PrintButton

09-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ΄αρ. 11348Θ΄/8.10.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Σωτήριου Ρουμελιώτη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με επιμέλεια του εκκαλούντος και εφεσίβλητου Παναγιώτη Μ. Πανόπουλου, κατοίκου Βύρωνος Αττικής,Χρ. Σμύρνης 82-86, για το Νικόλαο Ι. Στρους, πρώην κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, Μπισκίνη 93 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 1739/2019 απόφασης του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, η οποία συνεκδικάζει την από 18/6/2014 (ΑΚΔ 3953/14) και από 28/1/16 (ΑΚΔ420/16) εφέσεις ερήμην του Νικολάου Στρους και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Ορίζει παράβολο ερημοδικίας για το Νικ.Στρους ποσό 290ευρώ.Δέχεται τυπικά αυτές. Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης για τον τρίτο και όγδοο λόγους της έφεσης του Επικουρικού που αφορούν τη μελλοντική ζημιά του ενάγοντα για φυσικοθεραπείες – εργοθεραπείες και το συναφή δεύτερο λόγο του ενάγοντα. Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης σε μεταγενέστερη δικάσιμο για να προσκομιστεί έγγραφο ΙΚΑ για το αν και τι έχει καταβάλει στον ενάγοντα για την ως άνω αιτία.Δέχεται κατά τα λοιπά κατ΄ ουσία τις εφέσεις Εξαφανίζει τις εκκαλούμενες 1422/14 και 311/12 αποφάσεις εκτός από τη διάταξη για το ως άνω κονδύλι.Δέχεται εν μέρει την από 12/9/08 αγωγή.Α.Υποχρεώνει τους Νικόλαο Στρους και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ να καταβάλουν, σε ολόκληρο ο καθένας, στον Παν Πανόπουλο α) σε κεφάλαιο εφάπαξ ποσό 259.705ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής β)περιοδικά ποσό 600ευρώ το μήνα από 8/10/08 έως 8/1/18, νομιμότοκα από την καθυστέρηση κάθε δόσηςΒ.Αναγνωρίζει ότι οι ως άνω υποχρεούνται επίσης εις ολόκληρο ο καθένας να του καταβάλουν α) σε εφάπαξ κεφάλαιο 25.200ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής και β) περιοδικά 350,00ευρώ το μήνα από 5/7/15 μέχρι 5/1/2018 νομιμότοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης.Γ.Υποχρεώνει το Νικόλαο Στρους να καταβάλει στον Παν. Πανόπουλο περιοδικά α) ποσό 200ευρώ κάθε μήνα από 8/10/08 εως 8/1/2018 και β)ποσό 800ευρώ κάθε μήνα από 8/1/18 εως 8/6/2044 νομιμότοκα από την καθυστέρηση κάθε δόσης και σε κεφάλαιο εφάπαξ ποσό 50.000,00ευρώ νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής.Καταδικάζει τους εναγόμενους σε μέρος της δικαστικής δαπάνης και για τους δύο βαθμούς, ποσού 17.000,00ευρώ.Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 29/3/2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του. Αθήνα 8/10/20 Η πληρεξούσια δικηγόρος του εκκαλούντος και Εφεσίβλητου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με ΓΑΚ: 65429/21-09-2020 και με ΕΑΚ: 7321/2020 και Είδος Δικογράφου: ΑΙΤΗΣΗ (πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών) και από 21/09/2020 ΑΙΤΗΣΗΣ, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), του αιτούντος κ. Ευστρατίου ΤΣΙΑΠΙΑΝΙΤΗ του Χρήστου και της Πηνελόπης, κτηνιάτρου, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμ. 25, με Α.Φ.Μ. 030437128 Δ.Ο.Υ. Χολαργού και στρέφεται κατά του καθ ου η Αίτηση κ. Γεωργίου ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ του Μηνά, πρώην κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Ελευθερίου αριθμ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής και με την οποία ζητά σύμφωνα με το αιτητικό της: να γίνει δεκτή η παραπάνω Αίτησή του, προκειμένου να ανακληθεί η υπ' αριθμ. 5463/1980 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων) και να διαταχθεί η εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσας σε βάρος του αιτούντος στα βιβλία Υποθηκών του Δήμου Αθηναίων στον Τόμο 2262, Φύλλο 175 με αριθμ. 3 και πλέον 1, Προσημείωσης Υποθήκης επί του περιγραφόμενου στο ιστορικό ακίνητου του αιτούντος και συγκεκριμένα από το με στοιχεία Εψιλον κεφαλαίο τρία (Ε-3) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε') πάνω από το ισόγειο ορόφου, πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην Κοινότητα Αθηναίων, Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, Δήμου Αθηναίων, περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, στη θέση «Πινακωτά» και στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 100 με την οδό Μαυρομιχάλη αριθμ. 169-171 και Φαναριωτών. Κάτω δε αυτής υπάρχει α) η με ΓΑΚ 65429/21-09-2020 και με ΕΑΚ 7321/2020, Είδος Δικογράφου: ΑΙΤΗΣΗ, έκθεση κατάθεσης του παραπάνω δικογράφου της Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δείχνει ότι κατατέθηκε το παραπάνω δικόγραφο Αγωγής στην Γραμματεία του παραπάνω Δικαστηρίου από την Δικηγόρο Αθηνών κ. Δέσποινα Ράπτη, β) η από 21/09/2020 πράξη ορισμού συζήτησης της κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ορίζεται δικάσιμος για συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης η δωδεκάτη (12η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., στο Ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Αριθμό Πινακίου: 21 και με τον όρο να κοινοποιηθεί αυτή δέκα (10) ημέρες προ της δικασίμου. Διαδικασία: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ. Το κτίριο και η αίθουσα εκδικάσεως της αιτήσεως γνωστοποιούνται την παραμονή της δικασίμου σε έκθεμα που αναρτάται στον 1ο όροφο του κτιρίου 5 και γ) η από 05/10/2020 παραγγελία για επίδοση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του ως άνω αιτούντος κ. Ηλία Αντ. Τόμπρου, με την οποία παραγγέλλει να επιδοθεί η παραπάνω Αγωγή στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ο ανωτέρω καθ ου η αίτηση, καλούμενος συγχρόνως να παραστεί κατά την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης όταν και όπου ως ανωτέρω ορίζεται. Το ανωτέρω έγγραφο επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τον κ. Γεώργιο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ του Μηνά, πρώην κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμ. 52 και ήδη αγνώστου διαμονής, ως προκύπτει εκ της υπ' αριθμ. 6721Β'/07-10-2020 εκθέσεως επιδόσεως εμού του ιδίου Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Επαμεινώνδα Π. Ζαφειράτου, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παραστεί όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 07/10/2020 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ Κ Λ Η Ρ Ο Δ Ο Τ Η Μ Α ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΛΑΧΑ Τ.Θ. 270 Τ.Κ. 67100 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη 1 Ὀκτωβρίου 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Θεοδώρου Ζαλάχα» ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε αριστούχους απόρους μαθητές του Νομού Ξάνθης οι οποίοι εισήχθησαν κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 σε Α.Ε.Ι. της χώρας και φοιτούν σε αυτά. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.im-xanthis.gr καθώς και στο τηλέφωνο 2541028305. Με εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής Ο Πρόεδρος Ο Ξάνθης Παντελεήμων ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Με την υπ΄αρ. 11347Θ΄/8.10.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών Σωτήριου Ρουμελιώτη, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών με επιμέλεια του εκκαλούντος και εφεσίβλητου Παναγιώτη Μ. Πανόπουλου, κατοίκου Βύρωνος Αττικής,Χρ. Σμύρνης 82-86, για το Νικόλαο Ι. Στρους, πρώην κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, Μπισκίνη 93 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 16/10/201 ΚΛΗΣΗΣ μετά από απόδειξη(ΓΑΚ 9743/19, ΕΑΚ 7894/19), μετά της από 6/10/2020 (αρ.Πιστ 82/20) ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του Γραμματέα του 12ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών κ.Κων/νου Φλώρου, από όπου προκύπτει ότι από το πινάκιο του 12ου Πολιτικού Τμήματος Εφετείου Αθηνών, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, η υπόθεση των : Παναγιώτη Πανόπουλου κατά 1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2)Νικόλαο Στρους και κατά της υπ.αρ. 1422/2014 απόφασης του ΜΠΑ, η οποία είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί την 12-3-20 ημέρα Πέμπτη με α/α Πινακίου 23, 12ο Τμήμα Αυτοκίνητα στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών Β1 (-1 Υπόγειο) και ώρα 11:00, αναβλήθηκε για την 10-12-2020 ημέρα Πέμπτη με α/α Πινακίου 2 στο 12ο Τμήμα Αυτοκίνητα Μονομελές Εφετείο Αθηνών Β1 (-1 Υπόγειο) και ώρα 11:00, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να παραστεί κατά τη συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 8/10/20 Η πληρεξούσια δικηγόρος του εκκαλούντος και Εφεσίβλητου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.5138Ζ/08-10-2020 έκθεσή μου επεδόθη νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο της υπ’αριθμ.4600/08.10.2020 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδας Αλεξάνδρας Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουσάνας, με ΑΦΜ 131250941 –Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, πρώην κατοίκου Κομοτηνής – Π.Ε.Ροδόπης, οδός Μ. Μπότσαρη αρ.26 και ήδη αγνώστου διαμονής, με επίσπευση του δανειστού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε», με ΑΦΜ 096066819 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρουπόλεως, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στο 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Παλαγίας και εκπρ/ται νόμιμα, με την οποία θα εκπλειστηριασθεί στις 19.05.2021 η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας και δη: Δύο (2) αυτοτελείς διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) που βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή, η οποία έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εμβαδού 400τμ., το οποίο ευρίσκεται στον παραθεριστικό οικισμό «ΑΛΚΥΩΝ» της περιοχής Προσκυνητών της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ήτοι: α)Ένα (1) διαμέρισμα με στοιχεία Δέλτα Ένα (Δ1) του πρώτου πάνω από το ισόγειο όροφο της άνω διώροφης οικοδομής, εμβαδού καθαρής επιφάνειας 65,00τμ, μικτής επιφανείας 68,00τ.μ. και αναλογία εξ αδιαιρέτου συμμετοχής στο οικόπεδο και στους λοιπούς κατά Νόμο κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 50% εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί σε 200τ.μ. εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο, λουτροκαμπινέ, έγινε και προσθήκη εμβαδού 4,78τ.μ. και β) Τα τρία τέταρτα (¾) εξ αδιαιρέτου του με στοιχεία Δέλτα Ένα (Δ1) διαμερίσματος του ισογείου ορόφου της άνω οικοδομής, εμβαδού καθαρής επιφάνειας 65,00τμ, μικτής επιφανείας 68,00τ.μ. και αναλογία εξ αδιαιρέτου συμμετοχής στο οικόπεδο και στους λοιπούς κατά Νόμο κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 50% εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί σε 200τ.μ. εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό με κουζίνα (ενιαίος χώρος), διάδρομο, λουτροκαμπινέ και χώλλ. Τιμή πρώτης προσφοράς: για το (α) ακίνητο 76.500€ και για το (β) ακίνητο 57.000€. Καλείται δια της παρούσης, οιοσδήποτε γνωρίζει την οφειλέτιδα, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΟΚΙΔΗΣ (Α. ΜΑΝΕΣΗ αριθμ. 1, τηλ: 2531021610) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με τις υπ΄αριθ. 3160 Δ /07-10-2020 και υπ΄αριθ.3161Δ/07-10-2020 εκθέσεις επίδοσης μου μετά από παραγγελία του δικηγόρου Νικόλαου Χατζηγιάννη πληρεξούσιου των : 1) Rudin Vrenozi του Alush 2) Mairy Vrenozi κατοίκων Νέας Μάκρης Αττικής οδός Δημοκρίτου αριθ.97 επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Σωτήριο Μπουγιούκο για τους : 1) Κωνσταντίνο Ρεπούσκο του Γεωργίου 2) Ειρήνη Κουτσούπα του Ιωάννη πρώην κατοίκων Σπάτων Αττικής, Ελ. Βενιζέλου αριθ.14 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εξ απογράφου α΄ εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 383/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μαζί με την συνημμένη και από 04-02-2020 επιταγή προς πληρωμή με την οποία επιτάσσονται να καταβάλουν έκαστος εις ολόκληρον τα κάτωθι ποσά : α) (20.000,00) € για κεφάλαιο β) (22.870,77) € για τόκους από 9/10/2006 έως 04-02-2020 γ) (800,00) € για δικαστική δαπάνη δ) (1330,80) € για τέλη β΄ απογράφου ε) (240,00) € για τέλη α΄ απογράφου στ) (800,00) € για σύνταξη επιταγής ζ) (200,00) € για επίδοση, ήτοι συνολικώς (46.241,57) €, σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά νομιμοτόκως από την επόμενη της επίδοσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση διαφορετικά θα εκτελεστεί η επιταγή και θα προστεθούν και (800,00) € για την σύνταξη εντολής Αθήνα 08-10-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Εμμανουήλ Τζίτζικας Περίληψη της με αριθμό 4216ε’/30-09-2020 Έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Θράκης με έδρα το Πρωτοδικείο Δράμας Δράμας Ιωάννη Σταθακόπουλου, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. ΑΡΗ Μ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ πληρεξουσίου δικηγόρου Της εταιρείας με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «QQUANT MASTER SERVICER Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.» που εδρεύει στην οδό Παραδείσου αρ. 16, Μαρούσι, Τ,Κ. 15125, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143190101000, με Α.φ.Μ. 800858891, μιας εταιρείας εξυπηρέτησης δανείων συσταθείσας ως ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, ρυθμιζόμενη από το ν. 4354/2015, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθ. 247/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHEUS HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ΑΛΦΕΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ AKT1BIT! ΚΟΜΠΑΝΙ)», μιας εταιρίας συγκεκριμένου είδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας, με έδρα στον 1° όροφο, Κτίρια Βικτόρια 1-2, οδός Χάντιγκτον, Δουβλίνο 4, Τ.Κ. D04XN32, Ιρλανδία, νομίμως καταχωρημένης με αριθμό 626812 ως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει του από 29 Ιουνίου 2018 Πληρεξουσίου η οποία κατέστη ειδική διάδοχος της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86), με αριθμό MAE 6055/06/Β/86Β/04, Αρ. ΓΕΜΗ 237901000 και ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ. Φ.Α,Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατόπιν Μεταβίβασης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της από καταναλωτικά/επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, δυνάμει της από 29 Ιουνίου 2018 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 9 και αυξ. αριθ. 326 των βιβλίων και με αρ. πρωτ. 130/02-07-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (άρθρο 3 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 2844/2000), επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, για τον ΣΑΒΒΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου και της Παρθένας, κάτοικο Δράμας, οδός Βεργίνας αρ. 105 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 24.09.2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ της πρώτης κατά του ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑ του Γεωργίου και της Παρθένας, κάτοικο Δράμας, οδός Βεργίνας αρ. 105 και νυν αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες:«Πρωϊνός Τύπος» και «Η Ηχώ των Δημοπρασιών» . ΔΡΑΜΑ 08-10-2020 O Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Με τις εκθέσεις επίδοσης αρ. 5252Δ’, 5253Δ’, 5254Δ’, 5255Δ’, 5256Δ’/29-09-2020 του δικ. επιμελητή Γεωργίου Δουρδουνά, επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου για τους άγνωστης διαμονής εναγόμενους : 1) Παναγιούλα Ζαμπελλάκη του Σταματίου 2) Τσαμπίκα Ζαμπελλάκη του Σταματίου 3) Ελευθερία Ζαμπελλάκη του Σταματίου 4) Παναγιώτη Ζαμπελλάκη του Σταματίου 5) Εμμανουήλ Ζαμπελλάκη του Σταματίου αντίστοιχα, ακριβές αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 113/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτικής διαδικασίας) η οποία δέχεται την αγωγή και αναγνωρίζει ότι: Στο πρόσωπο των τριών πρώτων εναγόντων 1) Τσαμπίκας-Χρυσοβαλάντου Κουντούρη του Βασιλείου, 2) Ιωάννη Κουντούρη του Βασιλείου 3) Στέργου Κουντούρη του Βασιλείου, συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος της κτητικής παραγραφής στο επίδικο τμήμα που περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Σταμάτη Πατούνα ως τμήμα 1, καλυμμένης επιφάνειας 22,20 τ.μ. και ακάλυπτης 94,75 τ.μ., του ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία: τόμος 2, φύλλο 86, μερίδα 6 οικοδομών Έμπωνας και φάκελος 197, και στο πρόσωπο του τέταρτου ενάγοντα, Στέργου-Μιχαήλ Κωνσταντάκη του Ηλία, συμπληρώθηκε ο νόμιμος χρόνος προς κτητική παραγραφή στο επίδικο τμήμα, που περιγράφεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του μηχανικού Σταμάτη Πατούνα ως τμήμα 2, καλυμμένης επιφάνειας 37,80 τ.μ. και ακάλυπτης 60,25 τ.μ., του ακινήτου με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 2, φύλλο 86, μερίδα 6 οικοδομών Έμπωνας και φάκελος 197. Ρόδος, 6 Οκτωβρίου 2020 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Παναγιώτης Κ. Φουτούλης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ( CPV 33692000-7) ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2020 Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου 16/08.09.20 (Θ. 25ο ΟΙΚ.), με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (CPV 33692000-7). Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 129.041,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06.11.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 πμ Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 02.11.2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μμ. Σημειώνουμε : Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α. • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος • Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 09 /10 / 2020 ημέρα Παρασκευή, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας