PrintButton

14-08-2020

on .

διαφορα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 Τ.Κ. 18863, ΠΕΡΑΜΑ ΤΗΛ.: 213.2037265 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Περάματος 1. Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης (Ο.Τ.Κ.Ζ) οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Περάματος, με τελικό σκοπό την ανακύκλωσή τους. 2. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Περάματος όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης των προσφορών την 12:00. 3. Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής: Εγκαταλειμμένα οχήματα εντός πόλεως: 120 € /όχημα (τα οχήματα παραλαμβάνονται με ίδια μέσα της εταιρείας) Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. , έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εντός του Νομού Αττικής και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 5. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Περάματος, αρμόδιος Υπάλληλος κα Μανωλάκου Ιωάννα, τηλ. 2132037265. Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος www.perama.gr. ΠΕΡΑΜΑ, 07/08/2020 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:10734 Ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης ΑΔΑ: 66ΧΔΩΞΔ-ΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10724 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/08/2020 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ 2132037265 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης 10708/07-08-2020 για την προμήθεια με τίτλο: “ Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Περάματος” με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 16/2020 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 265.266,60 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 213.924,68€ πλέον ΦΠΑ : 51.341,92€), με συμμετοχή από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο ποσό των 203.000,00  Ευρώ, και η ιδία συμμετοχή του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 62.266,60 Ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 4.278,49 € Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 Ταχ.Κωδ.:18863. Τηλ.: 2132037265 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.perama.gr Κωδικός NUTS: EL307 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, καταληκτική ημερομηνία την 24/08/2020., ημέρα Δευτέρα και ώρα . 14:00,00 μ.μ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 07/08/2020 ημέρα Παρασκευή. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 95893 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών 1 Χρόνος ισχύος προσφορών: 7 μήνες (210 ημέρες) από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια, περιληπτική προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες. Τα έξοδα δημοσιεύσεων του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον/τους ανακηρυχθέντα ανάδοχο/ους Ο Δήμαρχος Λαγουδάκης Ιωάννης δικογραφα ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 05.06.2020 εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης Στην Αθήνα σήμερα την 07η-08-2020 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 05.06.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Λ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ πληρεξούσιο της Αικατερίνης Πατή του Κωνσταντίνου και της Πελαγίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Αρτέμωνος αρ.35 Νέος Κόσμος, με Α.Φ.Μ. 136190191, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με την υπ’ αριθμ. 6055/07.08.2020 έκθεσή μου επίδοσης για τον Κλεντιάν Κορόνι (Kledjan Koroni) του Γκραμός (Gramos) και της Ενγκελούσε (Enghjellushe), πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Πέστων αρ.29 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 05.06.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Αικατερίνης Πατή Προς τον Κλεντιάν Κορόνι (Kledjan Koroni) του Γκραμός (Gramos) και της Ενγκελούσε (Enghjellushe), κάτοικο Αθηνών, οδός Πέστων αρ.29 και ήδη αγνώστου διαμονής, ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 40506/5-4-2019 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευτυχίας Κατσούρη του Νικολάου η εξωδίκως δηλούσα Αικατερίνη Πατή και ο Κλεντιάν Κορόνι (Kledjan Koroni) προέβησαν σε σύναψη Συμφώνου Συμβίωσης, διεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.4356/2015 και τους ειδικότερους ορούς και συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό, αντίγραφο δε της πράξης αυτής κατατέθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του ληξιαρχείου αυτού. Με την παρούσα εξώδικη δήλωσή της, του γνωστοποιεί την πρόθεσή της να λύσει το ανωτέρω σύμφωνο συμβίωσης και τον ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όπως από κοινού και εκ συμφώνου προσέλθουν σε συμβολαιογράφο, το πρόσωπο του οποίου καθώς επίσης και την ημέρα και ώρα προσέλευσης σ’ αυτόν, θα καθορίσουνε μεταξύ τους προφορικά, προκειμένου να υπογράψουνε κοινή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του εν λόγω συμφώνου συμβίωσης. Επιπρόσθετα τον ενημερώνει ότι εάν δεν επιτευχθεί η από κοινού και εκ συμφώνου λύση του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης δια της υπογραφής κοινής συμβολαιογραφικής πράξης, στην περίπτωση αυτή και αφού παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την επίδοση της παρούσης εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης, τότε η εξωδίκως δηλούσα Αικατερίνη Πατή, σύμφωνα με το άρθρο 7§γ του Ν. 4356/2019, θα προβεί μονομερώς στην υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωσης λύσης του ανωτέρω συμφώνου συμβίωσης. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 07-08-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου της από 03.07.2020 εξώδικης καταγγελίας και πρόσκλησης Στην Αθήνα σήμερα την 08-07-2020 εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-8817118, μετά την από 03.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΧΑΡΙΛΑΟ Δ. ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ πληρεξούσιο του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό ειδική εκκαθάριση που εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 61Α & Βρανά, με ΑΦΜ 094326270, που τελεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δυνάμει της απόφασης 46/27.7.2012 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 2208/27.7.2012), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αυτής, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», η οποία διορίστηκε με την απόφαση 182/1/4.4.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 925/5.4.2016) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί των οδών Γρανικού και Γραβιάς αρ. 3 και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με τις υπ’ αριθμ. 5650/08.07.2020, 5651/08.07.2020 και 5649/08.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για : 1) τον Αναστάσιο Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, ως νόμιμο εκπρόσωπο της οφειλέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROCHIK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094027675, που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12 χλμ. εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 2) τον οφειλέτη Αναστάσιο Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής και 3) την οφειλέτρια Ντιάνα Καλλέργη σύζυγο Αναστασίου, πρώην κάτοικο Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, αντίστοιχα, την από 03.07.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑ : 1) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AGROCHIK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 094027675, που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί του οδού 12 χλμ. εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναστάσιο Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, κατοίκου Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, 2) του Αναστάσιου Καλλέργη του Γεωργίου και της Ζαφειρίας, κατοίκου Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής και 3) της Ντιάνας Καλλέργη συζύγου Αναστασίου, κατοίκου Αυλώνα Αττικής και νυν αγνώστου διαμονής, ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ. Στις 12.06.2002 στο κατάστημα Χολαργού της ΑΤΕ υπέγραψαν οι καθ’ ων την ως άνω Εξώδικη Καταγγελία και Πρόσκληση, ως συνοφειλέτες, την υπ’ αριθμ. 186/2002 Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Οφειλών, δυνάμει της οποίας ρυθμίστηκαν προηγούμενες οφειλές τους προς την ΑΤΕ προερχόμενες από τις υπ’ αριθμ. 464/08.01.1986, 92/11.09.1991, 05/10.10.1991, 2/06.07.1992, 9/06.11.1991 Συμβάσεις. Οι οφειλές τους αυτές συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 4.104.402,77) ρυθμίσθηκαν και μετά την διαγραφή του ποσού των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ (€ 3.737.566,00), προέκυψε η νέα συνολικώς ρυθμισθείσα οφειλή τους ανερχόμενη στις 12.06.2002 στο ποσό των τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (€ 366.838,00). Από την υπογραφή της πρόσθετης πράξης και έπειτα τηρήθηκαν οι εξής λογαριασμοί: 1) Ο Λογαριασμός προ Μετάπτωσης της ρύθμισης: 274-63-000029-92, ο οποίος στην συνέχεια μετέπεσε στο Λογαριασμό Μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ: 526-63-016038-06. 2) Ο Λογαριασμός Ασφαλίστρων προ Μετάπτωσης: 274-60-000125-94, ο οποίος στην συνέχεια μετέπεσε στο Λογαριασμό Μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ: 526-60-029851-51 και ο οποίος μετέπεσε ακολούθως στις 05.03.2020 στον υπ’ αριθμ. 526-60-066744-28 λογαριασμό μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα τους γνωρίζει ότι λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από την ως άνω σύμβαση, προέβη όπως έχει το δικαίωμα από το νόμο και τους σχετικούς όρους αυτών, στο οριστικό κλείσιμο της ανωτέρω ρύθμισης και των λογαριασμών αυτής. Κατά συνέπεια, με την παρούσα ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ τις ανωτέρω συμβάσεις καθώς και την υπ. αριθμ. 186/2002 Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Οφειλών και κηρύσσει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό: το υπόλοιπο του πιο πάνω δανείου από την υπ’ αριθμ. 186/2002 Πρόσθετη Πράξη Ρύθμισης Οφειλών, καταχωρημένο στους ως άνω υπ’ αριθμ. 526-63-016038-06 και 526-60-066744-28 Λογαριασμό Μετάπτωσης ΑΤΕ ΥΕΕ, το οποίο υπόλοιπο στις 05.03.2020 ανερχόταν στο ποσό των επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (704.830,87 €), εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη επίδοσης της παρούσας, ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ να μεριμνήσουν για την άμεση εξόφληση του συνόλου των άνω ποσών, προκειμένου να αποφύγουν ως υπερήμεροι οφειλέτες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η παρούσα καταγγελία αφορά το συνολικό ύψος της οφειλής τους από την πιο πάνω πρόσθετη πράξη, τις ανωτέρω συμβάσεις και τους ως άνω λογαριασμούς, ήτοι το ποσό των επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (704.830,87 €). Σημειώνεται ότι η οφειλή εξετάστηκε βάσει του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004 και για τον υπ’ αριθμ. 526-60-066744-28 λογαριασμό μετάπτωσης αναπροσαρμόστηκε στο ανωτέρω ποσό των € 22.171,44. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 08-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας