PrintButton

08-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις έξι ( 6 ) του μηνός Οκτωβρίου του (2020) έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:50 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗ ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, ήλθα και επέδωσα προς τoν Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για λογαριασμό της ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Παντελή Μακρή 12, Α.Φ.Μ. 117382816 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως τρίτη κυρία κατά το ½ εξ’ αδιαιρέτου του ακινήτου που αναλύεται στην κάτωθι αναφερόμενη επιταγή, ήτοι του υπό στοιχεία (Α-1) διαμερίσματος του Α’ ορόφου επιφανείας (92,80)τ.μ. που βρίσκεται επί πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως (287,33)τ.μ. κείμενο στην Αθήνα και επί της οδού Δοξαρά αρ. 6, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 11281/06-10-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το πρώτο (Α’) απόγραφο εκτελεστό με αριθμό 3319/2011 της υπ’ αριθμόν 3328/2011 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσει τους καθ’ ων η Διαταγή Πληρωμής 1) Εταιρεία «Β Δ ΖΗΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», 2) ΖΗΛΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 3) ΖΗΛΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 4) ΖΗΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ και 5) ΤΟΥΛΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ να καταβάλουν στην άνω Τράπεζα το ποσό των (149.600,73) Ευρώ, νομιμοτόκως με το εκάστοτε ισχύον για την οφειλή αυτή τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων από 02-10-2009 μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, με τη συνεχόμενη και από 17-09-2020 παραγγελία για επίδοση μετά επιταγής, με την οποία καλείται η ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ με την ιδιότητά της ως τρίτη κυρία να εκδηλώσει την προτίμηση της για εξόφληση της απαίτησης της επισπεύδουσας, κατά την έκταση που αυτή ασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης που έχει εγγραφεί υπέρ της επισπεύδουσας στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών την 21-01-2008, στον τόμο 4622 και με α/α 438366, για ποσό 170.000,00 € δυνάμει της με αριθμό 3009Σ/2008 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) και μέχρι της αξίας του προσημειωμένου ακινήτου (άρθρα 1294,1295 και 1296 Α.Κ.), εντός των νομίμων προθεσμιών, διαφορετικά να ανεχθεί την επί του άνω ακινήτου επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού, προκειμένου από το εκπλειστηρίασμα να ικανοποιηθεί η απαίτηση της επισπεύδουσας κατά την έκταση που αυτή ασφαλίζεται με την άνω προσημείωση υποθήκης και των κατά το άρθρο 1289 Α.Κ. προβλεπόμενων τόκων. Αντίκλητος, πληρεξούσια και δεκτική καταβολής ορίζεται η Δικηγόρος Αθηνών Ευγενία Τζαννίνη, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 89, τηλ. 2108221808. Αθήνα, 06-10-2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Του από 28/09/2020 κατασχετήριου εις χείρας τρίτου που επέδωσα στoν κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ για την καθ’ ης οφειλέτιδα Δέσποινα Παπαδημητρίου του Δημητρίου (Α.Φ.Μ.:045352800), που κατοικούσε επί της οδού Ευγενίου Καραβιά 67, Κάτω Πατήσια, Αθήνα και ήδη είναι άγνωστης διαμονής, σύμφωνα με την από 10037Β/1-10-2020 έκθεση επίδοσης μου. Σύμφωνα με το ως άνω κατασχετήριο εις χειρας τρίτου δυνάμει της με αριθμό 11028/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία φέρει τον εκτελεστό τύπο και αριθμό απογράφου 10968/2019, αντίγραφο του οποίου με επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης η εκτέλεση,επιτάσσονται1) η Α.Τ.Ε. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, (Αμερικής 4) (ΑΦΜ 094014298), 2) ηΑ.Τ.Ε.«ALPHA BANK A.E.», με έδρα την Αθήνα, (Σταδίου 40) (ΑΦΜ 094014249), 3)ηΑ.Τ.Ε.«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»με έδρα την Αθήνα(Αιόλου 86) (ΑΦΜ: 094014201),4)ηΑ.Τ.Ε.«EUROBANK ERGASIAS A.E.»με έδρα την Αθήνα('Οθωνος 8) (ΑΦΜ 094014250), 5)ηΑ.Τ.Ε.«Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα, (Ομήρου 23) (ΑΦΜ 094014170) όπως εκάστη εκπροσωπείται νόμιμα, ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ στην καθ’ ηςΔέσποινα Παπαδημητρίου του Δημητρίου, το ποσό των 9.400,00 ευρώ πλέον νόμιμων τόκων (πλην του κεφαλαίου των τόκων) μέχρι εξοφλήσεως, αλλά να το κρατήσουν και να το αποδώσουν νόμιμα στον ZHUNFENG TAN του RUIBIN (Α.Φ.Μ. 169382390). Αντίκλητο, πληρεξούσιο και δεκτικό καταβολής ορίζω τη δικηγόρο Αθηνών, Ευφημία Κεφαλιακού του Γεωργίου (ΑΜ/ΔΣΑ 37116) κάτοικο Αθηνών, οδός Τήνου αρ. 32. Αθήνα 5-10-20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΡΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Φ. Μ.: 061410205 Δ.Ο.Υ.: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: ΛΕΥΚΑΔΟΣ 28 – ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μετά από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Δράμας κ. Αθανάσιου Τσελεμπή ως πληρεξούσιου της Χαρίκλειας Στεφανίδου του Ιωάννη και της Μαγδαληνής κατοίκου Δράμας οδός Μ.Αλεξάνδρου 215 με ΑΦΜ-070511051Δ.Ο.Υ Δράμας), η υπογράφουσα δικαστική επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Βιολέττα Μανδαλά του Βασιλείου με τις υπ αριθμ.4819γ/ 6-10-2020, 4820γ/6-10-2020, 4821γ/6-10-2020 εκθέσεις επίδοσης, επέδωσα στον κ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ κ. Απόστολο Δεληγιάννη, σύμφωνα με τα άρθρα 134 και 135 του Κ.πολ.Δ για λογαριασμό των 1) κ. Άρη Βενετικιδη του Κωνσταντίνουκαι της Συβίλη-Μαρίας πρώην κατοίκου Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 2)Χριστόφορου Βενετικιδη του Κωνσταντίνου και της Συβιλη-Μαρίας, πρώην κατοίκου Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής, 3) Αλεξάνδρας Βενετικίδου του Κωνσταντίνου και της Συβιλη-Μαρίας πρώην κατοίκου Γερμανίας και ήδη αγνώστου διαμονής όπως αναφέρονται αντίστοιχα με τις παραπάνω εκθέσεις επίδοσης, πιστό αντίγραφο της με αριθμ κατάθεσης τμ 98/7-9-2020 ΑΓΩΓΗΣ (αναγνώρισης κυριότητας και διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής-τακτικη διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας της παραπάνω ενάγουσας , σύμφωνα με την οποία ορίζεται προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 130 ημερών , εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπ΄όψιν, και σύμφωνα με την παραγγελία του δικηγόρου καλούνται να πράξουν όσα ορίζουν τα άρθρ. του Κ.πολ.Δικ. Προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Δράμα 7 Οκτωβρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια Βιολεττα Μανδαλά Μ. ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΥ 153 ΔΡΑΜΑ ΤΗΛ. 25210-22835 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα στις επτά ( 7 ) του μηνός Οκτωβρίου του (2020) έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:10 π.μ., εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Γεώργιος Π. Κατωπόδης εταίρος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ΑΦΜ 996787524, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Μαυρομιχάλη αρ. 16, ήλθα και επέδωσα προς τον κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟ ΣΩΤΗΡΙΟ για λογαριασμό του ΧΕΙΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΜ 062555625, πρώην κατοίκου ΑΘΗΝΩΝ, οδός ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν 11299/07-10-2020 έκθεση επιδόσεώς μου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. ΚΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ως πληρεξούσιας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία πώλησε και μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις στην εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το αντίγραφο κατ’ άρθρο 918 παρ. 6 ΚΠολΔ, από το πρώτο (Α’) εκτελεστό Απόγραφο της υπ’ αριθμόν 699/2015 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εξηγμένο από το αρχείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, μετά της κάτωθι αυτής από 12/06/2020 παραγγελία για επίδοσης μετά επιταγής προς πληρωμή προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, συγκοινοποιώντας ταυτόχρονα κατ’ άρθρο 925 παρ. 1 ΚΠολΔ: 1. Την από 30-04-2020 Σύμβαση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30-04-2020 στον Τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2. Το υπ’ αρ. 44.963/30-04-2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, 3. Την από 30-04-2020 Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-04-2020 στον Τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και 4. Το απόσπασμα του Παραρτήματος της από 30-04-2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30-04-2020 στον Τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 στο οποίο η επίδικη σύμβαση φέρει αύξοντα αριθμό καταχώρισης 3614, με την οποία επιτάσσεται ο ως άνω οφειλέτης να καταβάλει εμπροθέσμως το συνολικό ποσό των Ευρώ (98.932,63 €), όπως αναλύεται στα επιμέρους κονδύλιά του, εντόκως με το προβλεπόμενο στη σύμβαση και το νόμο επιτόκιο υπερημερίας. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Πειραιά Κοκλιώτη Σταυρούλας επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω για τον πρώην κάτοικό Κω και ήδη αγνώστου διαμονής Βίκτωρα Γκαντάεβ του Κοτέ , επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό καταθέσεως 2292/2020 και από 22/05/2020 αίτησης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά της Αναστασίας Γούλαγα του Γιακίβ , κατοίκου Σαλαμίνας , κατά του ως άνω εναγομένου, με την οποία ζητάει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους , με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 20 -10- 2020 ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30 π.μ., στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί στη συζήτηση της αίτησης αυτής όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2580β/17-09-2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου Πολυξένης Τσολιάκου. Πειραιάς, 05-10-2020 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στη Ρόδο στις 30-09-2020 και 2-10-2020 ο δικαστικός επιμελητής στο Εφετείο Δωδ/σου Μηνάς Μέγγουλης , ύστερα από παραγγελία της Δικηγόρου Ρόδου Δήμητρας Κατσαρομήτσου, ως πληρεξουσίας της Μαργιέττας συζ. Κυριάκου Καλούδη το γένος Στέργου Φλεβάρη , κατοίκου Αρχίπολης Ρόδου, με ΑΦΜ 131032869, ήρθε και επέδωσε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με τις υπ. αριθμούς 10819Β,10820Β,10821Β,10822Β,10823Β,10824Β,10825Β,10826/30-09-020 και 10857Β,10858Β,10859Β,10860Β,10861Β,10862Β/02-10-2020 Εκθέσεις επίδοσης για λογαριασμό των: Τσαμπίκας χήρας Νικολάου Μακρή το γένος Κων/νου Κατσιδώνη, Μαργιέττας Μακρή του Στυλιανού , Φιλίππου Μακρή του Στυλιανού, Δέσποινας Μακρή του Νικολάου , Αλεμίνας Μακρή του Νικολάου , Κωνσταντίνου Μακρή του Νικολάου , Μαρίας – Νικολίτσας Μακρή του Νικολάου , Ιωάννας Μακρή του Νικολάου, Εμμανουήλ Μακρή του Κωνσταντίνου , Βασιλείου Μακρή του Κωνσταντίνου, Γεωργίας χήρας Ευαγγέλου Μακρή το γένος Κων/νου Περιβολάρη, Αικατερίνης Μακρή του Ευαγγέλου, Δήμητρας χήρας Ιωάννη Μακρή το γένος Πέτρου Σάμαρη, Στέφανου Μακρή του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκων Αρχίπολης Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής ,αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της υπ. αρ. κατ. 398/9-9-2018 αγωγής απευθυνομένης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, και κατά των ως άνω εναγομένων , με την οποία ζητά να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στα πρόσωπο της ενάγουσας η δεκαπενταετής κτητική παραγραφή για την δια χρησικτησίας κτήση τμήματος έκτασης 33,60 τ. μ, με τον αριθμό 1 και με στοιχεία γωνιών [ Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ε ] στο από Σεπτέμβριος 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρ. Τοπογράφου Μηχ. Κλεοβούλου Παπακωνσταντίνου προερχόμενο από μείζονα έκταση αγρού εκτάσεως 130 τ.μ και φέρεται με κτηματολογικά στοιχεία τόμος γαιών Αρχίπολης 5, φύλλο 8, μερίδα 1301, φάκελος 685 του κτηματολογίου Ρόδου, προς γνώση τους και για κάθε νόμιμη συνέπεια καλούμενους να καταθέσουν προτάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αγωγής ,για δε τους κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής παρατεινομένης της προθεσμίας αυτής κατά 30 ημέρες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1 Δικαστικό μέγαρο, Ρόδος 85100 και να παραστούν κατά την σύνταξη της ένορκης βεβαιώσεως ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1 Δικαστικό μέγαρο, Ρόδος 85100 στις 23 Οκτωβρίου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και από ώρα 09:15 πμ έως 09.30 π.μ, που θα εξεταστεί ο μάρτυράς μου επί των θεμάτων της αγωγής μου: Κλεόβουλος Παπακωνσταντίνου του Νικολάου Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοικος Ρόδου, οδός Βιέννης αριθμός 4. Ρόδος, 06 Οκτωβρίου 2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Δήμητρα Κατσαρομήτσου Λοχαγου Φανουράκη 22 85100 ΡΟΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Τσάτσου (ΑΜ/ΔΣΘ 5173) επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Σοφία Χατζηκώστα για τον πρώην κάτοικο Θεσσαλονίκης, Αγροτικής Περιοχής Πολίχνης (Μίθριο) και ήδη αγνώστου διαμονής, Δημητρίου Κοκκινίδη, επικυρωμένο αντίγραφο της με γενικό αριθμό καταθέσεως 19098/2020 και ειδικό αριθμό 1601/2020 και από 31/08/2020 κλήσης επαναφοράς αγωγής από παραπομπή, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, της «RAYCOM AE Συστήματα και Υπηρεσίες Τεχνολογίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 5, κατά του ως άνω εναγομένου, με την οποία ζητάει να ορισθεί τόπος και χρόνος για την συζήτηση της υπό κρίση υπόθεσης και με σκοπό να γίνει δεκτή η από 12-09-2019 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 32444/12-09-2019 αγωγή της ενάγουσας η οποία παραπέμφθηκε να εκδικαστεί με τη διαδικασία των μικροδιαφορών δυνάμει της υπ’ αριθμ. 225/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία), με την παρά πόδας αυτής πράξη του Γραμματέως του άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 09/11/2020 ημέρα Δευτέρα, ώρα 09:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 28, στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Καλείται δε ο εναγόμενος να παραστεί στη συζήτηση της κλήσης αυτής όταν και όπου αρμοδίως ορίζεται. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 2578Γ/06-10-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Ζαχάκου. Θεσσαλονίκη, 06/10/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ναυσικάς Αθ. Κωνσταντοπούλου, (ΑΜ ΔΣΑ 30289), κατοίκου Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 126, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για λογαριασμό της Ευανθίας συζ. Γεωργίου Αρβανίτη, το γένος Σπυρίδωνος Χατζηλάκου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκινόου 15, και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο με αποϋλοποιημένη σήμανση και ηλεκτρονική θεώρηση της από 15.9.2020 αγωγής, (αναγνώρισης κυριότητας και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης αρ. 26 ΚΑΑΑ, όπως κυρώθηκε από τον νόμο 2882/2001), της Ειρήνης το γένος Κωνσταντίνου Σαρρή συζ. Ιωάννη Ποθητού, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, Εσπερίδων 19, (ΑΦΜ 070864342), κατά 1. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΕ « (ΟΣΚ ΑΕ), νομίμως εκπροσωπούμενο, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου αρ. 30, 2. της Ευανθίας συζ. Γεωργίου Αρβανίτη, το γένος Σπυρίδωνος και Αικατερίνης Χατζηλάκου, πρώην κατοίκου Αθηνών, οδός Αλκινόου αρ. 15 και ήδη αγνώστου διαμονής, 3. του Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, και 4. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε» (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε), εδρεύουσας στην Αθήνα, Ωρωπού 156-Γαλάτσι, νομίμως εκπροσωπουμένης, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Τακτική Διαδικασία), με την οποία ζητάει, να αναγνωρισθεί ως κυρία, νομέας και κάτοχος της επίδικης απαλλοτριούμενης εδαφικής έκτασης, να αναγνωρισθεί ως δικαιούχος της αποζημίωσης της απαλλοτριούμενης εδαφικής έκτασης, και να γίνει δεκτή η αγωγή σε όλο της το αιτητικό της κ.λ.π. Στο τέλος του ως άνω δικογράφου της αγωγής υπάρχει η Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου της κ. Γραμματέως του παραπάνω Δικαστηρίου, Κατ. Εγγράφου: Αγωγή, Αντικείμενο: Εμπράγματο Υπ-Αντικείμενο Αναγνωριστική Κυριότητας, με γενικό αριθμό κατάθεσης 63932/2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1954/2020, Διαδικασία: Νέα Τακτική Πολυμελούς, και χρονολογία κατάθεσης 15.9.2020. Επίσης, η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι: εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής. Για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια. Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 6614ΣΤ΄/23.9.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Δημητρίου Αθ. Δημάκη. ΑΘΗΝΑ 7.10.2020 Η της ενάγουσας πληρεξουσία Δικηγόρος ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Πέντε (5) του μήνα Οκτωβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» , ύστερα από έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Ανδρέα Χ. Φούρκα, ως πληρεξούσιου δικηγόρου της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» , με δ.τ. «ALPHA BANK» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα (A.Φ.Μ.: 094014249) , διά της υπ αριθμ. 3577Γ/5-10-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως , μετέβην και επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. Σωτήριο Μπουγιούκο , για λογαριασμό του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ του Γεωργίου και της Αγορίτσας ή Αγόρης, πρώην κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Μουσών αρ.1Γ και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο από το υπ’ αριθμ. 93/12-12-2019 πρώτο (Α΄) εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμ. 7.284/17-10-2019 Περίληψης Κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτου, της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, η οποία μετεγράφη νομίμως την 29-11-2019 , στα τηρούμενα κτηματολογικά φύλλα του πλειστηριασθέντος ακινήτου (με ΚΑΕΚ : 050920112001/6/0) του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, με αριθμό καταχώρισης 4637/2019, εκ της οποίας προκύπτει ότι με ενέργειες της άνω Τραπέζης, διά της υπ αριθμ. 2.822/31-1-2019 κατασχετηρίου εκθέσεως του Δικαστικού Επιμελητού της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών Χρήστου Κων. Μπούρα, κατασχέθηκε το ακίνητο που περιγράφεται πιο κάτω, του προς ον η επίδοση και εκπλειστηριάστηκε την 11-9-2019, με την υπ αριθμ. 6952/11-9-2019 έκθεση Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού, της άνω Συμβολαιογράφου και κατακυρώθηκε στην άνω επισπεύδουσα Τράπεζα, Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η από 29-09-2020 παραγγελία με μένα για την επίδοση, μετ’ επιταγής, δια της οποίας ο δεύτερος και προς ον η επίδοση επιτάσσεται όπως : 1) Αποδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα, ο ίδιος όπως και κάθε τρίτος που κατέχει στο όνομά του, στην υπερθεματίστρια επιτάσσουσα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. «ALPHA BANK» , που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα (A.Φ.Μ.: 094014249), τη νομή, κατοχή και ελεύθερη χρήση του πλειστηριασθέντος ακινήτου, ήτοι: Μίας αυτοτελούς κάθετης ιδιοκτησίας υπό τον αριθμό ΕΞΙ (6), μετά της επ’ αυτής υφιστάμενης κατοικίας υπ’ αριθμόν έξι (6) του ΚΤΙΡΙΟΥ (ΙΙ), με ΚΑΕΚ : 050920112001/6/0 (ιστορικό ΚΑΕΚ : 050920104054/6/0), που είναι τμήμα μείζονος οικοπέδου, κειμένου στη θέση «Άγιος Ιωάννης» ή «Παλιαγιάννη» της περιφέρειας του πρώην Δήμου Μελισσίων και μετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων της Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μελισσίων, επί της διασταυρώσεως των οδών Μουσών και Τερψιθέας, άρτιου και οικοδομήσιμου, με αριθμό οικοπέδου (1), εμβαδού κατά σημερινή και επακριβή καταμέτρηση και κατά τον τίτλο κτήσεως, (1.073,93) τ.μ., κατά δε τα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, εκτάσεως (1.093,95) τ.μ. και η οποία κατοικία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο (Α΄) όροφο. Η ως άνω υπ αριθμ. 6 κατοικία του Κτιρίου ΙΙ, έχει ανεγερθεί επί τμήματος του άνω μείζωνος οικοπέδου, εκτάσεως 282,34 τ.μ.. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον καθ’ ου η παρούσα Σπυρίδωνα Καλοπήτα, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 4.113/2000 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αναστασίας Κολιοπούλου - Οικονόμου , νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου στον τόμο 396 και με αύξοντα αριθμό 372, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10825/589/05/20-7-2005 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών , με την οποία κυρώθηκε διορθωμένη η υπ’ αριθμ. 1/2005 πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 3-Τερψιθέας και 4-Σαλίγκαρος του Δήμου Μελισσίων, νόμιμα καταχωρημένης στα τηρούμενα κτηματολογικά φύλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, την 27-7-2006 υπ’ αριθμ. καταχώρισης 3.076, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21824/1132/7-12-2007 διορθωτική απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, δια της οποίας διορθώνεται η υπ’ αριθμ. 1/2005 πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 3-Τερψιθέας και 4-Σαλίγκαρος του Δήμου Μελισσίων, νόμιμα καταχωρημένης στα κτηματολογικά φύλα του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου, την 18-12-2007 υπ’ αριθμ. καταχώρησης 10.238, 2) Καταβάλλει στην ανωτέρω επιτάσσουσα τα εξής ποσά : α) Ποσό (30,00) ευρώ για σύνταξη της παρούσης επιταγής με παραγγελία προς επίδοση , β) Ποσό (40,00) ευρώ για δικαιώματα και δαπάνη του δικαστικού επιμελητή για την επίδοση του παρόντος αντιγράφου. Άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα επιταγή, με βίαιη αποβολή του καθ’ ου, ως και κάθε τρίτου που έλκει απ’ αυτόν τα δικαιώματά του ή κατέχει στο όνομά του το περιγραφόμενο στην ως άνω περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακίνητο και εγκατάσταση της ανωτέρω επιτάσσουσας υπερθεματίστριας Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», οπότε θα προστεθούν (40,00) ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση προς το δικαστικό επιμελητή. Πληρεξούσιο, αντίκλητο δεκτικό καταβολής διοπρίζει τον εκάστοτε Διευθυντή του Καταστήματος Νέας Ερυθραίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος κ. Ανδρέας Χ. Φούρκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στην Αθήνα σήμερα στις Πέντε (5) του μήνα Οκτωβρίου του έτους Δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:59 π.μ, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, (Γραφείο οδός Γ’ Σεπτεμβρίου 13-Αθήνα), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ, (ΑΦΜ: 112867947), μέλος της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Ευγενίας Τζαννίνη, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, ενεργούσας εν προκειμένω, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 , VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4 και αριθμό μητρώου 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, διά της υπ αριθμ. 3576Γ/5-10-2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, μετέβην και επέδωκα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, για λογαριασμό της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗ του Ανδρέα, πρώην κατοίκου Βούλας Αττικής , οδός Κεφαλληνίας αρ.17-19 ή Αγίας Τριάδος αρ.210 - Ελληνικό ή Λεωφ. Κηφισίας αρ.7 - Μαρούσι Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αντιπεφωνημένο εξ απογράφου πρώτου (Α΄) εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 2746/2014 Διαταγής Πληρωμής της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απογράφου 2730/2014) δια της οποίας διατάσσεται η δεύτερη και προς ην η επίδοση ως επίσης και ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ του Αθανασίου, να καταβάλλουν στην Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αρ. 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας το συνολικό ποσό της οφειλής των (140.772,59) ευρώ, έντοκα με το ισχύον συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από την 9-3-2012 (επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και ευρώ (3.000) για την δικαστική δαπάνη εκδόσεως της Διαταγής Πληρωμής. Στο τέλος του άνω εγγράφου υπάρχει η από 1-10-2020 παραγγελία σε μένα για την επίδοση και επιταγή, δια της οποίας επιτάσσεται η προς ην η επίδοση να καταβάλλει στην πρώτη ως άνω Τράπεζα και υπό την άνω ιδιότητά της : α) για επιδικασθέν κεφάλαιο 140.772,59 ευρώ εντόκως , με το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των τόκων από 9-3-2012 (επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως , β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 3000 ευρώ , γ) για έξοδα έκδοσης απογράφου και αντίγραφα ποσό 6 ευρώ , δ) για σύνταξη της από 20/02/2014 Α΄ επιταγής ποσό 200 ευρώ , ε) για δαπάνη επίδοσης της από 20/02/2014 Α΄ επιταγής ποσό 60 ευρώ , στ) για σύνταξη της από 27/03/2019 Β΄ επιταγής ποσό 40 ευρώ , ζ) για δαπάνη επίδοσης της από 27/03/2019 Β΄ επιταγής ποσό 60 ευρώ και η) για δαπάνη επίδοσης της παρούσης επιταγής ποσό 40 ευρώ , ήτοι συνολικά το ποσό των (144.178,59) ευρώ και το συνολικό αυτό ποσό εντόκως με το συμβατικό ονομαστικό επιτόκιο υπερημερίας (εκτός από τα κονδύλια υπό στοιχεία β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, τα οποία τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) , άπαντα τα κονδύλια από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, άλλως θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα, οπότε θα προστεθούν 30,00 ευρώ για την εντολή προς εκτέλεση , η οποία δίδεται με την παρούσα. Παράλληλα γνωστοποιείται εις την προς ην η επίδοση οφειλέτιδα, ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY” (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, οδός HADDINGTON αρ. 1-2 , VICTORIA BUILDINGS, ΔΟΥΒΛΙΝΟ 4 και αριθμό μητρώου 657099 δυνάμει της από 30.04.2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 , κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών κατόπιν μεταβίβασης σε αυτήν , μεταξύ άλλων και της επιδικασθείσας με την ως άνω διαταγή πληρωμής απαιτήσεως, στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις της ανωτέρω ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000. Επίσης συγκοινοποιήθηκαν ακριβή επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα , κατ’ άρθρο 925 ΚΠολΔ : 1) Της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, 2) Του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξούσιου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, 3) Της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων , όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 και 4) Του αποσπάσματος του Παραρτήματος της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων , όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30-04-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109 , από το οποίο προκύπτει η εκχώρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από την συγκεκριμένη ως άνω αναφερόμενη έννομη σχέση που εμφαίνεται με αύξον αριθμό καταχώρησης 82985 στη σελίδα 3184. Για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 06-10-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Κωνσταντίνος Χρ. Μπούρας Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Τζαννίνη ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ: 9Ο2Χ46907Ο-ΖΘΚ ΑΔΑΜ: 20PROC007438758 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά ΤΗΛ: 22510 26390 FAX: 2251037130 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρ. Πρωτ. 15205 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 6η / 30-4-2020 (θέμα 26 ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση της συντήρησης και επισκευής συστημάτων επεξεργασίας νερού του κεντρικού μηχανοστασίου, ΜΤΝ και βιοχημικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος (CPV :50530000-9). Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 21-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Καμάτσου Μαρία τηλ. 22510 46292. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. Μυτιλήνη 6-10-2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Αριθμ. Πρωτ :382 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Μέγας Βασίλειος» στην συνεδρίασή του με αριθμό 809/05-10-2020 αφού έλαβε υπόψιν: - Το Β.Δ/γμα 18 «Περί συστάσεως Ιδρύματος εν Ξάνθη υπό την επωνυμίαν «ο Μέγας Βασίλειος» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 5/15.01.1973) - Tα άρθρα 6 και 7 του ν.δ 1111/1972 «περί φιλανθρωπικών σωματείων» (ΦΕΚ τ. Α 23/1972) - Το άρθρο 94 παρ. 3 Β περ. 11 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α΄ 87/2010) - Την Γνωμοδότηση 219/2017 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώνει ότι εκθέτει σε πλειοδοτική ανοικτή δημοπρασία εκποίησης τα παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενα ακίνητα: 1. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360048 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (13). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 28,12 τ.μ. και μικτής 35,88 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C. και την υπ’ αριθμ.13 αποθήκη 3,80 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 26.300 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 2. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) του πρώτου (1ου) ορόφου πάνω από την πυλωτή, αυτοτελές και διαιρεμένο με αριθμό ΚΑΕΚ 37026000103360050 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού Ομήρου αρ. 25, στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα και φέρει χαρακτηριστικό αριθμό (14). Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 32,53 τ.μ. και μικτής 41,50 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο-καθιστικό-κουζίνα και W.C., την υπ’ αριθμ. 14 αποθήκη 4,49 τ.μ. και την υπ’ αριθμ. 6 θέση στάθμευσης 11,83 τ.μ. όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 23.490/09-10-2001 πράξη σύστασηςοριζόντιας ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευμορφίας Δημητρίου Παπαγιάννη που μεταγράφηκε στο τόμο 1072 με αριθμό 288 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως διανομή και ως κανονισμός. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 33.700 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 3. Ένα διαμέρισμα ( κατοικία) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πάνω από τον μεσώροφο, με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο με εννέα (9) με αριθμό ΚΑΕΚ 370262402007 που βρίσκεται στην Ξάνθη στη διασταύρωση των οδών Πλάτωνος και Ηφαίστου με αριθμό 12 (τέως Γ’ Πάροδος της οδού Μιχαήλ Καραολή), στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το διαμέρισμα έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 25,90 τ.μ. και μικτής 31,00 τ.μ., και αποτελείται ένα δωμάτιο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, όπως αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 577/18-07-2013 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Ευαγγελίας Παντερμαλή που μεταγράφηκε στον τόμο 1190 και αριθμό 21 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 20.000 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 4. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Μέλισσας του Δήμου Τοπείρου ( πρώην Κοινότητας Εξοχής), εμβαδού είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων τετραγωνικών μέτρων ( 22.900 τ.μ.) και φέρει τον αριθμό τεμαχίου 117 όπως καθορίστηκε στον κτηματολογικό πίνακα αναδασμού έτους 1990-1993 και κυρώθηκε με την αριθμ. Γ/659/10-2-99 απόφαση Νομάρχη Ξάνθης και μεταγράφηκε στον τόμο 1142 και αριθμό μεταγραφής 479 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 24.600 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 5. Οικόπεδο έκτασης 648 τ.μ., σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχ/κου Ιωάννη Παππούδα με την εντός αυτού κατοικία που αποτελείται από ένα ισόγειο όροφο με εμβαδόν 64 τ.μ. και τον ημιόροφο πάνω από το ισόγειο με εμβαδόν 64 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό “Μικρό Σούλι” της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ροδολίβους του Δήμου Αμφιπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, Βόρεια με ιδιοκτησία Δέμελη Βασιλείου, Νότια με ιδιοκτησία Κουτούπη Στεργιανής του Ευαγγέλου και Γεωργίου Κουτούπη, Ανατολικά και Δυτικά με δημοτική οδό. Η εντός αυτού οικία αποτελείται από ισόγειο όροφο 64 τ.μ. ο οποίος κτίστηκε προ του 1955 και ημιόροφο πάνω από τον ισόγειο 64 τ.μ. επίσης, που κτίστηκε προ του 1968 σύμφωνα με την βεβαίωση Ν. 651/1977 και Ν. 1337/1983 του ανωτέρω Μηχανικού. Το παραπάνω οικόπεδο με την επ’ αυτού οικία περιήλθε στο Ίδρυμα Μέγας Βασίλειος με την υπ΄ αρ. 384/2008 έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ξάνθης η οποία μεταγράφηκε στον Τόμο 297 και Αριθμό 58 του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό 514/19-10-2017 διορθωτική της ως άνω (384/2008) έκθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ξάνθης που μεταγράφηκε στον Τόμο 360 και Αριθμό 55 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ροδολίβους. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 40.675 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή) 6. Ένα διαμέρισμα – κατοικία αυτοτελές και διηρημένο με αριθμό ΚΑΕΚ 370262031002/0/9 που βρίσκεται στην Ξάνθη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 237, στον πρώτο όροφο πολυόροφης οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στην Ξάνθη στον ομώνυμο Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα. Το ανωτέρω οικόπεδο εμβαδού 380 τ.μ. βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 237 και Αθανασίου Διάκου και αποτυπώνεται με κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ και Α στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Φίλιππα Παύλου. Το διαμέρισμα – κατοικία έχει εμβαδόν καθαρής κτισμένης επιφάνειας 76,45 τ.μ. και μικτής 91,79τ.μ., το οποίο έχει πρόσοψη στην οδό Αθανασίου Διάκου, φέρει αριθμό εσωτερικής αρίθμησης στον όροφο Δ3 και αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό με συνεχόμενη κουζίνα, χωλλ, διάδρομο και λουτροαποχωρητήριο και στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινοχρήστους χώρους και μέρη της όλης οικοδομής 58,74%ο, όπως αυτό αποτυπώνεται φαίνεται και αποτυπώνεται με το χαρακτηριστικό αριθμό 3 στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 513/1980 συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου διάγραμμα κάτοψης τυπικού ορόφου του Πολιτικού Μηχανικού Θεοδ. Διαμαντίδη. Το παραπάνω περιγραφόμενο διαμέρισμα - κατοικία περιήλθε στο Ίδρυμα «ο Μέγας Βασίλειος δυνάμει του με αριθμό 9238/14-4-1988 συμβολαίου δωρεάς και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Ξάνθης Θεοδώρας Μπουζαλά που μεταγράφηκε στον Τόμο 838 και αυξ. Αριθ. 78 των Βιβλίων Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 32.500 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). 7. Οικόπεδο έκτασης 193,04 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Σταυρούπολης Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Π.Ε. Ξάνθης, στο οικοδομικό τετράγωνο 16, που συνορεύει ανατολικά και νότια με δημοτικό δρόμο, δυτικά και βόρεια με ακίνητα ιδιοκτησίας αγνώστων. Το ως παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο περιήλθε στο Ίδρυμα Γηροκομείο Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» δυνάμει της με αριθμό 3735/18-09-2008 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Παναγιώτας Χατζοπούλου-Μπαίρα του Αθανασίου που μεταγράφηκε στον τόμο 146 και αριθμό 183 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σταυρούπολης. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 6.600 € (σύμφωνα με έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή). με τους ακόλουθους όρους : 1. Κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθήκης χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελαχίστου ορίου προσφοράς του εκποιουμένου ακινήτου ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας για ίσο χρηματικό ποσό ξεχωριστό για κάθε ακίνητο ή κατάθεση μετρητών ίσο με το παραπάνω ποσό και έκδοση αντιστοίχου Γραμματίου Είσπραξης του Ιδρύματος. Όμοια κανένας δεν είναι δεκτός στη δημοπρασία αν δεν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας, τους οποίους αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως. 2. Τιμή έναρξης προσφοράς σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης εμπορικής αξίας του πιστοποιημένου εκτιμητή ακινήτων Πολιτικού Μηχανικού ΜSc ΑΡΓΥΡΗ ΠΛΕΣΙΑ ορίζεται το ποσό των: 1) 26.300 € για το πρώτο ακίνητο 2) 33.700 € για το δεύτερο ακίνητο 3) 20.000 € για το τρίτο ακίνητο 4) 24.600 € για το τέταρτο ακίνητο 5) 40.675 € για το πέμπτο ακίνητο 6) 32.500 € για το έκτο ακίνητο 7) 6.600 € για το έβδομο ακίνητο Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 2% τουλάχιστον του ελαχίστου όρου. Δικαίωμα συμμετοχής: Στη δημοπρασία δε δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος καθώς και συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού. Δημοσίευση – Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε τοπικές εφημερίδες, σε ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Το πλήρες τεύχος της προκήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του Ιδρύματος. Χρόνος και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του ιδρύματος – Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων « Ο Μέγας Βασίλειος », στο 2ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, τηλ 2541023114 , υπό την επίβλεψη της Συμβολαιογράφου Ξάνθης Φωτούλας Καναβούρη την 10/10/2020, ημέρα Πέμπτη & ώρα : 10.30 – 10.50 για το πρώτο ακίνητο. 10.50 – 11.10 για το δεύτερο ακίνητο. 11.10 – 11.30 για το τρίτο ακίνητο 11.30 – 11.50 για το τέταρτο ακίνητο 11.50 – 12.10 για το πέμπτο ακίνητο 12.10 – 12.30 για το έκτο ακίνητο 12.30 – 12.50 για το έβδομο ακίνητο Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ίδρυμα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον Έφορο Αξιοποίησης Περιουσίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Τσακιρίδη Αφεντούλη στο τηλ. 6937769739 ή τον Διευθυντή του Ιδρύματος κ. Χρηστίδη Ιωάννη στο τηλ. 2541023114. Ξάνθη, 05 / 10 / 2020 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Παπαχρόνης B)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας