0,88 € 339 079378 0,88 € 340 079379 0,84 € 341 079380 0,84 € 342 079381 0,84 € 343 079382 0,88 € 344 079383 0,80 € 345 079384 0,84 € 346 079385 0,88 € 347 079386 0,88 € 348 079387 0,84 € 349 079388 0,84 € 350 079389 0,84 € 351 079390 0,80 € 352 079391 0,84 € 353 079392 0,84 € 354 079393 1,72 € 355 079394 0,84 € 356 079395 1,72 € 357 079396 0,84 € 358 079397 0,84 € 359 079398 0,84 € Β. Για τα επικείμενα: α. Κτίσματα και κατασκευές: Α/Α ΑΚΠ ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (€) [€/τ.μ.) 134 079148 Κατοικία ισόγεια πλακοσκεπής από οπλισμένο σκυρόδεμα 53.228,00 € (559,00 €/τ.μ.) 134 079148 Αποθήκη πλακοσκεπής από οπλισμένο σκυρόδεμα πολύ καλή 5.400,00 € (200,00 €/τ.μ.) 230 079265 Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 2.220,00 € (120,00 €/τ.μ.) 230 079265 Αποθήκη ισόγεια λαμαρινοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 1.500,00 € (100,00 €/τ.μ.) 258 079297 Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 2.880,00 € (120,00 €/τ.μ.) 258 079297 Αποθήκη ισόγεια πλακοσκεπής τσιμεντολιθοδομή καλή 3.216,00 € (120,00 €/τ.μ.) β. Άλλα επικείμενα: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα (βεράντα) (2,50χ12,00) d=0,30µ σε µ3 πολύ καλή 200,00 Γεώτρηση (βάθους 32 µ) σε µ. βάθους καλή 80,00 Δεξαµενή νερού ανοικτή από οπλισµένο σκυρόδεµα (3,50χ5,00χ1,50) σε µ3 µέτρια 80,00 Δεξαµενή νερού ανοικτή από οπλισµένο σκυρόδεµα (4,00χ3,00χ1,50) σε µ3 καλή 100,00 Δεξαµενή νερού ανοικτή, από οπλισµένο σκυρόδεµα (2,80χ2,00χ1,50) σε µ3 καλή 100,00 Μάντρα από µπετόν d=0,30 H= 1,50µ σε µ3 πολύ καλή 200,00 Μαντρότοιχος από οπλισµένο σκυρόδεµα και επένδυση πέτρας (16,00χ1,50χ0,30) σε µ.µ. πολύ καλή 150,00 Μεταλλική πόρτα (2,50x1,80) καλή 540,00 Μεταλλική πόρτα (5,00χ2,00) σε τεµ. καλή 1200,00 Μεταλλική πόρτα(5,00x1,50) σε τεµ. πολύ καλή 1000,00 Μεταλλική πόρτα, (2,50χ1,50) σε τεµ. καλή 450,00 Περίφραξη από σύρµα οικοδοµής Η=1,20µ σε µ.µ. µέτρια 10,00 Πηγάδι (βάθος 12,00) σε µ. βάθους µέτρια 500,00 Πηγάδι (βάθος 12.0µ) σε µ.βάθους καλή 500,00 Σιδηροπάσαλοι Η=1,20µ σε τεµ. καλή 10,00 Σιδηροπάσσαλοι Η=1,50µ σε τεµ. µέτρια 8,00 Σκάλα από οπλισµένο σκυρόδεµα (1,20χ1,50) σε µ3 πολύ καλή 200,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,20µ σε µ.µ. κακή 8,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,20µ σε µ.µ. καλή 12,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,20µ σε µ.µ. µέτρια 10,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. κακή 10,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. πολύ καλή 16,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. καλή 15,00 Συρµατόπλεγµα Η=1,50µ σε µ.µ. µέτρια 12,00 Συρµατόπλεγµα µε οικοδοµικό πλέγµα Η=1,50µ σε µ.µ. καλή 15,00 Τσιµεντοπάσσαλοι (0,05x0,05) Η=1,50µ σε τεµ. καλή 10,00 Τσιµεντοπάσσαλοι (0,05x0,05) Η=1,80µ σε τεµ. καλή 12,00 Υπόστεγο (κοτέτσι) λαµαρινοσκεπές από ξύλο (8,00χ2,20) σε µ2 µέτρια 30,00 γ. Δένδρα - φυτά: ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Αµπέλι αρδευόµενο σε µ2 καλό 12,00 Αµπέλι αρδευόµενο σε µ2 πολύ καλό 14,00 Αµπέλι σε µ2 πολύ καλό 14,00 Αµυγδαλιές µικρές 50,00 Αµυγδαλιές µεγάλες 100,00 Αχλαδιές µεσαίες 70,00 Αχλαδιές µεγάλες 100,00 Βερυκοκιές µεγάλες 110,00 Δαµασκηνιές µεγάλες 100,00 Ελιές µεγάλες 190,00 Ελιές µικρές 100,00 Ελιές µεσαίες 150,00 Ελιές αρδευόµενες µικρές 100,00 Ελιές αρδευόµενες µεγάλες 190,00 Ελιές αρδευόµενες µεσαίες 150,00 Καρυδιές µεγάλες 200,00 Καρυδιές µεσαίες 150,00 Κοροµηλιές µεσαίες 80,00 Κοροµηλιές µεγάλες 120,00 Κυδωνιές µεγάλες 90,00 Κυδωνιές µεσαίες 60,00 Κυπαρίσσια µεγάλα 90,00 Λωτός µεσαίοι 80,00 Μουσµουλιές µεγάλες 100,00 Πορτοκαλιές µεγάλες 130,00 Πορτοκαλιές µεσαίες 95,00 Ροδιές µεγάλες 110,00 Ροδιές µεσαίες 60,00 Ροδιές µικρές 45,00 Συκιές µεγάλες 100,00 Συκιές µεσαίες 70,00 Να διαταχθεί επίσης η μέχρι την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 30% της αποζημίωσης που θα παρακατατεθεί σύμφωνα με την εκδοθησομένη απόφαση, για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με τη με αριθμό Φ3010019/οικ./4016/29.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, άλλως, να υποχρεωθούν οι αντίδικοι και/ή όποιοι άλλοι αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης, που θα παρακατατεθεί, να προσκομίσουν ισόποση (του 30%) εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 172 του ν. 4512/2018 και ισχύει. Να διαταχθούν, κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2882/2001, ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 126 του ν. 4070/2012 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 76 του Ν.4146/2013, οι καθ’ ων και κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα από αυτούς, ή άλλος εγκατεστημένος στα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, να μου παραδώσουν αυτά, υπό τον όρο της προηγουμένης συντέλεσης της εν θέματι απαλλοτρίωσης κατ’ άρθρο 7 του ν. 2882/2001 και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 70), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 24 Ιουλίου 2020 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Σγουρόγλου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 2482Β/31-07-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ που κατοικοεδρεύει στην Κω , οδός Ακτή Μιαούλη αριθ. 2 για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΖΟΥΡΝΤΟY του Αναστασίου, κάτοικο πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 31/2002 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθ. 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω, Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του Κ.Πολ.Δ. και η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20/05/2002 με αριθ. Α΄ απογράφου εκτελεστού 64/10-06-2002 μαζί με την από 29/07/2020 συνταχθείσα επιταγή το περιεχόμενο της οποίας είναι: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 31/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθμό 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. , 918§6 του ΚΠολΔ, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, που κατοικοεδρεύει στην Κω, στο Πρωτοδικείο Κω, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 2, διά τον κάτωθι εναγόμενων: 1. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ», που έδρευε στην Κω, αλλά ήδη είναι αγνώστου έδρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Καλλιόπη Αποστόλου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής και 3 Γεώργιο Ζουρντου του Αναστασίου, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν ol έννομες συνέπειες, επιτασσόμενοι ταυτόχρονα να μας καταβάλουν εμπρόθεσμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και δέκα έξι λεπτά (77.331,16€), με το ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο υπερημερίας από 02/03/2002, μέχρι την εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.087,94€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, γ) Για τέλη απογράφου, σύνταξη επιταγής, συμβουλή και επίδοση απογράφου β' επιταγής Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ εκατόν τριάντα και είκοσι (130,20€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 1281/17-12-1997 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 31/2002 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 315G/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" . Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέμαη απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ7 αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν την υπό διαχείριση απαίτηση. Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 1.782). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη KΑΙ ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80€), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80€) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 29/07/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 04/08/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 2481Β/31-07-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ που κατοικοεδρεύει στην Κω , οδός Ακτή Μιαούλη αριθ. 2 για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΦΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ, η οποία έδρευε στην Κω αλλά ήδη αγνώστου έδρας , όπως νόμιμα εκπροσωπείται , ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 31/2002 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθ. 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω, Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του Κ.Πολ.Δ. και η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20/05/2002 με αριθ. Α΄ απογράφου εκτελεστού 64/10-06-2002 μαζί με την από 29/07/2020 συνταχθείσα επιταγή επιταγή το περιεχόμενο της οποίας είναι: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 31/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθμό 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. , 918§6 του ΚΠολΔ, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, που κατοικοεδρεύει στην Κω, στο Πρωτοδικείο Κω, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 2, διά τον κάτωθι εναγόμενων: 1. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ», που έδρευε στην Κω, αλλά ήδη είναι αγνώστου έδρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Καλλιόπη Αποστόλου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής και 3 Γεώργιο Ζουρντου του Αναστασίου, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν ol έννομες συνέπειες, επιτασσόμενοι ταυτόχρονα να μας καταβάλουν εμπρόθεσμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και δέκα έξι λεπτά (77.331,16€), με το ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο υπερημερίας από 02/03/2002, μέχρι την εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.087,94€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, γ) Για τέλη απογράφου, σύνταξη επιταγής, συμβουλή και επίδοση απογράφου β' επιταγής Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ εκατόν τριάντα και είκοσι (130,20€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 1281/17-12-1997 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 31/2002 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 315G/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY". Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέμαη απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ7 αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν την υπό διαχείριση απαίτηση. Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 1.782). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη KΑΙ ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80€), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80€) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 29/07/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 04/08/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τη με αριθ. 2480Β/31-07-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, επέδωσα στην κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ που κατοικοεδρεύει στην Κω , οδός Ακτή Μιαούλη αριθ. 2 για την Καλλιόπη Απόστολου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής , ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 31/2002 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθ. 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω, Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 918§6 του Κ.Πολ.Δ. και η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στις 20/05/2002 με αριθ. Α΄ απογράφου εκτελεστού 64/10-06-2002 μαζί με την από 29/07/2020 συνταχθείσα επιταγή επιταγή το περιεχόμενο της οποίας είναι: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 31/2002 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, που προσαρτάται στην με αριθμό 29.433/02-03-2004 πράξη του Συμβολαιογράφου Κω Εμμανουήλ Φρουζάκη, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. , 918§6 του ΚΠολΔ, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, που κατοικοεδρεύει στην Κω, στο Πρωτοδικείο Κω, οδός Ακτή Μιαούλη αρ. 2, διά τον κάτωθι εναγόμενων: 1. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΖΟΥΡΝΤΟΥ ΑΕ», που έδρευε στην Κω, αλλά ήδη είναι αγνώστου έδρας, και εκπροσωπείται νόμιμα, 2. Καλλιόπη Αποστόλου Βελισαρίου συζ. Γεωργίου Ζουρντού, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής και 3 Γεώργιο Ζουρντου του Αναστασίου, κάτοικο Πόλεως Κω και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν ol έννομες συνέπειες, επιτασσόμενοι ταυτόχρονα να μας καταβάλουν εμπρόθεσμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα ένα και δέκα έξι λεπτά (77.331,16€), με το ανώτερο επιτρεπόμενο τόκο υπερημερίας από 02/03/2002, μέχρι την εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες ογδόντα επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά (2.087,94€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, γ) Για τέλη απογράφου, σύνταξη επιταγής, συμβουλή και επίδοση απογράφου β' επιταγής Ευρώ εκατόν πενήντα (150,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 22/02/2012, δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα γ' επιταγή Ευρώ εκατόν τριάντα και είκοσι (130,20€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 1281/17-12-1997 σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 31/2002 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 315G/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" . Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέμαη απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ7 αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Ο. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουνν την υπό διαχείριση απαίτηση. Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 1.782). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη KΑΙ ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80€), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80€) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 29/07/2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η Γνωστοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια Πολυξένη Ν. Τσολιάκου Κως 04/08/2019 Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου Ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιά Ιωάννης Δ. Αγγελόπουλος (Λόντου 4 - 2103640532) με παραγγελία του δικηγόρου Σωτήρη Φωτέα πληρεξούσιου των: 1) Ελένης-Ζωής Στρατηγοπούλου του Δημητρίου, (Ν. Ερυθραία, Παπαφλέσσα 27), 2) Ειρήνης Στρατηγοπούλου του Δημητρίου (Φιλοθέη-Ελ. Βενιζέλου 32) και 3) Ελένης χήρας Δημητρίου Στρατηγοπούλου (Αθήνα-Αλωπεκής 51), απασών υπό την ιδιότητά της ως νομίμων κληρονόμων του θανόντος στις 2.8.2017 Δημητρίου Στρατηγόπουλου του Αναστασίου (πατρός των δύο πρώτων και συζύγου της τρίτης), επέδωσα στoν Εισαγγελέα Πρωτ. Αθηνών (αρ. έκθ. επιδ. ΣΤ-ΣΤ-820/31.07.2020), για την Αντωνία συζ. Γεωργίου Μηλιαράκη, πρώην κάτοικο Αιγάλεω (Βασ. Παύλου αρ. 22) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 05.06.2020 Αγωγής (ΓΑΚ: 39376/16-07-2020, ΕΑΚ: 2154/2020) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία (1327 ΑΚ), με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να εξαλειφθεί η εγγραφείσα στον Τόμο 2439 με α.α. 21 του Βιβλίου Υποθηκών Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, δυνάμει της με αριθμ. 9014/1967 απόφασης του Προέδρου των εν Αθήναις Πρωτοδικών, Κων/νου Τσιγαρόπουλου περί εγγραφής προσημείωσης και της συνακόλουθης τροπής αυτής σε υποθήκη δυνάμει των με αριθμ. 494 και 495/1968 Διαταγών Πληρωμής του Προέδρου των εν Αθήνας Πρωτοδικών, Κων/νου Τσιγαρόπουλου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικ. Επιμελητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ΄αριθμ.4810Ζ΄και 4811Ζ΄/31-07-2020 εκθέσεις μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 10-07-2020 αγωγής (Αναγνώρισης κυριότητας, διόρθωσης της εσφαλμένης εγγραφής), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης του ενάγοντος Νικολάου Παπαθανασίου του Διονυσίου και της Ελένης, κατοίκου Κομοτηνής (Απ. Σούζου 2), ΑΦΜ 018036545-Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπρ/ται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και των: α)Αναστασίας Γεωργίου του Νέστωρος και της Πιπίνας και β)Κων-σταντίνου Γεωργίου του Νέστωρος και της Πιπίνας, κατοίκων Κομοτηνής, οδός Ιωακείμ Γ΄ αρ. 19 και ήδη αγνώστου διαμονής, με την οποία αγωγή του ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αγωγή του, β) να αναγνωριστεί κύριος με ποσοστό 66,66% ενός οικοπέδου που βρίσκεται στην Κομοτηνή του Δήμου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης, με αριθμό ΚΑΕΚ 420170743016/0/0 εκτάσεως 164,48τ.μ. σύμφωνα με τα υλοποιημένα όρια του γηπέδου (166 τ.μ. σύμφωνα με την αποτύπωση του κτηματολογίου) που συνορεύει γύρωθεν Βόρεια με ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΑΕΚ 420170743004 και 420170743022, Νότια με ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΑΕΚ 420170743011 και 420170743024, Ανατολικά με ιδιοκτησίες με αριθμούς ΚΑΕΚ 420170743001 και 420170743019 και Δυτικά με οδό με αριθμό ΚΑΕΚ 42017ΕΚ00129, όπως όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στο από τον Μάϊο του 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Παπαθανασίου, γ)Να διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή που καταχωρίστηκε στα οικεία κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κομοτηνής ώστε στο κτηματολογικό φύλλο που αφορά το ακίνητο με αριθμό ΚΑΕΚ 420170743016 να αναγραφεί ως κύριος κατά 66,66% εξ αδιαιρέτου και αιτία κτήσης της κυριότητας του ακινήτου την έκτακτη χρησικτησία. Με την υπ΄αριθμ.ΤΜ63/13-07 -2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου αγωγής της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο του ενάγοντος κα. Βοϊτσίδου Ειρήνη και την κάτωθι αυτής Διαδικασία Ενημέρωσης, με την οποία ορίζεται ότι:1) Μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων. Οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ υπόψη από το δικαστήριο (αρθρ. 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) 2)Το παρόν δικόγραφο ΕΠΙΔΙΔΕΤΑΙ στους αντιδίκους από τον καταθέσαντα διάδικο, εντός της νόμιμης κατά περίπτωση προθεσμίας. Με την παραγγελία για επίδοση δικογράφου-εξώδικη γνωστοποίηση-κλήση για ένορκη βεβαίωση, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής και ειδικότερα: α)Να προβούν σε κατάθεση προτάσεων και προσκόμιση όλων των αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων που θα επικαλεστούν, κατ΄άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, μέσα σε προθεσμία εκατό (100) ημερών από την κατάθεση της αγωγής, η κατάθεση της προσθήκης γίνεται 15 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων, οι προτάσεις ή οι προσθήκες που τυχόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρο 226 παρ. 2, 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, β) Να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια που προβλέπεται από το άρθρο 237 ΚΠολΔ, γ) Να παραστούν κατά τη συζήτηση της αγωγής σε δικάσιμο που θα οριστεί από τον αρμόδιο δικαστή και σε τόπο και χρόνο που αυτός θα ορίσει κατ΄άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ. και δ)Να παραστούν κατ΄άρθρο 421 επ. του ΚΠολΔ ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κομοτηνής Μαρίας Γερμανλή-Ιωαννίδου, κάτοικο Κομοτηνής (οδός Α.Παπαδήμα 22, 1ος όροφος) στις -4- Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., όπου θα εξεταστεί ως μάρτυρας η Πέτρου Βάια του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας, κάτοικος Κομοτηνής, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 77, επαγγέλματος Δικηγόρος, προς απόδειξη των ισχυρισμών της ως άνω αγωγής. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει τους εναγόμενους, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτούς το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ: 2531021610 & 6977586267

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας