PrintButton

04-08-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 10982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ένταξη της Δεξαμενής Ύδρευσης Νέα Τσικάρι Κάτω Λεχωνίων στην Ορθή Λειτουργία του Δικτύου Διανομής» προϋπολογισμού 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ με CPV 45232100-3 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-08-2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 550,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 29/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Παναγιωτίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο: 2421075150 Fax: 2421075183 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web site: www.deyamv.gr Αρ. Πρωτ.: 10789 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Εκσυγχρονισμό Δεξαμενής Κεφαλής Υδραγωγείου Δράκειας» προϋπολογισμού 59.000,00 € πλέον ΦΠΑ με CPV 45232100-3 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων: α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα αντικείμενα Κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε: - σε κράτος-μέλος της Ένωσης, - σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και - σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 , του άρθρου 305 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-08-2020 και ώρα: 15:00 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 590,00€ Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θ’ απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο, 2ος όροφος, γραφείο 2, οδός Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, τηλ. 2421075150, FAX επικοινωνίας 2421075183 και στην ιστοσελίδα www.deyamv.gr Βόλος, 27/07/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑ:Ψ3ΥΡ639-Λ5Ζ ΑΔΑΜ: 20REQ007127075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διαμόρφωση και Εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα». ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000, Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ενός συνεκτικού και τεκμηριωμένου μοντέλου αποτίμησης του επιπέδου λιανικών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη καθώς και η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του. Η ΕΕΤΤ αποσκοπεί στην τακτική και περιοδική επανάληψη της εφαρμογής του και στη μελέτη των διαχρονικών μεταβολών των τιμών αξιοποιώντας το συγκεκριμένο μοντέλο. Συνεπώς, απαιτείται μια μεθοδολογική προσέγγιση που να εξασφαλίζει την ιστορικότητα και να καθορίζει το υιοθετούμενο πλαίσιο για τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των παραμέτρων του μοντέλου ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στο περιβάλλον της αγοράς, δηλαδή αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Επομένως, βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός τεκμηριωμένου πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης των λιανικών τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναφέρθηκαν, η εκτίμηση της προσιτότητας των τιμών αυτών καθώς και των τάσεών τους και τελικά, η κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσαρμοσμένου στον εγχώριο συνδρομητή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71316000-6 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα τηλεπικοινωνιών. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 480.000 ΦΠΑ: €115.200). 4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι δεκαπέντε (15) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγουσα με την εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την ΕΕΤΤ 7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική. γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/10/2020 και ώρα 12:00. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/10/2020 και ώρα 12:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος Πρόεδρος της ΕΕΤΤ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: Τακτοποιήσεων και Απαλλοτριώσεων Ταχ. Διεύθυνση : Διαγοριδών 1 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Στέλλα Σπηλιώτη Τηλέφωνο: 2241364692 Φαξ: 2241364697 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-9-19 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών 1, η πρόταση περί αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 18/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά “Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα ‘Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου.’ ”». Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι περίοικοι να λάβουν γνώση για την εν λόγω αναγνώριση οδού και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις εντός του χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Φ.100809.18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ–ΚΛΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Νίκης αριθμός 5. ΚΑΤΑ Των φερομένων, στο σχετικό κτηματολογικό διάγραμμα, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με την με αριθμό Φ3010015/οικ./4068/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (171/2015 τ.ΑΑΠΘ) 1. Του Καμπαναράκη Ιωάννη του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118001). 2. Του Βλαστού Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118002). 3. Του Χαραλάμπη Γεωργίου του Νικολάου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118003, 118004). 4. Της Βουνελέκα Άννας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118004, 118018). 5. Του Βλαστού Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118006). 6. Της Πασαδάκη Σοφίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118007, 118145, 022001, 022003). 7. Του Κυριακάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητας Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118008). 8. Του Καμπάνη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118009, 118011). 9. Της Καμπάνη Σταματίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118010, 118094, 118096, 118097). 10. Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Δήμος Μινώα Πεδιάδας, που εδρεύει στο Καστέλλι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 118012, 118013, 118090, 118091). 11. Του Γκολέση Χαρίλαου του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118014, 118015, 118055, 118056, 118060, 118068, 118076, 118077). 12. Του Κουβαρδά Δημητρίου του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015, 118068). 13. Του Κατσαφάρου Ανδρέα του Στεφάνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αδαμάκη αριθμός 6, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 14. Του Κατσαφάρου Γεωργίου του Στεφάνου, που κατοικεί στο Καβροχώρι, Τ.Κ. 71 500, Δήμος Μαλεβιζίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 15. Του Κουβαρντά Μάριου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 16. Της Ξήκερη Ανθούλας του Ηλία, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118015). 17. Του Ζγουρού Βασιλείου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118016). 18. Του Κουβαρντά Ισιδώρου του Νικολάου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118017, 118018, 118019, 118020). 19. Του Κυρκιμπίρη Μιχαήλ του Βασιλείου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118018, 118019, 118131, 118132). 20. Της Πετρή Δήμητρας του Αντωνίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118018, 118019, 118020, 118021). 21. Του Κυρκιμπίρη Βασιλείου του Μιχαήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118019, 118131). 22. Του Κουμούλα Αντωνίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118020). 23. Του Κριτσωτάκη Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118022, 118027). 24. Του Αγγελάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118023). 25. Του Χαρουλάκη Σταύρου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118024). 26. Της Ποταμιανάκη Μαρίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118025). 27. Της Κελαράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στις Αχαρνές, οδός Αμαλιάδος αριθμός 61, Τ.Κ. 136 71, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (αρ. ιδ. 118026). 28. Της Μαυραντωνάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118028). 29. Της Κυριακάκη Μαρίας του Αντωνίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118029). 30. Της Χασάπη Ευμορφίας του Μόσχου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118030, 118032). 31. Του Σεκερτζή Ζαχαρία του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Β. Σμπώκου αριθμός 34, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118031, 118032). 32. Του Χασάπη Σταύρου του Οδυσσέα, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118032, 118042, 118043). 33. Της Φασουλάκη Μαρίας του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118032). 34. Του Χασάπη Οδυσσέα του Σταύρου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118032). 35. Της Κουρλετάκη Γεωργίας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Γάζι, οδός Μάλεμε αριθμός 20, Τ.Κ. 71 414, Δήμος Μαλεβιζίου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118033). 36. Της Σαμωνάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118034). 37. Του Κουρλετάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κόδρου αριθμός 8, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118035). 38. Του Σαϊτάκη Ευαγγέλου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118036). 39. Του Κουρλετάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118037). 40. Του Χναράκη Γεωργίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118038, 118039). 41. Της Πανταζή Άννας του Δημητρίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σκλαβόκαμπου αριθμός 12, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118040, 118041). 42. Της Παγκαλάκη Ελένης του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118042, 118136). 43. Της Μίχου Βασιλικής του Εμμανουήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118044, 118046). 44. Του Χουρδάκη Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118045). 45. Του Τραμπάκουλου Αντωνίου του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118047, 118077, 118084). 46. Του Κουβαρντά Διαμαντή του Αντωνίου, που κατοικεί στον Βύρωνα, οδός Β. Αντωνιάδη αριθμός 44, Τ.Κ. 16 233, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 118047). 47. Του Πλευράκη Μιχαήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρχοντικό, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118047). 48. Του Ακασόγλου Δημητρίου του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118048, 022005). 49. Του Ακασόγλου Εμμανουήλ του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118048, 022005). 50. Του Ακασόγλου Παναγιώτη του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118048). 51. Του Τραμπάκουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118049). 52. Της Κοινότητας Νιπιδιτού, που εδρεύει στο Νιπιδιτό, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 118050, 118146, 118147, 118148, 118149, 118150, 022109). 53. Του Γιαμαλάκη Κωνσταντίνου του Ηρακλή, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 4, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118051). 54. Του Φραγκιαδουλάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ερωφίλης αριθμός 6, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118052, 118059). 55. Του Παπουτσάκη Ζαχαρία του Νικολάου, που κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο, οδός Μεσολογγίου αριθμός 5, Τ.Κ. 72 100, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (αρ. ιδ. 118053). 56. Του Καζαντζίδη Κυριάκου του Αναστασίου, που κατοικεί στον Κορυδαλλό, οδός Α. Σικελιανού αριθμός 57, Τ.Κ. 18 122, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς (αρ. ιδ. 118054, 118056). 57. Της Καζαντζίδου Ελένης του Αναστασίου, που κατοικεί στο Κορυδαλλό, οδός Α. Σικελιανού αριθμός 57, Τ.Κ. 18 122, Περιφερειακή Ενότητας Πειραιώς (αρ. ιδ. 118054, 118056). 58. Του Γκολέση Ιωάννη του Χαρίλαου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118056). 59. Της Παπουτσάκη Βασιλικής του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σήφακα αριθμός 37, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118057). 60. Του Σεκερτζή Γεωργίου του Ελευθερίου, που κατοικεί στη Χερσόνησο, οδός Αριάδνης αριθμός 7, Τ.Κ. 71 500, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118058). 61. Του Βλαστού Κίμωνος του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118061, 118067). 62. Της Σαμωνάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στην Αρμάχα, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118062, 118085, 118086, 022070). 63. Του Σαμωνάκη Ιωάννη του Αγγέλου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118063). 64. Του Φουρναράκη Γεωργίου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118064). 65. Της Μανωλαράκη Θεοδώρας του Στεφάνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118064, 118129, 118131). 66. Του Δαργάκη Νικολάου του Γεωργίου, που κατοικεί στον Ευαγγελισμό, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118065) 67. Της Παγκαλάκη Στυλιανής του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Μ. Καλογήρου αριθμός 25, Τ.Κ. 71 201, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118066). 68. Του Φασουλάκη Χρήστου του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067). 69. Του Δαργάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067). 70. Της Κουβαρδά Αγγελικής του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067, 118068). 71. Του Φασουλάκη Γεωργίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Διώνης αριθμός 4, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067, 118068). 72. Της Χαραλάμπη Φιλίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γ. Ποδιά αριθμός 30, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118067). 73. Της Σαμωνάκη Ειρήνης του Στυλιανού, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118068, 118069). 74. Του Μακράκη Γεωργίου του Νικολάου, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118070). 75. Του Μαραυγάκη Χρήστου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου(αρ. ιδ. 118071). 76. Του Κορναράκη Ιωάννη του Γεωργίου, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118072). 77. Της Μαραυγάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006 Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118073, 118081, 118085). 78. Του Κυριακάκη Νικολάου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Μονής Πρέβελης αριθμός 56Α, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118074, 118117, 022069). 79. Της Γιανοπουλάκη Σοφίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006 Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118075, 022072). 80. Της Ψυχογιού Μαρίας του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ. 70 300 Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118078). 81. Του Θεοδωρομανωλάκη Μαρίνου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Θραψανό, Τ.Κ. 70 060, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118082). 82. Του Γιαμαλάκη Ηρακλή του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118077, 118083, 118084). 83. Του Νικολέση Κωνσταντίνου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118085). 84. Της Ζερβάκη Κωνσταντίνας του Ελευθερίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118085). 85. Της Κρητσωτάκη Μαρίας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός ΕΠΟΝ αριθμός 16, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118087, 022050). 86. Του Μυρωνάκη Γεωργίου του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Θεοφάνους αριθμός 13, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118088). 87. Του Μαντάρα Αθανασίου του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 88. Του Μαντάρα Αθανασίου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 89. Του Μαντάρα Αθανασίου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γ. Γεωργιάδη αριθμός 31, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 90. Της Μαντάρα Γιασεμή του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 91. Του Καπετανάκη Ιωάννη του Χρήστου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 92. Του Μαντάρα Εμμανουήλ του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118089). 93. Της Φραγκιαδουλάκη Ελένης του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κοραή αριθμός 39, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118092, 118093, 118135, 118136). 94. Της Σεκερτζή Μαρίας του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118095, 118097). 95. Του Αντωνάκη Νικολάου του Αναστασίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118097, 118108). 96. Του Χαραλάμπη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118097, 118100). 97. Του Παπουτσάκη Στυλιανού του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γκεγκρέζου - Ξυλούρη αριθμός 10, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118098, 118111). 98. Του Παπουτσάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118099). 99. Της Χαραλάμπη Βασιλικής του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118100). 100. Της Αδαμάκη Πελαγίας του Ιωάννη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118100, 118102). 101. Του Δοξαστάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κονδυλάκη αριθμός 55, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118100, 118101, 118108, 118109). 102. Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Πηγάκη - Μ. Καλογεράκη Ο.Ε.», που εδρεύει στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 118103). 103. Του Κουμούλα Κωνσταντίνου του Σταύρου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118104). 104. Της Τραμπάκουλα Μαρίας του Ελευθερίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118105). 105. Της Μακράκη Ειρήνης του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός ΕΠΟΝ αριθμός 14, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118106). 106. Της Καμπάνη Ευαγγελίας του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118107, 118108, 118109). 107. Του Πετράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στις Αχαρνές, οδός Ν. Ζέρβα αριθμός 6, Τ.Κ. 13 679, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (αρ. ιδ. 118108, 118109, 118110, 118121). 108. Του Πασαδάκη Νικολάου του Παναγιώτη, που κατοικεί στον Κορυδαλλό, οδός Ζωοδόχου Πηγής αριθμός 46, Τ.Κ. 18 120, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 118108 , 118109, 118119, 022003). 109. Του Βλαστού Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118112). 110. Του Παπαδάκη Βασιλείου του Φιλίππου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118113). 111. Του Δαργάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Χειμάρας αριθμός 4, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118114). 112. Της Αναθρεπτάκη Αικατερίνης του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118115). 113. Του Πλακίδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κ. Καρυωτάκη αριθμός 26, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118116, 118120). 114. Της Φραγκιαδουλάκη Αικατερίνης του Σοφοκλή, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Υμηττού αριθμός 78, Τ.Κ. 15 235, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 118118). 115. Του Μίχου Αντωνίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119). 116. Του Βλαστού Γεωργίου του Ελευθερίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119, 118136, 118142). 117. Της Μανίκα Ελένης του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σερρών αριθμός 37, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119). 118. Της Παναγιώταρου Καλλιόπης του Ελευθερίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Νεαπόλεως αριθμός 8, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119). 119. Του Πασαδάκη Αντωνίου του Παναγιώτη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119, 022003). 120. Του Σέγκου Ιωάννη του Νικολάου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Γ. Γεωργιάδη αριθμός 22, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118119, 118123). 121. Της Ηλιάδου Αργυρώς του Μιχαήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Πραξιτέλους αριθμός 219, Τ.Κ. 18 536, Περιφερειακή Ενότητα Αττικής (αρ. ιδ. 118122). 122. Του Βλαστού Εμμανουήλ του Ελευθερίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118124). 123. Του Δαργάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118125). 124. Της Φραγκιαδουλάκη Βασιλείας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κοραή αριθμός 39, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118126). 125. Του Κουμούλα Σταύρου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118127, 118131). 126. Της Νικολαΐδου Αγγελικής του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 71, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118128, 118131, 118133, 118137). 127. Της Ψυλλάκη Μαρίας του Στεφάνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118130). 128. Της Φραγκάκη Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Ε. Βενιζέλου αριθμός 121, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118134). 129. Του Μακρογιαννάκη Γεωργίου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κ. Παλαμά αριθμός 14-16, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118136). 130. Του Ψυλλάκη Πέτρου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118136). 131. Της Βλαστού Ουρανίας του Αντωνίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118137). 132. Του Κουμούλα Φώτιου του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Φωκών αριθμός 36, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118137, 118138, 118141). 133. Του Μπελενιώτη Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Πέτρου Μανούρα αριθμός 10, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118137, 118138). 134. Της Μπελενιώτη Σοφίας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118138). 135. Της Σταυρακάκη Μαρίνας του Χαραλάμπους, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118138, 118139). 136. Του Σταυρακάκη Χαραλάμπους του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118140). 137. Του Σταματάκη Ελευθερίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118143, 118144, 118145). 138. Του Σταματάκη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ιδομενέως αριθμός 6, Τ.Κ. 71 320, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118143, 118144, 118145). 139. Του Βαγιανού Μόσχου του Χρήστου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 140. Της Μαστρακούλη Αδαμαντίας του Χρήστου που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Λαοδάμαντος αριθμός 4, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 141. Του Μίχου Ελευθερίου του Δημητρίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 142. Της Μίχου Βασιλείας του Αθανασίου, που κατοικεί στο Καστέλλι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022002). 143. Της Μίχου Χρυσής του Λιμπέρη, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022002). 144. Του Πασαδάκη Γεωργίου του Αποστόλου που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Πικροδάφνης αριθμός 9, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 145. Του Πασαδάκη Κωνσταντίνου του Αποστόλου, που κατοικεί στο Νιπιδιτό, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 146. Του Πασαδάκη Μενέλαου του Αποστόλου, που κατοικεί στη Γαρίπα, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 147. Του Πασαδάκη Μιχαήλ του Αποστόλου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Φουσταλιέρη αριθμός 15, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 148. Του Πασαδάκη Νικολάου του Αποστόλου, που κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο, οδός Αγίας Παρασκευής αριθμός 4, Τ.Κ. 72 100, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (αρ. ιδ. 118145, 022001, 022003). 149. Του Τσαΐνη Νικολάου του Χρήστου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ολύμπου αριθμός 72, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 118145). 150. Του Μίχου Σταύρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Κνωσού αριθμός 288, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022001, 022002). 151. Της Πασαδάκη Ολυμπίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στα Χανιά, οδός Νεάρχου αριθμός 50, Τ.Κ. 73 134, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (αρ. ιδ. 022003). 152. Της Πασαδάκη Φιλίας του Δημοσθένη, που κατοικεί στου Ζωγράφου, οδός Δημοκρατίας αριθμός 30, Τ.Κ. 15 772, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022003). 153. Του Πασαδάκη Νικολάου του Δημοσθένη, που κατοικεί στα Χανιά, οδός Νεάρχου αριθμός 50, Τ.Κ. 73 134, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (αρ. ιδ. 022003). 154. Της Μπελενιώτη Σοφίας του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022004). 155. Του Μεσανάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022004, 022005). 156. Της Καλαμπάκου Μαρίας του Γεωργίου, που κατοικεί στα Ρουσσοχώρια, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022005). 157. Του Παπουτσάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αντ. Γρηγοράκη αριθμός 11, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022006, 022013). 158. Του Παπουτσάκη Μιχαήλ του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αντ. Γρηγοράκη αριθμός 11, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022007, 022013). 159. Της Κιοστεράκη Ειρήνης του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022008). 160. Της Ασαργιωτάκη Ειρήνης του Ανδρέα, που κατοικεί στα Χανιά οδός Αλιφιέρηδων αριθμός 6, Τ.Κ. 73 133, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (αρ. ιδ. 022009). 161. Του Ασσαριωτάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022010). 162. Της Κιοστεράκη Μαρίνας του Γεωργίου, που κατοικεί στην Παναγιά, Τ.Κ. 70 015, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022011). 163. Του Παπαδάκη Μαρίνου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022012, 022013). 164. Της Μουρτζάκη Ζηνοβίας του Στυλιανού, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κοραή & Παλαμά, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013, 022058, 022059, 022084). 165. Του Κριτσωτάκη Νικολάου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 166. Της Μανούρα Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αγ. Νίκωνος αριθμός 18, Τ.Κ. 71 304, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 167. Του Μόσχου Μόσχου του Μαρίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 168. Του Μόσχου Σταύρου του Μαρίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 169. Του Παρασκευά Σταύρου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αρκαδίας αριθμός 17, Τ.Κ. 71 303, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 170. Της Σταυρακάκη Ευαγγελίας του Ευθυμίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022013). 171. Της Παπουτσάκη Ευαγγελίας του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σήφακα αριθμός 37, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022014). 172. Του Πετράκη Εμμανουήλ του Ευσταθίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Υψηλάντου αριθμός 22, Τ.Κ. 71 006, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022015). 173. Του Σταυράκη Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022016). 174. Του Λουλάκη Δημητρίου του Ζαχαρία, που κατοικεί στην οδό Ερυθραίας 171, Τ.Κ. 71 409, Ηράκλειο, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022017, 022018, 022020). 175. Της Λουλάκη Μαρίνας του Ζαχαρία, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ούλωφ Πάλμε αριθμός 105, Τ.Κ. 71 410, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022017, 022018, 022020). 176. Του Λουλάκη Νικολάου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022018). 177. Της Καραγιάννη Βασιλικής του Ευστρατίου που κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, οδός Χίου αριθμός 38, Τ.Κ. 15 343, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022018). 178. Της Μαχαίρα Μαρίας του Ευστρατίου, που κατοικεί στον Πειραιά, οδό Μαιζώνος & Σκυλίτση αριθμός 57-59, Τ.Κ. 18 533, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 022018). 179. Του Μαλλιωτάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022019). 180. Του Χρηστάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022021). 181. Του Ρώσσου Ολικού του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδό Στυλιανού Φιλαρέτου αριθμός 12, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022022). 182. Της Κασαπάκη Χριστίνας του Αντωνίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ν. Σουκατσίδη αριθμός 24, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022023). 183. Του Φοινικιανάκη Νικολάου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022024). 184. Του Σηφάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022025, 022101, 022102). 185. Του Μαγαράκη Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ούλωφ Πάλμε αριθμός 290, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022026, 022028, 022033). 186. Της Σακαβέλη Μαρίας του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033). 187. Του Σακαβέλη Βασιλείου του Παράσχου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033). 188. Του Σακαβέλη Γεωργίου του Παράσχου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033). 189. Του Σακαβέλη Δημητρίου του Παράσχου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022027, 022028, 022033, 022073). 190. Του Αναγνώστου Δημητρίου του Βασιλείου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022028). 191. Του Σακαβέλη Νικολάου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022029, 022060, 022061). 192. Του Κριτσωτάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022029). 193. Του Μαμουνά Δημητρίου του Ιωάννη που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Κυριακού αριθμός 6-10, Τ.Κ. 11 521, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022030, 022033). 194. Του Πλεύρη Κωνσταντίνου του Ιωάννη που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022030). 195. Του Πλευράκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Στρατάρχου Χάλη αριθμός 5, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022030). 196. Της Χατζηνικολάου Καλλιόπης του Αγγέλου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031). 197. Της Καραντινάκη Μαρίνας του Ιωάννη, που κατοικεί στις Κάτω Γούβες, οδός Περικλέους αριθμός 3, Τ.Κ. 70 014, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031, 022032). 198. Της Σμυρνάκη Μαρίας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Μυκηνών αριθμός 33, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031). 199. Του Σμυρνάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031). 200. Του Φραγκιαδάκη Βασιλείου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ραυτοπούλου αριθμός 9, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022031, 022032). 201. Της Στάβαρη Μαρίας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022032, 022033). 202. Του Κεγκέρογλου Χρήστου του Ιορδάνη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022033). 203. Της Μαμουνά Ευαγγελίας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022033). 204. Του Μαμουνά Νικολάου του Ιωάννη, που κατοικεί στη Νέα Ιωνία, οδός Αδριανού αριθμός 17, Τ.Κ. 14 234, Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022033). 205. Της Ψαλιά Ελένης του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Βύρωνος αριθμός 8, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022033). 206. Του Φιλίππου Νικολάου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022034, 022035). 207. Της Καλογεράκη Ελευθερίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022034, 022038). 208. Της Κοκολάκη Ειρήνης του Χαρίδημου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Δ. Σολωμού αριθμός 45, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022034). 209. Του Κοκολάκη Σπυρίδωνος του Εμμανουήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Ιωαννίνων αριθμός 48-50, Τ.Κ. 10 444, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022034). 210. Του Επιτροπάκη Βασιλείου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022035, 022036, 022037, 022044). 211. Του Παπαδάκη Εμμανουήλ του Πέτρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022036). 212. Του Πέππε Πέτρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022037, 022038, 022042). 213. Του Καλογεράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Χατζογιώργη αριθμός 18, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022038). 214. Του Κοζυράκη Φραγκίσκου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022039). 215. Της Αθουσάκη Ιωάννας του Θεοχάρη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Σπάρτης αριθμός 22, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου(αρ. ιδ. 022040). 216. Του Κοζυράκη Γεωργίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ρωμιοσύνης αριθμός 16, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022041). 217. Της Μαρκοπούλου Ευανθίας του Γεωργίου, που κατοικεί στη Νίκαια, οδός Ευριπίδου αριθμός 43, Τ.Κ. 18 452, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 022042). 218. Της Σταματάκη Ευδοξίας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Δελφών, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022042, 022043). 219. Του Νικολάρα Θεοδοσίου του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022044). 220. Της Αρχάβη Σοφίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022045). 221. Της Καλαϊτζάκη Ελευθερίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αν. Γενναδίου αριθμός 10-12, Τ.Κ. 11 474, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022046). 222. Της Καλαϊτζάκη Χρυσής-Ιωάννας του Μιχαήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022047). 223. Της Στρατηγάκη Μαρίας του Μιχαήλ, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Αν. Γενναδίου αριθμός 10-12, Τ.Κ. 11 474, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022048). 224. Του Λαμπράκη Εμμανουήλ του Αρτεμίου, που κατοικεί στις Γούβες, Τ.Κ. 70 014, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022049, 022053). 225. Του Γιαγκιόζη Δημητρίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050). 226. Του Γαβριλάκη Τηλεμάχου του Ευαγγέλου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050). 227. Της Μαθιανάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Λυκούργου, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050, 022051). 228. Της Ψυλλάκη Θεοδώρας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022050). 229. Της Μαχαίρα Χριστίνας του Βασιλείου που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022051, 022052). 230. Του Μαχαίρα Δημητρίου του Βασιλείου, που κατοικεί στον Πειραιά, οδός Μαιζώνος & Σκυλίτση αριθμός 57-59, Τ.Κ. 18 533, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς (αρ. ιδ. 022051, 022052). 231. Της Παύλου Δέσποινας του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ανδρέα Μηλιωτή αριθμός 36, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022051, 022052). 232. Της Φραγκάκη Στυλιανής του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Ανδρέα Μηλιώτη αριθμός 36, Τ.Κ. 71 306, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022051, 022052). 233. Του Κοζυράκη Εμμανουήλ του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022052, 022053, 022054). 234. Της Μπουγιούκου Διαμαντίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022053). 235. Της Ρούσσου Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022053). 236. Του Χρηστάκη Αντωνίου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022053). 237. Του Ρώσσου Ολικού Ευαγγέλου του Στυλιανού, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Στυλιανού Φιλαρέτου αριθμός 12, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022054, 022055, 022058, 022059). 238. Του Βαφειάδη Βασιλείου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022056, 022057). 239. Του Γαλιφιανάκη Νικολάου του Ελευθερίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022056, 022057). 240. Του Μουρτζάκη Γεωργίου του Δημητρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022057, 022058, 022059, 022095, 022099). 241. Του Σακαβέλη Εμμανουήλ του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Ε. Βενιζέλου αριθμός 34, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022059, 022060, 022061). 242. Της Μελεμένη Χρυσούλας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022061). 243. Του Κόνιαλη Παναγιώτη του Γεωργίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 24, Τ.Κ. 71 307, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022062). 244. Της Τερλάκα Αφρούλας του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022062). 245. Του Κρασονικολάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022064). 246. Της Κοκκινέλη Στασούλας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022065). 247. Του Σακαβέλη Δημητρίου του Φανουρίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066, 022067, 022073). 248. Του Μερίδη Κωνσταντίνου του Ιακώβου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066, 022073). 249. Της Σακαβέλη Καλλιόπης του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Παπαδημητροπούλου αριθμός 12, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066, 022098). 250. Της Σακαβέλη Μελπομένης του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Παπαδημητροπούλου αριθμός 14, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022066). 251. Του Σακαβέλη Χρήστου του Πέτρου, που κατοικεί στον Κολωνό, οδός Καλτεζών αριθμός 21, Τ.Κ. 10 444, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022066). 252. Της Παπαστεφανάκη Καλλιόπης του Γεωργίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022068). 253. Της Παπουτσάκη Αντιγόνης του Ιάσονα, που κατοικεί στο Γεράκι, Τ.Κ. 70 006, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022071). 254. Του Παπαλεωνίδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022074). 255. Του Κώνστα Σταύρου του Πέτρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022074). 256. Της Σφακιανάκη Αριστέας του Πέτρου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022075). 257. Της Ραπτάκη Ανθής του Χαραλάμπους, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022076). 258. Της Κώστα Ειρήνης του Αθανασίου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Στεφ. Φοινίτση αριθμός 29, Τ.Κ. 71 410, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 259. Του Κώστα Πέτρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 260. Του Κώστα Ιωάννη του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 261. Της Κώστα Νίκης του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022077, 022078). 262. Του Κώνστα Πέτρου του Αθανασίου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022078). 263. Του Σφακιανάκη Πέτρου του Στερεού, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022079, 022100). 264. Του Κριτσωτάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022080, 022081). 265. Του Στρατάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη, που κατοικεί στην Παναγιά, Τ.Κ. 70 015, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022082, 022086, 022087). 266. Του Χρονάκη Δαυίδ του Νικολάου, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Εμ. Αγγελάκη αριθμός 12, Τ.Κ. 71 409, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022082, 022086, 022087). 267. Του Ιωαννίδη Γεωργίου του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022083). 268. Της Μουρτζάκη Ειρήνης του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022084). 269. Της Μουρτζάκη Μαρίας του Στυλιανού, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 7, Τ.Κ. 71 414, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022084). 270. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Φάρσαρης ΑBEE», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 022085). 271. Της Γιαννοπουλάκη Φλουρής του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022087, 022088). 272. Της Καριωτάκη Δήμητρας του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022087, 022088). 273. Της Μητροπούλου Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δαρδανελίων αριθμός 72, Τ.Κ. 16 562, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022087, 022088). 274. Του Πασχαλίδη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Αγίου Νεκταρίου αριθμός 46, Τ.Κ. 16 562, Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022087, 022088). 275. Του Πασχαλίδη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Γάσι, Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022087, 022088). 276. Του Κορναράκη Αλεξάνδρου του Στυλιανού, που κατοικεί στο Γάσι Αρκαλοχωρίου, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022089). 277. Του Κορναράκη Παράσχου του Στυλιανού, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022090). 278. Της Κοτρωνάκη Καλλιόπης του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 279. Της Μαρκογιαννάκη Κλειώς του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 280. Του Μαρκογιαννάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 281. Του Μαρκογιαννάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 282. Της Παπαδάκη Μαρίας του Νικολάου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022091). 283. Του Μουρτζάκη Νικολάου του Γεωργίου, που κατοικεί στην Αθήνα, οδός Δράμας αριθμός 141, Τ.Κ. 10 443, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. ιδ. 022092, 022108). 284. Του Μουρτζάκη Νικολάου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός Α. Παπανδρέου αριθμός 61, Τ.Κ. 71 305, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022092, 022108). 285. Της Μαρκάκη Αριάδνης του Αρτέμιου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022093, 022107). 286. Του Αποστολάκη Ηρακλή του Αρτέμιου, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022093, 022107). 287. Του Μακράκη Γεωργίου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022094, 022106). 288. Του Μουρτζάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022096). 289. Της Χαράπα Μαρίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022097). 290. Του Κατσέλη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022103, 022104). 291. Της Κανδεμίλη Σοφίας του Εμμανουήλ, που κατοικεί στο Αρκαλοχώρι, οδός Κολοκοτρώνη & Κανάρη, Τ.Κ. 70 300, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (αρ. ιδ. 022105). 292. Της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, που εδρεύει στο Αρκαλοχώρι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (αρ. ιδ. 022110, 022111, 022112, 022113). Ειδοποιούνται οι παραπάνω και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 04.01.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 6/7-1-2019 αίτησή του προς το Τριμελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (αρ. πιν. 4), και η οποία τοιχοκολλήθηκε όπως νόμος ορίζει στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου και στο κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ζητάει να καθοριστεί οριστική αποζημίωση για ακίνητα συνολικού εμβαδού 223.996,31 τ.μ και τα επικείμενά τους, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά δυνάμει της με αριθμό Φ3010015/οικ./4068/03.08.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 75ΧΓ465ΦΘΘ-Φ48), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, στις 18.08.2015, στο με αριθμό 171 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων και με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημοσίας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό τμήματος 15 (Σ1) [Δ.Δ. Νιπιδιτού και Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα (ΚΤ-07.1, ΚΤ-07.2, ΚΤ-07.3 και ΚΤ-07.4) και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα (ΚΤΡ 170220 & 171180, α/α εγγράφου 1/1) της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. - Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ. - Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Ε.Σ.Π. ΠΕ. & Β.Ε.), τα οποία έχουν συντάξει τα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ με δ.τ. GEOTECH και ΜΕΤΕΒΑ Α.Ε.» και έχει εγκρίνει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3104/11.05.2016 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω5Υ14653ΟΞ-ΞΚΦ). Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ιδιοκτητών και θα αντιμετωπιστεί με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα σε βάρος του έργου 2015ΣΕ07700000 της ΣΑΕ077. Με την παραπάνω αίτησή του το Ελληνικό Δημόσιο, ζητάει τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων αυτών ως εξής: Α. Για το έδαφος: Α/Α Α.Κ.Π. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ €/τ.μ. 001 118001 2,01 € 002 118002 2,26 € 003 118003 2,51 € 004 118004 2,51 € 005 118005 1,73 € 006 118006 1,72 € 007 118007 1,72 € 008 118008 0,00 € 009 118009 2,26 € 010 118010 2,39 € 011 118011 2,38 € 012 118012 1,72 € 013 118013 1,56 € 014 118014 2,51 € 015 118015 1,82 € 016 118016 1,91 € 017 118017 2,14 € 018 118018 2,26 € 019 118019 1,81 € 020 118020 2,27 € 021 118021 2,14 € 022 118022 1,82 € 023 118023 1,91 € 024 118024 1,82 € 025 118025 1,92 € 026 118026 1,91 € 027 118027 2,01 € 028 118028 2,01 € 029 118029 2,01 € 030 118030 2,51 € 031 118031 2,38 € 032 118032 2,17 € 033 118033 1,82 € 034 118034 2,51 € 035 118035 2,01 € 036 118036 2,51 € 037 118037 1,92 € 038 118038 2,01 € 039 118039 2,01 € 040 118040 2,51 € 041 118041 2,51 € 042 118042 1,73 € 043 118043 1,91 € 044 118044 2,39 € 045 118045 2,39 € 046 118046 2,39 € 047 118047 2,17 € 048 118048 2,51 € 049 118049 2,51 € 050 118050 1,72 € 051 118051 2,27 € 052 118052 2,51 € 053 118053 2,01 € 054 118054 2,01 € 055 118055 1,91 € 056 118056 2,01 € 057 118057 2,51 € 058 118058 2,01 € 059 118059 2,51 € 060 118060 2,51 € 061 118061 2,39 € 062 118062 2,01 € 063 118063 1,91 € 064 118064 2,51 € 065 118065 1,73 € 066 118066 1,92 € 067 118067 1,92 € 068 118068 2,01 € 069 118069 1,91 € 070 118070 2,01 € 071 118071 1,81 € 072 118072 2,01 € 073 118073 2,01 € 074 118074 2,01 € 075 118075 2,01 € 076 118076 2,14 € 077 118077 1,92 € 078 118078 2,01 € 079 118079 2,01 € 080 118080 2,01 € 081 118081 2,01 € 082 118082 2,01 € 083 118083 2,38 € 084 118084 2,51 € 085 118085 2,01 € 086 118086 2,01 € 087 118087 2,01 € 088 118088 2,51 € 089 118089 2,40 € 090 118090 1,64 € 091 118091 1,56 € 092 118092 1,91 € 093 118093 1,81 € 094 118094 2,38 € 095 118095 1,91 € 096 118096 2,38 € 097 118097 2,39 € 098 118098 2,01 € 099 118099 2,01 € 100 118100 2,51 € 101 118101 2,01 € 102 118102 1,63 € 103 118103 1,73 € 104 118104 2,51 € 105 118105 2,51 € 106 118106 2,01 € 107 118107 2,51 € 108 118108 2,39 € 109 118109 2,39 € 110 118110 2,39 € 111 118111 2,01 € 112 118112 2,51 € 113 118113 1,81 € 114 118114 2,51 € 115 118115 2,51 € 116 118116 2,01 € 117 118117 2,51 € 118 118118 4,02 € 119 118119 1,82 € 120 118120 1,92 € 121 118121 2,28 € 122 118122 2,01 € 123 118123 1,92 € 124 118124 2,39 € 125 118125 2,28 € 126 118126 2,01 € 127 118127 2,15 € 128 118128 2,15 € 129 118129 1,81 € 130 118130 1,81 € 131 118131 2,51 € 132 118132 2,51 € 133 118133 2,51 € 134 118134 2,01 € 135 118135 2,01 € 136 118136 3,83 € 137 118137 1,73 € 138 118138 1,48 € 139 118139 1,72 € 140 118140 2,15 € 141 118141 1,81 € 142 118142 1,81 € 143 118143 2,14 € 144 118144 2,15 € 145 118145 2,17 € 146 022001 2,51 € 147 022002 5,04 € 148 022003 5,04 € 149 022004 4,21 € 150 022005 4,21 € 151 022006 1,91 € 152 022007 1,82 € 153 022008 1,63 € 154 022009 2,01 € 155 022010 2,01 € 156 022011 1,81 € 157 022012 2,51 € 158 022013 1,64 € 159 022014 2,51 € 160 022015 2,01 € 161 022016 2,01 € 162 022017 2,01 € 163 022018 1,73 € 164 022019 1,92 € 165 022020 1,91 € 166 022021 1,92 € 167 022022 2,51 € 168 022023 2,01 € 169 022024 2,01 € 170 022025 1,92 € 171 022026 1,82 € 172 022027 1,91 € 173 022028 1,73 € 174 022029 1,64 € 175 022030 1,82 € 176 022031 2,01 € 177 022032 1,91 € 178 022033 1,73 € 179 022034 1,64 € 180 022035 2,51 € 181 022036 2,28 € 182 022037 2,38 € 183 022038 1,82 € 184 022039 1,92 € 185 022040 1,92 € 186 022041 2,28 € 187 022042 2,28 € 188 022043 2,38 € 189 022044 2,51 € 190 022045 1,92 € 191 022046 1,92 € 192 022047 2,51 € 193 022048 1,92 € 194 022049 1,92 € 195 022050 1,73 € 196 022051 1,82 € 197 022052 1,91 € 198 022053 1,73 € 199 022054 2,38 € 200 022055 2,51 € 201 022056 2,01 € 202 022057 1,82 € 203 022058 2,39 € 204 022059 2,39 € 205 022060 1,92 € 206 022061 1,82 € 207 022062 1,73 € 208 022063 2,01 € 209 022064 2,01 € 210 022065 2,01 € 211 022066 1,82 € 212 022067 1,91 € 213 022068 1,92 € 214 022069 2,28 € 215 022070 1,82 € 216 022071 1,82 € 217 022072 1,92 € 218 022073 4,03 € 219 022074 4,03 € 220 022075 4,02 € 221 022076 1,92 € 222 022077 1,91 € 223 022078 1,73 € 224 022079 3,83 € 225 022080 1,82 € 226 022081 1,92 € 227 022082 1,82 € 228 022083 1,82 € 229 022084 1,56 € 230 022085 1,64 € 231 022086 1,72 € 232 022087 1,82 € 233 022088 1,81 € 234 022089 2,01 € 235 022090 2,01 € 236 022091 3,63 € 237 022092 3,63 € 238 022093 3,62 € 239 022094 3,79 € 240 022095 4,21 € 241 022096 4,02 € 242 022097 3,79 € 243 022098 4,21 € 244 022099 4,02 € 245 022100 4,03 € 246 022101 4,02 € 247 022102 3,79 € 248 022103 3,79 € 249 022104 4,03 € 250 022105 2,01 € 251 022106 3,27 € 252 022107 3,45 € 253 022108 3,27 € Β. Για τα επικείμενα: α. Κτίσματα: Α/Α Α.Κ.Π. ΚΤΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΗΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (€/κατ’ αποκοπή) 181 022036 Βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), ισόγειο, πλακοσκεπές, από οπλισμένο σκυρόδεμα [καλή] 9.486,00€ 200 022055 Βοηθητικό κτίσμα (γεώτρηση), ισόγειο, πλακοσκεπές, από τσιμεντόλιθους [καλή] 598,00€ 211 022066 Βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), ισόγειο, πλακοσκεπές, από πλίνθους [καλή] 966,00€ 248 022103 Βοηθητικό κτίσμα (αποθήκη), ισόγειο, λαμαρινοσκεπές, από τσιμεντόλιθους [καλή] 2.351,00€ 248 022103 Βοηθητικό κτίσμα, ισόγειο, ασκεπές, από τσιμεντόλιθους [ερείπιο] 2.011,00€ β. Λοιπά επικείμενα : Επικείμενο (Είδος και Περιγραφή) Κατηγορία ή ποιότητα Τιμή Μονάδας (ανά τεμάχιο ή μ3 ή μ.μ.) ΑΣΦΑΛΤΟΣ (18,00Χ6,50Χ0,10) Καλή 60,00€/μ3 ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,00Χ3,00Χ0,30) Καλή 200,00€/μ3 ΒΑΣΗ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (8,40Χ3,50Χ0,20) Καλή 200,00€/μ3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΌ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (8,70Χ4,20Χ1,20) Καλή 40,00€/μ3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (3,14Χ 1,70Χ1,00) Καλή 60,00€/μ3 ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (0,40Χ0,40Χ2,30) Καλή 200,00€/μ3 ΚΟΛΩΝΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (0,40Χ0,40Χ2,30) Καλή 200,00€/μ3 ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (0,15Χ0,15Χ2,00) Καλή 10,00€/τεμ. ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ (26,20Χ0,20Χ1,50) Καλή 60,00€/μ3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (10,00Χ2,00) Καλή 2.000,00€/τεμ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (7,00Χ1,80) Μέτρια 1.500,00€/τεμ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ (7,50Χ2,00) Πολύ καλή 1.800,00€/τεμ. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,03Χ0,03Χ2,50) Καλή 15,00€/τεμ. ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ (0,03Χ0,03Χ2,50) Καλή 15,00€/τεμ. ΠΗΓΑΔΙ D=3,30μ (ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Μέτρια --- ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,20 Καλή 12,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,5 Μέτρια 13,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,50 Καλή 15,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 Καλή 18,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=1,80 Μέτρια 16,00€/μ.μ. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ Η=2,00 Καλή 20,00€/μ.μ. γ. Για τα δένδρα-φυτά: Περιγραφή Κατηγορία ή ποιότητα Τιμή μονάδας (ανά τ.μ. ή τεμάχιο) Αμπέλι αρδευόμενο Πολύ καλό 14,00€/τ.μ. Αμπέλι αρδευόμενο Καλό 12,00€/τ.μ. Αμπέλι αρδευόμενο στηριζόμενο σε πάσσαλους από οπλισμένο σκυρόδεμα Πολύ καλό 18,00€/τ.μ. Αμπέλι αρδευόμενο στηριζόμενο σε πάσσαλους από σίδηρο Πολύ καλό 18,00€/τ.μ. Αμπέλι Κακό 5,00€/τ.μ. Αμπέλι Καλό 12,00€/τ.μ. Αμπέλι Μέτριο 10,00€/τ.μ. Αμπέλι Πολύ καλό 14,00€/τ.μ. Αχλαδιές Μικρές 50,00€/τεμ. Αχλαδιές αρδευόμενες Μικρές 50,00€/τεμ. Αχλαδιές αρδευόμενες Μεσαίες 70,00€/τεμ. Βερικοκιές Μικρές 55,00€/τεμ. Ελιές Μεγάλες 190,00€/τεμ. Ελιές Μεσαίες 150,00€/τεμ. Ελιές Μικρές 100,00€/τεμ. Ελιές Νεοφυτεμένες 25,00€/τεμ. Ελιές αρδευόμενες Μεγάλες 190,00€/τεμ. Ελιές αρδευόμενες Μεσαίες 150,00€/τεμ. Ελιές αρδευόμενες Μικρές 100,00€/τεμ. Καρυδιές αρδευόμενες Μεγάλες 200,00€/τεμ. Καρυδιές αρδευόμενες Μεσαίες 150,00€/τεμ. Λεμονιές αρδευόμενες Μεγάλες 130,00€/τεμ. Πορτοκαλιές Μεσαίες 95,00€/τεμ. Πορτοκαλιές αρδευόμενες Μεσαίες 95,00€/τεμ. Πορτοκαλιές αρδευόμενες Μικρές 65,00€/τεμ. Πορτοκαλιές αρδευόμενες Μεγάλες 130,00€/τεμ. Ροδιές Μεσαίες 60,00€/τεμ. Ροδιές Μικρές 45,00€/τεμ. Συκιές Μεγάλες 100,00€/τεμ. Συκιές Μικρές 40,00€/τεμ. Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος η 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, τόπος το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, που βρίσκεται επί της Λ. Δικαιοσύνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου-1ος όροφος) και ώρα η συνήθης των συνεδριάσεων (10.00 π.μ.- αρ. πιν. 4), ενώ αντίγραφο της αίτησης, καθώς και αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού δικασίμου αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον πίνακα ανακοινώσεων του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην περιοχή του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Καλούνται οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της ως άνω αίτησης τού Ελληνικού Δημοσίου, διαφορετικά αυτή θα γίνει ερήμην τους. Ηράκλειο, 24 Ιουλίου 2020 Η πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Αναστασία Σγουρόγλου Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ 2810 28 92 28 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3502Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ILDIZ BULENT, πρώην κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σαρανταπόρου, αρ. 43 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 141/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθώσεων), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 04/02/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3505Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Λεωνίδα, πρώην κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας, αρ. 157 & Γούναρη, με Α.Φ.Μ 054582375 και ήδη αγνώστου διαμονή, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 67/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 16/09/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3503Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Αγ. Γερασίμου, αρ. 19, με Α.Φ.Μ 046687498 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1223/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Μισθώσεων), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 07/11/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3504Γ/6-3-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσια της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του ΝΤΟΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Σωτηρίου, πρώην κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Λ. Ποσειδώνος, αρ. 61, με Α.Φ.Μ 063947366 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1261/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ, του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Μισθώσεων), που αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις 20/12/2019. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 3743Γ/29-07-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Κυριακή Σπ. Βασιλοπούλου, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 50Α και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALLISON ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ» με δ.τ. «ALLISON ΕΛΛΑΣ ΑΕ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 10, με Α.Φ.Μ 099103143, και ήδη αγνώστου διαμονής και η οποία πλέον δεν εκπροσωπείται νόμιμα κατόπιν λήξης θητείας των μελών του Δ.Σ. στις 26-05-2017, ακριβές αντίγραφο της από 10/06/2020 ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών Διαδικασία: Περιουσιακές Διαφορές, Αντικείμενο: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι, Υπ-Αντικείμενο: Μισθώματα, Κατ. Εγγράφου: Κλήση μετά από ματαίωση, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης Παρασκευή 19/06/2020 14:21, ΓΑΚ 30048/2020, ΑΚΔ 880/2020, η οποία κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την δικηγόρο Κάσσαρη Κωνσταντίνα και αφορά ΓΑΚ: 1188/2020, Β/ Πράξη Ορισμού Συζήτησης με την οποία ορίζεται Α/Α Πινακίου: 4, Κωδικός-Περιγραφή Πινακίου: 75 ΜΠ ΜΠ, Κτίριο: Ειρηνοδικείο Αθηνών, Αίθουσα: Αίθουσα 2, Ημερομηνία Συζήτησης: 11/01/2021, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 09:00. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 3/8/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Κωνσταντίνα Κάσσαρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 10379Δ/22-07-2020 έτους έκθεση μου επίδοσης και με επιμέλεια της ενάγουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA» και το διακριτικό τίτλο «Έurobank» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Οθωνος αρ. 8 με αριθμό ΓΕΜΗ 154558160000, και εκπροσωπείται νόμιμα ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», λόγω διασπάσεως της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και σύσταση της πρώτης τραπεζικής εταιρίας (άρθρο 16 ν. 2515/1997 και άρθρα 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019 ανακοινώσεις για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ υπ' αριθμόν 31907 και 31909/20.03.2020, επιδόθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για την Μαγδαληνή Χατζή του Γεωργίου και της Βασιλικής πρώην κάτοικο Πετρούπολης Αττικής οδός Υψηλάντου αρ. 165, και ήδη αγνώστου διαμονής, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝτΙΓΡΑΦΟ της από 23-06-2020 ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία ζητείται να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματα που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα τραπεζική εταιρεία αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, με τον Γιαννόπουλο Αντώνιο του Ευσταθίου το οφειλόμενο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ελβετικών φράγκων, και ενενήντα έξι λεπτών (19.572,96 CHF) με την επίσημη ισοτιμία τους σε Ευρώ κατά την ημέρα καταβολής με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, που υπερβαίνει το συνολικό συμβατικό ενήμερο επιτόκιο κατά δύο και μισή (2,5%) ποσοστιαίες μονάδες, έντοκα από την επομένη της επίδοσης της Αγωγής και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων μέχρι την ολοσχερούς εξόφληση. Να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, Να καταδικασθεί η εναγόμενη στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας τραπεζικής εταιρείας. Κάτωθι του δικογράφου υπάρχει: α) πράξη κατάθεσης του κ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών με χρονολογία 24-06-2020 και ειδικό αριθμό 1684/2020 και γενικό αριθμό κατάθεσης 31295/2020, είδος δικογράφου ΑΓΩΓΗ, Διαδικασία Τακτική, και ότι προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός η κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό η είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή θεωρείται ως μη ασκηθείσα, και παραγγελία σε εμένα για επίδοση. Προς γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Αθήνα 28-07-2020 Ο Δικ. Επιμελητής Νικόλαος Γ. Κατσιβαρδάς Η πληρεξούσια Δικηγόρος Φανή Γκορτσίλα Περίληψη αγωγής [αγνώστου διαμονής κ΄κατοικίας] Με την αρ. 3 /2 -7-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ/τή Εφ. Θεσσαλονίκης Νικολάου Ρήγα, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, υπέρ Aνδρέα ΣΙΜΟΥ του Ευρυπίδη κατοίκου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Προφήτου Ηλία 107, κατά Άννας ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΗ του Γεωργίου και της Χριστίνας με ΑΦΜ 117496310, πρώην κατοίκου Ν.Υόρκης U.S.A., 26 41 28th st Astoria,NY 11102, και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας, η από 29-6-2020 ΑΓΩΓΗ [Τακτ Διαδ αρ 237Κ.Πολ.Δ, στο Πολ. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης [ΓΑΚ 9229 και ΕΑΚ 7650/30-6-2020 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων 8-12-2020] και με αίτημα να αναγνωρισθεί, ότι η προς την εναγομένη με το υπ` αρ. 356/3.8.2001 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ηλία Ματθαίου, ο οποίος αναπλήρωσε νόμιμα, την βρισκόμενη σε άδεια συμβολαιογράφο Ευγενία Ματθαίου-Αθανασίου, δωρεά αιτία θανάτου ήταν εξ αρχής δωρεά αιτία θανάτου ελεύθερα ανακλητή και το επικουρικά να αναγνωριστεί ότι η ανωτέρω, δωρεά αιτία θανάτου, έχει ανακληθεί για τους αναφερόμενους στην αγωγή λόγους και με ενσωματωμένη στην αγωγή κλήση και γνωστοποίηση εξέτασης μάρτυρα ενώπιον δικηγόρου Θεσσαλονίκης, με τα στοιχεία αυτών που αναφέρονται στην αγωγή και στο γραφείο του δικηγόρου αυτού, την ημερομηνία και ώρα που αναφέρονται στην αγωγή αναλυτικά και με πληρότητα, καλουμένης της εναγόμενης να παραστεί, άλλως η λήψη της ένορκης βεβαίωσης θα γίνει ερήμην της. Θεσσαλονίκη 29 -7-2020 Η πληρ. δικηγόρος Μαρία Ν. Νίτσιου [τηλ. 2310 540275-6948985783] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Η Αμαλία θυγ. Σωτηρίου και Σοφία Βασιλείου, συζ. Θεοφίλου Πανούση, κάτοικος Παραλίας Αυλίδος, κάτοχος του ΑΦΜ: 069994840, άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θηβών την από 14-7-2020 κλήσης της, που στρέφεται κατά των: 1) Ελένης Βασιλείου του Βασιλείου και της Σωτηρίας, κατοίκου Ελεώνα Θηβών και 2) Ελένης Βασιλείου του Σωκράτη και της Βασιλικής, αγνώστου διαμονής, την οποία κοινοποίησε μέσω του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών, προς γνώση της β' εξ αυτών και για τις νόμιμες συνέπειες, κατά τις διατάξεις του άρθρ. 134 παρ. 1 και 135 ΚΠολΔ. Η παρούσα επίδοση έγινε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών προς γνώση της β' καθ' ης και για τις νόμιμες συνέπειες και συνετάγη η υπ' αριθ. 5796Γ'/31-7-2020 έκθεση επίδοσής μου. Θήβα 31 Ιουλίου 2020 Η δικαστική Επιμελήτρια ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΑΚΗ ΑΔΑ: 9Λ0ΚΟΡΡ2-ΠΓ4 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 2420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχων για την αεροπορική μεταφορά των Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών χειμερινής περιόδου 2020-21 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 25.10.2020 έως και 27.03.2021, προϋπολογισμού 1.105.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.370.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2020 έως 04/09.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24.07.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 144-355719. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 και έως 15.00, από τη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Απελλού 1, 2ος όροφος, Γραφείο 206, αρμόδιος υπάλληλος κα. Κωτίδου Μελπομένη τηλ.: 2103353277. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας