PrintButton

25-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ' αρ. 928/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης του Θωμά Μπέλση χορηγήθηκε άδεια εκποίησης ακινητών με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 50%, και συγκεκριμένα τριών (3) φούρνων ηλεκτροστατικής βαφής, σακόφιλτρο, καμπίνα αμμοβολής κ.λπ. με τιμή εκποίησης (1.728,73) ευρώ, και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, ήτοι (1/152) ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως αυτής στο ΔΔΔ και ώρα 11.00 π.μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες στον Χρήστο Αρβανίτη τηλ. 210-2222.630 - Κιν. 6932.328235. Στον σύνδικο της πτώχευσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΤΗΜ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ» χορηγήθηκε άδεια εκποίησης των κάτωθι κινητών μετά από μείωση 60% ωρολόγια ανδρικά - γυναικεία - παιδικά με τιμή (473,20) ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής ήτοι (315,46) ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση περιλήψεως της εκθέσεως άδειας εκποίησης στο ΔΔΔ του Ταμείου Νομικών και ώρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ. στο Πρωτοδικείο Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Πληροφορίες στον σύνδικο Χρήστο Αρβανίτη, τηλ. 210-2222630, κιν. 6932.328235. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Παναγιώτη Ζινόβιεφ, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Γουΐλσον Κόσμος (Wilson Cosmos) του Wosa, πρώην κατοίκου Αθηνών, λεωφ. Φυλής 290 και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αρ.: 12576/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έλυσε τον τελεσθέντα στις 15.09.2010 πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Μελισσίων μεταξύ του άνω και της Μαρίας Γιαννίτσας Πλατή του Νικολάου, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αρ.: 10.184Β΄/13.01.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Κων/νας Ψαρόμπα. Η παρούσα δημοσιεύεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 24.09.2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Παναγιώτης Ζινόβιεφ ΑΜ 36902 ΔΣΑ Ι. Παπαρρηγοπούλου 3– 10561 Αθήνα, ΤΗΛ.: 210 3212181 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 135 ΚΠολΔ) Με την με αριθμό 5004 Δ΄/23-09-2020 έκθεση μου επίδοσης, επέδωσα στην Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης κα. Νικολέττα Καραντόλα για λογαριασμό του Μαχμούντ (Mahmoud) (ον.) Αμπντελουανις (Abdelwanis) (επ.) του Μοχάμεντ (Mohamed) και της Φεριάλ, κατοίκου Ξάνθης και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο της από 16-09-2020 ΑΓΩΓΗΣ (Διαζυγίου διετούς διάστασης) του Μονομ/λούς Πρωτ. Ξάνθης (Διαδικασία Διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση), με αριθ. έκθεσης κατάθεσης Μ.Ειδ. 173/16-9-20 της Βιολέτας Παπαδοπούλου του Ευσταθίου και της Μαρίας, ιδ. υπαλλήλου, κατοίκου Διομηδείας Ν. Ξάνθης, με ΑΦΜ 061187076. Ορίζεται δικάσιμος η 12-5-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ξάνθης, με αρ. πινακίου [17]. Σύμφωνα με την οποία ζητείτε: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου, ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή σε όλο αυτής το ιστορικό, και το αιτητικό. Να λυθεί ο γάμος μου με τον εναγόμενο, και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου. Ξάνθη, 24-09-2020 Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Κατσαμπέρης Κ. Μπένη 49 τηλ. 2541027574 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 26/16-7-2020 Διάταξη και την 32/23-9-2020 διορθωτική Διάταξη του Ειρηνοδικείου Κρωπίας αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Τεννιστικός Όμιλος Παλλήνης (Τ.Ο.Π.)», που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης Αττικής, με σκοπούς τους αναλυτικά αναφερόμενους στο άρθρο δυο (2) του από 27/12/2019 καταστατικού του. Αθήνα, 23/9/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 – ΧΑΛΚΙΔΑ ΥΠΟΚ: ΚΥΘΝΟΥ 3, ΜΕΛΛΙΣΙΑ – ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 046637864 – ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6976590185 Περίληψη της με αριθμό 725Β/21.9.2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Στυλιανής Α. Παπαδοπούλου, κατοίκου Δράμας, οδός Βάντση αρ. 6, με ΑΦΜ: 110457084, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Μαρίας Καρρά, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXYIIIFUNDINGDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIABUINDINGS, HADDINGTONROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, (ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση) (ΦΕΚ 3931/01-07-2013 τ. ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. ΕισαγγελέαΠρωτοδικών Δράμας, για την Σιδηροπούλου Θεοκτίστη του Γεωργίου, κάτοικο Δράμας, οδός 19ΗΣ Μαϊου αρ. 191 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 09.09.2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά της Σιδηροπούλου Θεοπίστης του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, οδός 19ης ΜαΪου αρ. 191 και νυν αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, με την οποία ζητά να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά της για τους λόγους που με λεπτομέρειες αναφέρονται σ’ αυτήν, μαζί με τα κάτωθι: α) τη με αριθμό κατάθεσης τμ99/2020 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω Αγωγή κατατέθηκε την 9.9.2020 και β) την από 9.9.2020 πράξη της Γραμματέως με την οποία οι προτάσεις κατατίθενται από τους διαδίκους εντός προθεσμίας εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Οι προτάσεις που τυχδόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δε θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και γ) η από 17.9.2020 έγγραφη παραγγελία προς επίδοση του πιο πάνω δικογράφου προς αυτήν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμμας και συμμεέχει στη δίκη σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθ. 237 Κ.Πολ.Δ Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες:«Πρωϊνός Τύπος» και «Η Ηχώ των Δημοπρασιών» Περίληψη της με αριθμό 724Β/21.9.2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Στυλιανής Α. Παπαδοπούλου, κατοίκου Δράμας, οδός Βάντση αρ. 6, με ΑΦΜ: 110457084, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Μαρίας Καρρά, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «GALAXYIIIFUNDINGDESIGNATEDACTIVITYCOMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIABUINDINGS, HADDINGTONROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHABANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, (ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση) (ΦΕΚ 3931/01-07-2013 τ. ΑΕ – ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον Παντελίδη Αναστάσιο του Ηλία κάτοικο Δράμας, οδός 19ΗΣ Μαϊου αρ. 191 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 09.09.2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά του Παντελίδη Αναστασίου του Ηλία, κατοίκου Δράμας, οδός 19ης ΜαΪου αρ. 191 και νυν αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, με την οποία ζητά να γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά της για τους λόγους που με λεπτομέρειες αναφέρονται σ’ αυτήν, μαζί με τα κάτωθι: α) τη με αριθμό κατάθεσης τμ99/2020 πράξη κατάθεσης δικογράφου της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω Αγωγή κατατέθηκε την 9.9.2020 και β) την από 9.9.2020 πράξη της Γραμματέως με την οποία οι προτάσεις κατατίθενται από τους διαδίκους εντός προθεσμίας εκατόν τριάντα (130) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. Οι προτάσεις που τυχδόν κατατεθούν εκπρόθεσμα δε θα λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο και γ) η από 17.9.2020 έγγραφη παραγγελία προς επίδοση του πιο πάνω δικογράφου προς αυτήν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμμας και συμμεέχει στη δίκη σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθ. 237 Κ.Πολ.Δ Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Πρωϊνός Τύπος» και «Η Ηχώ των Δημοπρασιών» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθ. 247/2020 Διάταξη της κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του Σωματείου με την επωνυμία «Πολιτιστικός –Εξωραϊστικός -Οικολογικός Σύλλογος ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με δ.τ. «Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ», με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής (και προς το παρόν διεύθυνση Πάρκο Ασυρμάτου-Ασυρμάτου 38) και εγκρίθηκε το καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα και σκοπούς την προστασία, εξωραϊσμό, καλλωπισμό και γενικά την ανάδειξη, ανάπλαση και αξιοποίηση των χώρων του πάρκου του Ασυρμάτου και τους λοιπούς αναφερόμενους στο άρθρο δύο (2) αυτού. Αθήνα, 23/09/2020 Η πληρεξούσια δικηγόρος ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Πλ. Βικτωρίας 7- Αθήνα Τηλ. 210-8213158 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την 426/2020 έκθεση του κ. Εισηγητή της πτωχεύσεως της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΧΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», επιτράπηκε στη σύνδικο να εκποιήσει κινητά πράγματα της πτωχεύσεως (μηχανήματα) , στην κατάσταση στην οποία είναι και βρίσκονται αυτά σήμερα, με τιμή απογραφής 21900,00€ και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής , δηλαδή 14600,00€. Τα εκποιούμενα κινητά πράγματα τα οποία ανέρχονται σε μηχανήματα (γαζωτικές μηχανές- ραπτομηχανές, κοπτοράπτες , δίγαζες κλπ) διαφόρων τύπων και τα οποία εκποιούνται χωριστά το κάθε ένα , αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στην από 14.03.2019 έκθεση απογραφής-εκτίμησης σε συνδυασμό με την από 11.09.2019 έκθεση επικαιροποίησης αυτής. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα μετά πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της περιλήψεως της εκθέσεως αυτής στο Δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ (Ταμείο Νομικών) και ώρα 11.00, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα , την ίδια ώρα, μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον κ. Εισηγητή. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και όλα τα έξοδα γενικά βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα 24.09.2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΙΛΗΣΗ ΣΙΝΑ 34 - 2103642750 Εκποιούνται νυφικά, επίσημα ενδύματα και πάγιος εξοπλισμός σύμφωνα με τη με αριθμό 1364/2020 Έκθεση του Εισηγητή πτώχευσης της επιχείρησης του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ του Γεωργίου, που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής (οδός Καραολή και Δημητρίου, αρ. 53), με ΑΦΜ 037022509, με μειωμένη τιμή εκποίησης κατά 50% σε σχέση με την τιμή εκποίησης της 211/2019 Έκθεσης, ήτοι με τιμή α’ προσφοράς 20.606,25€. Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου τηλ: 210 3628276, 694 7677253 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2020 Ανακοινώνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών για την «Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών), αστικών λεωφορείων». Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τις υπηρεσίες μίσθωσης τριακοσίων (300) λεωφορείων (210 κανονικών και 90 αρθρωτών), αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης, συνολικής αξίας έως τριάντα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (30.240.000,00€). Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, που προκύπτει από τον αριθμό των προσφερόμενων λεωφορείων και από μηνιαίο μίσθωμα ανά μονάδα (λεωφορείο) στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που είναι τρία (3) έτη, προσδιορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (30.240.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης), που αντιστοιχεί στην μίσθωση τριακοσίων (300) λεωφορείων (30% αρθρωτών και 70% κανονικών) με βάση την προεκτίμηση της ΟΣΥ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.240.000,00€ και ΦΠΑ 24%: 7.257.600,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Αναθέτοντος Φορέα για ένα (1) επιπλέον έτος. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής. Ο Αναθέτων Φορέας έχει το δικαίωμα να αναθέσει την υπηρεσία (μίσθωση και συντήρηση λεωφορείων σε συνδυασμό με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) σε περισσότερους του ενός αναδόχους με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη. Ο(οι) υποψήφιος(οι) ανάδοχος(οι) μπορούν να προσφέρουν είτε το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των ζητούμενων ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων και των δύο τύπων ή τουλάχιστον το 1/10 της ζητούμενης ποσότητας του ενός μόνο τύπου (κανονικά ή αρθρωτά), δηλαδή είτε τουλάχιστον 1/10 του συνολικού αριθμού των αρθρωτών, είτε τουλάχιστον 1/10 των κανονικών. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr και στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.osy.gr Πληροφορίες ως προς τις διαδικασίες του διαγωνισμού: τηλ. 2104270693, 2104270722 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 24-09-2020 Γ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο:213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ΄ Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 50 χ/τια με μάσκες γενικής χρήσεως ελεύθερα φόρων 2) 30 τεμάχια με στηθαία προκάτ >> 1) 11 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 15 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα >> 3) 1 εμπ/τιο με μαγιό γυναικεία >> 4) 1 εμπ/τιο με παντόφλες ανδρικές >> 5) 1 εμπ/τιο με ρολά υφάσματα >> 6) 1 εμπ/τιο με μαντήλια, εσάρπες >> όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις υπ. αριθ. 19927, 19928/2020 διακηρύξεις Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας