PrintButton

15-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8.486Γ714-09-2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 10.9.2020 έγγραφη παραγγελία της δικηγόρου Ευγενίας ΤζαννΙνη, πληρεξούσιας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακρπικό τίτλο «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ 094014249, η οποία εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», ως διαχειρίστριας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003 στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΓΚΑΛΑΞΥ ΙΙ ΦΑΝΤΙΝΓΚ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΙΤΙΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, οδός Haddington, αρ.1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο Μύτη, για λογαριασμό του Γεωργίου Κισσανδράκη του Κωνσταντίνου, πρώην κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (Τριφυλίας αριθ. 9) και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές φωτοαντίγραφο από το υπ’ αριθ. 182/2018 πρώτο (σ') εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθ. 189 / 2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (Τακτική Διαδικασία), η οποία δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 199.308,62 ευρώ με τον νόμιμο συμβατικό τόκο υπερημερίας από 13.11.2012, επομένη του κλεισίματος του λογαριασμού, έως την πλήρη εξόφληση και καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των 8.100,00 ευρώ. Συγκοινοποιήθηκαν δε και τα επισυναπτόμενα στο άνω αντίγραφο έγγραφα, σε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, κατ' άρθρο 925 του Κ.Πολ.Δ., τα οποία λεπτομερώς αναφέρονται στην κάτωθι παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή. Κάτωθι του άνω αντιγράφου υπάρχει η από 10.9.2020 παραγγελία για την επίδοσή του με επιταγή που γράφτηκε από την παραπάνω δικηγόρο, με την οποία επιτάσσεται ο Γεώργιος Κισσανδράκης του Κωνσταντίνου, να καταβάλει στην άνω ανώνυμη τραπεζική εταιρεία (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ), ως διαχειρίστρια, στο όνομα και για λογαριασμό της άνω εταιρείας ειδικού σκοπού, το συνολικό ποσό των 207.450,62 ευρώ, όπως αναλύεται στην επιταγή της αυτή, πλέον των νομίμων τόκων κατά τα διαλαμβανόμενα στην ίδια επιταγή της μέχρι την εξόφληση. Το περιεχόμενο δε της επιταγής αυτής ως και των συγκοινοποιούμενων με αυτήν αντιγράφων κατ’ άρθρο 925 του Κ.Πολ.Δ. (νομιμοποιητικών εγγράφων), έχει ακριβώς όπως στα επισυναπτόμενα στην άνω έκθεσή μου επίδοσης είκοσι (20) φύλλα φωτοαντιγράφεται.- Σπάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 Εκποιείται δυνάμει της με αριθμό 1390/2020 Διάταξης του Εισηγητή της ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΟΜΑΛΗ, με ΑΦΜ 037022509 κ. Δεμέστιχα ένα ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ, επιφάνειας 500 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ΧΩΡΑ ΑΓΝΑΔΙΑ στην ΚΡΗΝΙΔΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ή ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, με τιμή α’ προσφοράς 1.500 €. Η εκποίηση θα ξεκινήσει την 9η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και θα επαναλαμβάνεται, εάν δεν εμφανισθεί πλειοδότης, κάθε επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από τον Εισηγητή. Ως τόπος πλειστηριασμού ορίζεται το κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 6, αίθουσα 7). Η σύνδικος της πτώχευσης Ευδοκία Παπανδρέου, 210 3628276, 694 7677253. Περίληψη της με αριθμό 8810Β/9-10-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Χρυσάνθης Σωκ. Σιαμπούλη, μέλους της ΑΕΔΕ, με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’ , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, δια τον κάτωθι εναγόμενο: τον ΜΑΡΚΑΤΗ ΘΩΜΑ του Ηλία, πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ.90, μετέπειτα πρώην κρατούμενο στις φυλακές Ιωαννίνων και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από απόγραφο α΄ εκτελεστό της με αριθμό 12424/5-4-2013 (Αριθμός Απογράφου:12352/2013) Διαταγής Πληρωμής του: ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 07/10/2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην έκθεση κατάθεσης δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 237Κ.Πολ.Δ): α) Για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ πενήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά (51.624,55€), εντόκως με το τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει κατά δύο κόμμα πέντε (2,5) εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, από 07/06/2012, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ οκτακόσια ενενήντα (890,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 18/05/2013, γ) Για αντίγραφα Ευρώ δέκα (10,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 18/05/2013, δ) Για επίδοση α’ επιταγής Ευρώ τριάντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά (39,36€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 18/05/2013, ε) Για επίδοση απογράφου με την παρούσα β’ επιταγή Ευρώ ενενήντα και πενήντα δύο λεπτά (90,52€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, ΑΜ 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Κηφισίας αρ.35, τηλ. 210 6444610 άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ.10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α’ 85. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Χρυσάνθη Σωκ. Σιαμπούλη Περίληψη της με αριθμό 8811Β/9-10-2020 έκθεσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Χρυσάνθης Σωκ. Σιαμπούλη, μέλους της ΑΕΔΕ, με την επωνυμία ‘‘ΜΥΡΤΩ Ι. ΣΙΩΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 4, με ΑΦΜ 996911588, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενης, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Δικηγόρου Αθηνών κ. Νικόλαου Α. Ανδρικόπουλου για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», πληρεξούσιου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθ. 86) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιδόθηκε προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, δια τον κάτωθι εναγόμενο: τον ΜΑΡΚΑΤΗ ΘΩΜΑ του Ηλία, πρώην κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Σμύρνης, αρ.90, μετέπειτα πρώην κρατούμενο στις φυλακές Ιωαννίνων και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από απόγραφο α΄ εκτελεστό της με αριθμό 12896/08-04-2013 (Αριθμός Απογράφου:12819/2013) Διαταγής Πληρωμής του: ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μαζί με την κάτω από αυτή και από 07/10/2020 παραγγελία προς επίδοση με επιταγή προς πληρωμή και της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη όπως ακολουθεί, για να λάβει γνώση και για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως ορίζεται στην έκθεση κατάθεσης δικογράφου καθώς και στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 237Κ.Πολ.Δ): α) για επιδικασθέν κεφάλαιο Ευρώ διακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά (206.443,83€), εντόκως με το τραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπερβαίνει κατά δύο κόμμα πέντε (2,5) εκατοστιαίες μονάδες το ενήμερο συμβατικό επιτόκιο, από 07/06/2012, μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση, κατά το διατακτικό της ως άνω διαταγής πληρωμής, β) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη Ευρώ τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (3.530,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 18/05/2013, γ) για αντίγραφα Ευρώ δέκα (10,00€), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 18/05/2013, δ) για επίδοση α’ επιταγής Ευρώ τριάντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά (39,36€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της α’ επιταγής, ήτοι από 18/05/2013, ε) για επίδοση απογράφου με την παρούσα β’ επιταγή Ευρώ ενενήντα και πενήντα δύο λεπτά (90,52€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), νομιμοτόκως από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσης. Σημειώνεται ότι: Την 19/02/2019 διενεργήθηκε η καταβολή ποσού Ευρώ τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε και ογδόντα εννέα λεπτά (3.435,89€), η οποία εξοφλεί την οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 423 Α.Κ., το οποίο ορίζει ότι αν το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα η παροχή καταλογίζεται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο κεφάλαιο. Όλα τα ανωτέρω ποσά πρέπει να εξοφληθούν εντόκως κατά τις ανωτέρω διακρίσεις μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τους εξόφληση. Αντίκλητο και δεκτικό πληρωμής διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών, Νικόλαο Αθ. Ανδρικόπουλο, ΑΜ 15706 ΔΣΑ, κάτοικο Αθηνών, Κηφισίας αρ.35, τηλ. 210 6444610 άλλως τον επιδίδοντα την παρούσα δικαστικό επιμελητή. Σε περίπτωση μη εξόφλησης θα διαταχθεί αναγκαστική εκτέλεση και θα προστεθούν είκοσι (20) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (4,80 €), ήτοι συνολικά το ποσόν των ευρώ είκοσι τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (24,80 €) για τη σύνταξη της σχετικής εντολής εκτελέσεως. Δεν επικολλήθηκε ένσημο για ΤΑΝ και ΤΥΔΑ κατά το άρθρο 39 παρ.10 Ν.4387/2016, ΦΕΚ Α’ 85. Η παρούσα δημοσιεύεται νόμιμα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αρμοδίου Εισαγγελέα στις εφημερίδες: «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» Η Δικαστική Επιμελήτρια Χρυσάνθη Σωκ. Σιαμπούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Βασιλόπουλος Ι. Γεώργιος Δικ. Επιμελητής της Περιφέρειας Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Κορίνθου ( Κολιάτσου 49-51-Κόρινθος ) ,με την υπ’ αριθμ. 9842Δ/15.9.2020 Έκθεσης επιδόσεως μου κατόπιν έγγραφης εντολής της Ευφροσύνης Πανούση πληρεξουσίας Δικηγόρου της : «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ. 094014201), εδρεύουσας στην Αθήνα ( Αιόλου 86) νόμιμα εκπροσωπουμένη , μετέβην για να επιδώσω στον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ( παρέλαβε κ. Νικόλαος Καραχάλιος) για τον ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σπυρίδωνα και της Παναγιώτας με ΑΦΜ: 071118214 πρώην κάτοικο Μονεμβασίας Λακωνίας τκ 23070 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές αντίγραφο της από 17/01/2020 και αυξ.αρ.36/Ασφ 36/2020 Αίτησης (άρθρου 966 παρ. 3 ΚπολΔ) -διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων-, της οποίας το αιτητικό έχει επί λέξει : Να γίνει δεκτή η αίτηση μας. Να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού επί του κάτωθι ακινήτου, ήτοι: Κατά τον τίτλο κτήσεως σε έναν ελαιώνα ποτιστικό με έκταση επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7.498,55), που βρίσκεται στη θέση «Ποταμιά» ή «Προσήλι»,της κτηματικής περιφέρειας δημοτικού διαμερίσματος Αθικίων του δήμου Σαρωνικού Κορινθίας φαίνεται και εικονίζεται υπό κλίμακα 1: 500 στο από Μαρτίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα του Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Σαρμά, με τα κεφαλαία περιμετρικά αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η- Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α, συνορευόμενο βάσει αυτού Ανατολικά στις πλευρές Α-Β μήκους μέτρων 5,55, Β-Γ μήκους μέτρων 10,67, Γ-Δ μήκους μέτρων 19,12, Δ-Ε μήκους μέτρων 22,79, Ε-Ζ μήκους μέτρων 20,51και Ζ-Η μήκους μέτρων 36,74 με εγκαταλελειμένο τμήμα εθνικής οδού Κορίνθου - Αργούς, Νότια στις πλευρές Η-Θ μήκους μέτρων 21,23, Θ-Ι μήκους μέτρων 21.66, Ι-Κ μήκους μέτρων 31,65 και Κ-Λ μήκους μέτρων 13,57 με ιδιοκτησία Γεωργίου Τόγια, Δυτικά στις πλευρές Λ-Μ μήκουςμέτρων 14,60, Μ-Ν μήκους μέτρων 12,09 Ν-Ξ μήκους μέτρων 39,75 με ιδιοκτησία Ανδρέα Γκουργιώτη και Ο-Π μήκους μέτρων 22,24 με ιδιοκτησία Χρήστου Τόγια και Βόρεια στις πλευρές Ξ-0 μήκους μέτρων 29,35 και ΓΙ-Α μήκους μέτρων 28,47 με ιδιοκτησία Χρήστου Τόγια. Το ανωτέρω αγροτεμάχιο, σύμφωνα με την υπεύθυνη κατά το νόμο 651/1977 δήλωση του συντάξαντος ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα πτυχιούχου πολιτικού μηχανικού η οποία περιέχεται στο διάγραμμα αυτό, βρίσκεται στη θέση «Ποταμιά ή Προσήλι» Αθικίων του δήμου Σαρωνικού, εκτός σχεδίου πόλεως εκτός ορίων οικισμού εκτός ζώνης των 500 μέτρων και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο Σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα Συμβόλαιο κτήσης: -Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον καθού κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με αγορά από την Χριστίνα Τόγια του Δημητρίου και της Ελένης, που έγινε με το υπάριθμ. 1369/16-11-2007συμβόλαιο του Συμ/φου Στυμφαλίας Κωνσταντίνου Ζαφειρόπουλου. νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 97 και 403 των βιβλίων μεταγραφών του Β' Υποθ/κειου Κορίνθου (Κλεωνών και Περαχώρας). Να ορισθεί ως τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ευρώ (35.000,00€) καθώς υπάρχει η προοπτική εκπλειστηριάσεως και κατακυρώσεως του ακινήτου και συνεπώς ικανοποιήσεως της απαίτησης μας εστώ και κατά ένα μέρος της. Να διαταχθούν νέες κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις, και Να καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας μας δικηγόρου, Συγκοινοποιώντας ομού ακριβές επικυρωμένου φωτοαντίγραφο,του με αρ. 8/2020 Πρακτικού Συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων) της 13ης /02/ 2020 καθώς και ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, του με αρ. 16/2020 Πρακτικού Συνεδρίασης του ιδίου ως άνω δικαστηρίου της 3ης /09/ 2020 (κατόπιν οίκοθεν επαναπροσδιορισμού λόγω ματαιώσεως της δικασίμου της 14¬5-2020 και της αναστολής των δικαστηρίων εξ αιτίας covid-19) και το από 24/1/2020 περιληπτικό σημείωμα ματαιωθείσας επίδοσης του δικ. επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης Παναγιώτη Ζούζουλα , για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στη μετά από αναβολή δικάσιμο της 14-01-2021. Κόρινθος 14/10/2020 Ο δικαστικός Επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’αριθμ.5182Ζ/14-10-2020 έκθεσή μου επεδόθη νόμιμα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθμ.4601/12.10.2020* αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης της υπ’ αριθμ.4600/08.10.2020 έκθεσής μου αναγκαστικής κατάσχε-σης ακίνητης περιουσίας της οφειλέτιδας *Αλεξάνδρας Καταροπούλου του Πέτρου και της Σουσάνας,* με ΑΦΜ 131250941–ΔΟΥ Κομοτηνής, πρώην κατοίκου Κομοτηνής – Π.Ε. Ροδό-πης, οδός Μ. Μπότσαρη αρ.26 και ήδη αγνώστου διαμονής, με επίσπευση του δανειστού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νομού Έβρου» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.Ε», με ΑΦΜ 096066819 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρουπόλεως, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη στο 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης- Παλαγίας και εκπρ/ται νόμιμα, με την οποία θα εκπλειστηριασθεί στις *19.05.2021* η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας και δη: Δύο (2) αυτοτελείς διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα) που βρίσκονται σε διώροφη οικοδομή, η οποία έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου εμβαδού 400τμ., το οποίο ευρίσκεται στον παραθεριστικό οικισμό «ΑΛΚΥΩΝ» της περιοχής Προσκυνητών της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ήτοι: α)*Ένα (1) διαμέρισμα *με στοιχεία Δέλτα Ένα (Δ1) του πρώτου πάνω από το ισόγειο όροφο της άνω διώροφης οικοδομής, εμβαδού καθαρής επιφάνειας 65,00τμ, μικτής επιφανείας 68,00τ.μ. και αναλογία εξ αδιαιρέτου συμμετοχής στο οικόπεδο και στους λοιπούς κατά Νόμο κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 50% εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί σε 200τ.μ. εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, διάδρομο, λουτροκαμπινέ, έγινε και προσθήκη εμβαδού 4,78τ.μ. και β) *Τα τρία τέταρτα (¾) εξ αδιαιρέτου του με στοιχεία Δέλτα Ένα (Δ1) διαμερίσματος* του ισογείου ορόφου της άνω οικοδομής, εμβαδού καθαρής επιφάνειας 65,00τμ, μικτής επιφανείας 68,00τ.μ. και αναλογία εξ αδιαιρέτου συμμετοχής στο οικόπεδο και στους λοιπούς κατά Νόμο κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους 50% εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί σε 200τ.μ. εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό με κουζίνα (ενιαίος χώρος), διάδρομο, λουτροκαμπινέ και χώλλ. Τιμή πρώτης προσφοράς: για το (α) ακίνητο 76.500€ και για το (β) ακίνητο 57.000€. Καλείται δια της παρούσης, οιοσδήποτε γνωρίζει την οφειλέτιδα, όπως ειδοποιήσει και γνωστοποιήσει σε αυτήν το περιεχόμενο της παρούσης δημοσιεύσεώς μου. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Ο Δικαστικός Επιμελητής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΚΟΚΙΔΗΣ (Α. ΜΑΝΕΣΗ αριθμ. 1, τηλ: 2531021610) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΔΑ: 6ΘΛΖΩΕΒ-Ι3Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 72368/14-10-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων του Δήμου» προϋπολογισμού 56.521,57€ (πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ένα Ευρώ και πενήντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π140/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς παροχή ειδών είτε για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 27/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 2.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος, τηλ. 2132030136, 2132030184, 2132030195, 2132030196, fax 2102626299, Τ. Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαράτου, κα Α. Μαμουνάκη, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας