PrintButton

13-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη της με αριθμό 9947Γ/7-10-2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ με την επωνυμία «ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Καρρά Μαρίας, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ.86, με Α.Φ.Μ. 094014201, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επιδόθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για την ΚΑΙΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, πρώην κάτοικο Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτρια, ακριβές αντίγραφο της από 23/09/2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) της πρώτης κατά της ΚΑΙΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, πρώην κατοίκου Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως οφειλέτριας, απευθυνόμενης ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με την κάτω από αυτήν πράξη με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 68426/2020 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 8239/2020 Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου ΑΓΩΓΗΣ της κ. Γραμματέως του πιο πάνω Δικαστηρίου (Διαδικασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ, Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ), με την οποία βεβαιώνεται ότι η ως άνω Αγωγή κατατέθηκε την 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:10, στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη όπως συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην άνω πράξη της κ. Γραμματέως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και συμμετάσχει στη διαδικασία της δίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος Περίληψη της με αριθμό 9946Γ/07.10.2020 έκθεσης επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλου, μέλους της ΑΕΔΕ, με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’ , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αθηνών κ. Αικατερίνης Μπατζέλα, για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πληρεξούσιου της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 223701000, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων και ως εντολοδόχου και ειδικού πληρεξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY΄΄ (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΣΙΓΚΝΕΗΤΕΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας (1-2 VICTORIA BUINDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32) και αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 657099, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 162/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 110, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003, και του υπ’ αρ. 44.960/30.04.2020 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, της τελευταίας ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094014249, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, δυνάμει της από 30 Απριλίου 2020 Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, όπως αυτή καταχωρήθηκε νομίμως στα βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών την 30.04.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 161/30.04.2020 στον τόμο 11 και αύξοντα αριθμό 109, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.2844/2000, επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την έχουσα άγνωστη διεύθυνση ΕΥΣΕΒΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ του Λάμπρου, η από 02/10/2020 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ της πρώτης προς: 1) την επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, που κατοικοεδρεύει στην Αθηνά, οδός Ακαδημίας αριθμ. 85, ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ή σε περίπτωση κωλύματος του ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, 2) την επισπεύδουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 (ΑΦΜ 094014201), και εκπροσωπείται νόμιμα και 3) την οφειλέτρια – καθ’ ης η εκτέλεση: ΕΥΣΕΒΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ του Λάμπρου, κάτοικο Νέας Περάμου Αττικής, οδός Τέρμα Αναπαύσεως, και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου Δικαστηρίου ή Αρχής, το περιεχόμενο της οποίας (Αναγγελίας) έχει επί λέξει όπως ακριβώς αντιγράφεται στην ως άνω αναφερόμενη έκθεσή μου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Ο Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Γ. Σεβαστόπουλος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Με τη με αριθμό 42/2020 έκθεση της Εισηγήτριας της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΛΗΣ ΑΒΕΤΕ», Πρωτοδίκη Χαλκίδας, Αικατερίνης Αλιφέρη, επετράπη στη σύνδικο της πτώχευσης, Ιωάννα Μαδαρού, να εκποιήσει ελεύθερα (εκουσίως) ενώπιον της Εισηγήτριας της πτώχευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή της, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, την περιγραφόμενη στην υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, ακίνητη περιουσία, της οποίας η εκποίηση επετράπη με την υπ’αριθμ. 58/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, και συγκεκριμένα: ένα αγροτεμάχιο έκτασης κατά νεότερη και ακριβή καταμέτρηση 38.084,20 τ.μ., κείμενο στη θέση Αλιβέριον Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων, με ΚΑΕΚ 121621701017/0/0. Εντός του αγροτεμαχίου υπάρχουν: Κτίριο Ι Αποθήκες επιφανείας 257,61 τ.μ. Κτίριο ΙΙ Ασκεπής αποθήκη επιφάνειας 154,19 τ.μ. και Κτίριο ΙΙΙ Γραφεία επιχείρησης επιφάνειας 144,14 τ.μ. Κτίριο IV Θυρωρείο επιχείρησης επιφανείας 32,93 τ.μ. Κτίριο V Αποθήκη επιφανείας 49,38 τ.μ. Κτίριο VI Γραφείο 2 επιφανείας 39,42 τ.μ. Κτίριο VII Κτίριο Γεφυροπλάστιγγας επιφανείας 19,03 τ.μ. Κτίριο VIII Αποθήκη επιφανείας 40,45 τ.μ. Κτίριο IX Αποθήκη επιφανείας 14,13 τ.μ. Κτίριο Χ Αποθήκη μίξερ επιφανείας 6,74 τ.μ. με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός και τριάντα ενός λεπτών (345.181,31 €). Η εκποίηση θα γίνει την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας με τιμή πρώτης προσφοράς το ως άνω αναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία δεν εμφανιστούν πλειοδότες ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες θα γίνει επανάληψη του πλειστηριασμού τρεις ακόμη συνεχείς ανά εβδομάδα φορές, ήτοι την 10η Νοεμβρίου 2020, 17η Νοεμβρίου 2020 και 24η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Σε περίπτωση που και οι τρεις επαναληπτικοί πλειστηριασμοί αποβούν άκαρποι λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή οι προσφορές κριθούν μη συμφέρουσες ο πλειστηριασμός θα αναβληθεί χωρίς καμία πρόσθετη διατύπωση και θα ορισθεί σε ημερομηνία που θα απέχει τέσσερις εβδομάδες από τον τελευταίο επαναληπτικό διαγωνισμό, ήτοι την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Ορίζεται ότι όλα τα έξοδα της εκποίησης και οι δαπάνες μεταβίβασης (φόροι ακινήτων, χαρτόσημα, ΦΠΑ, αμοιβή δικηγόρων, συμβολαιογράφου, τυχόν σύνταξη τοπογραφικών, νομιμοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών, δικαιώματα υποθηκοφυλακείου – κτηματολογικού γραφείου και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη σύννομη ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πλειοδότη - αγοραστή. Χαλκίδα, 07 Οκτωβρίου 2020 Η ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ Α. ΜΑΔΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΩΝΟΣ 9-ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 2221077061 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την με αριθμό 8650/06.10.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Θες/νίκης, με έδρα το Πρωτοδικείο Κατερίνης, Χρυσούλας Οδ. Ζαρογιάννη, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, για Λογαριασμό του Nerim Kochaj του Muhamet και της Serma (Ντερίμ Κοτζάι του Μουχαμέτ και της Σέρμα), με τελευταία γνωστή διαμονή στην Κατερίνη Πιερίας, οδός Θράκης αρ.13, πιστό αντίγραφο της με αριθμό 214/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, με αριθμό έκθεσης Καταθέσεως αγωγής 204/54/2018. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Κατερίνη, 12-10-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-LL.M. (Α.Μ.: 328) ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 22-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Φ.Μ.: 055603416-ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Με την υπ’αρ.10.641/12-10-2020 έκθεσή μου επιδόσεως η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Αθηνών Ανθή Σταυρ.Νικολοπούλου μετά από έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Αριάδνης Αρβανίτη πληρεξούσιας του Απόστολου ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ του Ιωάννη κατοίκου Γέρακα Αττικής οδού Μεσολογγίου αρ. 21 με Α.Φ.