PrintButton

26-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 17/09/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Σταυρούλα Παν. Παναγιώταρη, ως πληρεξούσια του Αναστασίου ΣΤΑΜΟΥ του Νικολάου κατοίκου Αγίων Αναργύρων Αττικής, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4694/21.09.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 14145/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ για την Svitlana DOVGUN (Σβιτλάνα ή Σβετλάνα Ντοβγκούν) του Σέργιου και της Ναταλίας πρώην κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την ανωτέρω Απόφαση έγινε δεκτή η αγωγή και απαγγέλεται η λύση του πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 8-10-2010 στο Ληξιαρχικό κατάστημα του Δήμου Θρακομακεδόνων Αττικής, ορίζεται κατά της εναγομένης παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας και επιβάλλονται τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος σε βάρος της εναγομένης, ήτοι το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Αθήνα 25.09.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ΄αριθ. 3105Δ/18-09-2020 έκθεση μου επίδοσης μετά από παραγγελία της δικηγόρου Αθηνών Χάρις Μπουσμπουρέλη πληρεξούσιας της Άννας Σωτήρχαινα κατοίκου Καισαριανής Αττικής, οδός Μίσθου αριθ.7 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τον ADIL REHMAN του ABDUL πρώην κατοίκου Καισαριανής Αττικής, οδός Μίσθου αριθ.7 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 18-08-2020 ΑΓΩΓΗΣ της πάνω πρώτης ΚΑΤΑ αυτού που απευθύνεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Στο τέλος αυτού του δικογράφου υπάρχουν: α) ΓΑΚ 58476/25-08-2020 και ΕΑΚ 1795/25-08-2020 πράξη κατάθεσης β) η από 15-09-2020 παραγγελία της πάνω Δικηγόρου. Με την πάνω αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να παύσει να προσβάλλει την προσωπικότητα της ενάγουσας και να απαγορευθεί στο μέλλον η επανάληψη της απειλής και προσβολής της. Να του απαγορευθεί να πλησιάζει στα 200 μέτρα και να απειληθεί εναντίον του προσωπική κράτηση ενός έτους και χρηματική ποινή (3.000) ευρώ για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και να καταδικασθεί στην δικαστική δαπάνη. Αθήνα 25/09/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4551Δ/ 25-09-2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της MARA KLAJDI VLADIMIR πρώην κάτοικο Πειραιά (Σαχτούρη αρ 57) και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβες αντιγραφο της από 21-09 -2020 ΑΙΤΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτής απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 55073 /2020 και ΕΑΚ 911 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 22-09 -2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 09-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο: Ασφαλιστικά /4 (αίθουσα 8). Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση τους. Να επιδικασθεί στην αιτούσα η νομή του επίδικου κινητού πράγματος (Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS I COOL 300 AMITA C Cοke, με αρ Παγίου 0450 CL 00030086 και αρ καμπινας RO -5761950603.Να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό: Να υποχρεωθεί η καθ ης να αποδώσει το προαναφερόμενο κινητό πράγμα, αφαιρεθεί βιαίως από την καθ ης, ή απο οποιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα απ αυτήν,να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4550Δ/ 2020 έκθεσή επίδοσής μου, με παραγγελία της Δικηγόρου Αγγελικής Φωτ. Προύντζου ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία COCA COLA -3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και τον ΑΦΜ 094277965 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της MARA KLAJDI VLADIMIR πρώην κάτοικο Πειραιά (Σαχτούρη αρ 57) και ήδη αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο της από 17-09 -2020 ΑΓΩΓΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτής απευθυνόμενης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ζητά να γίνει δεκτή στα αιτήματα που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 55027 /2020 και ΕΑΚ 3603 /2020 πράξη της Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και 2) η από 22-09 -2020 πράξη της Ειρηνοδίκης Αθηνών που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 09-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με Πινάκιο: ΜΚ/ 1/17 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ 3. Να γίνει δεκτή η αγωγή τους, ώστε να αναγνωριζομένης της κυριότητας της εταιρείας τους, περιγραφόμενού κινητού πράγματος (Ψυγείου τύπου FRIGOGLASS I COOL 300 AMITA C Cοke, με αρ Παγίου 0450 CL 00030086 και αρ καμπι RO -5761950603.Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να αποδώσει σε αυτήν το κινητό πράγμα ιδιοκτησίας της αλλά και κάθε άλλος (τρίτος) που τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν,ή του εχει παραδοθεί η χρήση του σε αυτόν από την εναγόμενη, να καταδικασθεί η αντίδικος, εις την εν γένει δικαστική τους δαπάνη. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών με έδρα το πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Εμμ. Κορρές, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Μαρίας Βαγενά του Ευθυμίου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Ιωάννη Φοβάκη του Ηρακλή, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Έλλη – Θάλεια Ν. Συροπούλου, με την υπ΄αριθ. 3539Δ΄/18-11-2019 έκθεση επίδοσης μου, για τον Ιωάννη Σμυρναίο του Χαραλάμπους, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου, αρ. 82 . και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθ. 1947/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), η οποία αποτελείται από τρία (3) φύλλα. Στο τέλος του αντιγράφου υπάρχει η παραγγελία για επίδοση για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. ΑΔΑ: ΩΤΩ5ΟΡΡ2-ΛΓΙ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 4320 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στην γεωγραφική περιοχή του Αιγαίου, προϋπολογισμού 936.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.160.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως και 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 180-435604. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΔΑ: ΨΠ91ΟΡΡ2-8ΦΗ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 4420 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στην γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 936.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.160.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως και 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 182-440343. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΔΑ: ΩΕΟ4ΟΡΡ2-7Ι6 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 4520 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στην γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου, προϋπολογισμού 936.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.160.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως και 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 182-44375. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας