PrintButton

09-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ. 7241Β'/4-9-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθήνας, Αναστασίας Ανδρικοπούλου, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ πληρεξούσιας δικηγόρου των: 1. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ - ΜΑΤΖΙΝΗ του Ιωάννη & της Ιωάννας, 2. ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Βασιλείου και της Ελλης κατοίκων Αθηνών Πατριάρχου Φωτίου αρ. 4, επιδόθηκε προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρώην κάτοικο Χαλανδρίου οδός Ψαρρών αρ. 75 & ήδη αγνώστου διαμονής, η από 27-8-2020 ΑΙΤΗΣΗ των πρώτων εναντίον του που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΪΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η αίτηση των, εξάλειψης της από 11-7-1984 προσημείωσης υποθήκης λόγω παραγραφής, έκθεση κατάθεσης δικογράφου: ΓΑΚ 58762/2020, ΕΑΚ .6509/2020 & με την από 27-8-2020 πράξη της κας Δικαστή του παραπάνω δικαστηρίου δυνάμει της οποίας ορίζεται χρόνος συζήτησης της υπόθεσης: οχτώ (8) του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα Τρίτη ώρα 9.00 π.μ. στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Αριθμό Πινακίου: 45, το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5, Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Πειραιάς 8/9/2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Με την με αριθμό 3986/7-9-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών Χαράλαμπου Κοττικιά, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 25-8-2020 και με αριθμό κατάθεσης 59894/6706/3-9-2020 αίτηση του Παναγιώτη Ζολώτα του Αναστασίου, κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός Άλσους αρ. 7, κατά της Άννας Κορουλάκη του Ιωάννη, αγνώστου διαμονής, που θα συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) την 1-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. με αρ. πιν. 83, με την οποία ο ενάγων ζητά να διαταχθεί με απόφαση του Δικαστηρίου η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της καθ' ης έως του ποσού των 135.000 ευρώ για την εξασφάλιση απαίτησης του αιτούντος, ποσού 120.266,92 ευρώ, όπως η απαίτηση αυτή αναλυτικά εκτίθεται στην με αρ. κατ. 29407/498/2020 αγωγή του ενώπιον του Μ.Π.Α. η οποία έχει νόμιμα κοινοποιηθεί στην καθ' ης, καθώς και να καταδικασθεί η καθ' ης στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος. Αθήνα, 8-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Βάππας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 99/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 27-2-2020 αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Γονείς, Πάσχοντες από φαινυλκαιτονουρία και υπερφαινυλαλανιναιμία και Φίλοι», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Τροίας αριθ. 16 και εγκρίθηκε το από 18/3/2019 καταστατικό του, αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα και σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο δύο (2) αυτού, ήτοι την προστασία και πρόνοια υπέρ των φαινυλκαιτονουρικών και υπερφαινυλαλανιναιμικών εν γένει και κυρίως των παιδιών, όπως αυτά αναλύονται στο καταστατικό του. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΙΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 585/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ" με έδρα την Αθήνα, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση και υποστηριξη του θεσμού του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και του περιφερειακού συμπαραστατη του πολίτη και επιχείρησης και περιέχεται στο από 2-10-2016 καταστατικό του. Αθήνα 7/9/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Τσιομπάνου Μ. Αικατερίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών Αναστάσιου Λούκου, πληρεξούσιου του Κωνσταντίνου Σκλαβή του Στυλιανού, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Λιοσίων 91), ΑΦΜ 073681162 επιδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 3818A΄/4-9-2020 Έκθεση Επίδοσής μου, στον κ. Αντεισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο, ακριβές αντίγραφο της με ΓΑΚ: 42816/2020 και ΕΑΚ: 4566/2020 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Ειρήνης ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ του Ιωάννη, κατοίκου Αχαρνών Αττικής (Αμφιθέας 16), ΑΦΜ 1150579722 και τώρα ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ως ασκούσας προσωρινώς την επιμέλεια της ανήλικης θυγατέρας τους, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της υπόθεσης, ήτοι στις 2-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο Κατάστημα του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Αρ. Πινακίου 75. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως γν/νται την παραμονή της δικασίμου, σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όρ. του κτιρίου 5, Ασφ/κά Μέτρα. Ο αιτών ζητά να ανακληθεί-μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 4508/2018 απόφαση του Μον/λούς Πρωτ. Αθηνών (Ασφ/κα Μέτρα), να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την καθής και να ανατεθεί σε αυτόν ή επικουρικά, η από κοινού με την αντίδικο άσκησή της, να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με το τέκνο, όπως ακριβώς αιτείται, να απειληθεί εις βάρος της καθης προσωπική κράτηση 20 ημερών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ για μη συμμόρφωσή της, στην εκδοθησεμένη απόφαση και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική δαπάνη και αμοιβή του δικηγόρου του. Αθήνα, 7-9-2020 Η Δικ. Επιμελήτρια Σταματίνα Μωροπούλου ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: 6Μ8Τ46907Ο-Ω1Η ΠΡΑΞΗ: 1889 ΑΔΑ: 9ΩΤΓ46907Ο-Θ5Ω ΑΔΑΜ: 20PROC007273264 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 22510-26390 FAX: 22510-37130 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13519 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ' αριθμ. 12η/6-8-2020 (θέμα 29ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ΜΕΘ για ένα έτος, (CPV: 33194100-7). Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 22-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Δεσποινάκη Ευαγγελία τηλ. τηλ. 2251351366. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 3-9-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