Μ 024091599, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Αθηνών ως αρμόδιο για τον Κωνσταντίνο ΠΙΠΕΡΑ του Αντωνίου πρώην κάτοικο Γέρακα Αττικής οδού Μεσολογγίου αρ. 21, και ήδη αγνώστου διαμονής, την από 1/10/2020 Κατασχετήριο εις χείρας των ανωνύμων τραπεζών που αναφέρονται ρητά και αναλυτικά εντός αυτού, του ανωτέρου πρώτου προς τον δεύτερο προκειμένου λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια Ανθή Σταυρ. Νικολοπούλου ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ Αρ. Διακ. 624/8-10-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Δασαρχείο Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30-13.30 θα διενεργήσει στην Αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 δημόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους υπ' αριθμ. 624/8-10-2020 όρους του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών για την εκποίηση: - Χίλια εννιακόσια πενήντα εννέα και δεκατέσσερα εκατοστά (1959,14)>3 μήκους κ.μ. περίπου (μεγάλου μήκους) αφλοια ελάτης. - Τριακόσια σαράντα έξι και εννενήντα εκατοστά (346,90) 2.50 μήκους κ.μ. περίπου Αφλοια ελάτης - Εξακόσια τριάντα επτά χκμ (637,00) περίπου θρυμματισμού ελάτης - Εκατόν πενήντα πέντε χκμ (155,00) περίπου θρυμματισμού πεύκης Ολα από υλοτομίες του 2020 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1). Πληροφορίες και όροι δημοπρασίας στο Δασαρχείο Περτουλίου τηλ. & Fax 24340-91207, 24340-91109, 24313 51532, Κατάθεση προσφορών μέχρι Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 12.00 στο Γραφείο 232 του Δασαρχείου Περτουλίου στο κτίριο Περιφέρειας Τρικάλων Βασ. Τσιτσάνη 31. Ο Δασάρχης Π.Δ. Περτουλίου ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δασολόγος με Α' βαθμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μολάοι Ταχ. Κωδ.: 23052 Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς Τηλέφωνο: 27320 22047 Fax: 27320 22271 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Δασ/μείο Νεάπολης: Τηλ.-Fax: 27340 22666 Αριθμ. Πρωτ.: 177952 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την αριθ. 159653/07-10-2020 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων, η οποία κοινοποιείται στο Δήμο Μονεμβασίας με την υποχρέωση της ανάρτησής της επί ένα (1) μήνα στο χώρο ανακοινώσεων της Τ.Κ. Μεσοχωρίου Δ.Ε. Βοιών, με αποδεικτικό ανάρτησης, η έκταση συνολικού εμβαδού 347,99 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αγιος Κων/νος» περιφερείας Τ.Κ. Μεσοχωρίου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, της Π.Ε. Λακωνίας και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών: Α18, Α19, Α20... Α25, α, β, γ, Α18, στο από Αύγουστος 2020 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:250 του πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Π. Κολυβόδιακου, με Α.Μ. 46324, χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6α του αρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικατ. με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά της ανωτέρω πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79 όπως αντικ. με το άρθρο 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Δ. Λακωνίας, από τον Σ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ' Ι. ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν καταβολής παραβόλου. Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κατά τα ανωτέρω επίδοσης και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση. Μολάοι 07-10-2020 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Φ. Νέγρη 5 Τ.Κ. 19500 ΛΑΥΡΙΟ Τηλέφωνο: 22920 23100 FAX: 22920 27761 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/08-08-2014, εκδόθηκε αυτεπαγγέλτως και κατόπιν αίτησης του ανδρέα Βαζαίου, η αρ. πρωτ. 2075/82602/06-10-2020 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου (ΑΔΑ: Ψ4ΔΝΟΡ1Κ-ΧΔΜ) για έκταση εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και δεκατεσσάρων εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (4.869,14 τ.μ.) που βρίσκεται στη θέση "Παλιοκαμάριζα" της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την πράξη αυτή, χαρακτηρίζεται ως: • δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ/303/Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση γ, δ του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση β, γ, δ του ίδιου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159/Α/2014), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.Α.) Ανατολικής Αττικής. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6391721 και 210 6391252 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Λαύριο, 07-10-2020 Ο Δασάρχης Τ.Υ. Χρήστος Αντωνέλλης Δασολόγος)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας