PrintButton

24-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 9403Γ/21.9.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Μαρίας Καρρά, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY III FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657258, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 164/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 112, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.963/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 163/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 111, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, (ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση) (ΦΕΚ 3931/01-07-2013 τ. ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Αποστόλου, πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, ακριβές αντίγραφο της από 07-09-2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Αποστόλου, κατοίκου Γέρακα Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτη, απευθυνόμενης ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, μαζί με την κάτω απ' αυτή πράξη τη με Γενικό Αριθμό 3385/2020 και με Ειδικό Αριθμό 131/2020 Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής Τακτικής της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε την 07-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:23 π.μ. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθ 4527Δ/2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Νατάσας Ζαραλίδου -Ιντζεσιλογλου ως πληρεξούσιας του Κωνσταντίνου ΓΚΑΝΑ του Ευαγγέλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Εγνατίας αρ. 98, ,προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Μιχαήλ ΧΑΤΖΑΚΗ του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Σωτήρος Διός αρ. 51-53 και ήδη αγνώστου διαμονής την απο 21-09-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με τηνοποί του γνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3198/1955 καταγγέλλω από 17-09-2020 τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που υπάρχει μαζί σας.Και ζητεί να μου παραδώσετε υπογεγραμμένο το συγκοινοποιούμενο με την παρούσα Έντυπο Ε6 Καταγγελίας Εργασίας Αορίστου Χρόνου χωρίς προειδοποίηση – Άτακτης Καταγγελίας. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου Ταχ. Δ/νση: Γ. Μαύρου 2 - 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Πανάγου Χριστίνα - Λίζα Τηλ.: 22410 43688 Fax: 22410 43691 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ.: 38094 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωστοποιείται κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει με τον Ν. 4280/2014, η αποστολή για ανάρτηση στο Δήμο Καρπάθου, της αριθμ. πρωτ. 38093/02-09-2020 πράξης χαρακτηρισμού έκτασης που εκδόθηκε από την Δ/ντρια Δασών Δωδ/νήσου κατόπιν αιτήσεως της Γιάννακα Ευδοξίας του Ιωάννη. Η έκταση με στοιχεία κορυφών (Α, Β,..., Μ, Α), εμβαδού 4.328,18 τ.μ. βάσει αιτήσεως και συντεταγμένων που βρίσκεται στη θέση «Αράντης» Πηγάδια Καρπάθου, Δήμου και νήσου Καρπάθου, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και μη εποπτευόμενη από την Υπηρεσία μας. Ρόδος 02-09-2020 Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Δασολόγος MSc ΑΔΑ: ΩΣΧΤΟΚ6Θ-ΥΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αρ. Πρωτ.: 753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2/2020 Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη έντεκα (11) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα « Προγράμματα Άθλησης για Όλους, (Π.Α.γ.Ο.)» κατά την περίοδο 2020-2021, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση. Ο Πρόεδρος του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54 Α) 3.Την αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. φύλλου 461/14-2-2020) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιασδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 5. Την αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/117033/4558/329/109/6-5-2020 βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. 6. Την 19/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» περί προγραμματισμού πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2020-2021 με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου 7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116(ΑΔΑ:Ω3ΦΜ4653Π4-ΛΝΟ) Έγκριση κατανομής θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-2021. 8. Την 38/2020 απόφαση του Δ.Σ. του «Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά την έγκριση και διαδικασία πρόσληψης 11 (έντεκα) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) (ΦΕΚ τΒ αρ. φυλ. 3200/21-8-2019) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό τη στελέχωση του Νομικού προσώπου στα προγράμματα άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2020-2021. 9. Την υπ.αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484043/15340/1164/8-9-2020 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορά στην «Έγκριση γενικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» και την υπ. αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/484126/15343/1165/8-9-2020«Έγκριση ειδικά δομημένα μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη έντεκα (11) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα « Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)» κατά την περίοδο 2020-2021, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, και αριθμό θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 101 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 102 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 103 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 104 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 105 ΜΑΖΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ή ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ή ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 106 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 107 ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 11 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.Αίτηση 2.Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ. 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). 4.Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 7.Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος. 8.Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας, δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. Κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται α)Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων)(όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση) Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων - Ενστάσεις Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ /69097/2670/170 (ΦΕΚ τεύχος Β 461/14-2-2020) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού (Ο.Α.Π) Δήμου Κορυδαλλού και στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΟΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του Ο.Α.Π. από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Κριτήρια επιλογής. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα κριτήρια όπως προβλέπονται στις παραγράφους 7.3 και 7.4 του ισχύοντος Οργανωτικού πλαισίου. Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τυπικά Προσόντα. Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα. Διδακτορικό: 2 μονάδες.(**) **Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους. Εμπειρία Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Π.Α.γ.Ο. που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη στη παλαιότερη. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνοντα υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής: Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη)των: 1-24 μηνών 0,8 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 25-48 μηνών 0,6 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 49-72 μηνών 0,5 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 73-96 μηνών 0,2 μονάδες Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδειγμένα έχει τη γονική μέριμνα. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων Λοιπά απαιτούμενα προσόντα α) Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα. Άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή: 0,5 μονάδα Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Α. : 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Π.Α.γ.Ο. δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψήφιου. Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντων. Για τα προγράμματα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και θεωρείται προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων. Οικονομικοί όροι απασχόλησης Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα. Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε έναν φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασης τους σε δεύτερο φορέα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 18121 Κορυδαλλός) τηλ. επικοινωνίας 210-4944364 ή 5 κατά τις ώρες 10.00-14.00 από την Παρασκευή 25/9/2020 και για δέκα (10) ημέρες έως και Δευτέρα 5/10/2020. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-4944364 ή 5 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμό Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4 τκ 18121 Κορυδαλλός) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα, του ΟΑΠ (www.oapkorydallos.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του Ν. Αττικής. Κορυδαλλός, 23/9/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας