PrintButton

12-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5452 Β'/11-09-2020 έκθεσή μου επίδοσης φαίνεται ότι επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας για λογαριασμό της Μάγιας Γκόστα του Ντέγιαν και της Λιλιάνα, πρώην κατοίκου Συκιάς Ελασσόνας (Α.Φ.Μ. 100271651) και ήδη αγνώστου διαμονής, μετά από έγγραφη παραγγελία που πήρα από την Δικηγόρο Λάρισας κ. ΒΑΡΒΑΡΑ Φ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ (Α.Φ.Μ. 121852317) πληρεξούσια του Δημητρίου Καρασίμου του Ιωάννη και της Ελένης, κατοίκου Συκιάς Ελασσόνας (Α.Φ.Μ. 069478009), ακριβές αντίγραφο της από 01-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ του Δημητρίου Καρασίμου του Ιωάννη και της Ελένης, κατοίκου Συκιάς Ελασσόνας (Α.Φ.Μ. 069478009) κατά της Μάγιας Γκόστα του Ντέγιαν και της Λιλιάνα, πρώην κατοίκου Συκιάς Ελασσόνας (Α.Φ.Μ. 100271651) και ήδη αγνώστου διαμονής, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και ζητά να γίνει δεκτή σε όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν οι ακόλουθες πράξεις: 1) Πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, από την οποία φαίνεται ότι κατατέθηκε το πιο πάνω δικόγραφο την 01-10-2020 και συντάχθηκε έκθεση κατάθεσης δικογράφου με αριθμό 815/2019. 2) Πράξη της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑ, με την οποία ορίζει δικάσιμο για την συζήτηση του πιο πάνω δικογράφου την 24-01-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00 π.μ. και τόπο το κατάστημα του Πρωτοδικείου Λάρισας. 3) Η από 02-10-2019 Προσωρινή Διαταγή (άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Π.Δ.) της Προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑ, με την οποία δέχεται το αίτημα προσωρινής διαταγής. Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων Ελένης Καρασίμου και Λιλιάνας Καρασίμου στον αιτούντα πατέρα. Υποχρεώνει την καθ' ης να παραδώσει τα τέκνα στον αιτούντα. Η παρούσα ισχύει μέχρι την εκδίκαση της αιτήσεως την 24/1/2020 και υπό τον όρο συζήτησης αυτής. Ταυτόχρονα συγκοινοποιούνται τα συνημμένα στο προαναφερόμενο δικόγραφο Πρακτικά, ήτοι: 1) Τα με αριθμό 39/2020 Πρακτικά συνεδρίασης της 24-01-2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας των ως άνω διαδίκων. 2) Τα με αριθμό 147/2020 Πρακτικά συνεδρίασης της 05-06-2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας των ως άνω διαδίκων. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτησή της όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με την πιο πάνω αίτηση ζητούνται τα ακόλουθα: Να γίνει δεκτή η αίτηση. Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα. Να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του Ελένης και Λιλιάνας. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία από την κατάθεση της αίτησης έως και την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων να ανατεθεί στον αιτούντα προσωρινά η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του Ελένης και Λιλιάνας. Να καταδικαστεί η καθ' ης στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. ΛΑΡΙΣΑ 11-09-2020 ΧΡΙΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α.Μ. 68), ΤΗΛ.: 6972229802 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών, Κωνσταντίνου Ζουμπούλη του Ιωάννου (ΑΜ 10274 ΔΣΑ), επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μίλντρεϊ (Mildrey) Σεδρέ Σάντο (Cedre Santo) του Χουάν, κάτοικο ΗΠΑ, αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 4/8/2020 και με γενικό αριθμό καταθέσεως 56089/2020 και Ειδικό Αριθμό κατάθεσης 6772/2020 αγωγής διαζυγίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του Γεωργίου Γεωργούλα του Ιωάννη, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Αργοστολίου αρ. 13, ΑΦΜ: 067396881, κατά της ως άνω εναγομένης, με την οποία ζητάει να κηρυχθεί λυμένος με την εναγόμενη πολιτικός γάμος που τελέστηκε την 9/2/2010, στην Αβάνα της Κούβας και δηλώθηκε στο Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών την 23/2/2010, λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 22/2/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6 αίθουσα 12. Καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 1979/9/9/2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς Ηλία Δ. Αρκουμάνη. Αθήνα 10/9/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 63 ΤΗΛ. 6970444565 ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ: Εκποιούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών κινητά της πτωχής εταιρείας «ΚΟΝΔΩΡ Α.Ε.» που περιγράφονται στην 929/2020 έκθεση της εισηγήτριας της πτώχευσης ήτοι ποτά, με συνολική τιμή 8.747,12ευρώ,2 ηλεκτρικά παλετοφόρα αντί ποσού 1.866,66ευρώ και ράφια βαρέως τύπου (δοκοί , χιαστά στηρίγματα, δοκίδες) αντί ποσού 30.241,86ευρώ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6945594131. ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19848/11-9-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Με την υπ΄ αριθμ. 3996/ 9-9-20 έκθεση επιδόσεως του, ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Χαράλαμπος Κοττικιάς επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως Πληρεξουσία Δικηγόρος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνος νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου του κ. Ιωάννου Βούρου που κατοικοεδρεύει στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, όπως μετονομάσθη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος δυνάμει του ΠΔ 71/17 [ ΦΕΚ 104/Α/ 26-7-17] , ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης ] [ AΦΜ 997588219 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας] προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την υπ΄αριθμ. 1318/20 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας [ τμ. ΣΤ΄] μετά της συγκοινοποιουμένης εις αυτήν από 12-4-2010 [ υπ΄αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 14082 ΕΑΚ 4731/19-4-2010 και προσδ. ΣτΕ 2620/11] αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας και ήδη Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου αυτού [ άρθρ. 1 και 283 Ν. 3852/10] νομίμως εκπροσωπουμένου, που απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία που είχε έδρα στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Ευβοίας 1, νομίμως εκπροσωπουμένης [ ΑΦΜ 094070690], που έχει ήδη μετονομασθεί σε και τον διακριτικό τίτλο που είχε έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Ερ. Σταυρού 4 νομίμως εκπροσωπουμένης [ΑΦΜ 094070690 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών] και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας αυτής ως και των νομίμων εκπροσώπων αυτής, για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. 14403/08 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 28ον τριμ. δικάζοντος ως Εφετείου], δικάσιμος της οποίας δυνάμει της κοινοποιηθείσης ως άνω υπ΄αριθμ. 1318/20 αποφάσεως του ΣτΕ [ τμ. ΣΤ΄] ωρίσθη η 28-9-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 πμ. ενώπιον του ΣΤ΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας , με Εισηγήτρια την Πάρεδρο κα Κ. Κατρά, γ ι α την ανώνυμη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία που είχε έδρα στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Ευβοίας 1, νομίμως εκπροσωπουμένης [ ΑΦΜ 094070690], που έχει ήδη μετονομασθεί σε και τον διακριτικό τίτλο που είχε έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Ερ. Σταυρού 4 νομίμως εκπροσωπουμένης [ΑΦΜ 094070690 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών] και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας αυτής ως και των νομίμων εκπροσώπων αυτής, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως παραστεί κατά την συζήτηση αυτής, όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Με την ανωτέρω από 12-4-2010 [ υπ΄αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 14082 ΕΑΚ 4731/19-4-2010 και προσδ. ΣτΕ 2620/11] αίτηση αναιρέσεως του , ο αναιρεσείων Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας και ήδη Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνος, ως καθολικός διάδοχος αυτού [ άρθρ. 1 και 283 Ν. 3852/10] νομίμως εκπροσωπούμενος που απευθύνεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία που είχε έδρα στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Ευβοίας 1, νομίμως εκπροσωπουμένης [ ΑΦΜ 094070690], που έχει ήδη μετονομασθεί σε και τον διακριτικό τίτλο που είχε έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Ερ. Σταυρού 4 νομίμως εκπροσωπουμένης [ΑΦΜ 094070690 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών] και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας αυτής ως και των νομίμων εκπροσώπων αυτής, ζήτησε να γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση αναιρέσεως επί τω τέλει διά τους εις το ιστορικό αυτής αναφερομένους λόγους αναιρεθεί και εξαφανισθεί η αναιρεσιβαλλομένη υπ΄αριθμ. 14403/08 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [τμήμα 28ον τριμελές] δικάζοντος ως Εφετείου, γενομένης δεκτής της από 10-1-03 [υπ΄αριθμ. καταθ. 972/306/14-1-03] εφέσεως του Δήμου Ν.Φιλ/φειας κατά της αντιδίκου και κατά της υπ΄αριθμ. 4584/02 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ.26ον Μονομ.], απορριπτομένης αμα της από 30-5-01 [υπ΄αριθμ. καταθ. 405/18-6-01] ανακοπής της αντιδίκου κατ΄εμού καθ΄ολας αυτής τας βάσεις και τα αιτήματα και να καταδικασθεί η αντίδικος εις την εν γένει δικαστική μου δαπάνη απάντων των βαθμών. Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως εξεδόθη η κοινοποιηθείσα ως άνω υπ΄αριθμ. 1318/20 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας [ τμήμα ΣΤ΄], με την οποία απεφασίσθη η αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως για την δικάσιμο της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 και διετάχθη η διενέργεια των αναφερόμενων στο αιτιολογικό αυτής κοινοποιήσεων. Δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω από 12-4-2010 [ υπ΄αριθμ. καταθ. ΓΑΚ 14082 ΕΑΚ 4731/19-4-2010 και προσδ. ΣτΕ 2620/11] αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας και ήδη Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου αυτού, κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία που είχε έδρα στην Ν.Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Ευβοίας 1, νομίμως εκπροσωπουμένης [ ΑΦΜ 094070690], που έχει ήδη μετονομασθεί σε και τον διακριτικό τίτλο που είχε έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Ερ. Σταυρού 4 νομίμως εκπροσωπουμένης [ΑΦΜ 094070690 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών] και ήδη αγνώστου διαμονής και έδρας αυτής ως και των νομίμων εκπροσώπων αυτής, για την αναίρεση της υπ΄αριθμ. 14403/08 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. 28ον τριμ], δυνάμει της κοινοποιηθείσης ως άνω υπ΄αριθμ. 1318/20 αποφάσεως του ΣτΕ [ τμ. ΣΤ΄] ωρίσθη η 28-9-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 πμ. ενώπιον του ΣΤ΄τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας , με Εισηγήτρια την Πάρεδρο κα Κ. Κατρά. Προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες , καλούμενη όπως παραστεί κατά την συζήτηση αυτής όπου και ότε ως άνω ορίζεται. Αθήνα 9-9-20 Η Πληρεξ. Δικηγόρος ΖΑΜΠΕΤΑ ΔΡΟΣΟΥ Δικηγόρος Αθηνών οδός Αλεξ. Σούτσου 24 Αθήνα τηλ. 2103622524, 2103643328 ΕΚΠΟΙΗΣΗ Δυνάμει της 1082/2020 αδείας της Εισηγήτριας των πτωχεύσεων εκποιούνται τα κινητά πράγματα που αναφέρονται στην από 13-2-2015 α' απογραφή [καζάνια, πυροσβεστήρες, κλπ] πτώχευσης «BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΛΚΟ ΑΕ» με τιμή α΄ προσφοράς 2.698,41 €, ήτοι με νέα μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 30%. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά από 10 εργασιμες ημέρες από την δημοσίευση της περίληψης στο πρώην Ταμείο Νομικών και ώρα 11.00πμ στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 6977040320 ΕΚΠΟΙΗΣΗ Δυνάμει της 1083/2020 αδείας της Εισηγήτριας των πτωχεύσεων εκποιούνται τα εεμπορικά σήματα που αναφέρονται στην από 3-4-2015 Β-2 απογραφή της πτώχευσης «BIOMHXANIA ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΛΚΟ ΑΕ» με τιμή α΄ προσφοράς 75.000,00 €, ήτοι με νέα μειωμένη τιμή εκποίησης κατά ποσοστό 50%. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά από 10 εργασιμες ημέρες από την δημοσίευση της περίληψης στο πρώην Ταμείο Νομικών και ώρα 11.00πμ στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 6977040320 Περίληψη Δικαστικής Απόφασης Περίληψη της υπ’ αριθ. 90/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, η οποία δημοσιεύτηκε την 8-9-2010 και εξεδόθη επί σχετικής αίτησης - κλήσης με αντικείμενο την κήρυξη αξιογράφων ως ανίσχυρων και συζητήθηκε με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Με το διατακτικό της παραπάνω απόφασης ορίζονται τα εξής : Δέχεται την κλήση - αίτηση. Κηρύσσει ανίσχυρες: α) την υπ’ αριθ. 053781872 τραπεζική επιταγή ποσού 2.500€, β) την υπ’ αριθ. 053781881 τραπεζική επιταγή ποσού 2.500€ και γ) την υπ’ αριθ. 053781899 τραπεζική επιταγή ποσού 3.000€, που εξέδωσε ο Πάνος Καπουλέας του Χρήστου και της Αριστέας την 1-8-2018 στην Καλαμάτας εις διαταγή «εμού του ιδίου» με χρέωση του υπ’ αριθ. 6777-118537-471 προσωπικού λογαριασμού που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς, τις οποίες οπισθογράφησε με λευκή οπισθογράφηση και των οποίων ο αιτών είανι νόμιμος κάτοχος. Διατάσει τη δημοσίευση περιλήψεως της αποφάσεως αυτής μία (1) φορά σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Καλαμάτα και μία (1) φορά σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και την τοιχοκόλληση περιλήψεως της απόφασης αυτής στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γεώργιος Γεωργακάκος ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.2652 Ταχ. Κώδικας : 84 001 Ίος Πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης Τηλέφωνο : 2286360416 FAX : 2286091228 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ Επωνυμία Δήμος Ιητών- Ταχυδρομική Δ/νση: Χώρα Ίου ΤΚ 84001 Τηλ. 2286360416, Telefax: 2286091228 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες : Αν. Ναυπλιώτης. : 2286360416 Τόπος εκτέλεσης του έργου: Ίος, Κυκλάδων, Ελλάδα. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προβάδισμα, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιητών στην διεύθυνση http://tya.ios.gr/. CPV: [45233120-6]-Έργα Οδοποιίας Σύντομη Περιγραφή: Βελτίωση υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων της οδού Χώρας προς Μαγγανάρι. Την αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων του ασφαλτοτάπητα με τάπητα ανοικτού τύπου της Π.Τ.Π. Α245. Τον καθαρισμό των τάφρων-ερεισμάτων από φερτά υλικά, βλάστηση και προϊόντα κατάπτωσης πρανών, χωρίς τη διαπλάτυνση των τάφρων. Την τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας σε τμήματα που δεν υπάρχει. Τη διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 320.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δώδεκα (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ι νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε έργο κατηγορίας Οδοποιίας από Α2 Τάξη και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I και ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ την παρούσα παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται και η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.161,29 ΕΥΡΩ . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει κα τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ημέρα Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 15:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 Χρηματοδότηση: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων ΣΑΕ 071 αρ. πρωτ.: ΔΟΥ/1532/Σχετ. 1313/21-4-2020 (ΑΔΑ:99ΚΑ465ΧΘΞ-ΕΑ9) με ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004. Ενστάσεις: Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση των όρων διακήρυξης του δημοπρατούμενου έργου έγινε με την υπ' αριθμό 118/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιητών και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιητών. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το Νόμο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΙΟΣ 11/09/2020 Ο Δήμαρχος Γκίκας Δ. Γκίκας

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας