PrintButton

08-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθμ. 7640α/1-9-2020, 7641/1-9-2020 και 7642/1-9-2020 εκθέσεις μου επιδόσεων, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της εταιρείας με επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), με Α.Φ.Μ. 094014201 νομίμως εκπροσωπουμένη, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Καλαμάτας κ. Σοφία Γκουγκουλιάνα για τους: 1) Caroline Ann Robinson του Edward Carr, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Μαιζώνος αρ. 50), με Α.Φ.Μ. 129948611 και νυν αγνώστου διαμονής, 2) John Michael Robinson του Alfred, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Αρχοντικό Αβίας), με Α.Φ.Μ. 129948623 και νυν αγνώστου διαμονής και 3) «HARMONY HOLIDAYS ΕΠΕ», νομίμως εκπροσωπουμένης, που έδρευε στο Δήμο Αβίας Μεσσηνίας (Δημοτικό Διαμέρισμα Αβίας) με Α.Φ.Μ. 998600259 και ήδη τυγχάνει αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28/7/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης τρίτου και τετάρτης αντίστοιχα που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν το ποσό των (86.002,43€), έντοκα από την επομένη της 13-2-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13-2-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 127 και χρονολογία κατάθεσης 28/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12,45 μ.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διάδικους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διάδικους σε περίπτωση που ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ΚπολΔ.). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Για να λάβουν γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενοι να παραστούν όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην Καλαμάτα και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στην Αθήνα. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ευάγγελος Κ. Δαμίγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμ. 4353 Δ΄/07-9-2020 και 4354 Δ΄/07-9-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικ. επιμελητή Γεωργίου Σ. Καλογήρου, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους : 1)Μακτουά Αλή του Ποτέ Χουσείν και για 2) Μακτουά Τζατζουμπέ του Χουσείν πρώην κατοίκων Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής και διευθύνσεως, ακριβές αντίγραφο της από 16-07-2020 και με αριθμό κατάθεσης 255/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου των: Βασιλείου Λελλέ του Ηρακλή, κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά , του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 072979454 ΔΟΥ Ρόδου, και ΑΔΤ Χ 827602 , 2. Χρυσή συζ Βασιλείου Λελλέ το γένος Αναστασίου Χατζηγεωργίου κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά, του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ 136114968 Δ.Ο.Υ Ρόδου και ΑΔΤ Χ 827603 Υποδ/Ασφαλείας Ρόδου 1,που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με αριθμ. κατάθεσης 255/2020 και στρέφεται κατά των ανωτέρω,με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστούν κύριοι με χρησικτησία κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του τμήματος του ακινήτου με την ένδειξη ( 1) και στοιχεία γωνιών Α- Α΄-Β΄- Δ- Α εκτάσεως210 τμ καλυμμένης επιφανείας 42,87 τμ , και ακάλυπτης επιφανείας 167,13 τμ. όπως αυτό εμφανίζεται στο απόΙούλιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού ΓΕΩΡΓΊΟΥ. Α. ΚΑΖΑ, το οποίο προέρχεται από ακίνητο συνολικής εκτάσεως 1000 τμ της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Ρόδου , φύλλο 68 , μερίδα 821 και φάκελος 262 , που συνορεύει ανατολικά με μερίδα γαιών 767, νότια με μερίδα γαιών 820 , δυτικά με μερίδα οικοδομών 411 και βόρεια με μερίδα γαιών 822 νομικής φύσης ‘’αρζί- μιρί’’ και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν. 2100/1952 νομικής φύσης ‘’ μούκλ’’,προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενους συγχρόνως κατ’άρθρα 237 επ. και 147 Κ.Πολ.Δ.,όπως καταθέσουν κατά τις οριζόμενες νόμιμες προθεσμίες εγγράφως προτάσεις και σχετικά/διαδικαστικά έγγραφα ενώπιον του Δικαστηρίου και όπως παρασταθούν κατά την συζήτηση στον τόπο και χρόνο που αρμοδίως θα οριστεί, γνωστοποιούμενου ταυτοχρόνως σ’ αυτούς ότι προς απόδειξη όσων αναφέρονται στην άνω αγωγή, κατ’άρθρ. 421 επ.Κ.Πολ.Δ.θα ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις από τους δύο κατωτέρω μάρτυρες των εναγόντων :, α)τον ΚαρίκαΣάββα του Στυλιανού και της Μαρίας,που γεννήθηκε στις 02/12/1965 στην ¨Αγιο Ισίδωρο Ρόδου και κατοικεί στην Ρόδο,και επί της οδού Σάββα Διάκου 14, Ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. ΑΕ 452671 και Α.Φ.Μ. 032774313 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, και β) τον Βασίλειο Μαδεμλις του Γεωργίου και Έλλης που γεννήθηκε στην Ξάνθη Ξάνθης και κατοικεί ομοίως στην Ρόδο,και επί της οδού Ευάγγελου Κανονάρχου 4 , δημόσιος υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. . ΑΗ 955677/27-07-2010 και Α.Φ.Μ. 035045523 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, οι οποίοι θα καταθέσουν ενόρκως ενώπιον της συμβολαιογράφου Ρόδου κ.Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στο συμβολαιογραφείο της που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αριθμ. 37 , Α΄όροφος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο πρώτος μάρτυρας και 12:15 π.μ. ο δεύτερος μάρτυρας ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης τους κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα για οποιονδήποτε λόγο τότε θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα και τόπο στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και γι΄αυτό καλούνται οι ανωτέρω εναγόμενοι όπως προσέλθουν και παρασταθούν κατά την λήψη αυτών,άλλως θα λάβουν χώρα ερήμην τους . Ρόδος 04 Σεπτεμβρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Παναγιώτα Παπαβασιλείου Αθηνάς 77 Αφάντου- Ρόδος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 6.718Β΄/27-8-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Άντζελα Ανδρεάδη, άλλοτε κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου (Σοφοκλέους), αρ. 258 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01-7-2020 ΑΓΩΓΗ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 85/2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 3588/2020, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, με επίσπευση του Δημητρίου Δρυμαλίτη (Dimitrios Drimalitis) του Βασιλείου και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νέας Υόρκης, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.685,00 ευρώ νομιμότοκα, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, να καταδικασθεί στη δικαστική του δαπάνη και κλήση προς αυτήν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δωδεκάτη (12) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, Πινάκιο: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, με Αριθμό Πινακίου: 1, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ. Αθήνα, 07-9--2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι στις τρείς (3) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη , η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου κ. Ιωάννας Κίτσιου , πληρεξούσια Της εδρεύουσας στην Αθήνα Λεωφ. Συγγρού 254-258 , Καλλιθέα ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία με ΑΦΜ:094047601 , νομίμως εκπροσωπουμένης, δια της υπ’αριθ:10242/3.9.2020 έκθεση επιδόσεώς μου , μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.08.2020 Κλήση (προσδιορισμός δικασίμου κατά παραπομπή) της πρώτης ΚΑΤΑ του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ,που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ζητά να γίνει δεκτή η άνω κλήση . Να προσδιορισθεί σε άλλη συνεδρίαση η συζήτηση της από 11.7.2019 και με αριθμό κατάθεσης 14/12.7.2019 αγωγής κατά την τακτική διαδικασία και Να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο πιο πάνω αντίγραφο περιέχονται επίσης, α) η με αριθμό 5/2020 και ημερομηνία 12.08.2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού που παρέλαβε η Γραμματέας του Ελπίδα Σταμούλη και κατάθεσε η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας Ιωάννα Κίτσιου και β) η από 12.08.2020 πράξη της Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου Ελπίδας Σταμούλη σύμφωνα με την οποία , μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της εν λόγω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δε λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα, Γ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες , ο Θωμάς Χορμόβας του Χρήστου , αγνώστου διαμονής, να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 7.9.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.598 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για την Βασιλική Δαρδαμίση, πρώην κάτοικο Τοπικής Κοινότητος Πηδάσου του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 12/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση η καθ' ης η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ.Πολ.Δικ. καλούμενην άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΓΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ. Πολ. Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.597 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, πρώην κάτοικο Μεθώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 11/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση ο καθ' ού η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ. Πολ. Δικ. καλούμενον άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2107208100 - 2107208232 Αθήνα, 07/09/2020 Α.Π. 478 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» Α.Ε. - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΣ, προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας «χειρουργικών προβολέων» συνολικής ποσότητας τεσσάρων (4) σετ διπλών και δύο (2) μονών για τις ανάγκες του χειρουργικού τμήματος της κλινικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται από την Τετάρτη 09/09/2020 έως και την Τρίτη 22/09/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, από 09.00 έως 14.00. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 23/09/2020 έως 06/10/2020. Πληροφορίες στο τηλ. 210 7208280. Για την Εταιρεία Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με τις υπ’ αριθμ. 7640α/1-9-2020, 7641/1-9-2020 και 7642/1-9-2020 εκθέσεις μου επιδόσεων, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Νίκου Γ. Νακόπουλου, για την δικηγορική εταιρεία με επωνυμία «ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της εταιρείας με επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), με Α.Φ.Μ. 094014201 νομίμως εκπροσωπουμένη, ήρθα και επέδωσα στην κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Καλαμάτας κ. Σοφία Γκουγκουλιάνα για τους: 1) Caroline Ann Robinson του Edward Carr, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Μαιζώνος αρ. 50), με Α.Φ.Μ. 129948611 και νυν αγνώστου διαμονής, 2) John Michael Robinson του Alfred, τέως κατοίκου Καλαμάτας (Αρχοντικό Αβίας), με Α.Φ.Μ. 129948623 και νυν αγνώστου διαμονής και 3) «HARMONY HOLIDAYS ΕΠΕ», νομίμως εκπροσωπουμένης, που έδρευε στο Δήμο Αβίας Μεσσηνίας (Δημοτικό Διαμέρισμα Αβίας) με Α.Φ.Μ. 998600259 και ήδη τυγχάνει αγνώστου διαμονής και έδρας, ακριβές αντίγραφο της από 28/7/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά της δεύτερης τρίτου και τετάρτης αντίστοιχα που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν το ποσό των (86.002,43€), έντοκα από την επομένη της 13-2-2020 και μέχρι την οριστική εξόφληση με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση και με ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας ανά εξάμηνο από την επομένη της 13-2-2020, πλέον εξόδων εντόκων μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 127 και χρονολογία κατάθεσης 28/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12,45 μ.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διάδικους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής και οφείλουν οι διάδικοι να προσκομίσουν μαζί με τις προτάσεις τους όλα τα αποδεικτικά μέσα και έγγραφα που επικαλούνται. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διάδικους σε περίπτωση που ο εναγόμενος η κάποιος από τους ομόδικους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη (αρθρ. 1 κ 2 Ν. 4335/15 σε συνδυασμό με το άρθρο 226 του ΚπολΔ.). Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν ο ίδιος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Στην περίπτωση που η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται μη ασκηθείσα. Για να λάβουν γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενοι να παραστούν όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην Καλαμάτα και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στην Αθήνα. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ευάγγελος Κ. Δαμίγος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΓΩΓΗΣ Με τις υπ’αριθμ. 4353 Δ΄/07-9-2020 και 4354 Δ΄/07-9-2020 εκθέσεις επίδοσης του δικ. επιμελητή Γεωργίου Σ. Καλογήρου, επιδόθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους : 1)Μακτουά Αλή του Ποτέ Χουσείν και για 2) Μακτουά Τζατζουμπέ του Χουσείν πρώην κατοίκων Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής και διευθύνσεως, ακριβές αντίγραφο της από 16-07-2020 και με αριθμό κατάθεσης 255/2020 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου των: Βασιλείου Λελλέ του Ηρακλή, κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά , του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ. 072979454 ΔΟΥ Ρόδου, και ΑΔΤ Χ 827602 , 2. Χρυσή συζ Βασιλείου Λελλέ το γένος Αναστασίου Χατζηγεωργίου κατοίκου του τ/δ Ρόδου περιοχή Κρητικά, του Δήμου Ρόδου, με Α.Φ.Μ 136114968 Δ.Ο.Υ Ρόδου και ΑΔΤ Χ 827603 Υποδ/Ασφαλείας Ρόδου 1,που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου με αριθμ. κατάθεσης 255/2020 και στρέφεται κατά των ανωτέρω,με την οποία οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωριστούν κύριοι με χρησικτησία κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του τμήματος του ακινήτου με την ένδειξη ( 1) και στοιχεία γωνιών Α- Α΄-Β΄- Δ- Α εκτάσεως210 τμ καλυμμένης επιφανείας 42,87 τμ , και ακάλυπτης επιφανείας 167,13 τμ. όπως αυτό εμφανίζεται στο απόΙούλιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωμ. Πολιτικού Μηχανικού ΓΕΩΡΓΊΟΥ. Α. ΚΑΖΑ, το οποίο προέρχεται από ακίνητο συνολικής εκτάσεως 1000 τμ της κτηματικής περιφέρειας Ρόδου με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 13 γαιών Ρόδου , φύλλο 68 , μερίδα 821 και φάκελος 262 , που συνορεύει ανατολικά με μερίδα γαιών 767, νότια με μερίδα γαιών 820 , δυτικά με μερίδα οικοδομών 411 και βόρεια με μερίδα γαιών 822 νομικής φύσης ‘’αρζί- μιρί’’ και ήδη μετά τη δημοσίευση του Ν. 2100/1952 νομικής φύσης ‘’ μούκλ’’,προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενους συγχρόνως κατ’άρθρα 237 επ. και 147 Κ.Πολ.Δ.,όπως καταθέσουν κατά τις οριζόμενες νόμιμες προθεσμίες εγγράφως προτάσεις και σχετικά/διαδικαστικά έγγραφα ενώπιον του Δικαστηρίου και όπως παρασταθούν κατά την συζήτηση στον τόπο και χρόνο που αρμοδίως θα οριστεί, γνωστοποιούμενου ταυτοχρόνως σ’ αυτούς ότι προς απόδειξη όσων αναφέρονται στην άνω αγωγή, κατ’άρθρ. 421 επ.Κ.Πολ.Δ.θα ληφθούν ένορκες βεβαιώσεις από τους δύο κατωτέρω μάρτυρες των εναγόντων :, α)τον ΚαρίκαΣάββα του Στυλιανού και της Μαρίας,που γεννήθηκε στις 02/12/1965 στην ¨Αγιο Ισίδωρο Ρόδου και κατοικεί στην Ρόδο,και επί της οδού Σάββα Διάκου 14, Ιδιωτικός υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. ΑΕ 452671 και Α.Φ.Μ. 032774313 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, και β) τον Βασίλειο Μαδεμλις του Γεωργίου και Έλλης που γεννήθηκε στην Ξάνθη Ξάνθης και κατοικεί ομοίως στην Ρόδο,και επί της οδού Ευάγγελου Κανονάρχου 4 , δημόσιος υπάλληλος ,κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ. . ΑΗ 955677/27-07-2010 και Α.Φ.Μ. 035045523 Δ.Ο.Υ.Ρόδου, οι οποίοι θα καταθέσουν ενόρκως ενώπιον της συμβολαιογράφου Ρόδου κ.Βασιλείας Παπαβασιλείου- Χρύση στο συμβολαιογραφείο της που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αριθμ. 37 , Α΄όροφος, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ο πρώτος μάρτυρας και 12:15 π.μ. ο δεύτερος μάρτυρας ή σε περίπτωση μη πραγματοποίησης τους κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα για οποιονδήποτε λόγο τότε θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα και ώρα και τόπο στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 και γι΄αυτό καλούνται οι ανωτέρω εναγόμενοι όπως προσέλθουν και παρασταθούν κατά την λήψη αυτών,άλλως θα λάβουν χώρα ερήμην τους . Ρόδος 04 Σεπτεμβρίου 2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος Παναγιώτα Παπαβασιλείου Αθηνάς 77 Αφάντου- Ρόδος Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ’αριθ. 6.718Β΄/27-8-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή Εφετείου Αθηνών, Ηλία Σπ. Γανωτή, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΕΛΛΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, για την Άντζελα Ανδρεάδη, άλλοτε κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ασλάνογλου (Σοφοκλέους), αρ. 258 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 01-7-2020 ΑΓΩΓΗ, με ειδικό αριθμό έκθεση κατάθεσης δικογράφου ΕΑΚ: 85/2020 και με γενικό αριθμό κατάθεσης ΓΑΚ: 3588/2020, η οποία απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, με επίσπευση του Δημητρίου Δρυμαλίτη (Dimitrios Drimalitis) του Βασιλείου και της Ειρήνης, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Νέας Υόρκης, με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.685,00 ευρώ νομιμότοκα, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, να καταδικασθεί στη δικαστική του δαπάνη και κλήση προς αυτήν να παραστεί κατά την συζήτηση που έχει οριστεί για την δωδεκάτη (12) του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, Πινάκιο: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, με Αριθμό Πινακίου: 1, ΑΙΘΟΥΣΑ/ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ. Αθήνα, 07-9--2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ηλίας Σ. Γανωτής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι στις τρείς (3) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη , η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ , κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου κ. Ιωάννας Κίτσιου , πληρεξούσια Της εδρεύουσας στην Αθήνα Λεωφ. Συγγρού 254-258 , Καλλιθέα ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία με ΑΦΜ:094047601 , νομίμως εκπροσωπουμένης, δια της υπ’αριθ:10242/3.9.2020 έκθεση επιδόσεώς μου , μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για λογαριασμό του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 12.08.2020 Κλήση (προσδιορισμός δικασίμου κατά παραπομπή) της πρώτης ΚΑΤΑ του Θωμά Χορμόβα του Χρήστου , πρώην κάτοικο Καρπενησίου οδός Αθ. Καρπενησιώτη αριθμ. 55 και ήδη αγνώστου διαμονής ,που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας και ζητά να γίνει δεκτή η άνω κλήση . Να προσδιορισθεί σε άλλη συνεδρίαση η συζήτηση της από 11.7.2019 και με αριθμό κατάθεσης 14/12.7.2019 αγωγής κατά την τακτική διαδικασία και Να καταδικαστεί στην εν γένει δικαστική δαπάνη. Στο πιο πάνω αντίγραφο περιέχονται επίσης, α) η με αριθμό 5/2020 και ημερομηνία 12.08.2020 έκθεση κατάθεσης του δικογράφου αυτού που παρέλαβε η Γραμματέας του Ελπίδα Σταμούλη και κατάθεσε η Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας Ιωάννα Κίτσιου και β) η από 12.08.2020 πράξη της Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου Ελπίδας Σταμούλη σύμφωνα με την οποία , μέσα σε εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της εν λόγω αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δε λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή , θεωρείται ως μη ασκηθείσα, Γ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση για τις νόμιμες συνέπειες , ο Θωμάς Χορμόβας του Χρήστου , αγνώστου διαμονής, να παραστεί στην συζήτηση όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 7.9.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.598 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για την Βασιλική Δαρδαμίση, πρώην κάτοικο Τοπικής Κοινότητος Πηδάσου του Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά της δευτέρας, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 12/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση η καθ' ης η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ.Πολ.Δικ. καλούμενην άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΓΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (αρ. 135 παρ. 1 Κ. Πολ. Δικ.) Ο υπογράφων δυνάμει της υπ' αριθμόν 5.597 Β'/12-8-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ιωάννη Αν. Γιαννακόπουλου, πληρεξουσίου του Γρηγορίου Χαραμαρά του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αναξαγόρα αρ. 43, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας Αντεισαγγελέα Μαρία Καραγιάννη για τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, πρώην κάτοικο Μεθώνης Δήμου Πύλου - Νέστορος Μεσσηνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 20-7-2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου αναφερομένου κατά του δευτέρου, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Πύλου, με αριθμό κατάθεσης 11/31-7-2020, που θα συζητηθεί στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πύλου (Νέα Τακτική Διαδικασία), για να λάβει γνώση ο καθ' ού η αγωγή και για τις νόμιμες συνέπειες, και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες (κατάθεση προτάσεων κ.λπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 215 παρ. 2, 96, 237 παρ. 1 και 2 του Κ. Πολ. Δικ. καλούμενον άμα όπως παραστεί κατά την συζήτηση ότε και όπου αρμοδίως θα ορισθεί. Καλαμάτα 14-8-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Καλαμάτας (Τ.Σ.Υ.) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20 (ΙΛΙΣΙΑ) - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2107208100 - 2107208232 Αθήνα, 07/09/2020 Α.Π. 478 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» Α.Ε. - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΣ, προκηρύσσει διαγωνισμό προμήθειας «χειρουργικών προβολέων» συνολικής ποσότητας τεσσάρων (4) σετ διπλών και δύο (2) μονών για τις ανάγκες του χειρουργικού τμήματος της κλινικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνεται από την Τετάρτη 09/09/2020 έως και την Τρίτη 22/09/2020, από το Γραφείο Προμηθειών στο ισόγειο του Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, από 09.00 έως 14.00. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στον ίδιο χώρο από 23/09/2020 έως 06/10/2020. Πληροφορίες στο τηλ. 210 7208280. Για την Εταιρεία Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας