PrintButton

11-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 2163/39579/2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 17.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΑΛΩΝΗ, πληρεξούσια της Μαρίας Πασπαράκη του Δημητρίου και της Ειρήνης, κατοίκου Χονγκ - Κονγκ 12Α, Lokku House, 118 Jaffe Road Wan Chai και προσωρινά κατοίκου Χανίων, οδός Σταματίου Χιονουδάκη αρ.10-12, με ΑΦΜ 103882768, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5761/20.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Youriy Yan του Sarouar και της Boriana, επίσης γνωστού και με το όνομα Jan Youriy, πρώην κατοίκου Χονγκ Κονγκ και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 17-07-2020 Κλήσης της Μαρίας Πασπαράκη Κατά του Youriy Yan του Sarouar και της Boriana, επίσης γνωστού και με το όνομα Jan Youriy, κατοίκου Χονγκ Κονγκ και ήδη αγνώστου διαμονής, αναφορικά με την από 14-3-2017 και με αύξοντα αριθμό καταχώρισης 515875/897/14-3-2017 αγωγή καταδίκης σε δήλωση βούλησης κατ' άρθρο 949 Κ.Πολ.Δ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η υπόθεση συζητήθηκε κατά την δικάσιμο της 15ης Φεβρουάριου 2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2487/2018 απόφαση του αυτού Δικαστηρίου με την οποία κηρύσσει εαυτόν αναρμόδιο καθ' ύλην και παραπέμπει προς εκδίκαση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η ως άνω Κλήση φέρει ΓΑΚ : 39579/17.07.2020 και ΕΑΚ : 2163/17.07.2020 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ όπως με πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών ορισθεί μια σύντομη δικάσιμος, λόγω της φύσεως της υποθέσεως, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την συζήτηση της ανωτέρω αγωγή. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 20-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11153Γ/05-08-2020 έκθεση επίδοσής μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. Χαραλαμπίας Πετροπούλου, κατοίκου Αθηνών πληρεξούσιας Δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα ΑΦΜ 094014249 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ήρθα και επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, για λογαριασμό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που φέρει την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΤΕΜΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» με πρώην έδρα στο Δήμο Ερμιόνης Αργολίδας, οδός Ερμιόνη, ΤΚ 21051 ΤΘ 25 και εκπροσωπείται νόμιμα, και ήδη αγνώστου έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 10-02-2020 απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου Αγωγής της πρώτης κατά της δευτέρας και ζητά να της καταβάλει εις ολόκληρον το ποσό των (€ 18.456,59) με το νόμιμο τόκο από 27-2-2009. Στο δικόγραφο υπάρχει η με ΓΑΚ 2934/2020 και η με ΕΑΚ 113/24-06-2020 πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέα του άνω Δικαστηρίου και κάτω από αυτή η από 24-06-2020 σημείωση της ιδίας ως άνω Γραμματέα η οποία αναφέρει: H προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής ήτοι η 02-11-2020. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και εάν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Εάν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη ταυτόχρονα να πράξει όπως ορίζεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ναύπλιο 07/08/2020 Ο επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής Ευάγγελος Θ. Γκολέμης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Νικολέττα Κατραμάδου, με έδρα την Αθήνα, οδός Κάνιγγος αρ.27, κατόπιν της από 07-08-2020 παραγγελίας του Βασίλειου Παπαδόπουλου, Πρόεδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Συμβουλίου Προσφύγων, Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αρ.25, νομίμως εκπροσωπουμένου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 2877/10-08-2020 έκθεση επίδοσής μου, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του HASHEMI JAVID του MIRZA MOHAMMAD, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ.170, Τ.Κ.11251 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 07-08-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, του πρώτου ΠΡΟΣ τον δεύτερο, με την οποία του γνωστοποιείται και σε συνέχεια της επικοινωνία τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι επειδή απέχει από την εργασία του (ως διερμηνέας) από τις 14/7/2020, είναι σε ισχύ από 06/08/2020 η οικοθελής αποχώρησή του και θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». ΑΘΗΝΑ 10-08-2020 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με παραγγελία του Δικηγόρου κ. Ηλία ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ, ως πληρεξούσιου των 1. Σοφίας ΣΙΤΑΡΑ το γένος Κωνσταντίνου ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, κατοίκου Κιτέζας Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Οδυσσέως 10, 2. Γεωργίου ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Σπυρίδωνος, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Γεωργίου Γκίνη 28 και 3. Σπυρίδωνος ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ του Δημητρίου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, οδός Σωτηρίου Μερκούρη 33, εγώ η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ουρανία ΜΠΑΪΡΑΜΗ, επέδωσα στις 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:45π.μ. στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, κα Κωνσταντίνα ΠΕΤΡΟΒΑ, για τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της «ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗΣ – ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε .Ε.», Σωτήριο ΚΑΡΜΠΟΥΛΩΝΗ του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 29 και ήδη αγνώστου διαμονής, συνταχθείσης της υπ' αρ. 3552Β’/2020 εκθέσεως μου επίδοσης, την από 06/08/2020 ΚΛΗΣΗ, με την οποία καλείται ενώπιον του Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου στις τέσσερις (04) Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00, όπου θα εξετασθούν οι εξής μάρτυρες: 1. Καλλιρρόη Στουραΐτη, χ. Δημητρίου Στουραΐτη, το γένος Ιωάννη Γωρου, κατοίκου Καλυβίων Θορικού Δ. Σαρωνικού Αττικής, 2. Μαργαρίτα Στουραΐτη του Γεωργίου και της Τερέζας, κατοίκου Καλυβίων Θορικού Δ. Σαρωνικού Αττικής και 3. Κωνσταντίνου Στουραΐτη του Σπυρίδωνος και της Σοφίας, κατοίκου Καλυβίων Θορικού Δ. Σαρωνικού Αττικής, Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Περίληψη έκθεσης επίδοσης Με την υπ' αριθμ.9686/10-8-20 έκθεση επιδόσεώς μου, δικ. επιμ. Περιφερείας Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτ. Αθηνών Σταυρούλας Δημητροπούλου και μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικη­γόρου Αθηνών Ελένης Τέλιου, πληρεξουσίας της εταιρείας «Δ. Κουρεμάδης και ΣΙΑ ΕΕ» και δ.τ. «ΕΠΕΞ» που εδρεύει στην Αθήνα, Πύθωνος 51, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρ/πος των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας στην Αθήνα, Φυλής 161, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών,για τη Φλωρεντία Γιάγκου του Αναστασίου, πρώην κατοίκου Αθηνών, Φυλής 161 και νυν αγνώστου διαμονής την από 10-02-2020 ΑΓΩΓΗ που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να γίνει δεκτή στο αιτητικό της. Να υπο­χρεωθεί η εναγόμενη να μου καταβάλει, ως διαχειρίστρια της άνω πολυκατοικίας ευρώ 5.261,21 με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,για όλες τις νόμι­μες και βάσιμες αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της ένδικης αγωγής. Να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική δαπάνη και του ποσού του δικαστικού ενσήμου που θα καταβάλω για συζήτηση της αγωγής,καθώς και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου μου. Στο έγγραφο υπάρχουν α) η από 28-02-2020 πράξη κατάθεσης με ΓΑΚ 16288/20-ΕΑΚ 453/2020 β) η από 28-02-2020 πράξη ορισμού συζήτησης που ορίζεται ημερομηνία συζήτησης στις 27-10-2020 ημέρα Τρίτη-ώρα 09:00 πμ-πινάκιο 0-αριθμός 5- αίθουσα 2. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλείται η άνω αναφερόμενη εναγόμενη, να παραστεί στη συζήτηση όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 10 -8-2020 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ -------------- Έν Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος, τη 4η Αυγούστου 2020 Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Η Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος εκθέτει εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν δι’ ενσφραγίστων προσφορών την εκποίησιν διαμερίσματος εμβαδού 61,30 m2 του 2ου ορόφου μιας πολυκατοικίας εντός της πόλεως των Αθηνών επί της οδού Τήνου 7 εις την Κυψέλην, και με τιμήν πρώτης προσφοράς το ποσό των 45.000,00 ΕΥΡΩ. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί εις την αίθουσα συνεδριάσεων της Ι. Μονής Οσίου Μελετίου την 30ην Αυγούστου 2020, ημέραν Κυριακήν και από ώρα 10 - 12 π.μ. ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος εις την δημοπρασίαν απαιτείται να προσκομίσουν δια τον σκοπόν αυτόν γραμμάτιον παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης, ή μετρητά, ποσού 4.500,00 ΕΥΡΩ. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν πληροφορίας εις τα γραφεία της Ι. Μονής και εις τα τηλέφωνα 22630-51380 και 22630-51240, καθώς και εις τα τηλέφωνα 6944114710 και 6934632920. ΔΙΑ ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Η Καθηγουμένη Μ. Βερονίκη Ιατροπούλου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας