PrintButton

19-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Τσάτσου (ΑΜ/ΔΣΘ 5173) επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ΣΥΜΕΛΑ Γ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ για τον πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κασσάνδρου αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, Δημητρίου Καρανέστωρ του Γεωργίου και της Μοσχούλας, επικυρωμένο αντίγραφο της με γενικό αριθμό καταθέσεως 8020/2020 και ειδικό αριθμό 6649/2020 και από 16/06/2020 αγωγής διαζυγίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της Ναταλία (Νatalia) Ματβέεβα (Matveeva) του Σεργκέι (Sergey) και της Τατιάνα (Tatiana), κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Χρυσανθέμων αρ. 10, κατά του ως άνω εναγομένου, με την οποία ζητάει να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο λόγω διετούς διάστασης, με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 15/01/2021 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 22, στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί στη συζήτηση της αγωγής αυτής όταν και όπου αρμοδίως ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3405 Γ/25-06-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικου επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Νικολάου Ρήγα. Θεσσαλονίκη, 17/09/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Δυνάμει της υπ αρ. 987/2020 Εκθέσεως του Εισηγητού της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, Α.Φ.Μ. 998695477, εκποιείται με πλειστηριασμό στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών την πρώτη Δεύτερα και ώρα 11.00 μετά την πάροδο 10 ημερών από την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της διακήρυξης του συνδίκου και 5 ημερών από τη δημοσίευση αυτής στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ ΤΑΝ: ένα οικόπεδο άρτιο-οικοδομήσιμο επιφανείας τ.μ. 4438,82, βρίσκεται στην επέκταση σχεδίου πόλης Τρίπολης Αρκαδίας (θέση “Πύλη Μυστρά” πολεοδομική ενότητα Σπάρτη, ΟΤ 808/1) με πρόσοψη επί των οδών Ηρακλέους (πρώην Τραμπίδου) και Βαλαωρίτου, μετά του επ αυτού κτίσματος (έτος ανακατασκευής 2007), ως κτιρίου «ειδικής χρήσης» βάσει της εν ισχύ άδειας λειτουργίας (ΚΑΑ) που περιλαμβάνει ΙΣΟΓΕΙΟ: 2932,75 τ.μ ως και πισίνα αποθεραπείας 24 τ.μ, ΥΠΟΓΕΙΟ: 1733,16 τ.μ και ΟΡΟΦΟ: 904,52 τμ. Αγοραία ελάχιστη αξία 2.595.000,00 €. κατόπιν μείωσης σε ποσοστό 25% σε σχέση με την τιμή πρώτης προσφοράς: 3.460.000 € όπως είχε καθοριστεί με την 2118/2019 εκθεση του Εισηγητη. Η εκποίηση θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρις επιτεύξεως ικανοποιητικού τιμήματος και εγκρίσεως από τον Εισηγητή. Πληροφορίες στην Σύνδικο Ελένη Κιρμανίδου τηλ 2103822888 και 69749022220 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 2537 Γ΄/03-09-2020 έκθεσή μου επίδοσης , μετά από έγγραφη παραγγελία της Ειρήνης Γιώτα, πληρεξουσίας Δικηγόρου της Μαρίας Χατζημιχαήλ του Μιχαήλ και της Αργυρής συζ. Γεωργίου Δημητρίου κατοίκου Καρδίας , Γρηγορίου Αυξεντίου 4 με ΑΦΜ 079218293 , επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τον Χαράλαμπο Δαδαλάκη πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης οδός Χρυσοστόμου αριθ. 20 και ήδη αγνώστου διαμονής , τo ακριβές αντίγραφο της από 29/07/2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατά του δεύτερου που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης και με την οποία ζητά να γίνει δεκτή αυτή σε όλα της τα αιτήματα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή κλπ. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχει α) η από 29-07-2020 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με ΓΑΚ 17018/2020, ΕΑΚ 503/2020. Για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες καλούμενο να παραστεί την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 11΄00 ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου θα ληφθεί ένορκη βεβαίωση μάρτυρος. Θεσσαλονίκη 16/09/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Αγγ. Ζαχάκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαέξι ( 16 ) του μηνός Σεπτεμβρίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:20 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καραγκουνη Ιωάννη του Περικλή και της Αγγελικής πρώην κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Ιωαννίνων 26 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10971/16-09-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Phoenix NPL Finance Designated Activity Company» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 15088/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 181/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από 01/09/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ (146.913,07 €), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το προβλεπόμενο στη σύμβαση και το νόμο επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό από την 17-09-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις δεκαέξι ( 16 ) του μηνός Σεπτεμβρίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:21 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Ν. Συροπουλου για τον Καλογερόπουλο Μενέλαο του Αλεξάνδρου πρώην κάτοικο Ν.Ηρακλείου, οδός Αυγής αρ. 44 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 10972/16-09-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Μεσογείων αρ. 109-111, ΑΦΜ: 801215902 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία ενεργεί ως νόμιμη διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Phoenix NPL Finance Designated Activity Company» η οποία έχει καταστεί ειδική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο εκ του αντιγράφου κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ από το πρώτο (Α’) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 10251/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών που προσαρτάται στην υπ’ αρ. 188/2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Μήλου Χριστίνας – Ζωής Κοκορη, μετά της κάτωθι αυτής από 01/09/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ (284.222,98 €), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το προβλεπόμενο στη σύμβαση και το νόμο επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό από την 17-09-2020 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη της με αριθμό 7628ΣΤ/16-9-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, Παναγιώτη Ζάγουρα κατοίκου Λάρισας, οδός Μ. Αλεξάνδρου, αρ.37, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», (ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920 λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση) (ΦΕΚ3931/01-07-2013 τ.ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σταδίου, αρ.40, Τ.Κ. 10252, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 000223701000, Α.Φ.Μ.: 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης. Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ’ αριθμόν 2665110520/25-02-2008 σύμβαση δανείου ιδιωτών-κατηγορία καταναλωτικών δανείων, μετά του από 25-02-2008 προσαρτήματος Α’ αυτής, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ’ αριθμόν 221/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώρηση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν.2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY». Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε τη διαχείριση των εν θέματι απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου. Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση, επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, που κατοικοεδρεύει στη Λάρισα, στο Πρωτοδικείο Λάρισας, οδός Κούμα και Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δικαστικό Μέγαρο, δια την κάτωθι εναγόμενη: την ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. Αθανασίου ΜΗΤΡΟΥ, το γένος Γεωργίου Μπαζδάνη, με ΑΦΜ 130067294, πρώην κάτοικο Λάρισας, οδός Δυρρού αριθ. 12, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από απόγραφο α΄ εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 221/08-03-2010 (Αριθμός Απογράφου:215/2010) Διαταγής Πληρωμής του: ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 15.09.2020 παραγγελία προς επίδοση, με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί: Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (α1) απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθμ. 221/2010 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που βρίσκεται στα χέρια μου, το οποίο επικυρώνω σύμφωνα με το νόμο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, που κατοικοεδρεύει στην Λάρισα, στο Πρωτοδικείο οδός Κούμα & Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δικαστικό Μέγαρο, διά την κάτωθι εναγόμενη:ΑΘΑΝΑΣΙΑ συζ. Αθανασίου ΜΗΤΡΟΥ, το γένος Γεωργίου Μπαζδάνη, με ΑΦΜ 130067294, πρώην ίςρτ&κο Λάρισας, οδός Δυρρού αριθ. 12, και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, επιτάσσοντας ταυτόχρονα την καθ' ης να μας καταβάλει εμπρόθεσμα, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά:α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (54.365,45€), νομιμοτόκως από της 31-07-2009, μέχρις εξοφλήσεως, με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο (άρθρο 12 Ν. 2061/1998), κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής,β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ χίλια εξακόσια ογδόντα πέντε (1.685,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 01/04/2010,γ) Για έκδοση απογράφου, σύνταξη και επίδοση α' επιταγής Ευρώ εξήντα (60,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 01/04/2010,δ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτά (86,80€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης, καθιστώντας ταυτόχρονα γνωστό ότι δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY" (ΓΚΑΛΑΞΥ II ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ AKTIBITY ΚΟΜΠΑΝΥ)», επιχειρηματικές απαιτήσεις λόγω τιτλοποίησης.Μεταξύ δε των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είναι και η ανωτέρω απαίτηση της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία απορρέει από την υπ' αριθμόν 2665110520/25-02-2008 σύμβαση δανείου ιδιωτών-κατηγορία καταναλωτικών δανείων, μετά του από 25-02-2008 προσαρτήματος Α' αυτής, για την οποία εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμόν 221/2010 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της ως άνω τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003, στην ως άνω εταιρεία ειδικού σκοπού, από την καταχώριση δε της σχετικής συμβάσεως στο Δημόσιο βιβλίο του Ν. 2844/2000 επήλθε η μεταβίβαση της απαιτήσεως αυτής προς την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY". Η ως άνω Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανέθεσε στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. τη διαχείριση των εν θέματι απαιτήσεων, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 και δυνάμει της από 30.04.2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003, και του υπ' αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου.Επομένως, η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία ειδικού σκοπού κατέστη ειδική διάδοχος ως προς την ανωτέρω έννομη σχέση, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της απαίτησης, νομιμοποιείται ενεργητικώς να προβαίνει σε οιαδήποτε δικαστική ενέργεια που αποσκοπεί στην είσπραξη οφειλών, που απορρέουν από την υπό διαχείριση απαίτηση. Συγκοινοποιούνται με την παρούσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ήτοι: Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της τράπεζας ήτοι: ΐ) Το υπ' αριθμ. 3931/01-07-2013 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ρ-Ε.Π^**^ από το οποίο προκύπτει ότι η αιτούσα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ALPHA έχει καταστεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠφΡΙΚΗ^ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 78 του κ.ν. 2190/1920;'ii) Τη με αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-4580/28-06-2013 απόφασης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ενέκρινε την συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών «ΑΛΦΑ . ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, Hi) τη με αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-4580/28-06-2013 (δις) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ίν) τη με αριθ. πρωτοκόλλου Κ2-4578/28-06-2013 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» . 1. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Η από 30 Απριλίου 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-4-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 3. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 (σελ. 3.178). Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, AM 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντατην παρούσα δικαστικό επιμελητή.Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες «ΚΟΣΜΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». Ο Δικαστικός Επιμελητής Παναγιώτης Ζάγουρας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 266/2020 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Δωρική Αδελφότης» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιέρωνος 6 και Τιμοθέου και νόμιμα εκπροσωπείται, ειδικότερα δε αποφασίστηκε η κατάργηση του άρθρου 6 και η τροποποίηση των λοιπών άρθρων του καταστατικού αυτού, καθώς και η μετατροπή του στην δημοτική γλώσσα, αποτελείται δε πλέον από 40 άρθρα, σύμφωνα με το από 12-06-2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 10/09/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Χριστοφορίδου Θέκλα ΑΜΔΣΑ 13614 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 201/2020 διάταξης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία ‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΨΗΛΟΧΩΡΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ’, που εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου, οδός Γοργοποτάμου 2 και νόμιμα εκπροσωπείται, ειδικότερα δε τα άρθρα 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15 και 16 του καταστατικού, αποτελείται δε από 35 άρθρα, σύμφωνα με το από 10-11-2019 τροποποιημένο καταστατικό του. Αθήνα, 10/09/2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Θέκλα Χριστοφορίδου ΑΜΔΣΑ 13614 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Ηράκλειο - Κρήτης σήμερα στις δέκα οκτώ [18] του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [2020] ημέρα Παρασκευή ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου-Κρήτης ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ, που διατηρώ γραφείο στην διεύθυνση Χρυσοστόμου 10 – Ηράκλειο, σύμφωνα με την από 01 Ιουλίου 2020 εντολή πού μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Μαρία Πνιγούρα, πληρεξούσια της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΑΦΜ 094014201, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα, ήλθα εδώ για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ως νόμιμος αντίκλητος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 999677771, που `εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, οδός Μ, και ήδη αγνώστου διαμονής και εκπροσωπείται νόμιμα,, σύμφωνα με την με αριθμό 2855Γ/02-09-2020 Έκθεση Επίδοσης μου, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 254/2020 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, εμένα του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. O ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στο Ηράκλειο -Κρήτης - Κρήτης σήμερα στις δέκα τέσσερις [18] του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι [2020], ημέρα Παρασκευή εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Κρήτης, ΆΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ, κάτοικος Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10,¬¬ σύμφωνα με την από 21 Ιουλίου 2020 παραγγελία πού μου δόθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Πέτρο Ν. Πανταζή, πληρεξούσιος της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία «FAMILY FOOD M. ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα στον Αλίατρο Βοιωτίας (παράδρομος Λ. Αθηνών), νομίμως εκπροσωπούμενης, με ΑΦΜ : 800397812, Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως νόμιμο αντίκλητο του κ. Μιχαήλ Μασαούτη του Ιωάννη, με ΑΦΜ : 135263729, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, ατομικώς και με την ιδιότητά του ως διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «Μ. ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΙΚΕ», κατοίκου Γέργερης Ηρακλείου – Κρήτης, και ήδη αγνώστου διαμονής, , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 2854Γ/02-09-2020 Έκθεση Επίδοσης μου, ακριβές αντίγραφο της από 13 Ιουλίου 2020 ΑΓΩΓΗΣ (Τμήμα Ενοχικό – Νέα Τακτική), της πρώτης εναντίον του, που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητά όσα με λεπτομέρειες αναφέρονται σε αυτή προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Στo αντίγραφο αυτό περιέχονται επίσης. -α] η υπό χρονολογία 21-07-2020 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης : 49430/2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 6139/2020, πράξη καταθέσεως δικογράφου στο κατάστημα του παραπάνω Δικαστηρίου. -β] η από 21-07-2020 πράξη της κ. Γραμματέως του ως Δικαστηρίου με την οποία ορίζεται ότι : Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και στο αποδεικτικό επίδοσης. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 25278 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Διακηρύττει ότι Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) αίθουσας εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 329/2020, απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, εγγύηση συμμετοχής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση, ποσού ίσου με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς για μισθώματα ενός (1) έτους, ήτοι 100,00€ ευρώ, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% επί του μισθώματος τριών (3) ετών και να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο παρακαταθέσεως ή να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως. Το μίσθωμα υπολογίζεται στο ποσό που κατακυρώθηκε η δημοπρασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνη κα Σταυρούλα Ζία τηλ. 2132025361,362 Γλυφάδα, 18/09/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑ: Ψ2ΖΡΩ1Φ-ΨΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2019 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 1.790.322,58 € συν ΦΠΑ Αρ. πρωτ. 13343/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής με δικαίωμα προαίρεσης ενάμιση (1,5) έτους, για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «Λειτουργία - συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & αντλιοστασίων αποχετευτικών δικτυών, του Δήμου Σιθωνίας» (με CPV: 45259100-8), προϋπολογισμού, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης: 1.790.322,58 € συν ΦΠΑ. 1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτων Φορέας: Δήμος Σιθωνίας, Δ/νση: Νικήτη, Χαλκιδικής, Τ.Κ.: 63088 Τηλ.: 23753-50124, Φαξ: 23750-23244. 2. Παραλαβή τευχών: Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επί των τευχών δημοπράτησης αρμόδιος επικοινωνίας είναι η κα Καραδήμου Δήμητρα. 3. Κωδικοί CPV: 45259100-8 4. Υπηρεσίες: Ο Δήμος Σιθωνίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής με δικαίωμα προαίρεσης ενάμιση (1,5) έτους για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς δικαίωμα προαίρεσης 1.790.322,58 €, συν ΦΠΑ 24%. 5. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : i. Η τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πέντε (5) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Τοπικών Κοινοτήτων ΝΙΚΗΤΗΣ, ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΑΡΤΗΣ και ΣΥΚΙΑΣ του Δήμου Σιθωνίας ii. Η τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, του συστήματος αναρρόφησης λυμάτων «εν κενώ» (vacuum) των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά και Σάρτης καθώς και των αντλιοστασίων αναρρόφησης λυμάτων και προσαγωγής στις Ε.Ε.Λ. Νέου Μαρμαρά (ένα αντλιοστάσιο) και Σάρτης (δύο αντλιοστάσια) του Δήμου Σιθωνίας. iii. Η τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τεσσάρων (4) αντλιοστασίων αποχέτευσης με βαρύτητα στην Τοπική Κοινότητα Νικήτης και των έξι (6) αντλιοστασίων αποχέτευσης με βαρύτητα στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά. iv. Η τριετής λειτουργία συστήματος λιποδιαλυτών. v. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και θαλάμων άντλησης λυμάτων, με ειδικό αποφρακτικό συγκρότημα. και περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 6. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 7. Σύστημα δημοπράτησης - κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής με δικαίωμα προαίρεσης ενάμιση (1,5) έτους. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ε.Ε. Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού 11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 12.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/10/2020 και ώρα 22.00. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 13. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 35.800,00 € (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 14. Χρόνος υλοποίησης σύμβασης : Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε τριανταέξι μήνες με δικαίωμα προαίρεσης ενάμιση (1,5) έτους. 15. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Προδικαστική προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα (Βιβλίο IV, Ν. 4412/2016). Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 16. Δημοσιεύσεις: Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.: 16/09/2020 Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σε μία τοπική εφημερίδα. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σιθωνίας, στη διαδρομή www.dimossithonias.gr/ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη 18 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 1572 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310997613, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17842) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310995231, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροσκοπική Ανατομική, Μικροσκοπική Ανατομική και Εμβρυολογία των Κατοικιδίων Ζώων». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17843) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999211, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17844) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17845) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία-Αφροδισιολογία». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17847) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1375/09-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 10-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 18/09/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Πληροφορίες: Η. Πετρίδης Τηλ.: 2310 99 5190 Fax: 2310 99 6788 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Κτίριο: Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» Θεσσαλονίκη 18 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 1570 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τo παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ.Γραμματείας 2310999269 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,) - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-Μεταμοσχεύσεις». (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17865) Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1381/09-09-2020 τ.Γ΄ (ημερ.κυκλ. 10-09-2020) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την 19 Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mails. Θεσσαλονίκη, 18/09/2020 Με εντολή του Πρύτανη Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (υπογραφή)* ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΧΟΥΡΟΥΔΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας