PrintButton

06-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5332/27-8-2020 Εκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παν. Τσαντά επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ρανταμαν Κάπα (Radaman Kapa) του Μπουτιάν (πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Παρασείου αρ. 35 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 31-7-2020 Αίτησης της Χρυσοβαλάντης Φλυντζάνη του Ανδρέα και της Μαρίας με ΓΑΚ: 57913/2020 και 2502/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 18-8-2020 πράξη της Δικαστού Προσδιορισμού κας Αικατερίνης Ζαφειροπούλου με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης την 23/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 με πινάκιο ΡΑ/15 στην αίθουσα 202 κτίριο 2 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τον όρο να κοινοποιηθεί το δικόγραφο αυτό τρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο, την με ΓΑΚ: 57940/2020 και ΕΑΚ: 6387/2020 Αίτηση προσωρινής Διαταγής κατά για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με το παραπάνω δικόγραφο η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή στο σύνολό της η ασκηθείσα αίτηση και να καταδικασθεί ο καθού στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. ΑΘΗΝΑ, 27-8-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 5346/04-9-2020 Εκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παν. Τσανά επιδόθηκε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον Ρανταμαν Κάπα (Radama Kapa) του Μπουτιάν (πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Παρασείου αρ. 35 και νυν αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 18-7-2020 αγωγής της Χρυσοβαλάντης Φλυντζάνη του Ανδρέα και της Μαρίας κατά του ως άνω και της διορισθησομένης προσωρινής ειδικής επιτρόπου με ΓΑΚ: 58049/2020 και ΕΑΚ: 7048/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια αυτής υπάρχει η από 19-8-2020 πράξη γραμματέως με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης την 22/2/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 με πινάκιο Α5 (ΜΟΝ)/17 στην αίθουσα 10, κτίριο 6 στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον συγχρόνως να παραστεί κατά τη συζήτηση της παρούσας όταν και όπου πιο πάνω ορίζεται. Με το παραπάνω δικόγραφο η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή σύνολο της η ασκηθείσα αγωγή και να καταδικαστεί ο καθού στην καταβολή της εν γένει δικαστικής δαπάνης. ΑΘΗΝΑ, 04-09-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ Με την υπ’ αριθμό 222943Γ’/05-10-2020 έκθεσης επίδοσης εμένα του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου - Κρήτης, ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΜΑΚΡΑΚΗ, με ΑΦΜ: 119683713, κάτοικος Ηρακλείου - Κρήτης, οδός Χρυσοστόμου αρ.10, ενεργούσα εν προκειμένω κατόπιν εντολής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Εμμανουήλ Τακάκη, πληρεξούσιος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αιόλου αρ.86, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 094014201, ήρθα εδώ για να επιδώσω προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, για λογαριασμό του κ. Νικολάου Κριτσωτάκη του Εμμανουήλ και της Νιόβης, πρώην κατοίκου Ηρακλείου – Κρήτης, οδός Ιωσήφ Χατζηδάκη αρ.07, με ΑΦΜ : 024876065, και ήδη αγνώστου διαμονής, με την υπό χρονολογία 28 Σεπτεμβρίου 2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, του ως άνω εντολέα μου, το περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξει όπως δίπλα από την παρούσα και σε επτά [07] σελίδες αναγράφεται, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Παραγγέλλεται από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών η δημοσίευση κατά νόμο στις ημερήσιες εφημερίδες Νέα Κρήτη Ηρακλείου και στην Ηχώ των Δημοπρασιών Αθηνών Ηράκλειο 05.10.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝ ΜΑΚΡΑΚΗΣ Τηλ. 6973499126 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3287/05-10-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Αναστάσιο Αντωνακόπουλο, πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Λασκαρίδου, αρ 95, με ΑΦΜ 050253620 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 4804/2004 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δέχεται την αίτηση 2/ Διατάσσει τον καθού η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα ευρώ έξι χιλιάδες εξήντα και δώδεκα λεπτά (6.060,12 ευρώ) με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής για πληρωμή μέχρι την εξόφληση, καθώς και 264,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Υπενθυμίζεται στον καθού ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση της παρούσας. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 20-02-2004. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των 7.454,45 ευρώ με την από 05-01-2005 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της ιδίας ως άνω επιταγής που του κοινοποίηθηκε στις 15-02-2005 και τα εξής ποσά: 1/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επομένη της επιδόσεως της ως άνω εντολής προς πληρωμή, ήτοι από την 16-02-2005 έως και σήμερα την από 17-09-2020, το ποσό των 9.413,21 ευρώ, 2/ Για σύνταξη της παρούσας 50,00 ευρώ και 3/ Για επίδοση της παρούσας 50,00 ευρώ, και συνολικά δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (16.967,66 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεσθεί η παρούσα, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η δικηγόρος που υπογράφει την παρούσα. Αθήνα 17.09.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3286/05-10-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την Χαμαλίδου Αικατερίνη του Δημητρίου, πρώην κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 453, με ΑΦΜ 047433830 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 39891/2005 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δέχεται την αίτηση 2/ Διατάσσει την καθής η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα ευρώ έξι χιλιάδες επτακόσια και εξήντα επτά λεπτά (6.700,67 ευρώ) με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφάνισης της επιταγής για πληρωμή μέχρι την εξόφληση, καθώς και 136,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Υπενθυμίζεται στην καθής ότι δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την επίδοση της παρούσας. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 22-11-2005. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενη συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα, πέραν του ποσού των 7.203,40 ευρώ με την από 08-02-2007 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου εξ απογράφου της ιδίας ως άνω επιταγής που της κοινοποίηθηκε στις 13-02-2007 και τα εξής ποσά: 1/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επομένη της επιδόσεως της ως άνω εντολής προς πληρωμή, ήτοι από την 14-02-2007 έως και σήμερα την από 17-09-2020, το ποσό των 7.962,76 ευρώ, 2/ Για σύνταξη της παρούσας 50,00 ευρώ και 3/ Για επίδοση της παρούσας 50,00 ευρώ, και συνολικά δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (15.266,16 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεσθεί η παρούσα, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η δικηγόρος που υπογράφει την παρούσα. Αθήνα 17.09.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3285/05-10-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Θωμά Μουρελάτο του Ριζοσπάστη, πρώην κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Μιλιτιάδου, αρ 7, με ΑΦΜ 028373820 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμόν 2666/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου, 2/ Ορίζει το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των 100 ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την 26-02-2017 και μέχρι την εξόφληση, 5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 6/ Επιβάλει σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 ευρώ). Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21-09-2018. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα εξής ποσά: 1/ Για κεφάλαιο που του επιδικάσθηκε 1.200 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω οφειλομένου κεφαλαίου από την 26-02-2017 μέχρι σήμερα 309,45 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που του επιδικάσθηκε 120,00 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 52,80 ευρώ, 5/ Για σύνταξη της παρούσας 50,00 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50,00 ευρώ, και συνολικά χίλια επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1.782,25 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφλησή της, αλλιώς πρόκειται να εκτελεσθεί η παρούσα, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η δικηγόρος που υπογράφει την παρούσα. Αθήνα 17.09.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11743/30-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του Ευτύχιου, πρώην κάτοικο Παλαιοχώρας Πελεκάνου Χανίων Κρήτης, με Α.Φ.Μ. 043741729, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14/09/2020 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την εξέταση του μάρτυρα όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 5/10/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Αλέκου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 11744/30-9-2020 έκθεση επίδοσης, η Δικ. Επιμελήτρια του Εφετείου Αθήνας με έδρα το Πρωτοδικείο Αθήνας Μαγδαληνής Χρ. Καμπισιούλη, κάτοικος Αθηνών, επέδωσε ύστερα από έγγραφη παραγγελία μου, ως πληρεξούσιου Δικηγόρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της Λ. Αθηνών αριθμός 112, με Α.Φ.Μ. 090027346 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗΣ του Αθανασίου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Σιγανέου, αρ. 79, με Α.Φ.Μ. 067865352, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 14/09/2020 ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί κατά την εξέταση του μάρτυρα όταν και όπου ορίζεται. Αθήνα 5/10/2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Γεώργιος Αλέκου ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Παρασκευής 1 Λαύριο -195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 -27774 Fax: 2292 0- 25060 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αριθ. Πρωτ.: 912 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, ΤΕ-ΔΕ Καθηγητών Μουσικής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μήνες για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ: κ. Παντελαίων Μαρία . Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00. Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο καθημερινές ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι. Λαύριο: 05-10-2020 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες:Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Αρ. πρωτ.: 745514 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 72630/3780/20 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.: 2007341627 και με: Α) τίτλο έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης του ρέματος Χερώματος- Μηλαδέζας και Μελέτη Ομβρίων στην περιοχή» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 2η, α/α: 15α (Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων- εφεξής ‘’αντιπλημμυρικά έργα’’- όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ), α/α: 17 (‘Εργα εκβολής ανοιχτών ή κλειστών αγωγών- τάφροι, αγωγοί ομβρίων κλπ, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών διάθεσης λυμάτων, εισερχόμενα εντός της θάλασσας) και Κατηγορία Β, ομάδα 2η, α/α: 7 (Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ) Β) θέση έργου: στην περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος ανήκουν οι οικισμοί Μηλαδέζας, Υπολοίπου Ασυρμάτου και Ασυρμάτου καθώς και η παραλία της Βάρκιζας, ΔΕ Βάρης, του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Π.Ε. Αντ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ- Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων. Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ) μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr. ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 6/10/20- 17/11/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 7/10/20- 17/11/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Αθήνα, 5/10/20 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΡΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, & ΦΛΕΣΣΑ 2 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ν. ΣΕΜΠΟ - Ν. ΙΚΟΝΙΟ – Τ.Θ. 92522 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Τηλ.: +30 210 4099 100 Μονοπρόσωπη Α.Ε. Fax : +30 210 4099 101 Fax : +30 210 4099 101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου: : 198 /2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Διακήρυξη Νο. 186/2020 Η ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. διακηρύσσει την 2η επαναλληπτική διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας με αριθμό διακήρυξης Νο. 186/2020, η οποία θα διεξαχθεί στις 15/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτηρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων γίνεται από τις 12/10/2020 έως 14/10/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 15/10/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 13:00. Σχετική διακήρυξη με τους όρους της διαδικασίας και την λίστα εμπορευμάτων θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε www.pct.com.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 210 40 99 100, στο τμήμα Αζητήτων της Ελεύθερης Ζώνης. Πειραιάς, 02/10/2020 Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Μονοπρόσωπη Α.Ε

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας