PrintButton

22-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Εγώ ο BAKER MUCI του NAZMI, κάτοικος Πέλεκα Κέρκυρας, έδωσα παραγγελία στον Κυριάκο Διαμονίτη, δικαστικό επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών και επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (με αριθμό έκθεσης επίδοσής του 4730Δ' 03-09-2020 για την κα Μαρίνα Δημοπούλου της Μαρίας, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, Μαινεμένης 15 και ήδη αγνώστου διαμονής και κατοικίας προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες την από 05-08-2020 εξώδικη πρόσκληση - δήλωση, με την οποία την καλώ να προσέλθει 12/10/2020 και ώρα 10.30 π.μ. στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελευθερίας Βασιλακοπούλου - Κουγιουμτζίδου στην οδό Χαλκοκονδύλη 24-26, 7ος όροφος, Αθήνα, για να λύσουμε το με αριθμ. 9027/15 σύμφωνο συμβίωσης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Βύρωνος Φιλιππάτου. Ο Αιτών BAKER MUCI ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ΄αριθ. 3233/21-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυνία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεράσιμο Αντωνάτο, πρώην κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ανδριανουπόλεως, αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 009296425, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό της υπ΄αριθ. 877/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ΕΠΙΤΑΓΗ. Σύμφωνα με αυτήν 1/ Δικάζει ερήμην του εναγόμενου, 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας σε εκατό (100) ευρώ, 3/ Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό, 4/ Δέχεται εν μέρει την αγωγή, 5/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα χίλια εξακόσια πενήντα τρία (1.653) ευρώ και τριάντα πέντε (35) λεπτά, νομιμοτόκως από 26-06-2011 μέχρις εξόφλησης, 6/ Επιβάλλει στον εναγόμενο μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος του οποίου ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 25-04-2014. Στο τέλος της απόφασης υπάρχει η από 01-09-2020 έγγραφη παραγγελία προς εμένα για επίδοση με ΕΠΙΤΑΓΗ από την πληρεξούσια Δικηγόρο, με την οποία επιτάσσει τον καθού να καταβάλει εμπρόθεσμα τα πιο κάτω ποσά, ήτοι: 1/ Για κεφάλαιο που επιδικάσθηκε 1.653,35 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου από την 26-06-2011 μέχρι σήμερα 1.159,81 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε 500,00 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 69,60 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50,00 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50,00 ευρώ και συνολικά τρεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά (3.482,76) ευρώ με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 01.09.2020 Η Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3232/21-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου Αθήνας, Νικηταρά 8-10, τηλ. 210-3818010, Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, επεδόθη τη επισπεύσει ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α’’, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, με ΑΦΜ 094060402 και εκπροσωπείται νόμιμα, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Ευγενία Πανάγου του Αθανασίου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Λάκωνος, αρ. 7 και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 045063123, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ. 1611/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία για τους λόγους αυτούς: 1. Δικάζει ερήμην της εναγομένης, 2. Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων ευρώ 3. Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο, 4. Δέχεται την αγωγή, 5. Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα και 0,56 (4.180,56) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 12-07-2013. Επιβάλει την πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300) σε βάρος της εναγομένης. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 02.09.2020 Η πληρεξούσιας Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Αρθ. 135 Κ.Πολ. Δ.) Με την υπ’ αριθμόν 10486β/16-9-2020 έκθεση επίδοσής μου, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Τρύφων Γεωργ. Χιουτέας, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηταρά 8-10, με παραγγελία προς επίδοση του δικηγόρου Καλαμάτας Δημητρίου Τσιφιλιτάκου,, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Δήμητρα Μπούτουνα του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας Πίσπα, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κωνσταντά 17 η Περγάμου 24 και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 5-6-2020 κλήση του Ιωάννη Ηλιόπουλου του Σπυρίδωνα, κατοίκου τ.κ. Παπαπουγκίου της δ.ε. Ανδανίας του δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας κατά της πρώτης, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με ΓΑΚ 3024/2020 και ΕΑΚ 2307/2020 με χρόνο συζήτησης την 18-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία καλείται η πρώτη να παραστεί στη συζήτηση όταν και όπου πιο πάνω αναγράφεται. Συγκοινοποιήθηκε μαζί με την κλήση ακριβές αντίγραφο της από 11-12-2017 έφεσης ιδίων διαδίκων με την ανωτέρω κλήση (με ΓΑΚ 607693/2017 και ΕΑΚ 507133/2017 στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και ΓΑΚ 9597/2017 και με ΕΑΚ 7816/2017 στο Εφετείο). Αθήνα 18-9-2019 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΧΙΟΥΤΕΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με τις εκθέσεις επίδοσης αρ. 5082Δ΄/28-7-20, 5083Δ΄/28-7-20, 5084Δ΄/28-7-20, 5085Δ΄28-7-20, 5086Δ’/28-7-20, 5087Δ’/28-7-20, 5088Δ΄/28-7-20, 5089Δ΄/28-7-20, 5090Δ΄/28-7-20, 5091Δ΄/28-7-20 και 5092Δ΄/28-7-20, του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου, Γεωργίου Π. Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, για τους άγνωστης διαμονής εναγόμενους, 1) Στάματιο Αυγουστάκη του Παναγιώτη, 2) Σάββα Αυγουστάκη του Παναγιώτη, 3) Δημοσθένη Αυγουστάκη του Παναγιώτη, 4) Τσαμπίκα Πίττς του Σταύρου, 5) Γεωργία Πίττα του Σταύρου, 6) Γεωργία χήρα Παναγιώτη Χατζησάββα το γένος Ιωάννη Πυλωνίτη, 7) Παρασκευή Χατζησάββα του Παναγιώτη, 8) Αναστασία Χατζησάββα του Παναγιώτη, 9) Βασιλεία Χατζησάββα του Παναγιώτη 10) Δημήτριο Χατζησάββα του Παναγιώτη και 11) Ιωάννα Χατζησάββα του Παναγιώτη, αντίστοιχα, επικυρωμένο αντίγραφο της με αρ. κατ. 275/24-7-2020 αγωγής του Ιωάννη-Βαγιανού Καλογερή του Γεωργίου προς το Ειρηνοδικείο Ρόδου, (το οποίο ορίζει ότι οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν προτάσεις και όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται μέσα σε εκατό (100) μέρες από την κατάθεση της αγωγής, η προθεσμία δε παρατείνεται κατά 30 ημέρες για όλους αν οι εναγόμενοι διαμένουν στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής) που αφορά σε χρησικτησία του ακινήτου – οικοπέδου μετά της επ΄αυτού ήδη υφιστάμενης οικίας που βρίσκεται στον οικισμό Λαέρμων-Ρόδου, στη θέση «Κρεατάκια» επιφάνειας 66 τ.μ., με κτηματολογικά στοιχεία : Τόμος 1, φύλλο 83, μερίδα 88 οικ. Λάερμα και φάκελος 87 του Κτηματολογίου Ρόδου. Ρόδος, 2 Σεπτεμβρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 271/2020 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η αναγνώριση του από 9-6-2020 αποτελούμενου από 21 άρθρα καταστατικού του εδρεύοντος στην Αθήνα επαγγελματικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΘΟΔΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», με απόδοση στην αγγλική γλώσσα «GREEK FLORAL DESIGN ACADEMY», και του οποίου σκοπός είναι: 1) Η συνένωση και ομοψυχία όλων των ειδικοτήτων της ανθοδετικής τέχνης καθώς και η εκπροσώπησή τους έναντι οποιασδήποτε Αρχής ή τρίτου, 2) Η διαφύλαξη, μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, 3) Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου στις δημόσιες αρχές, υπουργεία και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 4) Η ανάπτυξη της ελληνικής ανθοκομίας με τη συμμετοχή του Σωματείου σε διεπαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, 5) Η προώθηση της Ελληνικής Ανθοκομίας, της ανθοδετικής τέχνης καθώς και των Ελληνικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, 6) Η δραστηριοποίηση όλων των μελών για την ανάπτυξη της ανθοδετικής τέχνης και της Ελληνικής παραδοσιακής και σύγχρονης ανθοκομικής κουλτούρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 7) Κοινωνικές εκδηλώσεις σε ιδρύματα και φορείς της χώρας, 8) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων καθώς και ημερίδων με σκοπό την προώθηση των ανθοκομικών προϊόντων εν γένει, καθώς επίσης της ανθοδετικής τέχνης και της αρχιτεκτονικής βοτανικών υλικών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια αλλά και παγκοσμίως, 9) Η δυνατότητα συγκρότησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, Επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης για διάφορα ζητήματα που αφορούν την ανθοδετική τέχνη, 10) Η πληροφόρηση και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας του Σωματείου σε όλα τα μέλη του, 11) Η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, της ελληνικής ανθοδετικής τέχνης, των ελληνικών προϊόντων παγκοσμίως, καθώς και της ελληνικής οικονομίας εν γένει, 12) Η δημιουργία παραρτημάτων του Σωματείου σε άλλες πόλεις και χώρες, 14) Η δημιουργία ειδικού τμήματος - γραφείου·επαγγελματικής υποστήριξης και αλληλοβοήθειας συναδέλφων σε θέματα εργασίας. Αθήνα, 14-9-2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ΄αριθ. 19/2020 διάταξης της Ειρηνοδίκου Αχαρνών (διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ” και διακριτικό τίτλο “ΔΡΥΑΔΕΣ” που εδρεύει στη Δ.Ε Κρυονερίου Δήμου Διονύσου Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, ειδικώτερα δε στα άρθρα 1,2,4,5,14,22,25 και 26. Αθήνα 17/09/2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Σταυρούλα Ε. Νούση ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Λ.Κρυονερίου 50 Κρυονέρι Αττικής α.μ ΔΣΑ 15882, ΑΦΜ 044770182 τηλ.210.6217689, 6937.632088 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8.526γ΄/21.9.2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 18.9.2020 έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Έλλης Χ. Ρουμπάκου, πληρεξουσίας του Ολτέαν Ιοάν του Ιοάν και της Ελένα, κατοίκου Μολάων Νομού Λακωνίας, με Α.Φ.Μ.: 129247740, για τον εαυτό του και για λογαριασμό των δύο ανήλικων τέκνων του Βλάντ Ολτέαν, που γεννήθηκε στις 13-08-2018, ηλικίας 2 ετών και τον Ιοάν - Αλέξανδρο, που γεννήθηκε στις 23-08-2016, ηλικίας 4ων ετών, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο Μύτη για την Ντανιέλα Ντούκα του Ντάν και της Μαρίας, με Α.Φ.Μ.:167138698 - Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, πρώην κάτοικο Κοινότητας Μολάων Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της από 5.9.2020 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου εναντίον της, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης και ζητά να γίνει δεκτή, να εκδοθεί απόφαση που να του χορηγεί προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια των άνω δύο τέκνων, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να του χορηγεί την αποκλειστική επιμέλεια αυτών και να καταδικασθεί η καθ’ ής στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Στο τέλος του δικογράφου υπάρχουν: 1/ η από 9.9.2020 και με αριθμό Ασφ. 80 / 2020 έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, 2/ η από 9.9.2020 πράξη της Προεδρεύουσας Πρωτοδίκου του Πρωτοδικείου Σπάρτης κ. Παρασκευής Αλτανοπούλου, που ορίζει ότι για τη συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής ορίζεται χρόνος στις 11-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, 3/ η από 11.9.2020 Προσωρινή Διαταγή του Δικαστή του άνω Δικαστηρίου Προεδρεύοντα Πρωτοδίκη κ. Νικολάου Γεωργίου Ιωαννίδη, με την οποία αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της αίτησης κ.λ.π, ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής - ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την επιμέλεια των άνω ανηλίκων τέκνων των αποκλειστικά στον αιτούντα, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και υπό τον όρο της συζητήσεως αυτής κατά την κατωτέρω ορισθείσα δικάσιμο, 4/ η από 11.9.2020 πράξη του Δικαστή Προεδρεύονυος Πρωτοδίκη του ιδίου Δικαστηρίου κ. Νικολάου - Γεωργίου Ιωαννίδη, που ορίζει δικάσιμο στις δύο (2) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Σπάρτης και 5/ η από 18.9.2020 παραγγελία προς επίδοση, με κλήση στην καθ’ ής η αίτηση όπως παραστεί κατά την συζήτησή της ότε και όπου η άνω πράξη ορίζει.- Σπάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμ. 24/13.07.2020 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Κρωπίας αποφασίστηκε η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών του μη κερδοσκοπικού σωματείου υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», το οποίο έχει έδρα στο δήμο Παλλήνης Αττικής και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του, αποτελούμενου από τριάντα άρθρα(30) από 1ης Φεβρουαρίου 2020 καταστατικού του,όπως,κυρίως,η συστηματική καλλιέργεια, προβολή, διάδοση και αναγνώριση του φίλαθλου πνεύματος της αεροσφαίρισης και των δυνατοτήτων των αθλητών της για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος Μαρία Καππίδη Δικηγόρος ΑΜ ΔΣΑ 21322 Σίνα 18, Αθήνα ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ EΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α΄ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (166.662,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ (134.405,00 €) και ΦΠΑ τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (32.257,20 €). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της Σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Υπουργείου Οικονομικών και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Σάββατο 19/09/2020 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (2.688,00 €) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.- 15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Άλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Εθνικό Θέατρο, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης των κυλικείων του: α) στο κτίριο ΤΣΙΛΛΕΡ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 («Κεντρική Σκηνή και Σκηνή «Ν. Κούρκουλος»), β) στο κτίριο ΡΕΞ επί της οδού Πανεπιστημίου 48 (Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», «Μαρίκα Κοτοπούλη» και «Κατίνα Παξινού») και γ) στο κτίριο «ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ», επί της οδού Πειραιώς 52 (υπαίθριο ανοικτό θέατρο), για χρονικό διάστημα δύο ετών, αρχής γενομένης από το μήνα Οκτώβριο 2020, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης κατά τη λήξη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα. Το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί των πωλήσεων των ειδών εκάστου κυλικείου και το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο αντάλλαγμα καθορίζεται σε: 1.000€ για τα κυλικεία του κτιρίου Τσίλλερ, σε 1.800€ για το κυλικείο του ισογείου του κτιρίου ΡΕΞ (Σκηνή «Ελένη Παπαδάκη», σε 700€ για τα κυλικεία «Μαρίκα Κοτοπούλη» και «Κατίνα Παξινού» στο κτίριο ΡΕΞ και σε 1500€ για το υπαίθριο-ανοικτό Θέατρο επί της οδού Πειραιώς 52. Τα ως άνω ελάχιστα εγγυημένα μηνιαία μισθώματα θα επιβαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. στο Εθνικό Θέατρο, επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42 στην Αθήνα. Χρόνος υποβολής προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00πμ. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.30 μέχρι 14.00 στο γραφείο Προμηθειών το Εθνικού Θεάτρου, επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42, ισόγειο, τηλ. 210/ 5288233. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων και του πλήρους κειμένου της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Θ.: www.n-t.gr. Αθήνα, 18-09-2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ AΔΑ: 6ΕΩΔΩΕΚ-Α6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. Κώδ. :176 76 Καλλιθέα Πληροφορίες: Παραβάλου Μ. ΑΘΗΝΑ Τηλεφ. : 213 2070 398 e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αριθ. Πρωτ. 40175/21-9-2020 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας.» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται επαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με την με αρ. 213/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο χώρο του Δημαρχείου (Ματζαγριωτάκη αρ. 76, Γρ. Νομικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος), για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Γ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τα άρθρα 176 του Ν. 3852/2010, 194 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της με (ΑΔΑ:9ΘΛΦΩΕΚ-ΡΜΟ) Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου Καλλιθέας μετά την με αρ. 62/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΡΤΩΕΚ-Π3Γ)απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής στην οποία καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει: - να είναι ισόγειο κατάστημα, επιφανείας 120-250 τ.μ. - να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αχιλλέως, Ξενοφώντος και Ασκληπιού - να είναι πολεοδομικά τακτοποιημένο (χωρίς αυθαιρεσίες) - να διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ (σύμφωνα με το αρ. 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12), - να είναι καλής κατασκευής, να έχει πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και χώρους υγιεινής, καθώς και αντίστοιχους χώρους (W.C.) με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ - να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407 τεύχος Β/9-4-2010) και - Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας Οι προσφορές ενδιαφέροντος μαζί με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της πιο πάνω διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά, κατατίθενται στο Δήμο Καλλιθέας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση τoυ επαναληπτικού αυτού διαγωνισμού. Στη συνέχεια η αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός (10) ημερών από την λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Κατά το Α΄ Στάδιο (Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) της δημοπρασίας, κανένας ενδιαφερόμενος δεν γίνεται δεκτός σ’ αυτήν εάν δεν προσκομίσει μαζί με την κατατεθείσα προσφορά του προς το Δήμο, σχετικό γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σχετική εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, περί καταθέσεως σ’ αυτά, ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος, ως εγγύηση ότι θα προσέλθει για τη σύνταξη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα σε προθεσμία που θα ταχθεί και θα παραδώσει το μίσθιο για χρήση στο Δήμο, στην κατάσταση και τον χρόνο που θα οριστεί από την σχετική απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 έως 14.00 π.μ., από το γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, (οδός Ματζαγριωτάκη αριθμός 76, 2ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132070300. Καλλιθέα 7/9/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA Νέα Σμύρνη 21/09/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 1451 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 - ΤΚ 171 21 Πληροφορίες: Βίκυ Στασινοπούλου ΤΗΛ: 2132025918 FAX: 2132025938 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών) Ν. ΣΜΥΡΝΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ *ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021) 3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (Για τη στελέχωση των Παιδικών Σταθμών) Ν. ΣΜΥΡΝΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ *ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-7-2021) 1 *Οι επιλεγέντες/ είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 102 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 101 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 102 Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: • Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα. • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «02-12-2019»). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», Ελευθερίου Βενιζέλου 18 (3ος όροφος), Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Ν. Αττικής, υπόψιν κας Βασιλικής Στασινοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132025918) Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στα παραρτήματα αυτής, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέας Σμύρνης και στο δικτυακό τόπο αυτού (neasmyrni.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Σμύρνης (neasmyrni.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8) μηνών. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Νέας Σμύρνης, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €,) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Λαρίσσης Γεώργιος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας