PrintButton

06-11-2020

on .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Σταματελάτου πληρεξουσίου της της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» , η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 159 /30.4.2020, στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 107, η τελευταία απέκτησε δυνάμει πώλησης και εκχώρησης από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όλες τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά της (διαπλαστικά και μη) που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό , ρητά συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επί του οριστικού καταλοίπου του εν θέματι αλληλόχρεου λογαριασμού καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως και τις προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Επειδή, η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συγχωνεύθηκε δΓ απορροφήσεως από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 «περί συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν, τις από 20-03- 2013, 21-03-2013 και 20-06-2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφωμένης τραπέζης και την υπ’ αριθμόν 38385/25-06-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και ότι η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την Κ2-4580/28-06-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με βάση τις υπ’ αριθμούς Κ2-4580 (δις)/28-06-2013 και Κ2-4578/28-06-2013 ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταχωρήθηκε στις μερίδες της απορροφώσας και της απορροφωμένης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικούς αριθμού καταχωρήσεως 70284 και 70290 αντιστοίχως, την 28-06-2013, αφ’ ης η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία από της αυτής ημερομηνίας διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η ). Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εξομοιούται μετά την ως άνω συγχώνευση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», η οποία Πιστώτρια «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ανέθεσε τη διαχείριση των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και των προσωπικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτής στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης, η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 160 /30.4.2020 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 108, σε συνδυασμό και με το υπ’ αριθμ 44.961/30.4.2020 Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεώργιου θωμά Στεφανάκου και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν 3156/2003 στο όνομα και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ως Πιστώτριας της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως, έχει δε εξουσιοδοτηθεί από την Πιστώτρια όπως ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Πιστώτριας, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα εκπροσώπησης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας ενώπιον των Δικαστηρίων στις υπό διαχείριση απαιτήσεις αυτής, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών κ. Δημήτριο – Νεκτάριο Τζανογιώργη – Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, για τον ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κάτοικο Κρύας Βρύσης Πέλλης, οδός Αλεξάνδρου αρ. 71 και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το κατατεθειμένο στην υπ΄ αριθ. 6812/14.4.2014 πράξη της συμβολαιογράφου Γιαννιτσών Μαρία Στυλ. Ράνιου βάσει του άρθρου 918 παρ. 6 ΚΠολΔ, πρώτο α’ απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 164/2013 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 13.03.2013, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες μετά της από 12.10.2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ΄ επιταγής, συγκοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφα των εγγράφων που αναλυτικά αναφέρονται στην επιταγή, της οποίας το περιεχόμενο έχει όπως στην συνέχεια αυτής πιστά αναγράφεται : Ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου (επικυρωμένου αντιγράφου που μου χορηγήθηκε από τη συμβολαιογράφο Γιαννιτσών, Μαρία Στυλ. Ρανιού βάσει του άρθρου 918 παρ. 6 ΚΠολΔ εκ του κατατεθέντος στην υπ αριθμόν 6812/14.4.2014 πράξη της) πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθμ 164/2013 Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως προς τον κο. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τους: 1. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, πρώην κάτοικο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ, οδός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, αρ. 71 και ήδη αγνώστου διαμονής 2. ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ, πρώην κάτοικο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΩΝΙΑ και ήδη αγνώστου διαμονής Α) Καθιστώντας γνωστό ότι, δυνάμει της από 30.4,2020 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από δάνεια του άρθρου 10 του ν 3156/2003, που καταρτίσθηκε μεταξύ της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 159 /30.4.2020, στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 107, η τελευταία απέκτησε δυνάμει πώλησης και εκχώρησης από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όλες τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά της (διαπλαστικά και μη) που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πίστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό , ρητά συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επί του οριστικού καταλοίπου του εν θέματι αλληλόχρεου λογαριασμού καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας της ανωτέρω Σύμβασης Πίστώσεως και τις προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Επειδή, η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 «περί συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν, τις από 20- 03-2013, 21-03-2013 και 20-06-2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφωμένης τραπέζης και την υπ' αριθμόν 38385/25-06- 2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και ότι η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την Κ2-4580/28-06-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με βάση τις υπ' αριθμούς Κ2-4580 (δις}/28-06-2013 και Κ2-4578/28-06-2013 ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταχωρήθηκε στις μερίδες της απορροφώσας και της απορροφωμένης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικούς αριθμού καταχωρήσεως 70284 και 70290 αντιστοίχως, την 28-06-2013, αφ' ης η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία από της αυτής ημερομηνίας διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.). Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εξομοιούται μετά την ως άνω συγχώνευση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». Περαιτέρω, η Πιστώτρια «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ανέθεσε τη διαχείριση των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και των προσωπικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτής στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης, η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 160 /30.4.2020 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 108, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμ 44.961/30.4.2020 Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεώργιου Θωμά Στεφανάκου. Συνεπώς, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν 3156/2003 στο όνομα και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ως Πιστώτριας της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως, έχει δε εξουσιοδοτηθεί από την Πιστώτρια όπως ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Πιστώτριας, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα εκπροσώπησης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας ενώπιον των Δικαστηρίων στις υπό διαχείριση απαιτήσεις αυτής. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία, που αναφέρονται στην παρούσα επιτανή και στηρίζουν την ειδική διαδοχή της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και την άσκηση της διαχείρισης εκ μέρους της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», συγκοινοποιούνται με την παρούσα και στηρίζουν την ενεργητική της νομιμοποίηση στην επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως. Β) Επιτασσόμενοι δε αυτοί να καταβάλλουν αλληλεγγυως και εις ολόκληρο ο καθένας στην αλλοδαπή εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΟΡΑΪΟΝ ΕΞ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΠΊΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, οδός Haddington, αριθμός 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τα ακόλουθα ποσά, δι' εμού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, (επί της οδού Σταδίου, αρ. 40), ως Διαχειρίστριας και ως εκ τούτου αναλαβούσας την είσπραξη αυτών: 1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (237.962,30€) το ποσό δε αυτό εντόκως από την 3/7/2010, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,50 % πλέον του ενήμερου συμβατικού επιτοκίου ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 3/7/2010, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς έξοφλήσεως. 2. Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη σε ΕΥΡΩ 4.472,00 3. Για έκδοση απογράφου - 4. Για σύνταξη της α' επιταγής και της παραγγελίας προς το δικαστικό επιμελητή σε ΕΥΡΩ 10,00. 5. Για επίδοση αντιγράφου της Διαταγής αυτής με α'επιταγή σε ΕΥΡΩ 45,00. 6. Για την τυχόν στο μέλλον σύνταξη εντολής προς τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή για εκτέλεση της διαταγής αυτής επίσης σε ΕΥΡΩ 10,00. 7. Για σύνταξη αυτής της παρούσας επιταγής και της παραγγελίας προς το δικαστικό επιμελητή ποσό σε ΕΥΡΩ 10,00 8. Γ ια επίδοση αντιγράφου της παρούσας επιταγής ποσό σε ΕΥΡΩ 45,00 Τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 και 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα κοινοποίησης της α' επιταγής, και τα πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 7 και 8 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα κοινοποίησης της παρούσας επιταγής. Άλλως, η πληρωμή των πιο πάνω κονδυλίων θα γίνει με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο. Αντίκλητό μας διορίζουμε τον/την υπογράφοντα/ουσα πληρεξούσιο/α δικηγόρο . Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε vόμιμα επικυρωμένα αντίνραφα : 1. Ακριβές αντίγραφο της καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30-4-2020 σε τόμο 11 και με αύξοντα αριθμό 107, της από 30/4/2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, δυνάμει της οποίας η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός Haddington, αριθμός 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4) στο πλαίσιο τιτλοποίησης, μεταβίβασης και εκχώρησης χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως τροποποιημένος ισχύει. 2. Ακριβές αντίγραφο της καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 160/30.04.2020, στον τόμο 11 με αύξοντα αριθμό 108, της από την από 30/4/2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, δυνάμει της οποίας η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», διόρισε ως διαχειριστή των απαιτήσεων την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 3. Ακριβή αντίγραφα των αποσπασμάτων του παραρτήματος της από 30/4/2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30-4-2020 σε τόμο 11 και με αύξοντα αριθμό 107, και συγκεκριμένα η σελίδα 1646 από το οποίο απόσπασμα προκύπτει ότι στις εκχωρηθείσες απαιτήσεις συμπεριλαμβάνεται και η απαίτηση από την από 30/4/2008 σύμβαση με αριθμό 2682174920 στεγαστικου δανείου για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 164/2013 Διαταγή Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ. 4. Ακριβές αντίγραφο του από 30 Απριλίου 2020 υπ' αριθμόν 44961 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεώργιου Θωμά Στεφανάκου, μέλος της εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ομήρου, αριθμός 24, με Α.Φ.Μ. 999369694 της Δ' ΔΟΥ Αθηνών. 5. α) Η υπ' αριθμόν πρωτ. Κ2-4580/28-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως, β) Η υπ' αριθμόν πρωτ. Κ2- 4580 (δις)/28-6-2013 ανακοίνωση της Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στη μερίδα της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» . με Κωδικό Αριθμό Καταχωρίσεως 70284 της Κ2-4580/28-6-2013 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως και γ) Η υπ' αριθμόν πρωτ. Κ2-4578/28-6-2013 ανακοίνωση της Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης KOL Ανταγωνιστικότητας περί καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στη μερίδα της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Κωδικό Αριθμό Καταχωρίσεως 70290 της Κ2- 4580/28-6-2013 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 989007050142808 Αθήνα 12/10/2020 Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.11681Γ/ 27-10-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, Γεωργίου Ι. Τοτίδη. Εδεσσα, 27/10/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Κατόπιν παραγγελίας του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Σταματελάτου πληρεξουσίου της της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» , η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 159 /30.4.2020, στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 107, η τελευταία απέκτησε δυνάμει πώλησης και εκχώρησης από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όλες τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά της (διαπλαστικά και μη) που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό , ρητά συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επί του οριστικού καταλοίπου του εν θέματι αλληλόχρεου λογαριασμού καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως και τις προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Επειδή, η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συγχωνεύθηκε δΓ απορροφήσεως από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 «περί συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν, τις από 20-03- 2013, 21-03-2013 και 20-06-2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφωμένης τραπέζης και την υπ’ αριθμόν 38385/25-06-2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και ότι η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την Κ2-4580/28-06-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με βάση τις υπ’ αριθμούς Κ2-4580 (δις)/28-06-2013 και Κ2-4578/28-06-2013 ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταχωρήθηκε στις μερίδες της απορροφώσας και της απορροφωμένης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικούς αριθμού καταχωρήσεως 70284 και 70290 αντιστοίχως, την 28-06-2013, αφ’ ης η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία από της αυτής ημερομηνίας διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η ). Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εξομοιούται μετά την ως άνω συγχώνευση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», η οποία Πιστώτρια «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ανέθεσε τη διαχείριση των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και των προσωπικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτής στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης, η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 160 /30.4.2020 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 108, σε συνδυασμό και με το υπ’ αριθμ 44.961/30.4.2020 Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεώργιου θωμά Στεφανάκου και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν 3156/2003 στο όνομα και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ως Πιστώτριας της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως, έχει δε εξουσιοδοτηθεί από την Πιστώτρια όπως ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Πιστώτριας, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα εκπροσώπησης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας ενώπιον των Δικαστηρίων στις υπό διαχείριση απαιτήσεις αυτής, επιδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών κ. Δημήτριο – Νεκτάριο Τζανογιώργη – Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών, για την ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ πρώην κάτοικο Κρύας Βρύσης Πέλλης, οδός Βενιζέλου και Μιαούλη γωνία και ήδη αγνώστου διαμονής ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το κατατεθειμένο στην υπ΄ αριθ. 6812/14.4.2014 πράξη της συμβολαιογράφου Γιαννιτσών Μαρία Στυλ. Ράνιου βάσει του άρθρου 918 παρ. 6 ΚΠολΔ, πρώτο α’ απόγραφο εκτελεστό της υπ΄ αριθ. 164/2013 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, που εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στις 13.03.2013, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες μετά της από 12.10.2020 παραγγελίας προς επίδοση μετ΄ επιταγής, συγκοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφα των εγγράφων που αναλυτικά αναφέρονται στην επιταγή, της οποίας το περιεχόμενο έχει όπως στην συνέχεια αυτής πιστά αναγράφεται : Ακριβές επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο εκ του εις χείρας μου (επικυρωμένου αντιγράφου που μου χορηγήθηκε από τη συμβολαιογράφο Γιαννιτσών, Μαρία Στυλ. Ρανιού βάσει του άρθρου 918 παρ. 6 ΚΠολΔ εκ του κατατεθέντος στην υπ αριθμόν 6812/14.4.2014 πράξη της) πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ'αριθμ 164/2013 Διαταγής Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως προς τον κο. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τους: 1. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, πρώην κάτοικο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ, οδός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, αρ. 71 και ήδη αγνώστου διαμονής 2. ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ, πρώην κάτοικο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΩΝΙΑ και ήδη αγνώστου διαμονής Α) Καθιστώντας γνωστό ότι, δυνάμει της από 30.4,2020 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από δάνεια του άρθρου 10 του ν 3156/2003, που καταρτίσθηκε μεταξύ της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού τιτλοποίησης με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 159 /30.4.2020, στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 107, η τελευταία απέκτησε δυνάμει πώλησης και εκχώρησης από την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όλες τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά της (διαπλαστικά και μη) που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πίστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό , ρητά συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επί του οριστικού καταλοίπου του εν θέματι αλληλόχρεου λογαριασμού καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας της ανωτέρω Σύμβασης Πίστώσεως και τις προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Επειδή, η «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 «περί συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν, τις από 20- 03-2013, 21-03-2013 και 20-06-2013 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφωμένης τραπέζης και την υπ' αριθμόν 38385/25-06- 2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και ότι η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε με την Κ2-4580/28-06-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία με βάση τις υπ' αριθμούς Κ2-4580 (δις}/28-06-2013 και Κ2-4578/28-06-2013 ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καταχωρήθηκε στις μερίδες της απορροφώσας και της απορροφωμένης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικούς αριθμού καταχωρήσεως 70284 και 70290 αντιστοίχως, την 28-06-2013, αφ' ης η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία από της αυτής ημερομηνίας διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.). Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εξομοιούται μετά την ως άνω συγχώνευση με καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». Περαιτέρω, η Πιστώτρια «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ανέθεσε τη διαχείριση των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και των προσωπικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων αυτής στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενη, δυνάμει της από 30.4.2020 Σύμβασης Διαχείρισης, η οποία καταχωρίστηκε νόμιμα με αριθμ. πρωτ. 160 /30.4.2020 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την σχετική πράξη καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης συμβάσεων του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003, στον τόμο 11 και αριθμ. 108, σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμ 44.961/30.4.2020 Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεώργιου Θωμά Στεφανάκου. Συνεπώς, η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν 3156/2003 στο όνομα και για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», ως Πιστώτριας της ανωτέρω Σύμβασης Πιστώσεως, έχει δε εξουσιοδοτηθεί από την Πιστώτρια όπως ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Πιστώτριας, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα εκπροσώπησης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας ενώπιον των Δικαστηρίων στις υπό διαχείριση απαιτήσεις αυτής. Τα νομιμοποιητικά στοιχεία, που αναφέρονται στην παρούσα επιτανή και στηρίζουν την ειδική διαδοχή της αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και την άσκηση της διαχείρισης εκ μέρους της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», συγκοινοποιούνται με την παρούσα και στηρίζουν την ενεργητική της νομιμοποίηση στην επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως. Β) Επιτασσόμενοι δε αυτοί να καταβάλλουν αλληλεγγυως και εις ολόκληρο ο καθένας στην αλλοδαπή εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΟΡΑΪΟΝ ΕΞ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΪΖΕΪΣΟΝ ΝΤΕΖΙΓΚΝΕΠΊΝΤ ΑΚΤΙΒΙΤΥ ΚΟΜΠΑΝΥ), που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, οδός Haddington, αριθμός 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τα ακόλουθα ποσά, δι' εμού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, (επί της οδού Σταδίου, αρ. 40), ως Διαχειρίστριας και ως εκ τούτου αναλαβούσας την είσπραξη αυτών: 1. Για επιδικασθέν κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (237.962,30€) το ποσό δε αυτό εντόκως από την 3/7/2010, με το ανώτατο επιτρεπόμενο κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας για τις οφειλές από την αιτία αυτή προς την Τράπεζα που βρίσκονται σε καθυστέρηση, το οποίο σήμερα για το δάνειο αυτό ανέρχεται σε 2,50 % πλέον του ενήμερου συμβατικού επιτοκίου ετησίως και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας από την 3/7/2010, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2601/1998, μέχρις ολοσχερούς έξοφλήσεως. 2. Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη σε ΕΥΡΩ 4.472,00 3. Για έκδοση απογράφου - 4. Για σύνταξη της α' επιταγής και της παραγγελίας προς το δικαστικό επιμελητή σε ΕΥΡΩ 10,00. 5. Για επίδοση αντιγράφου της Διαταγής αυτής με α'επιταγή σε ΕΥΡΩ 45,00. 6. Για την τυχόν στο μέλλον σύνταξη εντολής προς τον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή για εκτέλεση της διαταγής αυτής επίσης σε ΕΥΡΩ 10,00. 7. Για σύνταξη αυτής της παρούσας επιταγής και της παραγγελίας προς το δικαστικό επιμελητή ποσό σε ΕΥΡΩ 10,00 8. Γ ια επίδοση αντιγράφου της παρούσας επιταγής ποσό σε ΕΥΡΩ 45,00 Τα δε πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 2,3,4 και 5 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα κοινοποίησης της α' επιταγής, και τα πιο πάνω κονδύλια με αριθμούς 7 και 8 με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα κοινοποίησης της παρούσας επιταγής. Άλλως, η πληρωμή των πιο πάνω κονδυλίων θα γίνει με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο. Αντίκλητό μας διορίζουμε τον/την υπογράφοντα/ουσα πληρεξούσιο/α δικηγόρο . Συνκοινοποιούνται με την παρούσα σε vόμιμα επικυρωμένα αντίνραφα : 1. Ακριβές αντίγραφο της καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30-4-2020 σε τόμο 11 και με αύξοντα αριθμό 107, της από 30/4/2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, δυνάμει της οποίας η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» μεταβίβασε επιχειρηματικές απαιτήσεις στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (οδός Haddington, αριθμός 1-2, Victoria Buildings, Δουβλίνο 4) στο πλαίσιο τιτλοποίησης, μεταβίβασης και εκχώρησης χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, όπως τροποποιημένος ισχύει. 2. Ακριβές αντίγραφο της καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 160/30.04.2020, στον τόμο 11 με αύξοντα αριθμό 108, της από την από 30/4/2020 Σύμβασης Διαχείρισης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, δυνάμει της οποίας η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ORION X SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», διόρισε ως διαχειριστή των απαιτήσεων την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 3. Ακριβή αντίγραφα των αποσπασμάτων του παραρτήματος της από 30/4/2020 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000 και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 159/30-4-2020 σε τόμο 11 και με αύξοντα αριθμό 107, και συγκεκριμένα η σελίδα 1646 από το οποίο απόσπασμα προκύπτει ότι στις εκχωρηθείσες απαιτήσεις συμπεριλαμβάνεται και η απαίτηση από την από 30/4/2008 σύμβαση με αριθμό 2682174920 στεγαστικου δανείου για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 164/2013 Διαταγή Πληρωμής του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ. 4. Ακριβές αντίγραφο του από 30 Απριλίου 2020 υπ' αριθμόν 44961 Ειδικού Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεώργιου Θωμά Στεφανάκου, μέλος της εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ομήρου, αριθμός 24, με Α.Φ.Μ. 999369694 της Δ' ΔΟΥ Αθηνών. 5. α) Η υπ' αριθμόν πρωτ. Κ2-4580/28-6-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως, β) Η υπ' αριθμόν πρωτ. Κ2- 4580 (δις)/28-6-2013 ανακοίνωση της Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στη μερίδα της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» . με Κωδικό Αριθμό Καταχωρίσεως 70284 της Κ2-4580/28-6-2013 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως και γ) Η υπ' αριθμόν πρωτ. Κ2-4578/28-6-2013 ανακοίνωση της Διευθύνσεως Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης KOL Ανταγωνιστικότητας περί καταχωρίσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στη μερίδα της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Κωδικό Αριθμό Καταχωρίσεως 70290 της Κ2- 4580/28-6-2013 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 989007050142808 Αθήνα 12/10/2020 Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Για τη επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ.11680Γ/ 27-10-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητού του Πρωτοδικείου ΄Εδεσσας, Γεωργίου Ι. Τοτίδη. Εδεσσα, 27/10/2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΤΟΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Με επιμέλεια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας *ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ* και δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 5953Γ΄/30.10.2020 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Ευβοίας Κλεονίκης Αραμπατζιδάκη επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας για τον Ανδρέα Καραγιάννη- Κοκόνη του Παναγιώτη (ΑΦΜ 047050817), πρώην κάτοικο Θήβας, οδός Κοντίτο αρ. 27 και ήδη αγνώστου διαμονής, πιστό αντίγραφο νόμιμα επικυρωμένο της υπ΄ αριθμ. 136/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών (τακτική διαδικασία), η οποία: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των (144.816,91) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 5.5.2019 και με ανά εξάμηνο ανατοκισμό. ΕΠΙΒΑΛΕΙ στον εναγόμενο τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των (4.000) ευρώ. ΟΡΙΖΕΙ το νόμιμο παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των (200) ευρώ. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Θήβα 4 Νοεμβρίου 2020 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 12 ΘΗΒΑ ΤΗΛ. 2262029141 ΑΦΜ 042464588 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑ: Παρασκευή Αγγελή του Δημητρίου κατοίκου Ποτού Θάσου ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: Στυλιανή Μαντέχου του Παναγιώτη κατοίκου ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ .ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Ειρηνοδικείο Θάσου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αποζημίωση από συκοφαντική δυσφήμιση ΑΡΙΘ. ΚΑΤ. ΑΓΩΓΗΣ 161/2020 ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ. Να γίνει δεκτή η αγωγή μου στο σύνολο της. Να καταδικαστεί η εναγόμενη να μου καταβάλλει για τους περιγραφόμενους στο ιστορικό της παρούσης λόγους προς αποκατάσταση της προκληθείσης από τις αναφερόμενες άδικες πράξεις σε μένα ηθικής βλάβης, το ποσό των 19.000 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της παρούσης. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της. Να καταδικαστεί η εναγόμενη στην δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.Καβάλα 2-10-2020 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Κωστούδης Καράνου 11- Καβάλα.Η παραπάνω αγωγή επιδόθηκε νόμιμα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας όπως προκύπτει από την με αριθ. 2810Δ/4-11-202 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Καβάλας Ανδρέα Μπόσκου και συγχρόνως με την παραγγελία γνωστοποιήθηκε η λήψη ένορκης βεβαίωσης από τον μαρτυρά μας Αλέξανδρο Καρανάσιο του Αθανασίου κάτοικο Θεσσαλονίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης (οδός Σαλαμίνας 10) Αννας Τσαντήλα για την 4-1-2021 και ωρα 11.00,με κλήση για την παράστασή της ,και δόθηκε αυθημερόν η παραγγελία δημοσίευσης της παρούσης στην εφημερίδα σας. Καβάλα, 4-11-2020 Ο πληρεξ. Δικηγόρος Κωνσταντίνος Κωστούδης Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Επιδόθηκε με την με αριθμό 4666Δ- .2020 έκθεσή επίδοσής μου , με παραγγελία της Δικηγόρου Μαρίας Π Διαμαντάκου ως πληρεξούσιας του Σπυρίδωνα ΜΑΓΚΟΥΝΗ του Κων/νου ,κάτοικο Αρτέμιδος Αττικής (25ης Μαρτίου άνευ αριθμού ) προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό του Αλεξάνδρου Μυλωνόπουλου , ,πρώην κάτοικο Σπάτων και ήδη η αγνώστου διαμονής, να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με ημερομηνία 05-10-2020 ΚΛΗΣΗΣ της πρώτης κατ΄ αυτόν απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο τέλος του αντιγράφου του ως άνω δικογράφου υπάρχουν 1) η με ΓΑΚ 68696 ./2020 και ΕΑΚ 2969 /2020 πράξη της Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών , 2) η από 28-09-2020 πράξη του Δικαστή Προσδιορισμού που ορίζει χρόνο για συζήτηση αυτής την 30-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών στο κτίριο 11 ,αίθουσα 2020 , με αρ Πιν ΡΓ /6 Με την πιο πάνω κλήση ζητεί να γίνει δεκτή η παρούσα κλήση της .Να ορισθεί νέα δικάσιμος για την συζήτηση της από 08-07-2020 και με ΓΑΚ /ΕΑΚ 45812/1933/2020 αιτήσεως του , επι τελικώ σκοπώ όπως γίνει αυτή δεκτή καθ άπαν αυτής το αιτητικό . Να διαταχθούν τα νόμιμά . Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 8.409 Ε' / 05 - 10 - 2020 Έκθεση επίδοσής μου εγώ ο δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΥΛ. ΖΕΡΒΟΣ, που εδρεύω στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 56, Α.Φ.Μ. 026802674, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, μετά από έγγραφη παραγγελία του Ιωάννη Τζουανόπουλου, μέλους της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», ως πληρεξουσίας Δικηγόρου της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRUM HELLAS Α. Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», όπως μετονομάσθηκε η ανώνυμη εταιρία με την προηγούμενη επωνυμία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας