PrintButton

15-09-2020

on .

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α.Π. 200522 / 09.09.2020 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 29.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Π.Δ.270/81, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση και την ανακύκλωση(κενών) μελανοδοχείων, Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δεκαπέντε λεπτών (0.15) € για κάθε τεμάχιο άδειου τόνερ/drum και εφόσον δεν βρεθεί ανάδοχος, ο οποίος θα μπορέσει να προσφέρει το παραπάνω συνολικό ποσό, θα κηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία που θα προσφέρει μελάνια, τόνερ και γραφική ύλη ισόποσης αξίας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό ίσο με το 2% της υπολογισμένης εκποιούμενης ποσότητας, ήτοι : 3.000 toner Χ 0,15 € = 450 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας. Εγγυητική με το ίδιο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί και από τον εγγυητή (ελάχιστη τιμή της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των 50€). (άρθρο 3 των όρων της Διακήρυξης). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρια (3) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους. (άρθρο 6 των όρων της Διακήρυξης). Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής, επιχειρήσεις που διαθέτουν Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ή όμορων Διοικήσεων και Άδεια προσωρινής αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης ή/και αξιοποίησης ή/και διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων. Τέλος θα πρέπει να αποδέχονται τους όρους και τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 των όρων της διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης, Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αθηναίων, Ιερά οδός 151, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 210-3402476, 210-3402485 , κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδοτούντα. Αθήνα, 08.09.2020 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’αριθμ. 2554Β’/11.09.2020 ‘Εκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελητρίας του Εφετείου Δωδεκανήσου διορισμένης στο Πρωτοδικείο Κω, Πολυξένης Τσολιάκου, επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω, για τον Χαράλαμπο Μωραΐτη του Νικολάου, πρώην κάτοικο Πάτμου Δωδεκανήσου και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο εκ του υπ’αριθμ. 199/2011 πρώτου (Α’) απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 4/2005 Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω, η οποία κατέστη τελεσίδικη δυνάμει της υπ’αριθμ. 191/2010 αποφάσεως του Εφετείου Δωδεκανήσου, μετά της παρά πόδας αυτής από 07.09.2020 επιταγής προς απόδοση της ελεύθερης και ακώλυτης χρήσης, νομής και κατοχής στον επισπεύδοντα Νικολά Σιλοβί του Ισιντόρ (Nicolas Silovy του Isidor), κάτοικο Γαλλίας, 231 Αvenue du Partage des Eaux, 84800 L'isle sur la Sorgue, France, ενός αγροτεμαχίου, άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση ‘ΛΕΥΚΕΣ’ της κτηματικής περιφερείας του Οικισμού Κάμπου, εκτάσεως 6.197,64 τ.μ. , μετά της επ’αυτού παλαιάς πέτρινης ισόγειας οικίας επιφανείας 56,16 τ.μ., το οποίο αναλυτικά περιγράφεται στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις και επιταγή προς απόδοση και περιήλθε στον επισπεύδοντα δυνάμει του υπ’αριθμ. 8.428/31.12.1999 Συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ρόδου Χρυσάνθης Μητσού, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πάτμου στον Τόμο 107 με α.α. 8311. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανωτέρω επιταγή, ο επισπεύδων Νικολά Σιλοβί του Ισιντόρ (Nicolas Silovy του Isidor), θα προβεί στην αποβολή του καθ’ού Χαράλαμπου Μωραΐτη του Νικολάου και παντός τρίτου έλκοντος δικαιώματα εξ αυτού και θα εγκατασταθεί σε αυτό. Πληρεξούσια και αντίκλητος του επισπεύδοντος ορίσθηκε στην Αθήνα η πληρεξουσία δικηγόρος του επισπεύδοντος, Αικατερίνη Παΐδα του Μιχαήλ (ΑΜ ΔΣΑ 13824), κάτοικος Αθηνών, Λ. Κηφισίας αρ. 40 και στην Πάτμο ο δικηγόρος Πάτμου, Εμμανουήλ Γκαβαϊσές [ΑΜ ΔΣΚ 76] κάτοικος Σκάλας Πάτμου. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΪΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2020 Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια και έκδοση διατακτικών συνολικής αξίας έως τρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (390.000,00€). Η ισχύς των διατακτικών θα είναι κατ’ ελάχιστον για ένα (1) έτος και το εκτιμώμενο πλήθος τους ανέρχεται σε περίπου 25.000 τεμάχια, εκάστης αξίας του 1€, 2€, .. 10€ και 20€. Ο τελικός αριθμός των διατακτικών, το ποσό καθώς και τα αναγραφόμενα σε αυτές, θα καθοριστεί από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατά την κατακύρωση, σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 390.000,00€. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της μεγαλύτερης προσφερόμενης έκπτωσης επί του προϋπολογισθέντος ποσού των 390.000,00€. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση, όπως θα προκύπτει από την υποβολή της στο ΕΣΗΔΗΣ και τη συνημμένη οικονομική του προσφορά. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.osy.gr Πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες του διαγωνισμού: τηλ. 2104270693, 2104270722 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στέφανος Αγιάσογλου Διευθύνων Σύμβουλος Για την ακρίβεια Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας Αικατερίνη Πουραΐμη ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Εννέα ( 9 ) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας Δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» (ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, ενεργούσας εν προκειμένω, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 , VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4 και αριθμό μητρώου 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, διά της υπ αριθμ. 3287Γ/9-9-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της κ. Μαργαρίτας Σιγάλα του Μιχαήλ και της Μαρίας, πρώην κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός Περγάμου αρ.20 , με Α.Φ.Μ.:068363988 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 4238 / 2011 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας), δια της οποίας το άνω Δικαστήριο ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης και προς ην η επίδοση. ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (250) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την υπό κρίση αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, το ποσό των (134.700,38) ευρώ, νομιμοτόκως από τις 19-9-2006 και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρι την πλήρη εξόφληση. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία καθορίζει στο ποσό των (5.300) ευρώ, μετά της παρά πόδας και 1-9-2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ’ επιταγής προς πληρωμή και δια της οποίας επιταγής ΕΠΙΤΑΣΣΕΤΑΙ αυτή (προς ην η επίδοση), να καταβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, η οποία ενεργεί εν προκειμένω, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και ως εντολοδόχος και ειδική πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 , VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4 και αριθμό μητρώου 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για επιδικασθέν κεφάλαιο (134.700,38) ευρώ νομιμοτόκως από την 19/9/2006 και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 5.300 ευρώ , γ) για έξοδα έκδοσης παρόντος αντιγράφου ποσό 2 ευρώ, δ) για σύνταξη της επιταγής ποσό 10 ευρώ και ε) για δαπάνη επίδοσης της επιταγής 40 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των (140.052,38) ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό έντοκα, νόμιμα , μέχρι την ολοσχερή εξόφληση άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά οπότε θα προστεθούν 30 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 , VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4 και αριθμό μητρώου 657099 δυνάμει της από 30.04.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 , κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών κατόπιν μεταβίβασης σε αυτήν, μεταξύ άλλων και της επιδικασθείσας με την ως άνω διαταγή πληρωμής απαιτήσεως, στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000. Επίσης συγκοινοποιήθηκαν ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα, κατ’ άρθρο 925 ΚΠολΔ : 1) Της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2) Του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξούσιου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, 3) Της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και 4) Του αποσπάσματος του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, από το οποίο προκύπτει η εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη ως άνω αναφερόμενη έννομη σχέση που εμφαίνεται με αύξον αριθμό καταχώρησης 115839 στη σελίδα 4441. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ε Π Ι Δ Ο Σ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Με την υπ’ αριθμό 5867 Γ’/11.9.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Ευβοίας Κλεονίκης Αραμπατζιδάκη, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας κατόπιν παραγγελίας μου ακριβές αντίγραφο της από 19ης Νοεμβρίου 2019 αγωγής (αριθμός κατάθεσης 439/ΓαΜΔ /22.11.2019) και της συγκοινοποιούμενης από 20ης Μαΐου 2020 κλήσης (αριθμός κατάθεσης 146/ΓαΜΔ /22.5.2020) που απευθύνονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Θήβας του Χρήστου Καρδαρά του Θεοδώρου και της Αγγελικής, κατοίκου της Θήβας (οδός Καραϊσκάκη αρ.15), με Α.Φ.Μ. 067140851 κατά της Μαρτσέλα Καρδαρά, το γένος Γκριγκόρε και Έλενα Ρούσου, πρώην κατοίκου του Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας (256 Uxbridge Road, Pinner, HA5 4HS και εξ επαγγέλματος EVAQ8 Company, 5 Vision Indystrial Park, Kendal Avenue, W3 0AF, με Α.Φ.Μ. 155242923 και ήδη αγνώστου διαμονής, προς γνώση του και για τις συνέπειες, με την οποία ζητεί να κηρυχτεί η λύση του πολιτικού γάμου που τελέστηκε μεταξύ τους την 14η Μαρτίου 2012 στην πόλη Στρασένι της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, και καλεί αυτήν να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής και της κλήσης την 19η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9:00 π.μ. στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Θήβας. Θήβα, 11η Σεπτεμβρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Λευτέρης Κτιστάκις Δικηγόρος Θήβας Τηλ. 2262.022424 Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Λυμπερόπουλου, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ του Ερνέστου Γρηγορίου, Α.Φ.Μ. 033387685, πρώην κάτοικο Αχαρνών (Ολυμπίων 7 Θρακομακεδόνες) και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο αγωγής του Γεώργιου ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Αντιγόνης 9 – Αγίων Αναργύρων Καματερού), Α.Φ.Μ. 015146323, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών ΓΑΚ 61086/2020 ΕΑΚ 1147/2020) κατά της ως άνω εναγόμενης με αίτημα, βάσει του από 21-8-2018 μισθωτηρίου (αριθμός δήλωσης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων – taxis: 20485502/17-9-2018), να υποχρεωθεί να καταβάλλει η εναγόμενη συνολικά 13.694,00 €, με την παρά πόδας αυτής πράξη της Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 09.00 (πινάκιο 101 Τ2/10 – κτίριο 11 αίθουσα 5), καλείται δε η εναγόμενη να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ' αριθ. 7906β’/11-9-2020 έκθεσή μου επίδοσης. Αθήνα, 11/9/2020 Αικατερίνη Λαβράνου Δικαστική επιμελήτρια Εφετείου Αθηνών Χαριλάου Τρικούπη 56 – Αθήνα – τηλ. 2103847282 Α.Φ.Μ. 030941806 – Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθήνας, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ, κάτοικος Αθήνας, οδός Γραβιάς, αρ.7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ Ότι Σύμφωνα με την 4.403Δ’/9.9.2020 έκθεσή μου επίδοσης προκύπτει ότι η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK AE», (ΑΦΜ. 996866969), εδρεύουσα στην Αθήνα [Όθωνος,αρ.. 8] νόμιμα εκπροσωπούμενη επέδωσε νόμιμα ως καθολική διάδοχος της Τράπεζα Eurobank Ergasias AE προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθήνας για τον Εμμανουήλ Σουριαδάκη του Γεωργίου και της Αναστασίας, πρώην κάτοικο Βριλλησίων, οδός Ορεστιάδος, αρ. 3β και πρώην κάτοικο Κωνσταντινούπολης Τουρκίας, οδός Γενισεχίρ Μαχαλεσσί Σεφικα Σοκάκ Ντουμανκαγιά Φλεξ Νταϊρέ 137 Β Μπλόκ Πεντίκ (Yenisehir Mahalessi Sefika Sokak Dumankaya Flex Daire 137 B Blok Pentik με ΑΦΜ. 030143612, όπως προκύπτει από την με αριθμό 42569666-4-5-3237-2018-Ε. 35096/107255/10.10.2019 πράξη επιστροφής εγγράφου ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΟΤΟ από το Γραφείο Επιδόσεων εγγράφων για Ιδιωτικές Υποθέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό της με αριθμό 10.882/07.05.2019 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευφροσύνης Σιμοπούλου του Γερασίμου, συζύγου Παναγιώτη Κορωναίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Π. Φαλήρου την 14.05.2019, στον τόμο 542 και με αριθμό 175, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, με τη συνεχόμενη και από 29.11.2019 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση με την οποία επιτάσσεται να παραδώσει, αυτός ή κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα εξ αυτού ή κατέχει για λογαριασμό του τη νομή και κατοχή των κάτωθι οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι: Από μία πολυώροφη οικοδομή κειμένη στην περιφέρεια του Δήμου Παλ. Φαλήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στο υπ’ αριθμ. 113 Ο.Τ. και συγκεκριμένα τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες αποτελούν αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο στο Π. Φάληρο, στη διασταύρωση των οδών Θησέως, αρ. 8 (πρώην 10) και Μουσών, εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 837,30 τ.μ., και συγκεκριμένα: 1) τη με αριθμ. δύο (2) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, τρεις (3) κοιτώνες, διαδρόμους, δύο (2) λουτρά, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη και τον ακάλυπτο χώρο. Έχει επιφάνεια 135 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 57,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθμ. 113/1α(Π1-Ε2) ιδιοκτησία του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 2) τη με αριθ. ένα (1) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του 5ου μετά το ισόγειο ορόφου που αποτελείται από σαλόνι, χωλλ, κουζίνα, δύο (2) κοιτώνες, διάδρομο, λουτρό, W.C. και εξώστες στην πρόσοψη και τον ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια 100 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 42,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθμ. 113/1α (Π1-Ε1) ιδιοκτησία του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, 3) τη με αριθ. 3 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 11 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3ο/οο και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ3) ιδιοκτησία , 4) τη με αριθ. τέσσερα (4) οριζόντια ιδιοκτησία – χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 12τ.μ., αναλογία οικοπέδου 3,25 ο/οο, και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ4) ιδιοκτησία, 5) τη με αριθ. 5 οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 14,50 τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α (Π1-ΥΧ5) ιδιοκτησία και 6) τη με αριθ. 6 οριζόντια ιδιοκτησία- χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου που έχει επιφάνεια 15,50τ.μ., αναλογία οικοπέδου 4,5ο/οο εξ αδιαιρέτου και αντιστοιχεί στην υπ’ αριθ. κτηματολογίου 113/1α(Π1-ΥΧ6) ιδιοκτησία, άλλως θα εκτελεσθεί αναγκαστικά η παρούσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δια βιαίας αποβολής και εγκατάστασης. Αθήνα, 10-9-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Με την υπ’ αριθ. 11108 Δ/15-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Καλλιόπη Αβεροπούλου του Αθανασίου, πρώην κατοίκου Π. Φαλήρου, οδός Ήβης Αθανασιάδου, και ήδη αγνώστου διαμονής η από 25-4-2020 με γακ 2926/2020 και με εακ 140/2020 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 13-5-2021 (διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/4 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 1.000 ευρώ. Αθήνα, 3-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 11109 Δ/15-6-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Αριστείδη Καβάγια, πρώην κατοίκου Αιγάλεω, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 47 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 29-4-2020 με γακ 2930/2020 και με εακ 143/2020 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 13-5-2021 (διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/7 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 574,44 ευρώ. Αθήνα, 3-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 11411 Δ/28-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για τον Γεώργιο Δεσύλλα του Αλέξανδρου, πρώην κατοίκου Βούλας, οδός Αιόλου αρ. 26 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 30-3-2019 με γακ 3809/2019 και με εακ 103/2019 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 12-11-2020 (διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/9 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 964,93 ευρώ. Αθήνα, 3-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 11410 Δ/28-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Δέσποινα Κυριακοπούλου του Γεωργίου, πρώην κατοίκου Βούλας, οδός Ίκαρου αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 10-5-2019 με γακ 6256/2019 και με εακ 204/2019 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 10-12-2020 (διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/18 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 474,01 ευρώ. Αθήνα, 3-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης Με την υπ’ αριθ. 11412 Δ/28-7-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Πράσινου, μετά από έγγραφη παραγγελία μου ως πληρεξουσίου Δικηγόρου της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε κατ’ άρθρο 134, 135 Κ.Πολ.Δ προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για την Ευτυχία Μητρογιάννη του Σπυρίδωνα, πρώην κατοίκου Καλλιθέας, οδός Θησέως αρ. 193 και ήδη αγνώστου διαμονής η από 1-4-2019 με γακ 3929/2019 και με εακ 107/2019 αγωγή της, με την οποία καλείται να παραστεί στην συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πειραιά την 26-11-2020 (διαδικασία μικροδιαφορών) με έκθεμα ΜΚΡ/6 ώρα 10:00 π.μ ημέρα Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα, με την οποία ζητείται η επιδίκαση ποσού 648,63 ευρώ. Αθήνα, 3-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Αναστάσιος Ρουμελιώτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθ. 9.601 Β / 14.09.2020 έκθεση επίδοσής μου επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για τον αγνώστου διαμονής Freddy (Φρέντι) Rranxi (Ράντζι) του Shyqyri Rranxi (Σουκουρί Ράντζι) και της Lytfije Rranxi (Λούτφιε Ράντζι), την από 11.09.2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με εντολή της ΣΤΕΛΛΑΣ ΛΙΓΓΡΗ του Αντωνίου και της Αρετής η οποία καλεί τον ανωτέρω για την από κοινού λύση του υπ' αριθμόν 8892/30-08-2019 συμφώνου συμβίωσης της συμ/φου Πειραιώς Ελένης Επ. Βασιλειάδου. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω δεν ανταποκριθεί στην παρούσα πρόσκλησή της, θα προβεί στην λύση αυτού μονομερώς, σύμφωνα με τις κατά Νόμο διατάξεις κατ' άρθρο 7 του Ν. 4356/2015. Η ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας