PrintButton

01-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠEΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής στο Εφετείο Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριος Χρυσικόπουλος (ΑΦΜ: 045681195) μέλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αστική Επαγγελματική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών» και το δ.τ. «ΚΩΔΙΚΑΣ Α.Α.Δ.Ε.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Σόλωνος αρ. 87-89 (ΑΦΜ 997026390), νομίμως εκπροσωπούμενης, κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Σταύρου Παναγιωτόπουλου, πληρεξουσίου ττης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» (ΑΦΜ: 094456666), που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός Κυδωνιών αρ. 136) και εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσε με την υπ’ αριθμ. 5568Ζ/28-9-2020, ημέρα: Δευτέρα και ώρα: 11+50 έκθεση επιδόσεώς του στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αθανάσιο Γιακουμογιαννάκη του Σταύρου πρώην κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Δημ. Ψαθά αρ. 13 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 8928/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εμπορικού Δικαίου – Τακτική Διαδικασία, η οποία: - Δικάζει ερήμην του εναγομένου – Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των 200€ - Δέχεται την αγωγή – Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα: α) το ποσό των 32.000€ με το νόμιμο τόκο από 01/01/2017 μέχρι την εξόφληση και β) το ποσό των 168.000€ με το νόμιμο τόκο από 01/01/2012 μέχρι την εξόφληση. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των 8.450€. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 28-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος (Τ.Υ.Σ.) ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο Επιδόσας Δικαστικός Επιμελητής (Τ.Σ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1092/2020 Διάταξης του Εισηγητή της πτώχευσης της εταιρείας «Π ΚΑΡΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ» και των ομορρύθμων μελών αυτής α) Παναγιώτας Καρφάκη του Ευσταθίου και Κωνσταντίνας Καρφάκη του Μαρίνου χορηγήθηκε άδεια στη σύνδικο της πτώχευσης να εκποιήσει με πλειστηριασμό και ενώπιόν του την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος του β ορόφου πολυκατοικίας η οποία βρίσκεται στην Ηλιούπολη, οδός Αναξαγόρα 32, επιφανείας 92τμ, αντί ελάχιστου συνολικού τιμήματος 79.000€. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, ώρα 11πμ, μετά την πάροδο 10ημερών από την τοιχοκόλληση στα Γραφεία του Εισηγητή, στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, 5 ημερών από την δημοσίευση στο παρόν Δελτίο καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΔΔ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων , κατ’ παρ. 3,4 και 5 αρθρ. 148ΠτΚ και 10 ημερών από την κοινοποίηση στους ενυπόθηκους και προσημειούχους δανειστές και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Αθήνα, 28-9-2020 Η Σύνδικος ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Με την υπ’ αριθμ. 507/2020 έκθεσης του Εισηγητή των Πτωχεύσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Προέδρου Πρωτοδικών, Κωνσταντίνου Δεμέστιχα, δόθηκε η άδεια μείωσης του τιμήματος εκποίησης κατά ποσοστό 40% έκαστο και τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 αυτής, πλέον του scrap μετάλλου με εκτιμώμενη τιμή εκποίησης €4.500,00, των εναπομεινάντων κινητών της πτώχευσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.», τα οποία αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 2224/2017 έκθεσης της τέως Εισηγήτριας της Πτώχευσης. Η εκποίηση θα γίνει τη πρώτη Δευτέρα, μετά την πάροδο δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΔΔΔ του ΕΦΚΑ και ώρα 11:00, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα. Η δαπάνη μεταβιβάσεως και τα έξοδα γενικά, βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Αθήνα, 29-09-2020 Ο σύνδικος της πτώχευσης Βασίλειος Κ. Καραμητσάνης Δικηγόρος Αθηνών ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ' αριθμόν 307/2020 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» ως προς τα άρθρα 1-8-12-36-40 όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό. Αθήνα 28-9-2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103822238 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ.10.580/ 30-9-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Σταυρ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Εμμανουήλ Τσαλικίδη πληρεξούσιου του Ιωάννη Κοντιζά του Εμμανουήλ κατοίκου Πειραιά οδού Άστιγγος αρ. 4 με Α.Φ.Μ 050829164, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ως αρμόδιο για τον Δημήτριο Βασιλόπουλο πρώην κάτοικο Πειραιά οδού Καραίσκου αρ. 114 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 18/5/2020 ΑΓΩΓΗΣ του παραπάνω πρώτου κατά του δεύτερου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με την οποία να γίνει δεκτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοί του να του καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας το ποσόν των 40.000€ νομίμως εντόκως από την επίδοση και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Στο πιο πάνω πιστό αντίγραφο περιέχονται επίσης Ε.Α.Κ: 1369/2020, Γ.Α.Κ: 2861/2020, 2) η από 22/05/2020 πράξη της κ. Γραμματέως του ως άνω δικαστηρίου με την οποία ορίζει προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τους διαδίκους μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, η οποία παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από του ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής και προθεσμία επίδοσης της αγωγής μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεσή της, 3) παραγγελία προς εμένα την ως άνω επιμελήτρια για επίδοση και κλήση σε ένορκη εξέταση μάρτυρα με την οποία γνωστοποιείται ότι: για την απόδειξη των θεμάτων της επιδιδόμενης αγωγής, στις 16.11.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 πμ. και 20.11.2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 πμ, ενώπιον του Ειρηνοδίκου Πειραιώς, θα δώσουν ένορκη βεβαίωση οι μάρτυρες 1) Ελευθέριος Μουράτος του Βασιλείου, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Λευκωσίας αρ. 38, ιδιωτικός υπάλληλος και 2) Ζαχαρίας Κουτσούλης του Σταύρου, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 114, ναυτικός πράκτορας, ,κατά την λήψη των οποίων καλείται ο εναγόμενος να παραστεί. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 11222Θ/22.9.2020 έκθεσή επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Ιωάννας Σπυράντζου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Χαράλαμπου Κουτσούρη του Ανδρέα, κατοίκου Βαρυπόμπης οδός Τύμβου Σοφοκλή αριθ. 7, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δημήτριο Δέδε του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Δέδε αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή του, να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί ακινήτου κ.λπ. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 49991/6191/2020 και χρονολογία κατάθεσης 21.7.2020, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία καλείται ο δεύτερος να καταθέσει κατά τον ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΘ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Η πληρεξουσία δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΑΜ.ΔΣΑ 31562 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΦΜ 301949954 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 28, ΤΚ 172 36 ΔΑΦΝΗ ΚΙΝ. 6974775869 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 11223Θ/22.9.2020 έκθεσή επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Ιωάννας Σπυράντζου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Χαράλαμπου Κουτσούρη του Ανδρέα, κατοίκου Βαρυπόμπης οδός Τύμβου Σοφοκλή αριθ. 7, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Νικόλαο Δέδε του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή του, να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί ακινήτου κ.λπ.Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 49991/6191/2020 και χρονολογία κατάθεσης 21.7.2020, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία καλείται ο δεύτερος να καταθέσει κατά τον ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΘ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Η πληρεξουσία δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΑΜ.ΔΣΑ 31562 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΦΜ 301949954 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 28, ΤΚ 172 36 ΔΑΦΝΗ ΚΙΝ. 6974775869 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 11224Θ/22.9.2020 έκθεσή επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Ιωάννας Σπυράντζου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Χαράλαμπου Κουτσούρη του Ανδρέα, κατοίκου Βαρυπόμπης οδός Τύμβου Σοφοκλή αριθ. 7, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αθανασία Κόβα του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Κισσάμου αρ. 3 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή του, να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί ακινήτου κ.λπ.Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 49991/6191/2020 και χρονολογία κατάθεσης 21.7.2020, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία καλείται ο δεύτερος να καταθέσει κατά τον ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΘ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Η πληρεξουσία δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΑΜ.ΔΣΑ 31562 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΦΜ 301949954 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 28, ΤΚ 172 36 ΔΑΦΝΗ ΚΙΝ. 6974775869 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 11225Θ/22.9.2020 έκθεσή επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Ιωάννας Σπυράντζου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Χαράλαμπου Κουτσούρη του Ανδρέα, κατοίκου Βαρυπόμπης οδός Τύμβου Σοφοκλή αριθ. 7, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία Δανομάρα του Παναγιώτη, πρώην κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 31 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή του, να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί ακινήτου κ.λπ.Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 49991/6191/2020 και χρονολογία κατάθεσης 21.7.2020, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία καλείται ο δεύτερος να καταθέσει κατά τον ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΘ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Η πληρεξουσία δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΑΜ.ΔΣΑ 31562 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΦΜ 301949954 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 28, ΤΚ 172 36 ΔΑΦΝΗ ΚΙΝ. 6974775869 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 11226Θ/22.9.2020 έκθεσή επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Ιωάννας Σπυράντζου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Χαράλαμπου Κουτσούρη του Ανδρέα, κατοίκου Βαρυπόμπης οδός Τύμβου Σοφοκλή αριθ. 7, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Αικατερίνη Πουρσανίδου του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 69 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή του, να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί ακινήτου κ.λπ.Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 49991/6191/2020 και χρονολογία κατάθεσης 21.7.2020, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία καλείται ο δεύτερος να καταθέσει κατά τον ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΘ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Η πληρεξουσία δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΑΜ.ΔΣΑ 31562 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΦΜ 301949954 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 28, ΤΚ 172 36 ΔΑΦΝΗ ΚΙΝ. 6974775869 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμόν 11227Θ/22.9.2020 έκθεσή επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Σωτηρίου Ρουμελιώτη, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Ιωάννας Σπυράντζου, πληρεξουσίας δικηγόρου του Χαράλαμπου Κουτσούρη του Ανδρέα, κατοίκου Βαρυπόμπης οδός Τύμβου Σοφοκλή αριθ. 7, ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία Κοκολάκη του Χρήστου, πρώην κάτοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Δέδε αρ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14.7.2020 ΑΓΩΓΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή του, να αναγνωριστεί η κυριότητά του επί ακινήτου κ.λπ.Στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με αριθμ. 49991/6191/2020 και χρονολογία κατάθεσης 21.7.2020, ταυτόχρονη πράξη της κ.Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου με την οποία καλείται ο δεύτερος να καταθέσει κατά τον ΚΠολΔ έγγραφες προτάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα εντός της νόμιμης προθεσμίας εκατό (100) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου, καθώς και να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΘ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Η πληρεξουσία δικηγόρος ΙΩΑΝΝΑ Μ. ΣΠΥΡΑΝΤΖΟΥ ΑΜ.ΔΣΑ 31562 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΦΜ 301949954 Δ.Ο.Υ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ 28, ΤΚ 172 36 ΔΑΦΝΗ ΚΙΝ. 6974775869 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΔΑ: 66ΝΒΟΕΔ5-Ω0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» Αργυρούπολη, 29/09/2020 Αρ. πρωτ. 852 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α΄). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/2017). 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α΄/25-4-2020). 8. Την υπ’ αριθμ. 9/26-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΜΦΟΕΔ5-ΟΟΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”, με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπό τη μορφή αντιτίμου έτους 2020-2021». 9. Το με αριθμ. πρωτ. 20357/5345/24-03-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα : ¨Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» υπό την μορφή αντιτίμου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 10. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 33079/28-05-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: έγκριση σύναψης εννιακοσίων εξήντα οκτώ (968) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου. 11. Το υπ’ αρ. πρωτ. 33643/01-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο). 12. Την υπ’ αριθμ. 16/18-6-2020 (ΑΔΑ : Ψ7ΣΤΟΕΔ5-ΝΚΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”, με θέμα: «Έγκριση Δημοσίευσης Ανακοίνωσης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου». 13. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Α.) (ΦΕΚ 1798/τ.Β΄/9.8.2011) και τη διόρθωση σφάλματος όσον αφορά την επωνυμία του Ν.Π.Δ.Δ. στο Ορθό «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (ΦΕΚ 1019/τ.Β΄/3.4.2012). 14. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού» Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (ΦΕΚ 2685/τ΄Β΄/9-10-2014) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 563/02-07-2020 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης κενών θέσεων. 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 562/02-07-2020 βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 16. Το από 03-08-2020 email του ΝΠΔΔ . «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού» Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» σχετικά με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης Ν. Αττικής ΤΕ Νοσηλευτών 8 μήνες 1 102 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης Ν. Αττικής ΔΕ Διοικητικού 8 μήνες 1 103 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης Ν. Αττικής ΥΕ Φυλάκων 8 μήνες 2 104 Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.) ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ¨» Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης Ν. Αττικής ΥΕ Καθαριστών/τριών 8 μήνες ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού - Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004. 102 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 103 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/97). Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ‘‘Γρηγόρης Λαμπράκης’’, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, Τ.Κ. 16452, υπόψη κας Τατιάνας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα και στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.onadea.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας