PrintButton

07-11-2020

on .

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Αρ. Πρωτ. ……16946….. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 105670,91€ (με ΦΠΑ 24%) Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 105670,91€ με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου με ίδιους πόρους και από το προϋπολογισμό των νομικών του προσώπων με ίδιου πόρους. Αναλυτική περιγραφή των ειδών της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ 9/2020 μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στον διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προσφερόμενων ειδών των ομάδων και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στα άρθρα του Ν. 4412/2016 και της σχετικής διακήρυξης. Η χρονική διάρκεια για την παραλαβή των ειδών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Η επικοινωνία για περαιτέρω διευκρινήσεις πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το διαγωνισμό με α/α 102045 με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Μαρκόπουλο 29-10-2020 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την υπ’ αριθ. 8.700Γ΄/04-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης, σύμφωνα με την από 26.10.2020 έγγραφη παραγγελία του δικηγόρου Ανάργυρου Φαρλέκα, πληρεξουσίου του Νικολάου ΣΤΥΛΙΑΡΑ του Τριαντάφυλλου και της Αργυρώς, κατοίκου Κοινότητας Σκάλας Δήμου Ευρώτα Λακωνίας (ΑΦΜ: 035528377), επέδωσα προς τον Ειισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης κ. Νικόλαο Μύτη, για την Stebelska (Στεμπέλσκα) Olena (Ολένα) του Βασίλι και της Ευγενία, πρώην κάτοικο Κοινότητας Σκάλας Δήμου Ευρώτα Λακωνίας και ήδη αγνώστου διαμονής, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο εκ της υπ’ αριθ. 341/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας δικάζει ερήμην της εναγόμενης, ορίζει για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής από την εναγόμενη παράβολο ποσού 250,00 ευρώ, δέχεται την αγωγή, απαγγέλλει τη λύση του πολιτικού γάμου, που τελέστηκε μεταξύ των άνω διαδίκων την 7η Φεβρουαρίου 2013 στο Δημαρχείο Πειραιώς Αττικής και επιβάλλει σε βάρος της εναγόμενης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος που ορίζει σε 400,00 ευρώ.- Σπάρτη 6 Νοεμβρίου 2020. Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Ναυπλίου με έδρα το Πρωτοδικείο Σπάρτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ Αλκαμένους 15 - Σπάρτη Τηλέφ. 27310-82439 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την υπ’αριθμ.253/3-11-2020 αίτηση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (εκουσίας διαδικασίας) του Χρυσοβαλάντη Δημητρακά του Γεωργίου με ΑΦΜ 077215479, κατοίκου Αρχαγγέλου Ρόδου κατά της Ιλεάνας-Ιρίνας Σιμποταρίου το γένος Κονσταντίν Γκραβιλέσκου , κατοίκου Αρχαγγέλου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής διώκεται να αφαιρεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας του ανήλικου τέκνου από την καθής η αίτηση και να ανατεθεί στον αιτούντα το σύνολο της άσκησης της γονικής μέριμνας συμπεριλαμβανομένης και της αποκλειστικής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ήτοι του θήλεος τέκνου το οποίο γεννήθηκε στις 12-1-2012 και φέρεται εγγεγραμμένο στο Δήμο Ρόδου σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ.5215/6853/7-9-2012 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.Για λογαριασμό της Ιλεάνας-Ιρίνας Σιμποταρίου το γένος Κονσταντίν Γκραβιλέσκου , κατοίκου Αρχαγγέλου Ρόδου και ήδη αγνώστου διαμονής έχει ήδη κοινοποιηθεί προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες η υπ’αριθμ.253/3-11-2020 αίτηση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (εκουσίας διαδικασίας) σύμφωνα με την υπ’αριθμ.11339Β/5-11-2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Ρόδου Κων/νου Γρηγοράκη , καλώντας την να παραστεί να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου , τμήμα εκουσίας διαδικασίας, στις 14-1-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 το μεσημέρι με αριθμό πινακίου 3. Ρόδος 5-11-2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Τσαμπίκα Ψαρά Γ.Παπανδρέου 10,Αρχάγγελος Ρόδος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 6938837880 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Με την 3367/06-11-2020 έκθεση επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνας Γ. Σαμαρά, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά, αρ. 8-10, τηλ 210-3818010, επεδόθη τη επισπεύσει της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 094060402, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Χρήστο Αργυρόπουλο, πρώην κάτοικο Πατρών, οδός Αλ. Υψηλάντου, αρ. 216, με ΑΦΜ 22358217 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές φωτοτυπικό επικυρωμένο αντίγραφο εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’αριθμόν 309/2002 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με ΕΠΙΤΑΓΗ, με την οποία 1/ Δικάζει ερήμην του εναγομένου 2/ Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας, σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, ήτοι 88 ευρώ, 3/ Δέχεται την αγωγή, 4/ Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες και εξακόσιες σαράντα τρεις (389,643) δραχμέ, ήτοι (1143,49) ευρώ με το νόμιμο τόκο από 21-01-2000, 5/ Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, 6/ Επβάλλει σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000 δραχμές) ή (191 ευρώ). Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 15-02-2002. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενο συνάμα όπως τους καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα: 1/ Για κεφάλαιο που του εκδόθηκε 1.143,49 ευρώ, 2/ Για τόκους του άνω κεφαλαίου από την 21-01-2000 μέχρι σήμερα 2.251,85 ευρώ, 3/ Για δικαστική δαπάνη που του επιδικάσθηκε 191,00 ευρώ, 4/ Για τέλος απογράφου 92,40 ευρώ, 5/ Γαι σύνταξη της παρούσας 50,00 ευρώ και 6/ Για επίδοση της παρούσας 50,00 ευρώ και συνολικά τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (3.778,74 ευρώ) με το νόμιμο τόκο, εκτός από το ποσό των τόκων, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση του, οπότε θα εισπραχθούν και 8,80 ευρώ για την προς εκτέλεση εντολή. Αντίκλητος και δεκτικός καταβολής διορίζεται η δικηγόρος που υπογράφει την παρούσα. Αθήνα 05.11.2020 Η πληρεξούσια Δικηγόρος Ευγενία Ζαχαροπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Με την υπ’αριθμ. 7830Α / 6-11-2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίου Νουάρου,επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών η με αριθμό 98/5.11.2020 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου της Βίβιεν – Βασιλικής συζ. Τίμοθυ Κέλλυ, θυγ. Φωτίου Καρκάζη,πρώην κατοίκου Αθηνών,οδός Μαυρομματαίων αρ.10 και ήδη αγνώστου διαμονής για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Με την έκθεση αυτή κατάσχονται τα 3/16 εξ αδιαιρέτου του υπ’ αρ. δεκατρία (13) διαμερίσματος του 6ου σε δεύτερη εσοχή ορόφου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 225,79 τετραγωνικών μέτρων, κείμενο στην Αθήνα, εντός του σχεδίου πόλεως Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, επί της διασταυρώσεως των οδών Μαυροματαίων, στην οποία φέρει τον αριθμό δέκα (10) και Μετσόβου. Το ανωτέρω διαμέρισμα αποτελεί αυτοτελή, διηρημένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία και έχει ύψος 3,05 μέτρων, καταλαμβάνει ολόκληρο τον 6ο όροφο, έχει πρόσωπο επί των οδών Μαυροματαίων και Μετσόβου και αποτελείται από χωλ, δύο κοιτώνες, σαλόνι, τραπεζαρία, λουτρό, οφίς, μαγειρείο, δωμάτιο υπηρεσίας, αποχωρητήριο, αποχωρητήριο υπηρεσίας, έχει εμβαδόν εκατόν σαράντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα και ενενήντα επτά εκατοστά (144,97), Το ανωτέρω ακίνητο θα βγεί στον πλειστηριασμό στις 17 Ιουνίου 2021 με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον της Πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ευσταθίας Μπολτσή, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιόλου αρ.100, Επισπεύδουσα είναι η «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,η οποία εδρεύει στην Αθήνα,οδός Κ.Παλαιολόγου 4-6,το ποσό της οφειλής ανέρχεται σε 2.185,17 Ευρώ πλέον εξόδων εκτελέσεως και απορρέει από την υπ’αριθμ.1029/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.Το παραπάνω ακίνητο εκτιμήθηκε στο ποσό των 11.500. Αθήνα,6.11.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΑΡΟΣ "Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Με την υπ' αριθμ. 4263/25-09-2020 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Μαρίας Β. Κολώκα, επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τη Σεβιλάϋ (Sevilay-όνομα) Γιλντιρίμ (Yildirim-επώνυμο) του Ζεϋναλ Γιλντιρίμ (ZeynalYildirim) και της Ναντιμέ Γιούτζε (Nadime Yuce), πρώην κατοίκου Νέας Σμύρνης, οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθμ. 121 και ήδη αγνώστου διαμονής, αντίγραφο της από 15/7/2020 με Γ.Α.Κ. 55015/2020 και Ε.Α.Κ. 6651/2020 αγωγής του Κωνσταντίνου Καράντζαλη του Παναγιώτη και της Ευφροσύνης, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Χαριουπόλεως, αριθμ. 4 με Α.Φ.Μ. 127484736 κατ’ αυτής, απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αιτείται να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος του ενάγοντος με την εναγόμενη που τελέσθηκε στις 22 Ιουνίου 2011 στο Δημαρχείο Αθηνών ως προκύπτει από τη με αριθμό 227/3/2011 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου της Ληξιάρχου Αθηνών και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου του ενάγοντος. Η ανωτέρω αγωγή θα συζητηθεί την 22η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό πινακίου Α7/22. Για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παραστεί κατά τη συζήτηση της αγωγής όταν και όπου ορίζεται ανωτέρω. Αθήνα, 5-11-2020 Η Πληρεξουσία Δικηγόρος Ευδοκία Ράλλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1/2020 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0 Η ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων είκοσι τριών (423) συνολικά θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι προς πλήρωση θέσεις αναλύονται στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 101 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 201 68 68 16 16 11 10 6 5 1 - 102 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε’ ή DE κατηγορίας) 166 56 56 13 13 9 9 5 4 1 - 103 ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) 29 11 10 2 2 2 1 1 - - - 104 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων 3 2 1 - - - - - - - - 105 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3 2 1 - - - - - - - - 106 ΔΕ Βαφείς Οχημάτων 1 1 - - - - - - - - - 107 ΔΕ Ταπητουργοί 1 1 - - - - - - - - - 108 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές –Οξυγονοκολλητές 1 1 - - - - - - - - - 109 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 8 4 3 1 - - - - - - - 110 ΔΕ Τορναδόροι 3 3 - - - - - - - - - 111 ΔΕ Ψυκτικοί 5 3 2 - - - - - - - - 112 ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων 2 1 1 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 423 153 142 32 31 22 20 12 9 2 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού (Λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Β’ της Προκήρυξης) Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958). 2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (άρθρο έκτο, παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού). Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης (π.χ. πτυχίο, άδεια οδήγησης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα πρόσληψης υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι Υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα αναφερόμενα ανά ειδικότητα τυπικά προσόντα πρόσληψης όπως ακριβώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε www.osy.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΔΕ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, 2104270796, 2104270834 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο: α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος, ή ιδιότητας, ή κριτηρίου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 04/11/2020 έως 18/11/2020 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.ΣΥ Α.Ε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας