PrintButton

16-10-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Δια της υπ' αρ. 8463/15-10-2020 εκθέσεως επιδόσεως εμού της Δικ. Επιμελητού στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΕΖΑ, κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Αθηνών κ. Δήμητρας Μ. Παπαγιάννη, πληρεξουσίου του Δημητρίου ΤΣΕΓΚΕΛΗ του Νικολάου και της Ευφροσύνης, κατοίκου Χαϊδαρίου, Δαβάκη αρ. 1, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κ. Σωτήριο Μπουγιούκο, δια τον Ιωάννη ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟ του Κυριάκου, πρώην κάτοικο Μεγάρων, Τέρμα της οδού Ελευθερίας και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 10-09-2020 ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ του πρώτου κατά του δευτέρου κ.λπ., απευθυνόμενης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΩΝ και ζητά να γίνει δεκτή η κλήση του για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή. Να ορισθεί νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της από 15-12-2016 αίτησης (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) με ΓΑΚ 784/2017 και ΕΑΚ 9/2017, μετά της κάτωθι αυτού εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου κλήσης-επανάληψης συζήτησης με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 65478/2020 και Ειδικό αριθμό κατάθεσης 127/2020 της κ. γραμματέας του άνω Δικαστηρίου και συνέχεια αυτής πράξη ορισμού συζήτησης του κ. Δικαστού Προσδιορισμού με την οποία ορίζει ως χρόνο συζήτησης την 20ή Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, Διαδικασία Απαλλοτριώσεις με Πινακίου ΑΠ και αριθμ. Πιν. 9 στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών, κτίριο 6, αίθουσα 3. Προς γνώση του και τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο συγχρόνως να παραστεί στη συζήτηση αυτής όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Συνημμένως επιδόθηκε ακριβές αντίγραφο της υπ' αρ. 196/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων). Προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2020 Η Δικαστικός Επιμελητής ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΖΑ Με την με αριθμόν 3984 Ε’ /02-10-2020 έκθεσή μου επίδοσης, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Ηρακλή Παπαδόπουλου του Ανδρέα, πληρεξουσίου δικηγόρου του Iωάννη Μάνου του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ασκληπιού, αρ. 158. ήρθα για να επιδώσω στον κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Αθηνών για τον Δημήτριο Παπαχρήστου, έμπορο, πρώην κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Δελφών, αρ. 35 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 29-07-2020 ΑΓΩΓΗΣ (ΓΑΚ 56097/2020 ΕΑΚ 6774/2020) του πρώτου κατά του δευτέρου, η οποία απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Νέας Τακτικής Μονομελούς/Εμπράγματο) και με την οποία ζητά: να γίνει δεκτή η αγωγή, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προβεί στην διενέργεια κάθε απαιτουμένης πράξης ενώπιον οιασδήποτε αρχής και τρίτου, προκειμένου να συντελεσθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του με αρ. κυκλ. ΙΒΧ 2479, μάρκας MERCEDES SLK 320 αυτοκίνητου στο όνομα του ενάγοντος και σε περίπτωση άρνησης του εναγομένου να συμμορφωθεί, να μπορέσει ο ενάγων να προβεί ο ίδιος στην μεταβίβαση του προαναφερθέντος ΙΧ αυτοκινήτου στο όνομα του. Στο τέλος του εγγράφου υπάρχει πράξη κατάθεσης της κ. Γραμματέως του παραπάνω δικαστηρίου, στην οποία αναφέρεται, ότι η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων για τους διαδίκους είναι 100 ημέρες, ενώ η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 30 ημέρες, για όλους τους διαδίκους, αν ο εναγόμενος, ή κάποιος ομόδικος διαμένει στο εξωτερικό, ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται δε, ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη κι ότι μέσα στην ίδια προθεσμία, κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, προς γνώση του εναγομένου και για τις έννομες συνέπειες Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Κων/νος Κοτικιάς Περίληψη εγγράφου Με την υπ’αρίθμ. 5705Ζ /14-10-2020 έκθεση επίδοσεώς μου, με εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Παππά πληρεξούσιου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ με δτ. ΕΤΑΔ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Βουλής αρ.7 με ΑΦΜ094537454 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά την από 10/10/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για λογαριασμό (α) του Πέτρου Σταθάκου, κάτοικο Νέου Φαλήρου, Αττικής, οδός Σουρή αρ. 10 και ήδη αγνώστου διαμονής, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής μς την επωνυμία «Aμοργός ΙΙ ΝΕΠΑ» με έδρα το Παλαιό Φάληρο, Αττικής, οδός Αρτέμιδος 83, με ΑΦΜ 998568187 ΔOY Πλοίων και ήδη αγνώστου έδρας για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, , καλώντας την άνω πλοιοκτήτρια εταιρεία να προβεί ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2020, στην ανέλκυση και απομάκρυνση του σκάφους με το όνομα «ΠΕΛΑΓΟΣ» με αριθμό νηολογίου Πειραιά 9350, από την χερσαία περιοχή του τουριστικού λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου, τηρουμένων των νόμιμων προϋποθέσεων και διαδικασιών, άλλως η Μαρίνα, με την σύμπραξη της λιμενικής αρχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2881/2001, θα προβεί στις ενέργειες αυτές με ευθύνη και δαπάνες της (της άνω πλοιοκτήτριας εταιρείας). Αθήνα 15/10/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ Περίληψη εγγράφου Με τις υπ’αρίθμ. 5696Ζ& 5699Ζ /14-10-2020 εκθέσεις επίδοσεώς μου, με εντολή που μου δόθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών Παναγιώτη Παππά πληρεξούσιου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ με δτ. ΕΤΑΔ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Βουλής αρ.7 με ΑΦΜ094537454 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται επέδωσα στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 10/10/2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για λογαριασμό (α) της εταιρείας μες την επωνυμία «HELENA YACHTS Ε.Π.Ε», με έδρα Aθήνα Αττικής, οδός Λ. Συγγρού, αρ.63 και ήδη αγνώστου έδρας και (β) της Καρυώτου Ελένης του Δήμου, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας HELENA YACHTS Ε.Π.Ε, κάτοικο Aθηνών, Αττικής, οδός Λ. Συγγρού, αρ.63 και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβουν γνώση και να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, , καλώντας την άνω πλοιοκτήτρια εταιρεία να προβεί ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2020, στην ανέλκυση και απομάκρυνση του σκάφους με το όνομα «ΕΛΕΝΑ V» με αριθμό νηολογίου Ν.Λ.196, από την χερσαία περιοχή του τουριστικού λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου, τηρουμένων των νόμιμων προυποθέσεων και διαδικασιών, άλλως η Μαρίνα, με την σύμπραξη της λιμενικής αρχής, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2881/2001, θα προβεί στις ενέργειες αυτές με ευθύνη και δαπάνες της (της άνω πλοιοκτήτριας εταιρείας). Αθήνα 15/10/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ του επιδοθέντος εγγράφου του από 08.10.2020 Κατασχετηρίου (Αναγκαστικής Κατάσχεσης εις χείρας τρίτου) Στην Αθήνα, την 14η-10-2020, ημέρα Τετάρτη, εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Δημήτριος Ν. Διφτόπουλος (Α.Φ.Μ. 106535383), με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών (Ηπείρου 1), τηλ. 210-88.17.118, μετά την από 08.10.2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από το Δικηγόρο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Θ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ πληρεξούσιο του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας, και εκπροσωπείται νομίμως στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ.: 090035186, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του καταστατικού, από το Γενικό Διευθυντή της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, Damien Ganier, κάτοικο Δήμου Αγίας Παρασκευής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Χλόης και Τρικάλων, Τ.Κ.: 15354, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του σωματείου στην Ελλάδα, επέδωσα προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, με τις υπ’ αριθμ. 6529/14.10.20 και 6528/14.10.2020 εκθέσεις μου επίδοσης : 1) για την Καρολίνα Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, σύζυγο Ιωάννη Μαύρου, με Α.Φ.Μ.: 131349523, πρώην κάτοικο εκ της επαγγελματικής της έδρας επί της οδού Υψηλάντου αρ.37, Κολωνάκι Αττικής, Τ.Κ.: 10676, άλλως επί της οδού Υψηλάντου 20-22, και ήδη αγνώστου διαμονής, ως ασκούσα από κοινού με τον ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΡΑΜ (ANTOINE KARAM) τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους ΣΑΡΛΟΤ ΚΑΡΑΜ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CHARLOTTE KARAM – PAPADIMITRIOU) και 2) για τον ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΡΑΜ (ANTOINE KARAM), αγνώστου διαμονής, ως ασκούντα από κοινού με την Καρολίνα Παπαδημητρίου τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους ΣΑΡΛΟΤ ΚΑΡΑΜ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CHARLOTTE KARAM – PAPADIMITRIOU) αντίστοιχα, το από 08.10.2020 ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ) του ως άνω Σωματείου ΚΑΤΑ : 1) της Καρολίνας Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, συζύγου Ιωάννη Μαύρου, με Α.Φ.Μ.: 131349523, πρώην κατοίκου εκ της επαγγελματικής της έδρας επί της οδού Υψηλάντου αρ.37, Κολωνάκι Αττικής, Τ.Κ.: 10676, άλλως επί της οδού Υψηλάντου 20-22, και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΡΑΜ (ANTOINE KARAM), αγνώστου διαμονής, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους ΣΑΡΛΟΤ ΚΑΡΑΜ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CHARLOTTE KARAM – PAPADIMITRIOU), ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ : 1) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αιόλου, αριθμός 86, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθμός 40, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 3) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Αμερικής, αριθμός 4, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 4) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, οδός Όθωνος, αριθμός 8, όπως νομίμως εκπροσωπείται, 5) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 6) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Παραδείσου και Αιγιαλείας 32, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Οι καθ’ ων υποχρεούνται δυνάμει τίτλου εκτελεστού, ήτοι βάσει της υπ’ αριθ. 56/2019 αποφάσεως τακτικής διαδικασίας του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στο ως άνω σωματείο το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων εκατόν εννέα και δέκα έξι λεπτών (8.109,16€). Το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» επιτάσσει τις ως άνω τρίτες ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες να αποδώσουν σε αυτό εκ των ως άνω περιγραφομένων τραπεζικών καταθέσεων, που βρίσκονται σε τραπεζικό/ικούς λογαριασμό/σμούς οποιουδήποτε είδους (ταμιευτηρίου, όψεως/τρεχούμενο, προθεσμιακό, αλληλόχρεο κλπ), καθώς και από τυχόν καταθέσεις ομολογιών, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που διατηρούν στις ως άνω Τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και καταθέσεις ομολόγων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων σε οποιαδήποτε από τις αυτές ως άνω τράπεζες και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τους, περιλαμβανομένων τόσο των τυχόν υφισταμένων χρηματικών ποσών και λοιπών ως άνω περιγραφομένων περιουσιακών δικαιωμάτων όσο και των μελλοντικών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού ή περιουσιακού ως άνω δικαιώματος από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προς ικανοποίηση της άνω αναφερόμενης χρηματικής απαιτήσεως μας έως την ολοσχερή εξόφληση της, των καθ’ ων, 1) Καρολίνας Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου, σύζυγο Ιωάννη Μαύρου, με Α.Φ.Μ.: 131349523, πρώην κατοίκου εκ της επαγγελματικής της έδρας επί της οδού Υψηλάντου αρ.37, Κολωνάκι Αττικής, Τ.Κ.: 10676, άλλως επί της οδού Υψηλάντου 20-22, και ήδη αγνώστου διαμονής, 2) ΑΝΤΟΥΑΝ ΚΑΡΑΜ (ANTOINE KARAM), αγνώστου διαμονής, ως ασκούντων από κοινού τη γονική μέριμνα και επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους ΣΑΡΛΟΤ ΚΑΡΑΜ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (CHARLOTTE KARAM – PAPADIMITRIOU), μέχρι του ποσού της απαιτήσεώς του, σύμφωνα με τα ανωτέρω ανερχομένης σήμερα συνολικώς στο ποσό των ήτοι γενικό σύνολο εντόκως νομίμως ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα (8.859,16€), πλέον των δεδουλευμένων μέχρι την επίδοση του παρόντος κατασχετηρίου τόκων του ως άνω ποσού κατά τις ως άνω διακρίσεις στον διοριζόμενο με το παρόν αντίκλητο και δεκτικό καταβολής πληρεξούσιο δικηγόρο του Σωματείου Κωνσταντίνο Θ. Καραγκούνη, Δικηγόρο Αθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:11613), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αριθ. 18, τηλ. 210 3390001. Με το ανωτέρω Κατασχετήριο συγκοινοποιήθηκε αντίγραφο εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 56/2019 αποφάσεως τακτικής διαδικασίας του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ανωτέρω δικαστικής απόφασης μαζί με την παρά πόδας αυτής από 22/07/2020 Α’ επιταγή προς πληρωμή, κοινοποιήθηκε νομίμως στην πρώτη των καθ’ ων την 29η/07/2020, συνταχθείσης της υπ’ αριθμ. 5915/29-7-2020, εκθέσεως επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Δημητρίου Διφτόπουλου και για τον δεύτερο των καθ’ ων την 29η/07/2020 συνταχθείσης της υπ’ αριθμ. 5914/2020 εκθέσεως επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Αθηνών, Δημητρίου Διφτόπουλου, και επιδόθηκε νομίμως στους καθ’ων ως αγνώστου διαμονής με τη δημοσίευση της περίληψης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες σύμφωνα με το άρθρο 135ΚπολΔ, ειδικότερα στην εφημερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», φύλλο υπ’ αρ. 14216/23-9-2020, σελ. 7 και στην εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ» φύλλο υπ’ αρ. 10219/23-9-2020, σελ. 7, για το συνολικό ποσό που επιτάσσονται να καταβάλουν στο ως άνω Σωματείο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, δυνάμει του ανωτέρω εκτελεστού τίτλου, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 14-10-2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Σύμφωνα με τη με αριθμό 3.981 Ε΄ /14-10-2020 έκθεση επίδοσης εμένα της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Κρήτης με έδρα το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου Χαρίκλειας συζ. Νικολάου Παπαδογιαννάκη, με ΑΦΜ 041846102, κοινοποιήθηκε προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, για τον JΕVGENIS LUZINS του GENNADIJS, με ΑΦΜ 149608380, πρώην κάτοικο οικισμού Βλυχάδας Μπαλί, Δ.Δ. Μελιδονίου του Δήμου Μυλοποτάμου, Νομού Ρεθύμνου και ήδη αγνώστου διαμονής. Επικυρωμένο νόμιμα πιστό αντίγραφο, από το από το πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μου, της με αριθ. 1.432/23-09-2020 έκθεσής μου αποβολής και εγκατάστασης, με επισπεύδουσα την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπρ/ται νόμιμα, με ΑΦΜ 094014201, με την οποία αποβλήθηκε από ακίνητό του, που βρίσκεται στον προαναφερόμενο οικισμό. Η επίδοση αυτή έγινε για να λάβει γνώση ο καθ΄ ου η εκτέλεση και για τις νόμιμες συνέπειες. Καθορίστηκαν από τον παραλαβόντα Εισαγγελέα εφημερίδες, για δημοσίευση περίληψης, η ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ των Αθηνών και η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ρεθύμνου. Ρέθυμνο 14 Οκτωβρίου 2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΚΛΗΣΗΣ Στις 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 09.10πμ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγλαΐα Ανδριοπούλου του Παναγιώτη, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε την 3.9.2020 από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο πληρεξούσιο Δικηγόρο του Γεωργίου Πετρόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Α. Λιοσίων, οδός Πίνδου αρ. 71, με ΑΦΜ 141788226 επέδωσα δια της υπ’ αριθμ. 8930 εκθέσεώς μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την ΙΓΚΙΤΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του Ιγκιτ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ΚΛΗΣΗΣ με χρονολογία 2/9/2020 του πρώτου εναντίον της και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζητά 1. Να οριστεί νέα ημερομηνία συζήτησης της ως άνω αγωγής μου (με ΓΑΚ 9808/2019 και ΕΑΚ 4947 αγωγή μου). 2.Να γίνει δεκτή η αγωγή μου. 2. Να λυθεί ο μεταξύ εμού και της εναγομένης πολιτικός γάμος που τελέστηκε την 18.9.2015 στο Αραμπκίρ της Αρμενίας (συνταχθείσης σχετικώς της με αρ. 130τόμος Ε20 έτους 2015 ληξιαρχική πράξη γάμου του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών) 3. Να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: α) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 6367/2020 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 3005/2020 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο πιο πάνω δικαστήριο, β) η από 2/9/2020 ηλεκτρονική πράξη του Δικαστηρίου με την οποία ορίζει χρόνο συζήτησης της υπόθεσης αυτής την 22-1-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, όροφος Β, αίθουσα 218 με αριθμό πινακίου 6 και γ) η από 3/9/2020 παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος για την επίδοση σε αυτήν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες με κλήση να παραστεί κατά την συζήτηση όταν και όπου ανωτέρω ορίζεται. Αθήνα 15/10/2020 Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Κάτοικος Αθηνών Τηλ. 6972925121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ Στις 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, και ώρα 09.05πμ η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγλαΐα Ανδριοπούλου του Παναγιώτη, που έχω την έδρα μου στην Αθήνα (οδός Θεμιστοκλέους αρ. 3) ύστερα από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε την 5.10.2020 από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολαρόπουλο πληρεξούσιο Δικηγόρο του Γεωργίου Πετρόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Α. Λιοσίων, οδός Πίνδου αρ. 71, με ΑΦΜ 141788226 επέδωσα δια της υπ’ αριθμ. 8956 εκθέσεώς μου προς τον κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την ΙΓΚΙΤΙΑΝ ΝΟΥΝΕ του Ιγκιτ, πρώην κάτοικο Πειραιώς, οδός Κουντουριώτου αρ. 64 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο ΑΓΩΓΗΣ με χρονολογία 30.10.2019 του πρώτου εναντίον της και η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ζητά 1. Να γίνει δεκτή η αγωγή του, 2. Να λυθεί ο μεταξύ αυτού και της εναγομένης πολιτικός γάμος που τελέστηκε την 18.9.2015 στο Αραμπκίρ της Αρμενίας (συνταχθείσης σχετικώς της με αρ. 130 τόμος Ε20 έτους 2015 ληξιαρχική πράξη γάμου του ειδικού ληξιαρχείου Αθηνών), 3. να καταδικαστεί η αντίδικος στην δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου του δικηγόρου. Στο τέλος του εγγράφου αυτού υπάρχουν οι παρακάτω πράξεις: α) η με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 9808/2019 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 4947/2019 έκθεση καταθέσεως του δικογράφου αυτού στο πιο πάνω δικαστήριο, β) η από 5/10/2020 παραγγελία του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος για την επίδοση σε αυτήν που απευθύνεται το παραπάνω δικόγραφο προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 15/10/2020 Η επιδούσα δικαστική επιμελήτρια ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Κάτοικος Αθηνών Τηλ. 6972925121 ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ Ιερό Προσκύνημα Αγίας Τριάδος οδού Φιλελλήνων ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 21Α -10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 2103231090 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Ιερό Προσκύνημα Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας στα Γραφεία Διοικήσεως του Ιερού Προσκυνήματος (οδός Φιλελλήνων αριθ. 21Α, Αθήνα) την 7η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρες 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. για την εκποίηση τριών ακινήτων: 1. Α΄ ακίνητο: Ένα διαμέρισμα του δευτέρου (Β΄) υπέρ το ισόγειο ορόφου της επί της οδού Ιπποκρήνης αριθ. 35 στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής πολυκατοικίας, το οποίο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε και πενήντα εκατοστά (55,50 τ.μ.) και αποτελείται από σαλόνι, κοιτώνα, κουζίνα, λουτρό, διάδρομο και δύο βεράντες. Η πολυκατοικία βρίσκεται στα σύνορα της περιοχής Ζωγράφου-Γουδή, σε οδό κάθετη της κεντρικής οδού Κοκκινοπούλου και έχει εύκολη πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά και στην εμπορική περιοχή τόσο του Ζωγράφου όσου και του Γουδή. 2. Β΄ ακίνητο: Μία αποθήκη-γκαράζ του υπογείου της επί της οδού Ιπποκρήνης αριθ. 35 στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής πολυκατοικίας, η οποία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι δύο (22,00 τ.μ.) και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο. Η πολυκατοικία βρίσκεται στα σύνορα της περιοχής Ζωγράφου-Γουδή, σε οδό κάθετη της κεντρικής οδού Κοκκινοπούλου και έχει εύκολη πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά και στην εμπορική περιοχή τόσο του Ζωγράφου όσου και του Γουδή. 3. Γ΄ ακίνητο: Ένα διαμέρισμα του πρώτου (Α΄) υπέρ το ισόγειο ορόφου της επί της οδού Ξάνθου αριθ. 60 στη θέση Αμφιάλη στον Δήμο Κερατσινίου Αττικής πολυκατοικίας, το οποίο έχει εμβαδόν μέτρα ογδόντα επτά (87,00 τ.μ.) και αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, χωλλ, οφφίς, κουζίνα και λουτρό. Η πολυκατοικία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αμφιάλης, σε οδό κάθετη της κεντρικής οδού Π.Φύσσα και έχει εύκολη πρόσβαση στα δημόσια μέσα μεταφοράς αλλά και στην εμπορική περιοχή του Κερατσινίου. Σημειώνεται ότι το Γ΄ ακίνητο είναι εκμισθωμένο και η μίσθωση λήγει την 31η-06-2021. Τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας: Ως τιμή εκκινήσεως της δημοπρασίας καθορίζεται για το Α΄ ακίνητο το ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων Ευρώ (63.000 €), για το Β΄ ακίνητο το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (18.000 €) και για το Γ΄ ακίνητο το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (85.500 €). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας από τα Γραφεία του Ι. Προσκυνήματος (τηλ. 2103231090, κιν. 6947786181). Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Αρχιμ. π. Συνέσιος Βικτωράτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. Κερατσίνι 15-10-2020 Γ΄ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ 3ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληροφ.: Γ. Σαμιωτάκης Τηλέφωνο: 213-2111108 FAX: 210-4007072 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Διευθυντής Γ΄ Τελωνείου Πειραιά διακηρύσσει, ότι την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15.00 εκτίθενται στο Τελωνειακό κατάστημα για εκποίηση με πλειοδοτική δημοπρασία διάφορα είδη. Τα είδη αυτά είναι: 1) 8 εμπ/τια με διάφορα υποδήματα υποκείμενα φόρων 2) 8 εμπ/τια με διάφορα ενδύματα >> 3) 1 εμπ/τιο με μαγιό γυναικεία >> 4) 1 εμπ/τιο με γυναικεία κολάν & γυναικείες παντόφλες >> 5) 1 εμπ/τιο με μαντήλια, εσάρπες & καπέλα >> 6) 1 εμπ/τιο με γυαλιά ηλίου >> 7) 1 εμπ/τιο με εσώρουχα και μαγιό >> 8) 2 εμπ/τιο με εσώρουχα >> 9) 1 εμπ/τιο με στηθόδεσμους >> 10) 1 εμπ/τιο με παιδικά ενδύματα >> και 1) 1 εμπ/τιο 40άρι και 260 ξύλινες ραφιέρες >> 2) 1 εμπ/τιο 40άρι και 28 παλέτες με ξύλινα φύλλα >> 3) 50 χ/τια με μάσκες γενικής χρήσεως >> 4) 1 εμπ/τιο 40άρι και 2 παλέτες με υποδήματα ανδρικά >> όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις υπ. αριθ . 21821, 21822 /2020 διακηρύξεις Για τα εμπορεύματα που δεν θα εκποιηθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 την ίδια ώρα. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας