PrintButton

23-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κωνσταντίνος Β. ΛΕΡΑΚΗΣ, με την υπ' αριθμ. 5429Ζ/21/9/2020 Έκθεση Επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών Παύλου Νικολάου Ανδροβιτσανέα, πληρεξούσιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» το οποίο έχει έδρα την Αθήνα (οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή, αριθμ. 1) και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό του κ. Mikhail (Μιχαήλ) ANDREEV (Αντρέεφ) του Felix (Φέλιξ), πρώην κατοίκου Ιλίου - Αττικής, οδός Φιλοκτήτου, αριθμ.19 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο του από 9.9.2020 συντηρητικού κατασχετηρίου (κατ' άρθρο 724 παρ. 1, ΚΠολΔ) του ως άνω Ν.Π.Ι.Δ., εις χείρας τρίτων, απευθυνόμενου ενώπιον παντός αρμοδίου Ελληνικού Δικαστηρίου, με το οποίο αιτείται να κατασχεθεί συντηρητικά εις χείρας τρίτου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 3/2019 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Περιστερίου (Διαδικασία Αυτοκινήτων), η οποία επίσης συνεπιδίδεται το ποσό των 4.456,01 € (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι και 0,01), πλέον των τόκων από την επομένη της επιδόσεως του κατασχετηρίου μέχρι εξοφλήσεως, σύμφωνα με τα άρθα 982 και επόμενα ΚΠολΔ και επιτάσσεται να μην καταβάλλουν σε αυτόν κατά του οποίου γίνετα ι η εκτέλεση (καθού), αλλά να καταβάλλουν στο ως άνω ΝΠΙΔ το εν λόγω ποσό και να προβούν στην κατά νόμο δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη της έδρας τους (Αθηνών), εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου σύμφωνα με το άρθρο 985 ΚΠολΔ, εάν υπάρχει η παραπάνω απαίτηση του καθού, εάν έχουν εις χείρας τους το κατασχεμένο ποσόν, εάν επιβλήθηκε εις χείρας τους άλλη κατάσχεση, ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσόν, συντασσομένης σχετικής έκθεσης από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη του τόπου της έδρας τους (Αθηνών), άλλως θα προβεί το ΝΠΙΔ σε κατάσχεση αυτού του ποσού. Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση ο ως άνω κ. Mikhail (Μιχαήλ) ANDREEV (Αντρέεφ) του Felix (Φέλιξ), για τις νόμιμες συνέπειες και επειδή καλείται να παραστεί κατά τη συζήτηση ταύτης, όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα, 21/9/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: Ω6Φ5ΟΕΔ5-8ΔΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨ Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου Τηλ. 210-9600639, 210-9629844 fax 210-9635872 Πληροφορίες : Γραφείο Προσωπικού κ. Καρατζά Αρ. πρωτ. 801 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 3. Το υπ’ αριθμ. 20357/5345/24-03-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 4. Την υπ' αριθμ.οικ. 33079/28-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης δέκα επτά (17) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”. 5. Το υπ’ αριθμ. 33643/01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο)», προς το ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”. 6. Την τροποποίηση (ΦΕΚ 2685/τ.Β΄/9.10.2014) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού» Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ». 7. Την υπ’ αριθμ. 292/27.2.2020 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι Ότι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), τεσσάρων (4) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009. Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2020 – 2021 ήτοι: 1. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨ 2. Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨ 3. Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨ 4. Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία¨ Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) : Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αντισφαίριση. Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Κολύμβηση. Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Παρ. Χορός. Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Άσκηση – Υγεία – Αναψυχή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ενήλικες, οι δε άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές. Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο. Υπολογιζόμενη εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία, συναφή με την ειδικότητα. Όλοι οι αιτούντες θα περάσουν από την διαδικασία της συνέντευξης. Η Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου (Δημοτικό Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές μέρες, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησή της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο διαδικτυακό τόπο (www.onadea.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Απαραίτητα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά : 1. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α., - ειδικότητας - βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 4. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαίωση του οικείου φορέα δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αναγράφονται οι μήνες. 5. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 7. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης 8. Για την ειδικότητα της Κολύμβησης απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή διπλώματος ναυαγοσωστικής. Αργυρούπολη 21/09/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ειδικός Λογαριασμός ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κονδυλίων Έρευνας Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Γραμματεία Ταχ. Δ/νση: Λόφος Νυμφών, Θησείο Τ.Κ. – Πόλη: 11851, Αθήνα Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ.: 2103490031, 2103490069 Αθήνα, 22/09/2020 Fax: 2103490170 Αρ. πρωτ. 2746 Ιστότοπος: www.noa.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2747/22.09.2020 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) Αναθέτουσα Αρχή Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (Ε.Α.Α.) όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού Είδος Υπηρεσίας Μίσθωση χώρoυ γραφείων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) (CPV: 70130000-1) Διάρκεια Τρία (3) χρόνια αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Μίσθωμα Το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00) μηνιαίως, κατ’ ανώτατο όριο Λήξη Υποβολής Προσφορών 15/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Τόπος Υποβολής Προσφορών Γραμματεία - Πρωτόκολλο Ε.Α.Α. (Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ. 11810, Αθήνα) Κριτήριο επιλογής Η οικονομικότερη προσφορά λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 10 της Διακήρυξης Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 15/10/2020 και ώρα 10.00π.μ. Διάθεση Τεύχους Διακήρυξης 1) Ιστοσελίδα Ε.Α.Α.: www.noa.gr /Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί 2) Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α.) (Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ. 11851, Αθήνα) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.). Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του Θησείου της Αθήνας, για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της συνεργασίας του προσωπικού που θα εγκατασταθεί στο μίσθιο προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Α., οι οποίες βρίσκονται στο Λόφο Νυμφών, Θησείο, Αθήνα Τ.Κ. 11851. Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00€) μηνιαίως, και χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. (Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, Τ.Κ. 11851) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Α. (www.noa.gr /Διακηρύξεις –Διαγωνισμοί). Ο Διευθυντής του Ε.Α.Α. και Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΔΑ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετικά με την κατάθεση στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, αίτησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα Λεωφ. Συγγρου 15 -17 (ΑΦΜ Περιφέρειας Αττικής 997875116 Δ.Ο.Υ ΚΑ Αθηνών ) για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.2882/2001 (Α΄ 17) Κ Α Τ Α 1 4004006 ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ 2 4004007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 132, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΟΥΚΑ 18, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 3 4007049 ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 4007047 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5 4004022 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 28, 11526 ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 48, 11257 ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 28, 11526 ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 48, 11257 ΑΘΗΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΓΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 23, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΚΙΚΑ-ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 14, 11744 ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 1, 15121 ΠΕΥΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΚΚΑΒΑ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 41, 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΑΣ 14, 18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ 9, 11635 ΑΘΗΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 58, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΝΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΕΟΣ 10, 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 5, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 11, 14232 Ν. ΙΩΝΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΤ ΑΡΕΘΑ 14, 26442 ΠΑΤΡΑ ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΟΥΖΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 154, 17562 Π. ΦΑΛΗΡΟ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΠΟΜΠΟΥ 9, 11635 ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΚΑ 53, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΙΕΡΡΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 41, 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΚΟΥ ΑΘ. 8, 16677 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 1, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 1, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 50, 15341 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΡ. ΝΙΚ. ΡΟΚΑ 69, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ 32, 19016 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 86, 11634 ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ 32, 19016 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 2, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΒΑΝΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΥΒΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 17, 18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 49, 11523 ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΛΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, 14572 ΔΡΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 77-79, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΙΚΗ ΦΙΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 23, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 6 4004020 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΔΟΥΚΑ 25, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΔΟΥΚΑ 23, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 7 4004021 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 8 4007021 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 9 4007038 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 10 4004042 ΑΣΗΜΩ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 56, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 36, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 30, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΜΕΝΟΥΣ 18, 21200 ΑΡΓΟΣ 11 4004043 ΑΣΗΜΩ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 56, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ 12 4004008 ΑΣΗΜΩ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 56, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 36, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 30, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΜΕΝΟΥΣ 18, 21200 ΑΡΓΟΣ 13 4004036 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 20, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 17, 19008 ΕΡΥΘΡΕΣ 14 4004039 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 15 4004034 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 24, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 16 4004040 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 17 4004035 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 20, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑ 17, 19008 ΕΡΥΘΡΕΣ 18 4006006 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 19 4008001 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 13, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 13, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΙΡΑ 41, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 4011001 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 13, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 13, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΙΡΑ 41, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14, 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 4001005 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 22 3232003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 35, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 23 3214003 3214004 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 30, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 24 3232001 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΒΝ ΑΕ 25 3214001 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 26 3230020 ΑΔΕΡΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 27 3230024 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 4, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΟΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 4, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 28 3230023 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 29 3230026 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΜΠΑΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 5, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 30 3230124 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 63, 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 31 3230121 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 29 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ 32 3230030 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 29 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ 33 3230110 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ 64, 12462 ΧΑΪΔΑΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ 64Α, 12462 ΧΑΪΔΑΡΙ 34 3230117 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 35 3230033 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΑΝΤΟΣ 3, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 36 3230113 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 29 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝ 37 3230036 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 69, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 38 3230111 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 39 3230035 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ, 85102 ------------------------------------------------------------- Με την υπ’ αριθ. αριθμ. 90/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 68/13-04-2018 (τ. ΑΑΠ), κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου : « ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» συνολικού εμβαδού 35.994,99 Τ.Μ εκ των οποίων 14.733,72 τ.μ. ιδιωτικές εκτάσεις , 7.465,46τ.μ. δημοτικές εκτάσεις και 13.795,81 τμ δημόσιες εκτάσεις που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας με αριθμό πρωτ. 05086021400024049/ 08.06.2018. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ.100/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών και θα αντιμετωπισθεί με ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα σε βάρος του έργου ΚΑΕ 971206000 του προγράμματος εκτελεστέων έργων. Ήδη είχε εκδοθεί η υπ. αριθ. 26/20.12.2017 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/21.12.2017) σύμφωνα με την οποία η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπήγετο στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν ως έργο μείζονος σημασίας . Προς τον σκοπό καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης η Περιφέρεια Αττικής, κατέθεσε στην Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών την με αριθμό κατάθεσης 5130/1-6-2018 αίτησή της , επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 1159/2019 απόφαση του 2ου Τμήματος δια της οποίας καθορίσθηκε η επί αυτής προσωρινή τιμή μονάδος απαλλοτρίωσης. Ωστόσο οι τιμές που καθορίσθηκαν επί αυτής, ευρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα των κονικών και για τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια Αττικής, άσκησε την υπ. Αριθ. 8200/11-9-2019 αίτησή της για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε για την 17/3/2020 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών τμήμα 1ο Δημόσιο, με αριθ. πινακ. 17. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία όμως η συζήτηση αναβλήθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων (Convid -19) και επαναπροσδιορίστηκε από το Δικαστήριο για την 12-1-2021 ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με αριθ. πινακ 17. Επί της από 11-9-2019 και με αριθ. 8200/2019 αιτήσεως, η Περιφέρεια Αττικής ζητεί μεταξύ άλλων : Α) Να καθορισθεί οριστική τιμή μονάδος απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την έκθεση του Ορκωτού Εκτιμητή Ανδρέα Ψαθά και ειδικότερα : Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: α/α K/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤ/ΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΜ (€/Μ2) 1 4004006 ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΡΟΣ 473.07 80.00 2 4004007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ,ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΑΓΡΟΣ 287.92 40.95 3 4007049 ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΑΓΡΟΣ 124.69 40.95 4 4007047 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 263.8 40.95 5 4004022 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΓΙΟΥ,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΚΙΚΑ-ΣΤΑΜΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΜΕΣΤΙΧΟΣ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΚΚΑΒΑ,ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΟΥΛΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ,ΑΝΝΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ,ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΝΕΤΟΥ,ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΟΥΖΑ,ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΣΗΣ,ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΖΗ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ,ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΒΑΝΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΥΒΗΡΑ, ΑΓΡΟΣ 591.2 40.95 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΛΤΑ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΛΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ,ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΣΑΛΤΑΣ,ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΩΝ,ΝΙΚΗ ΦΙΛΩΝ 6 4004020 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ ΑΓΡΟΣ 346.39 40.95 7 4004021 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 124.71 40.95 8 4007021 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 168.67 40.95 9 4007038 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 482.55 39.00 10 4004042 ΑΣΗΜΩ ΑΝΥΦΑΝΤΗ,ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΠΑ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΚΑΣ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 377.26 40.95 11 4004043 ΑΣΗΜΩ ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΓΡΟΣ 340.67 40.95 12 4004008 ΑΣΗΜΩ ΑΝΥΦΑΝΤΗ,ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΠΑ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΚΑΣ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΡΟΚΚΑΣ,ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 582.89 40.95 13 4004036 ΑΓΝΩΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΓΡΟΣ 367.31 40.95 14 4004039 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 117.10 40.95 15 4004034 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΓΡΟΣ 93.72 40.95 16 4004040 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 398.78 40.95 17 4004035 ΑΓΝΩΣΤΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΓΡΟΣ 86.45 54.60 18 4006006 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2.34 90.00 19 4008001 ΑΓΝΩΣΤΟΣ,ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΡΟΣ 390.12 54.60 20 4011001 ΑΓΝΩΣΤΟΣ,ΙΟΥΛΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΡΟΣ 217.75 40.95 21 4001005 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 513.19 40.95 22 3232003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΑΓΡΟΣ 99.65 40.95 23 3214003 &3214004 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΓΡΟΣ 412.44 40.95 24 3232001 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΒΝ ΑΕ ΑΓΡΟΣ 160.40 57.00 25 3214001 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΣ 1689.42 66.50 26 3230020 ΑΔΕΡΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΣ 1.10 76.00 27 3230024 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΖΗΣ,ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΟΖΗ ΑΓΡΟΣ 246.48 84.00 28 3230023 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΟΣ 42.01 84.00 29 3230026 ΑΓΝΩΣΤΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΜΠΑΡΔΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 293.40 20.48 30 3230124 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΑΓΡΟΣ 387.16 20.48 31 3230121 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΓΡΟΣ 744.01 80.00 32 3230030 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΓΡΟΣ 730.47 28.50 33 3230110 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΓΡΟΣ 96.44 20.48 34 3230117 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΚΑ ΑΓΡΟΣ 76.22 20.48 35 3230033 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΚΟΡΔΑ ΑΓΡΟΣ 130.44 20.48 36 3230113 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΓΡΟΣ 294.08 30.00 37 3230036 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 456.19 20.48 38 3230111 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΡΟΣ 125.41 20.48 39 3230035 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΑΓΡΟΣ 111.23 20.48 Β : ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΜ (€) ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 100.00 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 75.00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 100.00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 75.00 ΕΛΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 100.00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 230.00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 170.00 ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 110.00 ΕΛΙΕΣ ΝΕΟΦΥΤΕΣ ΤΕΜ. 25.00 ΚΑΡΥΔΙΕΣ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ. 150.00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 145.00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ. 80.00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 50.00 ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 110.00 ΘΑΜΝΟΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΛΥΓΟΥΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 40.00 ΠΕΥΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 165.00 ΠΕΥΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ. 95.00 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 40.00 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 25.00 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 15.00 ΣΥΚΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 100.00 ΣΥΚΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 75.00 ΣΥΚΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 45.00 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΜ (€) ΒΡΥΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗ TEM 300.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΥΨΟΥΣ 1.40μ ΒΑΡΕΟΥ Μ.Μ. 70.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 1.20μ ΕΛΑΦΡΥ Μ.Μ. 60.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 1.80μ ΒΑΡΕΟΥ Μ.Μ. 90.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 2μ ΒΑΡΕΟΥ Μ.Μ. 100.00 ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=42m D=15cm H=20cm ΚΑΛΗ M3 120.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.20m ΚΑΛΗ Μ.Μ. 35.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.20m ΚΑΛΗ Μ.Μ. 35.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.20m ΚΑΛΗ, Μ.Μ. 35.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.80m ΚΑΛΗ Μ.Μ. 55.00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.70 ΚΑΛΗ Μ.Μ. 285.00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Η=0.80 ΕΛΑΦΡΥ Μ.Μ. 40.00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Η=0.80 ΕΛΑΦΡΥ Μ.Μ. 40.00 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ TEM 500.00 ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΟΥΣ 2μ. (πιθανά βάση έδρασης) ΚΑΚΗ M2 100.00 ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ D=35cm Η=70cm ΚΑΛΗ Μ.Μ. 35.00 ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Η=1.50μ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ Φ50 ΥΨΟΥΣ 2.00μ. ΑΝΑ 2μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 13.00 ΣΕΝΑΖΙ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=8.5m D=20cm Η=50cm ΚΑΛΗ M3 150.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 1.5μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 15.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 1μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 15.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 2μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 15.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 2μ ΚΑΙ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕΤΡΙΑ Μ.Μ. 13.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=2.50μ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ50 ΑΝΑ 2μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 25.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=17.00m D=25cm Η=2.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=35m D=20cm Η=80cm ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=6.00m D=50cm Η=2.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=0.80m D=25cm Η=1.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=107.60m D=20cm Η=1.20m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=20m D=30cm Η=1.30m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=47.00m D=20cm Η=2.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΟΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 0.25x0.25 H=1.80μ. ΚΑΛΗ TEM 15.00 –ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΓΚΟΣ (Μ3) ΜΕΣΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΜΕΚ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ €/Μ3 t(έτη) ΤΕΛ_ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚ Κ=ΚΚ (€/ Μ3)* ΜΕΚ(1,15)*(1-Π)^t_ΣΤΡΟΓΓ. ΚΤΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 3232003 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ,ΜΕΤΡΙΑ,Μ3 33.08 1.10 50 10 47 1555 3230023 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΛΑΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ,ΚΑΛΗ,Μ3 279.09 1.10 80 10 76 21211 4007038 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΕΓΗ ΕΛΕΝΙΤ,ΚΑΛΗ Μ3 40.65 1.10 80 10 76 3089 4007038 ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΚΑΛΗ,Μ3 242.79 1.10 100 10 95 23065 Και Β: ) Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως, και σε περίπτωση επιβολής σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, να υπολογιστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του α.ν. 3693/57, την παρ. 2 της 134423οικ/8 Δεκ. 1992-20 Ιαν. 1993 (ΦΕΚ Β΄ 11) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατά το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 2579/1998 και σύμφωνα με το εδ.γ΄της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.2882/2001, όπως ισχύει, ήτοι στο ήμισυ των νομίμων αμοιβών. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, όπως προαναφέρθηκε, ορίσθηκε η 12-1-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, επικυρωμένα δε αντίγραφά της τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Δήμου Μάνδρας Αττικής , στην κτηματική περιφέρεια της οποίας βρίσκονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, και συντάχθηκε η σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 19 παρ.4 του Ν. 2882/2001, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) Κατόπιν τούτου, ειδοποιούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες οι παραπάνω, κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι), ως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος της Περιφέρειας Αττικής Αγγελος Κατσέλης Νομικός Συμβουλος Περιφέρειας Αττικής τηλ. 2132047046 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΔΑ Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετικά με την κατάθεση στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, αίτησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα Λεωφ. Συγγρου 15 -17 (ΑΦΜ Περιφέρειας Αττικής 997875116 Δ.Ο.Υ ΚΑ Αθηνών ) για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης έναντι προσδιορισμού ευλόγου τιμήματος της αποζημίωσης κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.2882/2001 (Α΄ 17). Κ Α Τ Α 1 3230034 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 7, 19100 ΜΕΓΑΡΑ 2 3230039 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΣΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 10, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 3 3230040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 4 3230045 ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΛΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 66, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 25, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 5 3230001 ΜΑΡΙΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ 65, 12462 ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 67, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 67, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 6 3229001 ΜΑΡΙΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ 65, 12462 ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 67, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 67, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 7 3604001 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 66, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 8 3604002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΜΟΙΡΑ 16, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 9 3604003 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 6, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 3605002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΕΛΑ 31-33, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΕΛΑ 31-33, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΕΛΑ 31-33, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 11 3606001 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ 4, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 12 2903056 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΕΩΣ 5, 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ 13 2903038 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΡΑΣ 3, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΣΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΣ 3, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 14 2903039 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 13, 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ 15 2903037 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΕΩΝ 29, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΘΕΩΝ 29, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 22, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 16 2911006 ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΣΙΔΕΡΙΟΥ 12, 14578 ΕΚΑΛΗ 17 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 18 4007048 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 19 4007038 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 20 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 21 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 22 4001006 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 23 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 24 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 25 3232002 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 26 3232004 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 27 3230025 Ο.Α.Ε.Δ. (ΠΡΩΗΝ Ο.Ε.Κ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ 28 ΕΚ00047 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 29 3230043 Ο.Α.Ε.Δ. (ΠΡΩΗΝ Ο.Ε.Κ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8, 17456 ΑΛΙΜΟΣ 30 ΕΚ00047 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 31 ΕΚ00061 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 32 ΕΚ00061 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 45, 19600 ΜΑΝΔΡΑ 33 ΕΚ00070 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 34 ΕΚ00065 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 35 ΕΚ00066 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 36 ΕΚ00067 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 37 ΕΚ00068 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 38 ΕΚ00053 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 39 ΕΚ00047 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 40 3230022 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 41 ΕΚ00049 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 42 ΕΚ00055 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 43 ΕΚ00065 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 44 2911007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 45 ΕΚ00040 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 8 ------------------------------------------------------------- Με την υπ’ αριθ. αριθμ. 90/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 68/13-04-2018 (τ. ΑΑΠ), κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου : « ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» συνολικού εμβαδού 35.994,99 Τ.Μ εκ των οποίων 14.733,72 τ.μ. ιδιωτικές εκτάσεις , 7.465,46τ.μ. δημοτικές εκτάσεις και 13.795,81 τμ δημόσιες εκτάσεις που βρίσκονται στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας με αριθμό πρωτ. 05086021400024049/ 08.06.2018. Η υπό απαλλοτρίωση έκταση εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ.100/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και με δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών και θα αντιμετωπισθεί με ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα σε βάρος του έργου ΚΑΕ 971206000 του προγράμματος εκτελεστέων έργων. Ήδη είχε εκδοθεί η υπ. αριθ. 26/20.12.2017 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/21.12.2017) σύμφωνα με την οποία η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπήγετο στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν ως έργο μείζονος σημασίας . Προς τον σκοπό καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης η Περιφέρεια Αττικής, κατέθεσε στην Γραμματεία του Εφετείου Αθηνών την με αριθμό κατάθεσης 5132/1-6-2018 αίτησή της , επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 1157/2019 απόφαση του 2ου Τμήματος δια της οποίας καθορίσθηκε προσωρινή τιμή μονάδος απαλλοτρίωσης. Ωστόσο οι τιμές που καθορίσθηκαν επί αυτής, ευρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα των κανονικών και για τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια Αττικής, άσκησε την υπ. Αριθ. 8192/11-9-2019 αίτησή της για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε για την 17/3/2020 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών τμήμα 1ο Δημόσιο, με αριθ. πινακ. 16. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία όμως η συζήτηση αναβλήθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων (Convid -19) και επαναπροσδιορίστηκε από το Δικαστήριο για την 12-1-2021 ενώπιον του 1ου Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με αριθ. πινακ 16. Επί της από 11-9-2019 και με αριθ. 8192/2019 αιτήσεως, η Περιφέρεια Αττικής ζητεί μεταξύ άλλων : Α) Να καθορισθεί οριστική τιμή μονάδος απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την έκθεση του Ορκωτού Εκτιμητή Ανδρέα Ψαθά και ειδικότερα : Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: α/α K/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΓΕΩΤ/ΧΙΟΥ ΑΠΑΛ/ΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΜ (€/Μ2) 1 3230034 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΓΡΟΣ 575.46 30.00 2 3230039 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΣΗ ΑΓΡΟΣ 18.07 31.50 3 3230040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΡΟΣ 115.85 20.48 4 3230045 ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΛΕΤΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΓΡΟΣ 877.44 20.48 5 3230001 ΜΑΡΙΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΚΑ,ΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑ ΑΓΡΟΣ 99.20 20.48 6 3229001 ΜΑΡΙΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΥΚΑ,ΝΙΚΗ ΔΟΥΚΑ ΑΓΡΟΣ 70.46 28.50 7 3604001 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΡΟΣ 33.16 20.48 8 3604002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΡΟΣ 205.42 20.48 9 3604003 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΓΡΟΣ 3.21 20.48 10 3605002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΤΙΚΑ,ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΙΚΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΙΚΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2.98 120.00 11 3606001 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5.96 120.00 12 2903056 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΑΓΡΟΣ 21.03 20.48 13 2903038 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΣΚΟΥ ΑΓΡΟΣ 85.83 20.48 14 2903039 ΑΓΝΩΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΣ 31.03 20.48 15 2903037 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΟΥΚΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΘΑ ΑΓΡΟΣ 46.09 20.48 16 2911006 ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΗ ΑΓΡΟΣ 95.40 30.00 17 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 298.23 20.00 18 4007048 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 157.09 30.00 19 4007038 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 482.55 30.00 21 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 158.96 20.00 22 4001006 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 558.05 84.00 23 ΕΚ00065 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 216.42 20.00 24 3232002 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 562.35 40.95 25 3232004 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 385.22 40.95 26 3230025 Ο.Α.Ε.Δ. (ΠΡΩΗΝ Ο.Ε.Κ.) ΑΓΡΟΣ 3,246.92 76.00 27 ΕΚ00047 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΓΡΟΣ 231.31 20.00 28 3230043 Ο.Α.Ε.Δ. (ΠΡΩΗΝ Ο.Ε.Κ.) ΑΓΡΟΣ 839.66 28.50 29 ΕΚ00061 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 85.51 20.00 30 4007048 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ,Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΡΟΣ 243.19 30.00 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΜ (€) ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 100.00 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 75.00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 100.00 ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 75.00 ΕΛΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 100.00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 230.00 ΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 170.00 ΕΛΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 110.00 ΕΛΙΕΣ ΝΕΟΦΥΤΕΣ ΤΕΜ. 25.00 ΚΑΡΥΔΙΕΣ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ. 150.00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 145.00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ. 80.00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜ. 50.00 ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 110.00 ΘΑΜΝΟΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΛΥΓΟΥΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 40.00 ΠΕΥΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ. 165.00 ΠΕΥΚΑ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΜ. 95.00 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 40.00 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 25.00 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 15.00 ΣΥΚΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ. 100.00 ΣΥΚΙΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΜ. 75.00 ΣΥΚΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΜ. 45.00 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΜ (€) ΒΡΥΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗ TEM 300.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΥΨΟΥΣ 1.40μ ΒΑΡΕΟΥ Μ.Μ. 70.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 1.20μ ΕΛΑΦΡΥ Μ.Μ. 60.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 1.80μ ΒΑΡΕΟΥ Μ.Μ. 90.00 ΚΑΓΚΕΛΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΨΟΥΣ 2μ ΒΑΡΕΟΥ Μ.Μ. 100.00 ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=42m D=15cm H=20cm ΚΑΛΗ M3 120.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.20m ΚΑΛΗ Μ.Μ. 35.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.20m ΚΑΛΗ Μ.Μ. 35.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.20m ΚΑΛΗ, Μ.Μ. 35.00 ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ H=1.80m ΚΑΛΗ Μ.Μ. 55.00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 1.70 ΚΑΛΗ Μ.Μ. 285.00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Η=0.80 ΕΛΑΦΡΥ Μ.Μ. 40.00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Η=0.80 ΕΛΑΦΡΥ Μ.Μ. 40.00 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ TEM 500.00 ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΟΥΣ 2μ. (πιθανά βάση έδρασης) ΚΑΚΗ M2 100.00 ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ D=35cm Η=70cm ΚΑΛΗ Μ.Μ. 35.00 ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Η=1.50μ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ Φ50 ΥΨΟΥΣ 2.00μ. ΑΝΑ 2μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 13.00 ΣΕΝΑΖΙ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=8.5m D=20cm Η=50cm ΚΑΛΗ M3 150.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 1.5μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 15.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 1μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 15.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 2μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 15.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=1.50μ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΝΑ 2μ ΚΑΙ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕΤΡΙΑ Μ.Μ. 13.00 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ Η=2.50μ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ50 ΑΝΑ 2μ ΚΑΛΗ Μ.Μ. 25.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=17.00m D=25cm Η=2.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=35m D=20cm Η=80cm ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=6.00m D=50cm Η=2.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=0.80m D=25cm Η=1.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=107.60m D=20cm Η=1.20m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=20m D=30cm Η=1.30m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ S=47.00m D=20cm Η=2.00m ΚΑΛΗ M3 150.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΟΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 0.25x0.25 H=1.80μ. ΚΑΛΗ TEM 15.00 –ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΓΚΟΣ (Μ3) ΜΕΣΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΜΕΚ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ €/Μ3 t (έτη) ΤΕΛ_ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΚ Κ=ΚΚ (€/Μ3)* ΜΕΚ (1,15)* (1-Π)^t_ ΣΤΡΟΓΓ. ΚΤΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 3232003 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ,ΜΕΤΡΙΑ,Μ3 33.08 1.10 50 10 47 1555 3230023 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΠΛΑΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ,ΚΑΛΗ,Μ3 279.09 1.10 80 10 76 21211 4007038 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΕΓΗ ΕΛΕΝΙΤ,ΚΑΛΗ Μ3 40.65 1.10 80 10 76 3089 4007038 ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,ΚΑΛΗ,Μ3 242.79 1.10 100 10 95 23065 : και Β) Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη, άλλως, και σε περίπτωση επιβολής σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, να υπολογιστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του α.ν. 3693/57, την παρ. 2 της 134423οικ/8 Δεκ. 1992-20 Ιαν. 1993 (ΦΕΚ Β΄ 11) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατά το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 2579/1998 και σύμφωνα με το εδ.γ΄της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.2882/2001, όπως ισχύει, ήτοι στο ήμισυ των νομίμων αμοιβών. Δικάσιμος για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης, όπως προαναφέρθηκε, ορίσθηκε η 12-1-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, επικυρωμένα δε αντίγραφά της τοιχοκολλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Δήμου Μάνδρας Αττικής , στην κτηματική περιφέρεια της οποίας βρίσκονται τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται, και συντάχθηκε η σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 19 παρ.4 του Ν. 2882/2001, Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) Κατόπιν τούτου, ειδοποιούνται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες οι παραπάνω, κατά των οποίων στρέφεται η προαναφερόμενη αίτηση (εικαζόμενοι δικαιούχοι), ως και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος και καλούνται να παραστούν κατά τη συζήτηση αυτής, όταν και όπου παραπάνω ορίζεται. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος της Περιφέρειας Αττικής Αγγελος Κατσέλης Νομικός Συμβουλος Περιφέρειας Αττικής τηλ. 2132047046 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα την 21η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11.25 π.μ. ο Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195), Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ: 997026390), , μετά από έγγραφη παραγγελία του Δημητρίου Δώνου, πληρεξούσιου δικηγόρου της Ελένης συζ. Νικολάου Σίμου, το γένος Ευριπίδη Δογάνη, κατοίκου Φαρσάλων, οδός Αθηνάς αρ. 106, Α.Φ.Μ. 140102388, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 5453Ζ/21-9-2020 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με τον Γεώργιο Νάστο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλιδρομίου αρ. 21 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 4 Αυγούστου 2020 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατά αυτού, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) και ζητά – Να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση, Να οριστεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της αίτησης καλούμενου του αντιδίκου να παραστεί όπου και όταν κατωτέρω ορίζεται, - Να γίνει δεκτή η αίτηση σε όλα της τα αιτήματα, - Να καταδικασθεί ο καθού στη δικαστική δαπάνη. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 05-08-2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Είδος Δικογράφου: Κλήση Μετά από Ματαίωση της κ. Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 56116/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 6166/2020 που αποδεικνύει την κατάθεση του άνω δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κάτω από αυτήν υπάρχει Πράξη Ορισμού Συζήτησης – Διαδικασία: Ασφαλιστικά Μέτρα Μονομελές του κ. Δικαστή του άνω δικαστηρίου που ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 10-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Αριθμό Πινακίου 87 και με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ πριν από τη δικάσιμο. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5. Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 21-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΩΝΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ' αριθμ. 104/2020 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών τροποποιήθηκε το καταστατικό του εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ», εκπροσωπείται νόμιμα και έχει σκοπό τον αναγραφόμενο στο καταστατικό του. Αθήνα 14.9.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 06/2020 Διατάξεως του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος», που εδρεύει στο Μήλεσι Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως. Ειδικότερα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2,3,4,8,10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24 και 26. Ο σκοπός και οι λοιποί όροι παραμένουν, όπως αναφέρονται στο από 09.07.2016 αρχικό καταστατικό του. Αθήνα, 17/09/2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Πρεκετέ Αναστασία (ΑΜ/ΔΣΑ 33030) Καστρίτσας 11, Νέα Ερυθραία, ΤΚ 14671, Τηλ: 6937218805 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αιγαίου, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Σύρου, Καίσαρης Χρ. Νικόλαος, που έχω την έδρα μου στην Μεσσαριά Μυκόνου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Ιωάννη Χαρακτινιώτη, πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξούσιου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου (Αριθμ. Έκθεσης Επίδοσης 3607Ε’/22-09-2020) για τον αγνώστου διαμονής κ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρώην κάτοικο Ν. Ιωνίας Αττικής, (Ελ. Βενιζέλου 63-71), ακριβές αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθ. 27548/2010 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της πρώτης κατά του Γιακουμάτου Ανδρέα του Γεωργίου. Κάτω από το παραπάνω αντίγραφο υπάρχει η από 01-09-2020 επιταγή προς εκτέλεση κατ΄ άρθρο 924 και 925 ΚΠολΔ, το κείμενο τη οποίας έχει ως εξής: «Ακριβές αντίγραφο εκ του εις χείρας μου αντιγράφου α' απογράφου εκτελεστού της υπ' αριθμ. 27548/10 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο είναι κατατεθειμένο στην Συμβολαιογράφο Μήλου κ. Χριστίνα-Ζωή Κόκκορη, δυνάμει του οποίου επεβλήθη αναγκαστική κατάσχεση, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1875β/28-3-2019 Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου ΠΑΥΛΟΥ Ευαγγέλου ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ και το οποίο επικυρώνω σύμφωνα με το νόμο, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα προς τον: - ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικο πρώην Νέας Ιωνίας Αττικής (Ελ. Βενιζέλου 63-71) και ήδη αγνώστου διαμονής ΑΦΜ 027940509 και / άλλως - Τον Κύριο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ, κάτοικο Σύρου για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο ταυτόχρονα να καταβάλει σε εμένα την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», εδρεύουσα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, νομίμως εκπροσωπούμενης, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξούσιου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32), νομίμως εκπροσωπούμενης, τα παρακάτω ποσά: α) το ποσό των ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων τριάντα πέντε (37.035,00 €), όπως έχει επιταχθεί με την από 6-3-2019 επιταγή, η οποία επιδόθηκε την 13-03-2019 στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ως αρμόδιο δικαστικό λειτουργό κατά το αρ. 135 ΚπολΔ προς ων η επίδοση, και συνταχθείσης της υπ' αριθμ. 3191δ' έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αιγαίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σύρου, Αικατερίνης Δουράτσου, με το νόμιμο τόκο από την επίδοσή της, β) 1. ποσό ευρώ έξι (€ 6,00) για την έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, 2. ποσό ευρώ σαράντα (€ 40,00) για τη σύνταξη της παρούσας επιταγής, 3. τα έξοδα και αμοιβή του Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση της παρούσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 21798/11-03-2016 απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β' 709/16-03-2016), ήτοι επιτάσσεται να μου καταβάλει το συνολικό ποσό των ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων ογδόντα ενός (37.081,00 €), και το ποσό αυτό με το νόμιμο τόκο που έχει διαρρεύσει από την πρώτη επίδοση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή του εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν 40 € για τη σύνταξη της εντολής εκτέλεσης. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής διορίζω τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθανάσιο Χαρακτινιώτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Μέρλιν αριθμ. 10 (τηλ. 216 4003620). Αθήνα, 01-09-2020, Ο επιτάσσων δικηγόρος, Ιωάννης Χαρακτινιώτης (Τ.Σ.Υ.)» Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αιγαίου, διορισμένος στο Πρωτοδικείο Σύρου, Καίσαρης Χρ. Νικόλαος, που έχω την έδρα μου στην Μεσσαριά Μυκόνου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Νικολάου Α. Ανδρικόπουλου, κατοίκου Αθηνών, πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξούσιου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου (Αριθμ. Έκθεσης Επίδοσης 3606Ε’/22-09-2020) για τον αγνώστου διαμονής κ. STERCKEMAN PHILIPP (ΣΤΕΡΚΕΜΑΝ ΦΙΛΙΠ) του GEORGE (ΤΖΟΡΤΖ) και της Νικολέτας, πρώην κάτοικο νήσου Πάρου, περιοχή Λεύκες, με Α.Φ.Μ. 107311594, ακριβές αντίγραφο από το πρώτο (α') απόγραφο εκτελεστό της υπ' αριθ. 294ΔΠ/2013 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, της πρώτης κατά του STERCKEMAN PHILIPP (ΣΤΕΡΚΕΜΑΝ ΦΙΛΙΠ) του GEORGE (ΤΖΟΡΤΖ). Κάτω από το παραπάνω αντίγραφο υπάρχει η από 10-09-2020 επιταγή, το κείμενο τη οποίας έχει ως εξής: «Ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ' αριθμόν 294ΔΠ/2013 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, το οποίο είναι νόμιμα επικυρωμένο και το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα προς: Τον STERCKEMAN PHILIPP (ΣΤΕΡΚΕΜΑΝ ΦΙΛΙΠ) του GEORGE (ΤΖΟΡΤΖ) και της Νικολέτας, πρώην κατοίκου Νήσου Πάρου, περιοχή Λεύκες και ήδη αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 107311594, διά του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, για να λάβει γνώμη και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, επιτασσόμενος ταυτόχρονα να μας καταβάλει εμπρόθεσμα, ώστε να καταβάλουμε στην δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά: α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα και εβδομήντα δύο λεπτά (48.690,72€) έντοκα με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει κατά δύο κόμμα πέντε (2,5) εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο ως ορίζεται στους όρους της σύμβασης από 16-01-2013, επομένη της ημερομηνίας της επίδοσης της εξώδικης καταγγελίας της σύμβασης μέχρι εξοφλήσεως, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ χίλια (1.000,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής. ήτοι από 09/11/2013 γ) Για σύνταξη α' επιταγής και παραγγελία προς το δικαστικό επιμελητή Ευρώ πεντακόσια (500,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 09/11/2013 δ) Για επίδοση αντιγράφου της Διαταγής με α' επιταγή Ευρώ πενήντα (50,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α' επιταγής, ήτοι από 09/11/2013 ε) Για σύνταξη και επίδοση β' επιταγής Ευρώ εβδομήντα (70,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της β' επιταγής, ήτοι από 23/03/2019 στ) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ εκατόν δέκα επτά και ογδόντα λεπτά (117,80€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, ΑΜ 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Κηφισίας αριθ. 35, τηλ. 210 6444610, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ. 10 Ν. 4387/2016, ΦΕΚ Α' 85. Αθήνα, 10/09/2020, Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος, Νικόλαος Α. Ανδρικόπουλος (Τ.Σ.Υ.)» Η επίδοση έγινε για να λάβει γνώση, για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις είκοσι δύο ( 22 ) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες είκοσι (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:05 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 14/09/2020 από τον Δικηγόρο Αθηνών Κων/νο Γ. Βασιλείου ως πληρεξούσιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» διαχειρίστριας των απαιτήσεων της «Piraeus SNF Designated Activity Company», ήλθα και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Έλλη-Θάλεια Σπυροπούλου για λογαριασμό του ΚΑΤΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη και της Μαρίας, ΑΦΜ: 067586013 πρώην κατοίκου Αχαρνών, οδός Διαγόρα 9 και ήδη αγνώστου διαμονής όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 11054/22-09-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, την από 14/09/2020 Αναγγελία Απαιτήσεων. Με επίσπευση της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την 09/09/2020 πλειστηριάστηκε αναγκαστικά με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρέλλου Στυλιανής, ακίνητο ιδιοκτησίας του ΚΑΤΤΗ ΙΩΑΝΝΗ και συγκεκριμένα ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση εκτάσεως (370,50)τ.μ. κείμενο στη Δ.Ε. Φυλής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Π. Αττικής και με παράλληλες προσόψεις στην οδός Ηρακλείτου αρ. 18 και σε ανώνυμη οδό (ΚΑΕΚ 051450281085/0/0) H «INTRUM HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ζητά να γίνει δεκτή η ως άνω Αναγγελία και να ληφθεί υπ’ όψη η «PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» στον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί σε βάρος του καθ΄ου ο πλειστηριασμός τυχαία συμμέτρως ως εγχειρόγραφη δανείστρια για Ευρώ (102.521,59) έως την ολοσχερή εξόφληση πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων οι οποίοι ανατοκίζονται από την πρώτη μέρα καθυστερήσεως και προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998 και ρητού όρου της σύμβασης μέχρι εξόφλησης ή μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης που θα συνταχθεί. Αθήνα, 22-09-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος ακριβούς αντιπεφωνημένου φωτοαντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 56/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου Στην Αθήνα, την 29η-07-2020, ημέρα Τετάρτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 22.07.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", με ΑΦΜ 090035186, που εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 19. παρ. 4 του καταστατικού του, από τη Γενική Διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής "Ευγένιος Ντελακρουά", Brigitte Renn, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χλόης και Τρικάλων, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του ως άνω σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με τις υπ’ αριθμ. 5914/29.07.2020 και 5915/29.07.2020 εκθέσεις μου επίδοσης για : 1) τον ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΡΑΜ (ANTOINE KARAM), αγνώστου διαμονής, ως ασκούντα από κοινού με την Καρολίνα Παπαδημητρίου τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους ΣΑΡΛΟΤ KΑΡΑΜ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CHARLOTTE KARAM – PAPADIMITRIOU) και 2) την Καρολίνα Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, σύζυγο Ιωάννη Μαύρου, με Α.Φ.Μ.: 131349523, πρώην κάτοικο εκ της επαγγελματικής της έδρας επί της οδού Υψηλάντου αρ.37, Κολωνάκι Αττικής, Τ.Κ.: 10676, άλλως επί της οδού Υψηλάντου 20-22 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ασκούσα από κοινού με τον ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΡΑΜ (ANTOINE KARAM) τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους ΣΑΡΛΟΤ KΑΡΑΜ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CHARLOTTE KARAM – PAPADIMITRIOU) αντίστοιχα, ακριβές αντιπεφωνημένο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας του παραγγέλλοντος δικηγόρου υπ' αριθμ. 206/2019 πρώτου (Α΄) εκτελεστού απογράφου για την επιδικασθείσα απαίτηση με αριθμό 56/2019 Δικαστικής Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Τακτικής Διαδικασίας), για την υπόθεση μεταξύ του ενάγοντος : Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", που εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα, με ΑΦΜ 090035186 σύμφωνα με το άρθρο 19. παρ. 4 του καταστατικού του, από τη Γενική Διευθύντρια της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, Brigitte Renn, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χλόης και Τρικάλων, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα και των εναγομένων : 1) Καρολίνας Παπαδημητρίου, κατοίκου Αθήνας, οδός Υψηλάντου αρ.7 και 2) Antoine Karam (Αντουάν Κάραμ) αγνώστου διαμονής, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου τους Σαρλότ - Κάραμ - Παπαδημητρίου (Charlotte Karam Papadhimitriou), το διατακτικό της οποίας (Απόφασης) έχει ως εξής : "Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Ορίζει παράβολο ερημοδικίας το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Υποχρεώνει τους αναγόμενους να καταβάλουν στο ενάγον αλληλεγγύως και εις ολόκληρο το ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ και δέκα έξι λεπτών (8.109,16) εντόκως νομίμως από της επομένης της επιδόσεως της αγωγής και έως την εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη σε βάρος των εναγομένων και την ορίζει στο ποσό των 200 ευρώ". Γίνεται μνεία ότι στις 10 Μαΐου 2019 εκδόθηκε το με αριθμό 206/2019 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ανωτέρω Απόφασης. Προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενοι συγχρόνως να συμμορφωθούν προς το διατακτικό της παρούσης δικαστικής αποφάσεως, ήτοι να καταβάλουν στο ενάγων Σωματείο τα κατωτέρω χρηματικά ποσά : Α) Το ποσό των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων εκατόν εννέα και δεκαέξι λεπτών (8.109,16€), ως το κεφάλαιο προερχόμενο κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της προσωρινώς εκτελεστής αποφάσεως και μάλιστα εντόκως νομίμως από την επόμενη της δήλης ημέρας πληρωμής των ως άνω ποσών, ήτοι και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Β) Το ποσό των ΕΥΡΩ τριακοσίων τριάντα (330,00€) εντόκως νομίμως από την επόμενη της επιδόσεως της παρούσης μέχρι της πλήρους εξοφλήσεως για τους κάτωθι λόγους αναλυτικά ως εξής: α) ΕΥΡΩ δέκα (10,00€) για τη φωτοτύπηση – έκδοση – επικύρωση του παρόντος αντιγράφου, β) ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι (120,00€) για την επίδοση του εν λόγω αντιγράφου μετά της παρούσης επιταγής και γ) ΕΥΡΩ διακοσίων (200,00€) για τη νομική συμβουλή και την σύνταξη της παρούσης επιταγής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Δηλαδή, οι επιτασσόμενοι με την παρούσα καθ’ ων, οφείλουν να καταβάλουν συνολικά αλληλεγγύως και εις ολόκληρον: α) το ποσό των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων εκατόν εννέα και δεκαέξι λεπτών (8.109,16€) ως κεφάλαιο και β) το ποσό των ΕΥΡΩ τριακοσίων τριάντα (330,00€) για τα υπόλοιπα κονδύλια και τα ποσά αυτά νομιμοτόκως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις, έως της ολοσχερούς εξοφλήσεως των κονδυλίων τούτων, ήτοι γενικό σύνολο εντόκως νομίμως ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα και δεκαέξι λεπτών (8.439,16€). Άλλως η παρούσα θα εκτελεσθεί αναγκαστικώς, οπότε οι καθ’ ων θα επιβαρυνθούν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον και με το ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν είκοσι (120,00€) για τη νόμιμη εντολή προς εκτέλεση. Διορίζεται πληρεξούσιος του ενάγοντος Σωματείου, αντίκλητος και δεκτικός καταβολής ο Κωνσταντίνος Καραγκούνη, δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 11613), κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αριθμός 18 (τηλ. 2103390001). Αθήνα, 29-07-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας