PrintButton

17-09-2020

on .

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ Ο Αλέξανδρος Κωνσταντόγλου του Αριστείδη και της Ελλης το γένος Μαυρίδου που γεννήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και κατοικεί στον Δήμο Βύρωνα και η Βασιλική Βάη του Ευάγγελου και της Αικατερίνης το γένος Πλιώτα που γεννήθηκε στον Δήμο Αθηναίων και κατοικεί στον Δήμο Καματερού Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον Δήμο Βύρωνα. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Δημοσίευση με εντολή του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για λογαριασμό του Σβεντόφ Βικτώρ, πρώην κατοίκου Αγίου Ιωάννη Ρέντη και επί της οδού Φλέμινγκ αρ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής, το ακριβές αντίγραφο την υπ' αρ. 1902/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά όπως υπογράφεται από την κ. Φωτεινή Αναστασάκου, Πρωτοδίκη, με επίσπευση της Ασιας Καραγιαννίδου του Ραφίκ και της Μαρίας. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. ΑΔΑ: ΩΚ1ΕΟΡΡ2-0Ν6 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 2220 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εντύπων της Διεύθυνσης Ταχ. Λειτουργιών, CPV: 22820000-4 «Εντυπα», προϋπολογισμού 137.096,78 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 30.09.2020 έως 05.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Περίληψη δικογράφου Με την υπ΄αριθ.5094Β/14-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Παρασκευή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ 8 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 02/07/2020 ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ του Διονυσίου Παρασκευόπουλου του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Βελερεφόντου αρ. 8 κατ΄ αυτής, που απευθύνεται ενώπιον του Μ.Π.Αθηνών, με ΓΑΚ 41324/2020 & ΕΑΚ 4399/2020, με την οποία οριζόταν χρόνος συζήτησης προσωρινής διαταγής η 13-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτ. Αθηνών, όπου με την από 13-7-2020 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του παραπάνω Δικαστηρίου κ. Βασιλείου Παπαθανασίου, με την οποία προσωρινά και μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης αναθέτει την άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρης των διαδίκων, Δέσποινας-Αγάπης Παρασκευοπούλου, στον αιτούντα πατέρα της και με ΓΑΚ 41324/2020 & ΕΑΚ 4399/2020 προσδιορίστηκε η συζήτηση της άνω αίτησης στις 14-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. πιν. 36 και με τον όρο να επιδοθεί προ (10) ημερών από τη δικάσιμο [το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του Κτιρίου 5], με την οποία αιτείται 1) να γίνει δεκτή η αίτηση του αιτούντος, 2) να του ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους Δέσποινας- Αγάπης, για όλους τους αναφερόμενους στην αίτηση λόγους. Στην δε περίπτωση, που ήθελε το Δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του ως προς την άσκηση της επιμέλειας αποκλειστικά από τον αιτούντα, να καθορίσει το πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος επιμέλειας του με το ανήλικο τέκνο και επικοινωνίας με την αντίδικο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσας. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία να αναθέτει στον αιτούντα προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, 3) να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή 1.500,00 ΕΥΡΩ και προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παράβαση και μη συμμόρφωσή της προς το διατακτικό της απόφασης, που θα εκδοθεί από το άνω Δικαστήριο, 4) να καταδικαστεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική δαπάνη του αιτούντος. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση στην καθ’ ης η αίτηση να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη ορίζεται. Αθήνα 16-09-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος ΡΟΖΑ ΡΟΥΤΟΥΛΑ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Με την υπ΄αριθ.5003Β/04-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ.Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, κατοίκου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αρ.36, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Αναστάσιο Αλεξόπουλο του Αθανασίου, ως κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομίας της Ευγενίας χήρας Φιλίππου Παπαϊωάννου, το γένος Θεοδώρου και Γεωργίας Κριστέκου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 07/08/2020 Αίτηση των 1) Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου του Θεοδώρου και της Μαρίας, κατοίκου Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Κρυστάλλη αρ.4, με Α.Φ.Μ. 015178112 και 2) Θεοδώρας Πικρού του Ιωάννη Πικρού και της Μαρίας Λουίζας Νικολαΐδου, συζύγου Βαλέντιου Βαλέντη, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Σκύρου αρ.8, με Α.Φ.Μ. 032879983 κατ΄ αυτού, που απευθύνεται ενώπιον του Μον.Πρωτ.Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), με ΓΑΚ 58777/2020 και ΕΑΚ 2552/2020, για τη συζήτηση της οποίας ορίζεται χρόνος η 03-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, στο κτίριο 2, αίθουσα 202, με πινάκιο ΡΒ και αρ. πιν. 4, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών – Διαδικασία: Εκουσία Μονομελούς, με τον όρο κοινοποιήσεως προ (3) ημερών από τη δικάσιμο, δια της οποίας αίτησης ζητείται: 1/να γίνει δεκτή η αίτηση των αιτούντων και 2/να διαταχθεί με την απόφαση του άνω δικαστηρίου η διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου της από 30-12-1974 διεκδικητικής αγωγής του καθ’ ου (αριθμός κατάθεσης 13108/1974), η οποία επρόκειτο να συζητηθεί την 4-3-1975 με αριθμό πινακίου Γ1-4 και έχει εγγραφεί στον τόμο Ι με αριθμό 78. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και με κλήση στον καθ’ ου να παραστεί κατά τη συζήτηση της άνω αίτησης, όπου και όποτε ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 16-09-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΣΑ 8952 – ΑΦΜ 016424626 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 12 – ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 8228630-6977596219 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αρ. 7005Γ΄/14-9-2020 έκθεση επίδοσης εμού του Δικ. Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Σωτηρίου Ε. Αδάμ, κατοίκου Αθηνών (Λ. Κατσώνη 40), κατόπιν εγγράφου παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών Ιωάννας Αχουζαρίδη – Γαλάνη, πληρεξουσίας της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», με έδρα στο Μαρκόπουλο Αττικής, 30ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Λαυρίου, νομίμως εκπροσωπούμενη (ΑΦΜ 094026642), επεδόθη στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπούλου, δια λογαριασμό του Άγγελου Λάμπρου του Ιωάννη, πρώην κατοίκου Κορωπίου Αττικής (Χρ. Δημητρίου αρ. 7) και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 12/8/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική Διαδικασία), μετά της κάτωθι αυτής από 12/8/2020 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ΓΑΚ: 57436/2020 και με ΕΑΚ: 6957/2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Μονομελούς, Αντικείμενο: Κτηματολόγιο, για κατάθεσή της την 12/8/2020 από την δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτα Ράντη, της ενάγουσας κατά του ως άνω εναγόμενου και κατά του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να γίνει δεκτή η ένδικη αγωγή στο σύνολό της. Να διορθωθεί για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται στην αγωγή το με αρ. 82201/26-9-1977 συμβόλαιο του τέως συμβ/φου Αθηνών Χρήστου Δημοσθένους Παπασταμέλου στην σελίδα 4 και σειρά 19 ως εξής «εμφαινομένου του αγροτεμαχίου στο προσαρτώμενο σχεδιάγραμμα του συμβολαίου υπό τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Β1-Γ1-Γ-Δ-Δ1-Α1-Α συνορευόμενη Βορείως επί πλευράς Γ-Γ1-Β1-Β μήκους μέτρων 169,70 με ιδιοκτησία Αντωνίου Γούλα, με ΚΑΕΚ 050880403181, Νοτίως Δ-Δ1-Α1-Α επί πλευράς μήκους μέτρων 152,90 με ιδιοκτησία της ενάγουσας και εν μέρει με Γιαννούλας Ευαγγέλου Φράγκου με ΚΑΕΚ 050880403139, Ανατολικώς επί πλευράς μέτρων 27,90 - αντί της Δημόσιας οδού Αθηνών – Λαυρίου - με ιδιοκτησία της ενάγουσας και πέραν αυτής με βουνό και με ΚΑΕΚ 050880403172, Δυτικώς επί προσώπου μέτρων 24,70 με την Εθνική οδό Αθηνών - Λαυρίου». Να αναγνωρισθεί ότι το αγροτεμάχιο της ενάγουσας έχει τοποθετηθεί με ορθό προσανατολισμό Ανατολικά και Δυτικά στο Κτηματολογικό Απόσπασμα του Διαγράμματος του Κτηματολογίου με ΚΑΕΚ 050880403138. Να υποχρεωθεί το Κτηματολογικό Γραφείο να καταχωρήσει στο ΚΑΕΚ 050880403138 τη διορθωτική απόφαση του δικαστηρίου προκειμένου να αρθούν οι δεσμεύσεις της επί των δικαιωμάτων της κυριότητας της ενάγουσας και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Γίνεται μνεία ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, ώστε να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί όπου και όταν εις την αγωγή ορίζεται, με την υπόμνηση ότι για την παράστασή του απαιτείται να κατατεθούν προτάσεις εντός νομίμου προθεσμίας από την κατάθεση της αγωγής, όπως ορίζεται στην πράξη κατάθεσης του δικογράφου. Αθήνα 16/9/2020 Ο Δικ. Επιμελητης Σωτήριος Ε. Αδάμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ.10.489/16-9-‘20 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Σούλα πληρεξούσιας του Κωνσταντίνου Ακριώτη του Χρήστου κατοίκου Παπάγου οδού Αναστάσεως αρ.149 - Α.Φ.Μ 014238902, επέδωσα στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ως αρμόδιο για τον Ευάγγελο Μουντζούρη του Γεωργίου πρώην κάτοικο Χολαργού οδού Μέτωνος αρ. 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 14/9/’20 ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΛΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ του ανωτέρω πρώτου κατά του δεύτερου με την οποία του γνωστοποιεί πως προς απόδειξη θεμάτων της από 15/5/’20 Αγωγής του ενώπιον του Ειρηνοδ. Χαλανδρίου θα εξετάσει ως μάρτυρα τον Κωνσταντίνο Τσιάκαλο του Σπυρίδωνος κάτοικο Άνω Ιλισίων Αττικής οδού Γοργοποτάμου αρ. 2 με Α.Φ.Μ 050670359 συνταξιούχο, και τον καλεί να παραστεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Λιάσκου του Σπυρίδωνος κάτοικο Αθηνών οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 56, τηλ 2102220219, την 22/9/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μμ. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αρ 3086Α΄/15-9-2020 έκθεση επίδοσης του Δικ. Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών Γεωργίου Σουπιάδη κατοίκου Γιαννιτσών, Ελ. Βενιζέλου 110 κοινοποιήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών Δημήτριο – Νεκτάριο Τζανογιώργη για λογαριασμό της Κυριακής Γρηγοριάδου του Σταύρου, μέχρι πρότινος κατοίκου Γιαννιτσών, οδός Παπαδοπούλου αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 30-07-2020 ΚΛΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών (αρ. εκθ. κατάθεσης 40/2020), της Δέσποινας Τσιρινίδου του Γεωργίου, κατοίκου Νέας Υόρκης Η.Π.Α. 114 Πόλλοκ Πλ, Χικσβιλ 11801 και με Α.Φ.Μ. 129174860ων κατά της δεύτερης. Με την ως άνω κλήση ορίστηκε ότι οι προτάσεις κατατίθενται από τους διαδίκους εντός 30 ημερών και κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από σήμερα (30-7-2020) αντίστοιχα κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας, με την επισήμανση ότι εκπρόθεσμες προτάσεις ή προσθήκες δε θα λαμβάνονται υπόψη. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμ. 4989Ζ'/16-09-2020 έκθεσή μου επιδόθηκε νόμιμα στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της από με ημερομηνία 30-07-2020 Αίτησης (Ανάθεσης αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας), απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (Ασφ. Μέτρων κατ' άρθρ. 682 επ., 728 1α και 735 Κ.Πολ.Δ.) του αιτούντος, Halim (ον.) Karaj (επ.) του Demir και της Keze, κατοίκου οικισμού Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης (ΑΦΜ 168532208), για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του: α) Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 15 ετών και β) Asja (oν.) Karaj (επ.) του Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 6 ετών, η οποία στρέφεται κατά της Mimoza (ον.) Karaj (επ.) του Tahir και της Hatixhe, κάτοικο οικισμού Μαρώνειας Ν. Ροδόπης και ήδη αγνώστου διαμονής (ΑΦΜ: 130757127), και με την οποία (αίτηση) ζητάει αυτά που περιλαμβάνονται στο αιτητικό της, ήτοι: α) γίνει δεκτή η αίτησή του, β) να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, γ) να αφαιρεθεί προσωρινά από την καθής η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 15 ετών και Asja(oν.) Karaj (επ.) του Halim και της Mimoza, ηλικίας σήμερα 6 ετών και να ανατεθεί αυτή στον αιτούντα αποκλειστικά, δ) Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή που να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους Albion (ον.) Karaj (επ.) του Halim και Asja (oν.) Karaj (επ.) του Halim και να απαγορευθεί η μετοίκηση των ως άνω ανηλίκων από την κύρια κατοικία τους, που βρίσκεται στον οικισμό Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών Ν. Ροδόπης, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της παρούσης αιτήσεώς του. Με την υπ' αριθμ.Ασφ. 159/30-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου χωρίς πινάκιο της γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου, που φαίνεται η κατάθεση της ως άνω αιτήσεως από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος κ. Ίτσα Ιωάννη και με την κάτωθι αυτής πράξη ορισμού συζήτησης της Δικαστού του ως άνω δικαστηρίου, που ορίζει δικάσιμο για την συζήτησή της το κατάστημα του Πρωτοδικείου Ροδόπης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στις -14- του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με τον όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης αυτής οκτώ (8) ημέρες πριν από την συζήτηση. Και με την παρά πόδας αυτής με ημερομηνία 31-07-2020 Προσωρινή Διαταγή (Άρθρο 691Α Κ.Πολ.Δ.) της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κας. Χρυσοστομίδου Ελένης, Προεδρεύουσας Πρωτοδίκη, με την οποία: Αναθέτει προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων:α) Karaj Albion και β) Karaj Asja του Halim και της Mimoza, στον πατέρα τους Karaj Halim του Demir και της Keze, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής. Με την παραγγελία να γίνει η επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη συγχρόνως να παραστεί κατά την συζήτηση αυτής, όταν και όπου με την ανωτέρω πράξη αρμοδίως ορίζεται. Καλείται δια της παρούσης μου, οιοσδήποτε γνωρίζει την καθής η αίτηση, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΙΔΗΣ (ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗ αρ. 1, τηλ:2531021610, email: kokidist@gmail .com) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 291/2020 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Αττικής και εγκρίθηκε το από 29-5-2020 καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο (2) αυτού, ήτοι, μεταξύ άλλων, τη συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συµµετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, τη φυσική αγωγή των μελών, τη σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και των νέων, που έχουν έφεση για άθληση, καθώς και τη δημιουργία αθλητικών τμημάτων αντισφαίρισης, άρσης βαρών, παγοδρομιών, γυμναστικής, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ιππασίας, ιστιοπλοΐας, καλαθοσφαίρισης, κανόε – καγιάκ, κολύμβησης, μοντέρνου πεντάθλου, ξιφασκίας, πετοσφαίρισης, μηχανοκίνητου αθλητισμού, ποδοσφαίρου, σκοποβολής, ταε κβον ντο, τοξοβολίας, πάλης, χειροσφαίρισης, κερλινγκ, κωπηλασίας, μπειζ μπολ, ποδηλασίας, πυγμαχίας, σοφτ μπωλ, τζούντο, τριάθλου, αντιπτέρισης, χειμερινών αθλημάτων, χόκεϋ, αεραθλητισμού, γου σου κουνγκ φου, καράτε, κρίκετ, μπόουλινγκ, ορειβασίας – αναρρίχησης, ράγκμπυ, σκάκι, ζίου ζίτσου, γκολφ, θαλάσσιου σκι, κικ μπόξινγκ, μαχητικών τεχνών σάμπο, κούρες, τσιδαόμπα, μπριτζ, παγκρατίου, υποβρύχιας δραστηριότητας και αθλητικής αλιείας στα οποία να αθλούνται άτομα κάθε ηλικίας και φύλου, όπως αυτοί αναλύονται στο ως άνω καταστατικό. Αθήνα, 16-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Εκποιούνται με την πτωχευτική διαδικασία (υπ’ αρ. 1330/2020 πράξη της Εισηγήτριας της Πτώχευσης της εταιρίας με την επωνυμία «PROTECTA AEBE» & υπ’ αρ. 427/2020 απόφαση του Π.Π.Α.) αγροτεμάχιο επιφανείας 89.929τμ μετά του επ’ αυτού συγκροτήματος κτιρίων συνολικής επιφάνειας κτιρίων 19.825τμ που βρίσκεται στο νομό Κιλκίς, δήμο Πολυκάστρου. Τιμή ορίστηκε το ποσό του 1.440.000ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της υπ’ αρ. 1330/2020 πράξης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και ώρα 11:00, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρις ότου επιτευχθεί ικανοποιητικό τίμημα και εγκριθεί αυτό από την κ’ Εισηγήτρια. Πληροφορίες από τον Σύνδικο της Πτώχευσης, κ’ Δημήτρη Δώνο, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Σκουφά 47-49) τηλ. 2103838729 Αθήνα, 16.9.2020 Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 270/2020 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας, επικυρώθηκε το από 9-2-2020 τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ETAIPIA ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γενναδίου αριθμ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα. Με απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΛ της 9-2-2020 τροποποιήθηκαν τα εξής άρθρα του Καταστατικού Το άρθρο 1 (Συντομογραφικά ΕΕΛ), το άρθρο 5 (Θέματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου), το άρθρο 7 (Μόνο ως προς τους 9 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ.), το άρθρο 14 (Ανακήρυξη δωρητών και ευεργετών με προϋποθέσεις) και το άρθρο 19 (Ειδική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη διάλυση του Σωματείου). Αθήνα, 15-9-2020 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 10821Δ/29.07.2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΩΤ. ΚΟΥΓΙΟΥΡΗ, με ΑΦΜ 043956140/ Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, πληρεξούσιας δικηγόρου του Ευσταθίου Κορφιάτη του Γεωργίου, κατοίκου Ελευσίνας Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 35, με ΑΦΜ 030387471, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ, πρώην κάτοικο Ελευσίνας, οδός Β. Λάσκου, αρ. 6, με ΑΦΜ 036714147, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως εγγυητή και ενεχόμενο αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον καλούντα - αιτούντα ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, την από 10-6-2020 κλήση που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (γ.α.κ. 991 ε.α.κ. 10/2020) σε βάρος των «ALΡΗΑ ΒΑΝΚ Α Ε.» και «EUROBA NK ERGASIAS Α.Ε.» και της «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας τον Ανδρέα Μπαγδάτογλου, να παραστεί 26-5-2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.30 π.μ., στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας (πινάκιο ρύθμισης οφειλών), αρ. 13, συγκοινοποιώντάς σε αυτόν και α) την από 15/5/2015 με αυξ. ;ριθμ. καταθ. δικογράφου 101/19-5-2015 αίτηση του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ 030387471, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας, διαδικασία άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010- εκουσία δικαιοδοσία, σε βάρος των «ALΡΗΑ ΒΑΝΚ Α Ε.» και «ΕUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», με αρχική δικάσιμο την 14-11-2018, αίτημα να ορισθούν μηδενικές καταβολές προς άπαντες τους καθών και να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του αιτούντος το διαμέρισμα Β-5 του αιτούντος, που βρίσκεται στην Ελευσίνα και περιγράφεται στο δικόγραφο, και β) την υπ' αριθμ. 62/2020 απόφαση του Ειρηνοδι κείου Ελευσίνας - Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν. 3869/2010), επί της ως άνω αιτήσεως, η οποία κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης και αναβάλλει τη συζήτηση της προφορικώς ασκηθείσας κύριας παρέμβασης της «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕIΣ» προκειμένου να κλητευθεί ο εγγυητής ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ, και να συμμετάσχει στην ως άνω συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 26-5-2021 στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενο να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο Δικ. Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΗΛΙΑΣ Π. ΜΟΥΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την με αρ. 19/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του καταστατικού του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία «ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ (ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ) – ΤΖΙΝ ΝΤΑΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Διονύσου 52), ειδικότερα δε τα άρθρα 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 18 σύμφωνα με το από 03/02/2020 τροποποιημένο καταστατικό του. Χαλάνδρι,16/09/2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Σοφία Παντουβάκη

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας