PrintButton

29-09-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη κοινοποιηθέντος Δικογράφου O παρά τω Πρωτοδικείο Πειραιώς Δικαστικός Επιμελητής Νίκος Τσαλουχίδης τη εγγράφω παραγγελιά της Δικηγόρου κ. Μαρίας Γεωργούλη πληρεξούσιας της Φράγκου Κωνσταντίνας του Βασιλείου και της Αθηνάς, κατοίκου Κοζάνης, Μυκηνών 1, ΑΦΜ 061571340, δια της υπ' αριθμόν 11098 Η/2020 εκθέσεώς μου επέδωσα προς την κ.Εισαγγελέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών δια τους 1] Κιμπουρόπουλο Χρήστο του Γεωργίου και της Μαρίνας, και 2] Κιμπουρόπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου και της Μαρίνας, πρώην κατοίκους Αθηνών, οδός Μαλακάση αριθμός 8 και νυν αγνώστου διαμονής. Την υπ' αριθμόν 1652/2020 απόφαση του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ η οποία δίκασε ερήμην των ενεγομένων. Ορίζει παράβολο ερημοδικίας ποσού 100 ευρώ για καθένα από τους ερήμην δικασθέντες εναγομένους. Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο. Δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγώ. Υποχρεώνει τους εναγόμενους να προβούν στην υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης του τμήματος αγοράς ποσού 292.000 δραχ. [856,93 ευρώ] της υπό στοιχεία Δ-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας [διαμερίσματος] του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της Οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 68-70, στην θεση «Αγιοι Πάντες» η «Πλακάκια» των Ανω Πατησίων, το οποίο περιήλθε στον απώτερο δικαιοπάροχο της παρούσας Κωνσταντίνο Φράγκο του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας δυνάμει του υπ' αριθμόν 39065/28-3-1972 αγωραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Ζερη του Κωνσταντίνου, και σε περίπτωση αρνησής τους καταδικάζονται στη σχετική δήλωση, η οποία θα θεωρηθεί συντελεσθείσα από την τελεσιδικία της παραπάνω αποόφασης. Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των 400,00 ευρώ. Ο Δικαστικός Επιμελητής Νίκος Τσαλουχίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 6611ΣΤ/23-09-2020 Εκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας ΜΑΡΙΑΣ Μ. ΑΔΑΜΑΚΗ, πληρεξούσιας δικηγόρου του Παναγιώτη Γείτονος του Νικολάου υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστού της ένωσης συνιδιοκτητών της κείμενης επί της διεύθυνσης Λυκούργου 57 στην Καλλιθέα Αττικής πολυκατοικίας και υπό την ιδιότητά του ως ιδιόκτητου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Π.Ν. Γείτων και διακριτικό τίτλο ΛΟΓΙΣΠΟ, με έδρα την Καλλιθέα, οδός Μαντζαγριωτάκη 98, Α.Φ.Μ. 033985175, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό του Παναγιώτη Δάντου του Ιακώβου αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/07/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ του πρώτου, κατά 1) Παναγιώτη Δάντου του Ιακώβου και 2) της Μαρίας Χριστοπούλου του Θεοδώρου, αγνώστου διαμονής αμφότεροι, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η Αγωγή του σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ: 3932/2020 ΕΑΚ: 98/2020 και χρονολογία κατάθεσης: 16/07/2020, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης, της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζήτησης η 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα: Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., Πινάκιο: Μισθώσεις/Πιστωτικοί Τίτλοι Αριθμός: 1, Αίθουσα / Γραφείο: Ακροατήριο Ειρηνοδικείου. Κοινοποίηση: προ (60) εξήντα ημερών. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενον να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθ. 6612ΣΤ/23-09-2020 Εκθεσή μου Επίδοσης ύστερα από έγγραφη παραγγελία της κας ΜΑΡΙΑΣ Μ. ΑΔΑΜΑΚΗ, πληρεξούσιας δικηγόρου του Παναγιώτη Γείτονος του Νικολάου υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστού της ένωσης συνιδιοκτητών της κείμενης επί της διεύθυνσης Λυκούργου 57 στην Καλλιθέα Αττικής πολυκατοικίας και υπό την ιδιότητά του ως ιδιόκτητου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία Π.Ν. Γείτων και διακριτικό τίτλο ΛΟΓΙΣΠΟ, με έδρα την Καλλιθέα, οδός Μαντζαγριωτάκη 98, Α.Φ.Μ. 033985175, ήρθα και επέδωσα στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ για λογαριασμό της Μαρίας Χριστοπούλου του Θεοδώρου αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 15/07/2020 ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ του πρώτου, κατά 1) Παναγιώτη Δάντου του Ιακώβου και 2) της Μαρίας Χριστοπούλου του Θεοδώρου, αγνώστου διαμονής αμφότεροι, που απευθύνεται στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και με την οποία ζητά: Να γίνει δεκτή η Αγωγή του σε όλο αυτής το αιτητικό κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν Εκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κας Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου με ΓΑΚ: 3932/2020 ΕΑΚ: 98/2020 και χρονολογία κατάθεσης: 1607/2020, ταυτόχρονη πράξη ορισμού συζήτησης, της ιδίας Γραμματέως με την οποία ορίζεται ημερομηνία συζήτησης η 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα: Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., Πινάκιο: Μισθώσεις / Πιστωτικοί Τίτλοι Αριθμός: 1, Αίθουσα / Γραφείο: Ακροατήριο Ειρηνοδικείου. Κοινοποίηση: προ (60) εξήντα ημερών. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, καλούμενην να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ΄αρ. 5310Γ΄/23-09-2020 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Αθηνών Βασιλικής Ν. Καραδημήτρη, κοινοποιήθηκε ύστερα από την παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών Βετλουγκίνα Γκ. Έλενας, α.μ. ΔΣΑ 30188, πληρεξούσιας της LIUBOV(ΛΙΟΥΜΠΟΒ) IAROVAIA (ΓΙΑΡΟΒΑΓΙΑ) του NIKOLAY (ΝΙΚΟΛΑΙ) και της TAMARA (ΤΑΜΑΡΑ), κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδ. Σοφοκλέους, αρ.147, η από 21-09-2020 πρόσκληση της ως άνω εντολέα της για συναινετική λύση του με αριθμό 398/27-06-2015 πράξης συμφώνου συμβίωσής του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡ. ΤΣΟΓΚΑ, στον Κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Γεώργιο Χατζακίδη του Κωνσταντίνου και της Λαμπρινής, γεννημένο στις 02-01-1958 στη Διώνη Σαπών Ροδόπης, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδ. Σοφοκλέους, αρ.147 και νυν αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 28-09-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος Βετλουγκίνα Γκ. Έλενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ 870/18-09-2020 έκθεσή μου επίδοσης και κατόπιν παραγγελίας του δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Αναστασόπουλου ως πληρεξούσιου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τσόχα αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα, κοινοποίησα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαργαρίτα – Μαρία Κρητικού του Ευαγγέλου, πρώην κατοίκου Χαλκίδας Ευβοίας, οδός Προαστίου αρ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 31-01-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ του πρώτου, που απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με ΓΑΚ 11097/2020 και ΕΑΚ 513/2020, που συζητείται την 5-10-2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00, με Πινάκιο: ΡΔ και αριθμό Πινακίου:17, στο Ακροατήριο του ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ,στο κτίριο 6, Αίθουσα 3, και ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή η αίτηση με σκοπό να δώσει, ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, τη συναίνεσή της, η Μαργαρίτα – Μαρία Κρητικού του Ευαγγέλου, για την υιοθεσία του θήλεος τέκνου της, που γεννήθηκε στις 19.9.2016 στην Αθήνα, στο Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» από πρόσωπα που έχουν ήδη επιλεγεί από το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, εδρεύοντα στην Αθήνα, ΑΦΜ 090165560 και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εδρεύοντα στην Αθήνα, Αχαρνών 2, ΑΦΜ 090194738, με την από 22-09-2020 απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Άργους αίτησή του ασφαλιστικών μέτρων (αρ. 31 Ν. 4314/2014) κατά του καθ'ού η αίτηση Μιχαήλ ΚΟΥΡΟΥ του Χρήστου κ' της Αικατερίνης, αγνώστου κατοικίας και διαμονής, για τους λόγους που επικαλείται εντός του δικογράφου, ζητά από το Δικαστήριο αυτό: - Την αποδοχή της αίτησής του ως νόμιμης, παραδεκτής και βάσιμης, νόμω και ουσία. - Την απόδοση της νομής και κατοχής ελεύθερου του επιταχθέντος ακινήτου του φερόμενου συνιδιοκτήτη αυτού σε ποσοστό 15%, Μιχαήλ Κούρου του Χρήστου, προς το κύριο του έργου Ελληνικό Δημόσιο και κατ'επέκταση προς την ανάδοχο εταιρεία, δηλαδή του ακινήτου με αρ. κτηματολογικού πίνακα 3Β και ΚΑΕΚ 02 009 13 22 011/0/0 στην περιοχή του Δήμου Άργους-Μυκηνών και ειδικότερα στη θέση "Δελημανώλη" Ευαγγελίστριας (όπως εμφαίνεται στα με αριθμό σχεδίου Κ3Α-Κ3Β Κτηματολογικά Διαγράμματα Αντλιοστασίου ΑΣΑ23 του Πολιτικού Μηχανικού Αθανασίου Ποτουρίδη εγκεκριμένα στις 12/3/2014 και 06/03/2020 αντίστοιχα) εμβαδού 1.626,32 τ.μ., γεωτεμαχίου, εντός του οποίου βρίσκονται 28 μεγάλα ελαιόδενδρα αντί πληρωτέου ποσού αποζημίωσης 714 €. - Τη λήψη πρόσφορων κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων για την απόδοση της κατοχής του ως άνω περιγραφόμενου επιταγμένου ακινήτου για την άμεση ολοκλήρωση του δημοσίου έργου. - Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η αίτηση έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Άργους με την υπ'αρ. 156/22-9-2020 έκθεση καταθέσεως του αρμόδιου γραμματέως. Για τη συζήτηση της αίτησης έχει ορισθεί από την αρμόδια Ειρηνοδίκη Άργους χρόνος η 19-10-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., τόπος το κατάστημα και ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Άργους, με όρο να επιδοθεί αντίγραφο της αίτησης και πράξης ορισμού δικασίμου προς τον καθ'ού τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η παρούσα δημοσίευση είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 135 ΚΠολΔ και σχετική με την υπ'αρ. 5009-γ’/ 23-9-2020 έκθεσή μου επιδόσεως, προκειμένου να λάβει γνώση ο καθ'ού η αίτηση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης στον τόπο και χρόνο που αρμοδίως ως άνω ορίζεται. Ναύπλιο, 23-9-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής που επιδίδει Κωνσταντίνος Παντ. Σπυρόπουλος Δικαστικός Επιμελητής Γενναδίου 1, Ναύπλιο 211 00 τηλ. 27520/21395 Η παραγγέλλουσα την επίδοση πληρεξούσια του Ελληνικού Δημοσίου Ευσταθία Κατσιώνη Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ. (ΑΜ 542) τηλ. 27520/18118 Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο υπογράφων δικαστικός επιμελητής στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου Σπυρίδων Δημ. Σπανός, μετά από παραγγελία της δικηγόρου του ΔΣ Αγρινίου Μαίρης Ι. Καταγή, επέδωσα προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, για λογαριασμό του Αθανασίου Αλεξόπουλου του Λάμπρου (αριθ. έκθεσης επίδοσης 3.159Β/28-9-2020) και της Κλεοπάτρας Αλεξοπούλου του Ηλία (αριθ. έκθεσης επίδοσης 3.160Β/28-9-2020), αμφοτέρων αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από τις από 25-9-2020 βεβαιώσεις του Δικαστικού Επιμελητή Βέροιας Χαράλαμπου Ανανιάδη, την από 28-9-2020 κλήση – γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων της Αρτεμισίας Αράχωβα του Χρήστου, συζ. Αλεξίου Αποστόλου, κατοίκου Αγρινίου (οδός Ίσκου αρ. 41) και κατόχου Α.Φ.Μ. 138554080 (Δ.Ο.Υ. Αγρινίου), προς τον Αθανάσιο Αλεξόπουλο και την Κλεοπάτρα Αλεξοπούλου, με την οποία τους γνωστοποιείται η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων: 1. Του Χρήστου Αράχωβα του Γεωργίου, κατοίκου Αγρινίου (οδός Ίσκου αρ. 41), συνταξιούχου, κατόχου Α.Φ.Μ. 033872304 και κατόχου Α.Δ.Τ. Θ 58 79 70 που εκδόθηκε την 31-12-1967 από το Α.Τ. Γαβαλούς, και 2. Του Αλεξίου Αποστόλου του Νικολάου, κατοίκου Αγρινίου (οδός Ίσκου αρ. 41), συνταξιούχου, κατόχου Α.Φ.Μ. 024042384 και κατόχου Α.Δ.Τ. ΑΒ 77 35 20 που εκδόθηκε την 9-10-2006 από την Υ.Α. Αγρινίου, που θα συνταχθούν την 7-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. και 11.00 πμ. ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αγρινίου Σπυρίδωνος Ρούσση με έδρα το Αγρίνιο (οδός Ι. Σταΐκου αρ. 21, 2ος όροφος), προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους να παραστούν όπου και όταν η ανωτέρω κλήση ορίζει ότι θα ληφθούν οι ως άνω ένορκες βεβαιώσεις, οι δε ένορκες αυτές βεβαιώσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της από 2-6-2020 (αύξων αριθμός κατάθεσης ΤΜ46/20) αγωγής της Αρτεμισίας Αράχωβα που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου και στρέφεται εναντίον των προαναφερομένων αλλά και εναντίον: 1. Του Ελληνικού Δημοσίου, 2. Της Ζωής Αλεξοπούλου του Δημητρίου, 3. Του Θεόδωρου Αλεξόπουλου του Γερασίμου, 4. Του Σωτηρίου Αλεξόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Αγρινίου, 5. Του Ηλία Αλεξόπουλου του Αθανασίου, 6. Του Παναγιώτη Αλεξόπουλου του Αθανασίου, και 7. Του Λάμπρου Αλεξόπουλου του Ζαχαρία. Μεσολόγγι, 28-9-2020 Ο δικαστικός επιμελητής Σπυρίδων Δημ. Σπανός ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθ. 3564 Γ΄/25-09-2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ –ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, κατοικοεδρεύουσα στην Ορεστιάδα, ως αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για λογαριασμό της καθ΄ής οφειλέτιδας ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, με ΑΦΜ : 044924730, πρώην κάτοικο Διδυμοτείχου, πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής, [ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ], ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 21-09-2020 από τον δικηγόρο Δ.Σ. Αθηνών, με ΑΜ 15706 κο Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα και που νόμιμα εκπροσωπείται, ως πληρεξούσιος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. : 094014249, - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία [ ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ ], που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας [ 1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32 ] και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162 /30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄αρ. 44.960/30-04-2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <> και τον διακριτικό τίτλο , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ : 094014249, Δ.Ο.Υ., ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως δι΄απορροφήσεως με καθολική διάδοχο της , ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το ευρισκόμενο στην κατοχή του, του υπ΄αριθμ. 117/2014 πρώτου [Α] εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ. 103/381/103/2014 Διαταγής Πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ορεστιάδα στις 19-06-2014, με τη συνεχόμενη και από 21-09-2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή της ως άνω επισπεύδουσας Τράπεζας στην καθ΄ής οφειλέτιδα ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, με ΑΦΜ : : 044924730, πρώην κάτοικο Διδυμοτείχου, πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής, [ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ], το κείμενο της οποίας έχει ως έξης : « για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, επιτάσσοντας ταυτόχρονα την καθ΄ής να μας καταβάλει εμπρόθεσμα, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά : α.- Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες δέκα επτά και είκοσι εννέα λεπτά [ 114.017,29 ευρώ ], εντόκως από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων, ήτοι την 1/1/2014 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β.- Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες τριακόσια [2.300,00 ευρώ ], νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α΄ επιταγής, ήτοι από 31-07-2014, γ.- Για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ εξήντα οκτώ και είκοσι λεπτά [68,20 ευρώ ] [συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24Ο/Ο], νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης . Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση . Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι [20] ευρώ πλέον ΦΠΑ24ο/ο εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών [4,80 ευρώ ] ήτοι συνολικά το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών [24,80 ευρώ ] για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως . Επίσης συγκοινοποιούνται με την παραπάνω διαταγή πληρωμής σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τα κάτωθι έγγραφα, ήτοι : 1.- η από 30-04-2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2.- η από 30 -04- 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, και 3.- Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109,[ σελ.4.130] . Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, ΑΜ 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 35, τηλ. 2106444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή . Διδυμότειχο 28-09-2020 . Ο Δικαστικός Επιμελητής, Εφετείου Θράκης, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με έδρα το Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50 -τηλ. 2553-0-23066. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’ αριθ. 3563 Γ΄/25-09-2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θράκης, με έδρα στο Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50, σύμφωνα με το Νόμο, επέδωσα στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας κα ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ –ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, κατοικοεδρεύουσα στην Ορεστιάδα, ως αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, για λογαριασμό του καθ΄ού οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ του Δημητρίου,με ΑΦΜ : 037858270, πρώην κατοίκου Διδυμοτείχου, πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής, ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 21-09-2020 από τον δικηγόρο Δ.Σ. Αθηνών, με ΑΜ 15706 κο Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα και που νόμιμα εκπροσωπείται, ως πληρεξούσιος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. : 094014249, - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία [ ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ ], που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας [ 1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32 ] και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162 /30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 3156/2003 και του υπ΄αρ. 44.960/30-04-2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <> και τον διακριτικό τίτλο , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ : 094014249, Δ.Ο.Υ., ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-04-2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως δι΄απορροφήσεως με καθολική διάδοχο της , ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το ευρισκόμενο στην κατοχή του, του υπ΄αριθμ. 117/2014 πρώτου [Α] εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθμ. 103/381/103/2014 Διαταγής Πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ορεστιάδα στις 19-06-2014, με τη συνεχόμενη και από 21-09-2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή της ως άνω επισπεύδουσας Τράπεζας στον καθ΄ού οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗ του Δημητρίου,με ΑΦΜ : 037858270,πρώην κάτοικο Διδυμοτείχου, πάροδος Σοφοκλέους και ήδη αγνώστου διαμονής, το κείμενο της οποίας έχει ως έξης : « για να λάβει γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, επιτάσσοντας ταυτόχρονα τον καθ΄ού να μας καταβάλει εμπρόθεσμα, προκειμένου να αποδώσουμε στη δικαιούχο της απαίτησης, τα παρακάτω ποσά : α.- Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες δέκα επτά και είκοσι εννέα λεπτά [ 114.017,29 ευρώ ], εντόκως από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων, ήτοι την 1/1/2014 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, με ανατοκισμό των τόκων ανά εξάμηνο, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β.- Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ δύο χιλιάδες τριακόσια [2.300,00 ευρώ ], νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α΄ επιταγής, ήτοι από 31-07-2014, γ.- Για επίδοση απογράφου με την παρούσα επιταγή Ευρώ εξήντα οκτώ και είκοσι λεπτά [68,20 ευρώ ] [συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24Ο/Ο], νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης . Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση . Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι [20] ευρώ πλέον ΦΠΑ24ο/ο εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών [4,80 ευρώ ] ήτοι συνολικά το ποσό των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών [24,80 ευρώ ] για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως . Επίσης συγκοινοποιούνται με την παραπάνω διαταγή πληρωμής σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τα κάτωθι έγγραφα, ήτοι : 1.- η από 30-04-2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2.- η από 30 -04- 2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, και 3.- Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, [ σελ.4.130] . Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, ΑΜ 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 35, τηλ. 2106444610, προκειμένου να αποδώσει στη δικαιούχο της απαίτησης το ως άνω ποσό, άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή . Διδυμότειχο 28-09-2020 . Ο Δικαστικός Επιμελητής, Εφετείου Θράκης, Αθανάσιος Αν. Ζαγκιόρης, με έδρα το Διδυμότειχο, οδός Βενιζέλου αρ. 50 -τηλ. 2553-0-23066. ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ.: 85100 Τηλ.: 2241364691 fax.: 2241364697 Πληρ. : Καλικάτζαρος Ιγνάτιος Αρ. Πρωτ: 1546 οικ. / 2020 Θ Ε Μ Α: Διορθωτικές Πράξεις της Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Ασγούρου και Χαράκι του Δήμου Ρόδου. Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 4462/17-09-2019 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει Ότι ολοκληρώθηκαν οι διορθωτικές πράξεις των παρακάτω Πράξεων Εφαρμογής: 1. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΑΣΓΟΥΡΟΥ» της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ μετά την κύρωσή με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5015/14-10-2008 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου. Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην ανταλλαγή τμήματος μεταξύ των Κτηματολογικών Μερίδων 120 810/3 και 120 810/4 καθώς και ανασύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 120/ 810/4. α. 120 810/3 οικοδομών Ασγούρου με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος: 4, Φύλλο: 37, Φάκελος: 266 με συνολικό εμβαδόν 426,30 τ.μ. β. 120 810/4 οικοδομών Ασγούρου με στοιχεία κτηματολογίου Τόμος: 4, Φύλλο: 36, Φάκελος: 265 εμβαδόν 832,50 τ.μ. 2. Στην περιοχή σχεδίου πόλης «ΧΑΡΑΚΙ» της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΩΝΑΣ μετά την κύρωσή με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9824/2-4-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Η διορθωτική αυτή πράξη αφορά στην τροποποίηση των ορίων των ιδιοκτησιών εντός του Ο.Τ.36 λόγω διαμορφωμένης κατάστασης. Τα στοιχεία αυτά των διορθωτικών πράξεων (διαγράμματα και οι πίνακες) έχουν αναρτηθεί στην Υπηρεσία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου που βρίσκεται στην οδό Διαγοριδών 1 - Ρόδος, (Τ.Κ. 85100, τηλ. 2241364691) και δέχεται το κοινό καθημερινά πλήν Τετάρτης και αργιών για να πληροφορηθούν σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατά των παραπάνω διορθωτικών πράξεων επιτρέπονται ενστάσεις προς την πιο πάνω Υπηρεσία που μπορούν να υποβληθούν με ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της δεύτερης (συνεχούς με την πρώτη) δημοσίευσης του κειμένου αυτού στον ημερήσιο και Αθηναϊκό τύπο. Στην περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η διαδικασία Κύρωσης των τροποποιήσεων των Πράξεων Εφαρμογής από το Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ρόδος 16 ΣΕΠ. 2020 Παπαοικονόμου Βασίλειος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολ. Σχεδιασμού ΑΔΑ: ΨΗ0ΩΟΡΡ2-ΒΥ7 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 4920 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, προϋπολογισμού εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (936.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (1.160.640,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 182-440352. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ6ΦΓ469Β7Τ-7ΜΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου Τηλέφωνο: 210-4142223 Πειραιάς 23-9-2020 Αριθμ. Πρωτ.: 20206077 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1445/τ.Γ’/17-9-2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ, ως εξής: Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών» (ΑΔΑ: ΩΤΦΑ469Β7Τ-ΠΘΕ) Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17939 Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων» (ΑΔΑ: 9ΟΒΦ469Β7Τ-ΙΒ7) Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 17945 Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 24-11-2020. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Πληροφορικής (210-4142097) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (210-4142394). Ο Πρύτανης Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος ΑΔΑ: ΩΧΩΓΟΡΡ2-ΟΔΥ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 5020 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στη γεωγραφική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (936.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (1.160.640,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 182-440376. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ειδικός Λογαριασμός ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κονδυλίων Έρευνας Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Γραμματεία Ταχ. Δ/νση: Λόφος Νυμφών, Θησείο Τ.Κ. – Πόλη: 11851, Αθήνα Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ.: 2103490031, 2103490069 Αθήνα, 22/09/2020 Fax: 2103490170 Αρ. πρωτ. 2746 Ιστότοπος: www.noa.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2747/22.09.2020 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) Αναθέτουσα Αρχή Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (Ε.Α.Α.) όπως ενεργεί εν προκειμένω δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) αυτού Είδος Υπηρεσίας Μίσθωση χώρoυ γραφείων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) (CPV: 70130000-1) Διάρκεια Τρία (3) χρόνια αρχόμενα από την υπογραφή της σύμβασης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Μίσθωμα Το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00) μηνιαίως, κατ’ ανώτατο όριο Λήξη Υποβολής Προσφορών 15/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Τόπος Υποβολής Προσφορών Γραμματεία - Πρωτόκολλο Ε.Α.Α. (Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ. 11810, Αθήνα) Κριτήριο επιλογής Η οικονομικότερη προσφορά λαμβανομένων υπόψη των όρων του άρθρου 10 της Διακήρυξης Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 15/10/2020 και ώρα 10.00π.μ. Διάθεση Τεύχους Διακήρυξης 1) Ιστοσελίδα Ε.Α.Α.: www.noa.gr /Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί 2) Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α.) (Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Κ. 11851, Αθήνα) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου γραφείων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Διοικητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.). Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του Θησείου της Αθήνας, για τη διευκόλυνση της μετάβασης και της συνεργασίας του προσωπικού που θα εγκατασταθεί στο μίσθιο προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ε.Α.Α., οι οποίες βρίσκονται στο Λόφο Νυμφών, Θησείο, Αθήνα Τ.Κ. 11851. Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100,00€) μηνιαίως, και χρηματοδοτείται από πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. (Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα, Τ.Κ. 11851) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Α. (www.noa.gr /Διακηρύξεις –Διαγωνισμοί). Ο Διευθυντής του Ε.Α.Α. και Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης ΑΔΑ: 66Β2ΟΡΡ2-ΘΨΛ Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 4720 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης, προϋπολογισμού εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (936.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (1.160.640,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 182-440350. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΔΑ: ΨΙΙ4ΟΡΡ2-ΠΦ7 Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. Κεντρική Υπηρεσία Δ/νση Προμηθειών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 4620 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης Ειδικών Συμφωνιών με Πελάτες ΕΛΤΑ έτους 2020/2021 στη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, προϋπολογισμού εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (936.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (1.160.640,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 20.10.2020 έως 23.10.2020 και ώρα 15.00 με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.09.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αριθμός προκήρυξης στην EES 2020/S 182-440349. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας