PrintButton

12-08-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 103/2826/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 23.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από το Γενικό Διευθυντή της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, Damien GANIER, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χλόης και Τρικάλων, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 5916/29.07.2020 και 5912/29.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για : 1) τον Tousignant Luc, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλιοδώρου αριθμ.6 και ήδη αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα του ως ασκούντα την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου του Tousignant Levana και 2) την Tousignant Gilly Laetitia, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλιοδώρου αριθμ.6, με Α.Φ.Μ. 171032004 και ήδη αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσα την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της Tousignant Levana, αντίστοιχα, ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου επισήμου της από 30-06-2020 Αγωγής του ως άνω Σωματείου Κατά των : 1) Tousignant Luc και 2) Tousignant Gilly Laetitia, με Α.Φ.Μ. : 171032004, αμφοτέρων κατοίκων Παγκρατίου, επί της οδού Ηλιοδώρου αρ.6, Τ.Κ. : 11635, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους Tousignant Levana. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 2826/03.07.2020 και ΕΑΚ : 103/03.07.2020 στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του ως άνω Σωματείου. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των ΕΥΡΩ επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών 7.153,00€ εντόκως, νομίμως από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής εκάστης δόσης, ήτοι από: α) την 24η-4-2018 για το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων εκατόν πενήντα (1.150,00€) ως υπόλοιπο της οφειλόμενης απαίτησης, που αντιστοιχεί στην τρίτη δόση διδάκτρων του σχολικού έτους 2017 - 2018, β) την 05η/10/2018 για το ποσό των ΕΥΡΩ δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών και είκοσι λεπτών (2.413,20 €), που αντιστοιχούσε στην (1ή δόση του σχολικού έτους 2018-2019, γ) την 25η/01/2019 για το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ενενήντα (1.794,90€), το οποίο αντιστοιχεί στη δεύτερη (2η) δόση του σχολικού έτους 2018-2019 και δ) την 06η/04/2019 για το ποσό των ΕΥΡΩ χιλίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων και ενενήντα (1.794,90€), το οποίο αντιστοιχεί στην τρίτη (3η) δόση του σχολικού έτους 2018-2019 και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, άλλως από την επίδοση της παρούσης αγωγής του, πλέον του νομίμου τόκου επιδικίας. Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή δεδομένου ότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι. Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 29-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 4833/38853/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 06.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5681/10.07.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Κωνσταντίνου ΜΑΥΡΕΛΗ του Γεωργίου, τέως κατοίκου Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 02368690, νομίμως επικυρωμένο από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της από 24-06-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά του Κωνσταντίνου ΜΑΥΡΕΛΗ του Γεωργίου, τέως κατοίκου Αθηνών και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 02368690, αναφορικά με τη με αριθμό 4228142354/10-01-2012 Σύμβαση Δανείου Ρύθμισης Οφειλών Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών μεταξύ του εναγομένου και της Τράπεζας, υπογραφείσα στην Αθήνα (μετά της από 10-01-2012 Πρόσθετης Πράξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης), χορηγήθηκε στον Δανειολήπτη (και εκείνος έλαβε) δάνειο σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (42.959,63€), όπως αυτό αποδεικνύεται και από το προσκομιζόμενο από 10-01-2012 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η ως άνω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την εξόφληση οφειλών (ληξιπρόθεσμων και ενήμερων) του Δανειολήπτη προς την Τράπεζα, που απορρέουν από συμβάσεις δανείων Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών (όρος 2). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 38853/25.06.2020 και ΕΑΚ : 4833/25.06.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία το ποσό εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (69.644,27€) (εκ των οποίων τα 41.965,98€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 1.201,58€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 26.439,33€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερία και τα 37,38€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα) έντοκα από την επομένη της 05-03-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 05-03-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθεί να μας καταβάλει το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όπου και ότε ως άνω νομίμως ορίζεται. Αθήνα, 10-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 4426/35196/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 24.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο Αθηνών κ. ΝΙΚΟ Γ. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, πληρεξούσιο της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, φέρει τον Α.Φ.Μ. 094014201 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 5578/01.07.2020 και 5577/01.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για λογαριασμό : 1) του Γεωργίου ΣΑΜΟΛΑΔΑ του Χρήστου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029360492, με την ιδιότητα του ως οφειλέτη και 2) της Δήμητρας ΠΑΤΣΙΚΑ του Νικολάου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 078022446, με την ιδιότητα της ως εγγυήτριας, αντίστοιχα, νομίμως επικυρωμένα από τον παραγγέλλοντα δικηγόρο ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα της από 17-06-2020 Αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της ως άνω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας Κατά : 1) του Γεωργίου ΣΑΜΟΛΑΔΑ του Χρήστου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 029360492, με την ιδιότητα του ως οφειλέτη και 2) της Δήμητρας ΠΑΤΣΙΚΑ του Νικολάου, τέως κατοίκου Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 078022446, με την ιδιότητα της ως εγγυήτριας, αναφορικά με τη με αριθμό 4027913485/08-07-2003 Ιδιωτική Σύμβαση Τοκοχρεολυτικού Δανείου μεταξύ της ως άνω Τράπεζάς και των εναγόμενων, υπογραφείσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, χορηγήθηκε στον πρώτο εκ των εναγομένων (και εκείνος έλαβε) δάνειο ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€), όπως αποδεικνύεται από το από 16-07-2003 Ένταλμα Πληρωμής που εξέδωσε για τον λόγο αυτό η Τράπεζα. Η εν λόγω σύμβαση δανείου καταρτίστηκε με σκοπό την «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ A ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» του ακινήτου που βρίσκεται ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙ Ο.Τ. 130. (ΑΡΘΡΟ 1). Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 35196/18.06.2020 και ΕΑΚ : 4426/18.06.2020 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ΖΗΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή καθ' ολοκληρίαν. Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για τους λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλουν στην ανωτέρω τραπεζική εταιρεία αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών το ποσό τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (36.345,61€) (εκ των οποίων τα 35.810,86€ αφορούν σε οφειλή για χρεολύσια, τα 388,76€ αφορούν σε οφειλή για τόκους κεφαλαίου, τα 11,89€ αφορούν σε οφειλή για τόκους υπερημερίας και τα 134,10€ αφορούν σε οφειλή για ασφάλιστρα), εντόκως από την επομένη της 13-03-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13-03-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, όλως δε επικουρικά και για την περίπτωση εκείνη που απορριφθεί η αγωγή ως προς την κύρια βάση της, να υποχρεωθούν να της καταβάλουν το ανωτέρω ποσό υπό τις αυτές προϋποθέσεις, αφού εξετασθεί αυτή κατά την επικουρική της βάση, η οποία εδράζεται στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του αιτούμενου ποσού. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του Πληρεξουσίου της Δικηγόρου. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 01-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος δικογράφου της με αριθμό κατάθεσης 244/5093/2019 ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Ηπείρου αρ. 1, τηλ. 210-8817118, μετά την από 05.03.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από τη Δικηγόρο κα ΒΑΛΕΡΙΑ - ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, επί της συμβολής των οδών Περισσού αριθ.83 και Τσούντα αριθ.70, Τ.Κ. 14343, με Α.Φ.Μ. 094025368, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000263401000, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 5216/25.05.2020 έκθεση μου επίδοσης για λογαριασμό του Χαράλαμπου Παναγιωτίδη του Σάββα, πρώην κατοίκου Κοζάνης, επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Τ.Κ. 50100, με Α.Φ.Μ. 045806341 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές και θεωρημένο αντίγραφο της από 14-11-2019 Αγωγής (Διαδικασία Μικροδιαφορών) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κατά του Χαράλαμπου Παναγιωτίδη του Σάββα, κατοίκου Κοζάνης, επί της Πλατείας Ελευθερίας αρ.2, Τ.Κ. 50100, με Α.Φ.Μ. 045806341 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης. Η ως άνω Αγωγή φέρει ΓΑΚ : 5093/15.11.2019 και ΕΑΚ : 244/15.11.2019 στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, με την οποία ΑΙΤΕΙΤΑΙ Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή της καθ’ ολοκληρίαν. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων τριάντα οκτώ και σαράντα ενός λεπτών (€3.038,41), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της παρόδου των 60 ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, άλλως νομιμότοκα από την 16.11.2016 ήτοι την επομένη της επιδόσεως της από 02.11.2016 εξώδικης διαμαρτυρίας - πρόσκλησης και δήλωσής της, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της παρούσας αγωγής της, έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου της. Σύμφωνα με την από 15.11.2019 πράξη της κ. Ειρηνοδίκου Νέας Ιωνίας, ημερομηνία δικασίμου ορίζεται η 22η/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, ΕΚΘΕΜΑ : ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ : 1. Προκειμένου να λάβει γνώση και για τις έννομες συνέπειες, καλούμενος όπως παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσης όπου και ότε ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 25-05-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας