PrintButton

11-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Αθηνών, Αθανασίας Χαρίση επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την πρώην κάτοικο Περιστερίου Αττικής (Κονδύλη αρ. 58) και ήδη αγνώστου διαμονής, Αντωνία θυγ. Ιωάννη Μπασκάκη, σύζυγο Νικολάου Ελένη, επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 36/2020 και από 21/02/2020 αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, της Στυλιανής Κεφαλά του Βασσαρίου, χήρας Μιχαήλ Ζιζά, κατοίκου Αθηνών, Δημητσάνας αρ. 20 κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να καταδικασθεί η εναγόμενη να υπογράψει εξοφλητική πράξη τιμήματος της πώλησης που έγινε με την υπ' αριθ. 28893/27-1-1979 πράξη αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Χρήστου Κεχαγιά, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 22/9/2020, Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 9903β'/10/9/2020 έκθεση επίδοσης ου δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χρήστου Μπουτεράκου. Αθήνα, 10/9/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗ Mε ΤIΣ υπ’αριθμ' 2655Β-2656Β-2657Β-2658Β-2659Β/ 19-06-2020 εκθ. επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου με έδρα το Πρωτ. Ρόδου Στέφανου Μιχ. Μελλίνη κοινοποιήθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους 1) John (Τζόν) Νίκολας (Χατζηνικόλας) του Γεωργίου 2) Irene (Αιρίν) συζ. Αμπλιότης, το γένος Νίκολα (Χατζηνικόλα) Γεωργίου 3) Nancy (Νάνσυ) συζ. Millner (Μίλνερ), το γένος Νίκολα (Χατζηνικόλα) Γεωργίου 4) Nere (Νέλη) Νίκολα (Χατζηνικόλα) του Γεωργίου 5) Jack (Τζακ) Νίκολας (Χατζηνικόλας) του Γεωργίου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου . Οι διάδικοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημ. από την επομένη της κατ/σης της παρούσας. -Κατ/ση προσθ. και αντικρ. εντός 15 ημ. από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας. Για κατοίκους εξ/κού ή αγν. διαμονής όλες οι παραπάνω προθ. παρατείνονται κατά 30 ημ..Επισημαίνεται ότι οι εκπρ.προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη Παραγγελία και χρονολογία προς κοινοποίηση 19-06 -20 του πληρ. δικηγόρου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΗ, σε μένα για την επίδοση και κλήση στο δέκτη τηs επίδοσηs προs γνώση του και για κάθε νόμιμη συνέπεια Ρόδος ίδια μέρα Ο Δικ.Επιμελητής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΛΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 45 Τ.Κ: 85100 ΡΟΔΟΣ 2241032923-6936012978 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τις υπ΄αριθμ. 3130Α/02-09-2020 και 3131Α/02-09-2020 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου Καρακόπουλου Μ. Σίμου επιδόθηκαν στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ για τους: 1) BUREY LISA του COLIN-EVERETT και 2) BUREY WILLIAM – RICHARD του WILLIAM – RICHARD πρώην κατοίκων Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου και ήδη αγνώστου Διαμονής η από 1.9.2020 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 924 ΚΑΙ 925 ΚΠΟΛΔ του ακριβούς αντιγράφου α΄ απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 444/2012 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου το οποίο είναι κατατεθειμένο στον συμβολαιογράφο Ρόδου κ. Σταύρο Κουταλιανό δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22/2019 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Ρόδου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου ΣΙΜΟΥ Μ. ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) μαζί με την κάτω από αυτή και από 1.9.2020 παραγγελία προς επίδοση του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανάσιου Ι. Χαρακτινιώτη για τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία « ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΟΡΑΪΟΝ ΕΞ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)» με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 Victoria Βuildings, Ηaddington Road, DUBLIN 4, D04XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών Ιρλανδίας 656384, όπως νομίμως εκπροσωπείται δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχειροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 160/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 108, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄ριθμ 44.961/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 094014249 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30.4.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 107 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000 και επιταγή προς πληρωμή το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής : α) το ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά και ογδόντα δύο λεπτών (221.737,82€), όπως έχει επιταχθεί με την επιταγή η οποία επιδόθηκε την 14/02/2019 και συντάχθηκαν οι υπ΄αριθμ. 1402Α/14-02-2019 και 1401Α/14-02-2019 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της, β) 1. ποσό ευρώ δώδεκα (€ 12,00) για την έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ ογδόντα (€ 80,00) για την σύνταξη της παρούσας επιταγής, 3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ΄αριθμ. 21798/11-03-2016 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄709/16-03-2016), ήτοι επιτάσσονται να μου καταβάλλουν το συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα και ογδόντα δύο λεπτών (221.829,82€), και το ποσό αυτό με το νόμιμο τόκο που έχει διαρρεύσει από την ως άνω επίδοση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40€ για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζω τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ιωάννη Χαρακτινιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθμ. 10 (τηλ. 216 4003620). Η παρούσα θα δημοσιευτεί νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου εισαγγελέα στις εφημερίδες και . Με την με αριθμόν 3984/7-9-2020 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία του κ. Παντελή Αγγελόπουλου του Νικολάου, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδού Μαυρομματαίων, αρ. 18, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του, κοινοποιήθηκε νόμιμα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Βασίλειο Παπαβασιλείου του Γεωργίου, πρώην κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Βαλτετσίου αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 13ης Ιουλίου 2020 ΚΛΗΣΗΣ του πρώτου ΚΑΤΑ του δευτέρου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή καθ’ όλο το αιτητικό της κ.λπ. Μετά της το τέλος του δικογράφου έκθεσης κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 56705/07-08-2020 και Ειδικό Αριθμός Κατάθεσης: 1067/07-08-2020 ως και σημείωσης της ιδίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθηνών ΚΟΤΤΙΚΙΑΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 1253/2020 Έκθεση της κ. Εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών μου επετράπη να εκποιήσω τα κινητά πράγματα (φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα) της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΦΩΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» που αναφέρονται στην από 31.8.2020 αίτησή μου και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της πτωχευσάσης στο Νέο Κόσμο με τιμή απογραφής 920 ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3, ήτοι 616 ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας περίληψης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβίβασης και τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Πληροφορίες στον σύνδικο στο τηλ. 6987158157. Αθήνα, 8.9.2020 Ο σύνδικος Ευάγγελος Γ. Καρβούνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δυνάμει της με αρ. 13/18-2-2020 ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΔΙΑΤΑΞΗΣ, της με αρ. 14/18-2-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και της με αρ. 32/1.8.2020 ΕΚΘΕΣΗΣ της Εισηγήτριας της πτώχευσης Πρωτοδίκου Χαλκίδας Εμμανουέλας – Φωτεινής Κουρσοβίτη επετράπη στη σύνδικο Αικατερίνη Ζευγολάτη της πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΦΟΙ Ι. ΣΙΜΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΖΑΛ ΑΒΕΕ», (ΑΦΜ 094175230) που εδρεύει στον Δύστο Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, να εκποιήσει την 22α Σεπτεμβρίου 2020 με δημόσιο πλειοδοτικό πλειστηριασμό: Α. τέσσερα συνεχόμενα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 13.781,10 τμ, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, ήτοι: Α.1 / 1. Αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΜΑΓΟΥΛΙ» ή «ΜΑΝΑ», της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστιάς Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυναίων συνολικής επιφάνειας 9.170τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7.137/25-7-1994 συμβολαιογραφική πράξη της Συμ/φου Αλιβερίου Ασπασίας Φωτιά νομίμως μεταγεγραμμένης). 2. Αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΜΗΛΙΑ ή ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ, κτηματικής περιφέρειας του Δ. Αλιβερίου επιφάνειας 2.411,10τμ σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (7687/28-7-1995 συμβόλαιο πώλησης της Συμ/φου Αλιβερίου Αναστασίας Μήτσικα Παπασταματίου και 8632/28-7-1997 πράξη εξόφληση, νομίμως μεταγεγραμμένων). 3.Αγροτεμάχιο στη θέση «Μαγούλι» ή «Νταμάρια» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, του πρώην Δήμου Ταμυνέων του Υποθηκοφυλακείου Ταμυνέων, επιφάνειας 700 τ.μ. περίπου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (8868/19-3-1997 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμ/φου Ταμυνέων Ασπασίας Φωτιά- Γιαννοπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα). 4.Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλης, ορίων οικισμού, περιμετρικής ζώνης αυτών και ζώνης οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) καθώς και εκτός ζώνης ή περιοχής που αφορούν οι διατάξεις του Νόμου 1337/1983, στην κτηματική περιφέρεια Αλιβερίου Καρυστίας Ευβοίας, ήδη Δήμου Ταμυνέων και στην ιδιαίτερη θέση «ΜΗΛΙΑ» ή «ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΡΟΥ» επιφάνειας 1.500,00τμ, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (22886/20-6-2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας του Συμ/φου Ταμυνέων Νικολάου Παλδεμτζή που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Α2 /Κτιριακές εγκαταστάσεις που απαρτίζουν τη βιοτεχνία παραγωγής ζωοτροφών ανεγερθείσες τμηματικά μεταξύ των ετών 1990 και 2000. Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 256.666,67 ευρώ. Β. μια διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία (κατάστημα) με αριθμό επτά (7), που θα ανεγερθεί μελλοντικά και θα έχει επιφάνεια 72,80 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 52 / 1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και αναλογούσα επιφάνεια οικοπέδου 88,59 τ.μ., σε οικόπεδο 1.703,61τ.μ., στο «Δ’ Εμπορικό Κέντρο» εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Ακτή Νηρέως, θέση «Αράλυμος», όρος Σερβούνι της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης (18781/15.5.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (μελλοντικού καταστήματος) του συμ/φου Ταμυνέων Νικόλαου Παλδεμτζή, που έχει μεταγραφεί νόμιμα). Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε το ποσό των 1.333,33 ευρώ. Η εκποίηση των άνω υπό Α. και Β. ακινήτων γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων ενώπιον της Εισηγήτριας με την παρουσία εμού της συνδίκου. Στον πλειστηριασμό λαμβάνει μέρος οποιοσδήποτε, αφού προηγουμένως δηλώσει, αν συμμετέχει για τον εαυτό του ή ενεργεί ως πληρεξούσιος άλλου, προσκομίζοντας ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταβάλει ως εγγυοδοσία το ποσό του 1/3 της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό 85.555,56 ευρώ για τα υπό Α. ακίνητα και ποσό 444,33 ευρώ για το υπό Β. ακίνητο, με επιταγές έκδοσης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του ίδιου, που συμψηφίζονται στο τίμημα, αν κατακυρωθούν σε αυτόν τα ακίνητα. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου 2020, την 6η Οκτωβρίου 2020 και την 13η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου-κτηματολογικού γραφείου και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη σύννομη ολοκλήρωση της μεταβίβασης) θα βαρύνουν τον πλειοδότη-αγοραστή. Χαλκίδα, 10/8/2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ Αικατερίνη Ζευγολάτη Τηλ. 697 3387937 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4955Ζ'/10-09-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από ημερομηνία 09-09-2020 Αίτησης - Κλήσης, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ειδικής Δικαιοδοσίας) του αιτούντος - καλούντος Ερκάν ΜΕΧΜΕΤ του Χαλήλ και της Ανιφέ, κατοίκου οικισμού Ομηρικού του Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης, με Α.Φ.Μ. 101305969 - Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, η οποία στρέφεται κατά της Ζελιχά Μπαχάρ ΤΕΡΑΖΗ του Μεχμέτ Χαϊρή και της Εμινέ, κατοίκου Ομηρικού Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία (αίτηση-κλήση) ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αίτηση - κλήση του κατά της καθής, β) να ορισθεί νέα ημερομηνία και τόπος συζήτησης της αναγραφόμενης επί του δικογράφου της ως άνω αιτήσεως, αγωγής του (αριθ. κατάθεσης δικογράφου ΕΙΔ 19/20 αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης) και γ) να καταδικασθεί η καθής στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Με την υπ' αριθμ. ΕΙΔ 146/09-09-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της ως άνω αιτήσεως - κλήσεως από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος κ. Αμέτ Ερτζάν και με την κάτωθι αυτής πράξη ορισμού συζήτησης, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για την συζήτησή της το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Τμήμα: Ειδική Διαδικασία), στις -11- του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. και γράφτηκε στο πινάκιο με αριθμό -23-. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την καθής η αίτηση-κλήση, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ. 2531021610, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑΜ: 20PROC007287332 ΑΔΑ:ΩΜ8ΠΩΛΤ-16Ρ Αριθμ. Πρωτ.: 15918 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ” Εκτιμώμενης αξίας 1.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 Ταχ. Κωδ.: 35200 Αρµόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος Τηλ.: 2233022374 & 223351305 Fax: 2233022606 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί». Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30’ Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 05-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’π.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούντα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων ή εταιρείες που περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους όλα τα προαναφερόμενα πτυχία και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 20.000,00 €, που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2020, στο Κ.Α.15-7326.0026 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ Η προκήρυξη και η διακήρυξη θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λοκρών www.dimoslokron.gov.gr, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr «Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ». Τέλος η προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων». ΑΤΑΛΑΝΤΗ 10-09-2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας