PrintButton

10-11-2020

on .

ΑΔΑ: 9787465ΧΘΟ-ΩΙ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 09/11/2020 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α.Π. 516 ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 96-98 & Πλαταιών 42 Τ.Κ. 104 35 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Καζάκη, Κ. Σπυρόπουλος Τηλ.: 210-3417485, 486 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Η Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μεταφορά - μετακίνηση - διαμονή - διατροφή των σπουδαστών/στριών και των συνοδών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Σ.Ξ.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής, περιόδου 2019-2021. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επωνυμία ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Σ.Ξ.Α.) Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 96-98 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 42 Περιοχή - Πόλη ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑ Ταχυδρομικός Κωδικός 10435 Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3417485, -486 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. FAX 2103417383 Αρμόδιοι χειριστές - Πληροφορίες Καζάκη Βασιλική, Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.mintour.edu.gr / www.mintour.gov.gr Τύπος Αναθέτουσας Αρχής Εκπαιδευτική Μονάδα - Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή. Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι βάσει του 12360/20.07.2017 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2532/Β/20.07.2017), όπως ισχύει, η εκπαίδευση σπουδαστών για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού στην Ελλάδα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 και της περ. α) του άρθρου 2 του ν. 710/1977 όπως ισχύει. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τουριστικών - ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους εκπαιδευομένους της Σχολής Ξεναγών Αθήνας, εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2021, Ο ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός γίνεται με προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 (Α' 147). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 63515000-2 (ταξιδιωτικές υπηρεσίες) και βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 140.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 30.06.2021. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α/08.08.2016) όπως ισχύει, ήτοι στις 25.11.2020 και ώρα 14.00. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 2.2. «Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» και 2.2.2. «Εγγύηση συμμετοχής» της Διακήρυξης. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 09.11.2020, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 101713. Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, αναρτάται στο www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gr. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΜΑΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω594Ω1Ψ-7Φ0 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20PROC007608838 2020-11-09 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Άδελε 3-11-2020 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 32824 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή): Α) Για την ανάδειξη προμηθευτή/τών για την προμήθεια υγρών καυσίμων [ΤΜΗΜΑ 1-2-3-4-5-6-7-8 (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης)], η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος καυσίμου αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για το Δήμο Ρεθύμνου. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 φεκ 93Α’) Β) Για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λιπαντικών (ΤΜΗΜΑ 9 – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του Δήμου Ρεθύμνης η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (ήτοι, το μικρότερο προσφερόμενο τίμημα στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών) του τιμολογίου της μελέτης, στο σύνολο της προμήθειας των λιπαντικών. στις τιμές του πρ/σμού της 19/2020 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» προϋπολογισμού 2.298.653,78 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση Άδελε Τ.Κ. 74100 Τηλέφωνο 2831341041 Fax 2831071162 Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα http://www.rethymno.gr Αρμόδιος Υπάλληλος Βασιλική Κλαψινού ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR 433 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση http://www.rethymno.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV • 09134200-9: «Καύσιμο Πετρελαιοκινητήρων ντίζελ» • 09132100-4: «Αμόλυβδη Βενζίνη» • 09135100-5: «Πετρέλαιο θέρμανσης» • 09210000-4: «Λιπαντικά Παρασκευάσματα» • 24961000-8: «Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων» 4. Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης: Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων είναι όπως αναγράφεται παρακάτω: Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.853.753,05 € Φ.Π.Α. 24% : 444.900,73 € ΣΥΝΟΛΟ : 2.298.653,78 € 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές. 6. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, μπορεί δε να παραταθεί για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου, ύστερα από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στο μέτρο που δε θα υπάρξει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης κατ’ είδος δαπάνης. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση κάθε φορέα παύει να ισχύει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και που είναι εγκατεστημένοι σε: α) σε κράτος – μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 8. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Τα Τμήματα του Διαγωνισμού με τα συνολικά ποσά αυτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αναγράφονται παρακάτω: Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους από ένα προσφέροντες. Γίνονται αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε ένα τμήμα ή περισσότερα ή & σε όλα, του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Διακήρυξης. 10. Παραλαβή Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/2016. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 9/11/2020 9/11/2020 14:00 μ.μ 9/12/2020 15:30 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, μέχρι την 30/11/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου (pdf), με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, η αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών ήτοι 4/12/2020. Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των αιτημάτων θα δοθούν ομοίως μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 9:30 π.μ. (15/12/2020). 11. Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 0,5% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης επί της προϋπολογισθείσης αξίας του συνόλου των κατηγοριών ή των ορισμένων προσφερομένων κατηγοριών και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε κατηγορίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (150) ημέρες. 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα. 13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6644.001, 30.6644.002, 10.664.1001, 10.6643.001, 10.6644.001, 20.6641.001, 20.6644.002, 30.6641.001, 30.6644.001, 35.6641.001, 35.6644.001 του Π/Υ του Δήμου οικονομικών ετών 2021-2022. Για το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6643. Για την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. θα βαρύνει τους Κ.Α. 6641-0000, 6643-0000. Για τις Σχολικές Επιτροπές από το ΥΠ.ΕΣ. με Κ.Α. του Π/Υ του Δήμου 15.6643.002, 15.6643.003 Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από τον Κ.Α. 10.6641. 14. Δημοσιεύσεις: Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 4/11/2020 με αριθμό προκήρυξης: 2020-S 218-534680 παρούσα θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού θα βαρύνουν τον/ους ανάδοχο/ους. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη Αγωγής [αγνώστου διαμονής] Με την με αρ.3950Ε/4-11-2020 έκθεση επίδοσης Δικ. Επιμ. Εφετ. Αθηνών Ιωάννη Ν. Αγγελόπουλου, επιδόθηκε στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, η από 30-10-2020 Αγωγή στο Μ. Πρωτοδικείο Αθηνών [γακ 80458 εακ 9687/30-10-2020, τακτ διαδ] υπέρ Αικατερίνης θυγ. Μιχαήλ ΠΑΡΑΡΑ [Φιλονόης 11, Ζωγράφου] κατά της Μαρίας ΛΙΑΠΗ του Θεοδώρου πρώην κάτοικο Δ. Ζωγράφου Αττικής, οδός Κουσίδου αρ 30Α, ήδη αγνώστου διαμονής, και με τη γνωστοποίηση ότι θα εξετάσει τον μάρτυρα Γεώργιο Πλατή του Σωτηρίου, συντ/χος Ηλεκτρ. Μηχ-κός [κάτοικος Αθηνών,Φιλονόης 11] στις 15-12-2020 Τρίτη ώρα 17:00 ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών Άννας Ρήγα [Ακαδημίας 84, Αθήνα] προς γνώση της & για τις νόμιμες συνέπειες και κλήση. Αθήνα 6-11-2020 Της ενάγουσας ο πληρεξούσιος Δικηγόρος και αντίκλητος Βασίλης Μπράμος [Σκύρου 78-Αθήνα, 210.3812757-6977871049] ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της με αρ.εκθ.καταθ. 510/2020 αγωγής χρησικτησίας προς το Ειρηνοδικείου Ρόδου, των: Παύλου Παπαντωνίου του Αντωνίου (Α.Φ.Μ. 032881769), κατοίκου Αρχαγγέλου Ρόδου, 2) Σάββα Παπαντωνίου του Αντωνίου (Α.Φ.Μ. 037389080, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ), κατοίκου Μαλώνας Ρόδου, και 3) Ιακώβου Φιλιππάρδου του Φίλιππου (ΑΦΜ. 078528015), κατοίκου Μαλώνας Ρόδου, κατά της Σταματίας συζ. Πίτση, το γένος Παπαντωνίου Χατζηγιώργη, αγνώστου διαμονής (για την οποία η αγωγή επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου με την υπ’αριθμ. 7994Δ΄/4-11-2020 έκθεση επίδοσης του δικ. Επιμελητή του Εφετείου Δωδ/νήσου Μιχ. Καρακατσάνη), με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπο των εναγόντων ο νόμιμος χρόνος κτητικής παραγραφής του άρθρ. 63 του κτημ. κανονισμού για την κτήση απ’αυτούς της κυριότητας (1/3 στον καθένα εξ αδιαιρέτου) του ανήκοντος στην εναγομένη ακινήτου, ήτοι επί του αγρού, ευρισκομένου στην κτηματική περιφέρεια Μασσάρων, με κτηματολογικά στοιχεία τόμος 28 γαιών Μασσάρων, φύλλο 11, μερίδα 1436, φάκελλος 3095, εκτάσεως 2.020 τ.μ., νομικής φύσης «αρζί-μιρί» και ήδη, μετά τη δημοσίευση του Νόμου 2100/52, νομικής φύσης «Μούλκ», και με την οποία ο τρίτος ενάγων παραιτείται από το δικόγραφο της με αριθμ. εκθ. Καταθ. 109/2019 αγωγής αυτού και λοιπών δύο εναγόντων ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου. Ορίζεται συγχρόνως με πράξη της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Ρόδου στην έκθεση κατάθεσης η κοινοποίηση της αγωγής εντός 30 ημερών, η κατάθεση προτάσεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους διαδίκους εντός 100 ημερών από την επομένη της κατάθεσης, η κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων εντός 15 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και αντικρούσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και ότι οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται κατά 30 ημέρες για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής. Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος Ελευθέριος-Γεώργιος Πάσσος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος, με ΑΦΜ 067186400, κάτοικος Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 1, σύμφωνα με έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την Δικηγόρο κ. Ελήνη Γ. Μπατσούλη πληρεξουσία του Χρήστου Κορασίδη του Ευαγγέλου, με ΑΦΜ 009880341, κατοίκου Αθηνών, οδός Δόρδου αρ. 68 (Σεπόλια), δια της υπ’ αριθ. 6786Γ΄/06.11.2020 εκθέσεώς μου επιδόσεως, επέδωσα στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για την Μαρία ΣΟΡΟΛΗ του Αντωνίου, με ΑΦΜ 040343992, πρώην κάτοικο Πειραιά, οδός Νικηταρά αρ. 181 και νυν αγνώστου διαμονής, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της από 29.09.2020 Αγωγής (με ΕΑΚ 59/20 και ΓΑΚ 1318/2020) του πρώτου κατά της παραπάνω αντιδίκου του, με την οποία απευθύνεται στo Ειρηνοδικείο Λαυρίου και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή αυτή, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 17.700,00 ευρώ, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στο ιστορικό της εν λόγω Αγωγής λόγους, με το νόμιμο τόκο επιδικίας, άλλως και όλως επικουρικώς υπερημερίας, από την επομένης της λήξης του επίδικου πενταετούς δανείου, ήτοι από την 23.04.2020, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως σε αυτή της από 05.05.2020 εξώδικης όχλησης - διαμαρτυρίας, πρόσκλησης - δήλωσης, που έγινε δυνάμει της υπ’ αριθ. 5976Γ΄/05.05.2020 έκθεσής μου επιδόσεως, ήτοι από την 06.05.2020, άλλως και όλως επικουρικώς από την επομένη της επιδόσεως της παραπάνω Αγωγής, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, για τους αναλυτικά αναφερόμενους στην Αγωγή αυτή, λόγους. Να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντος βάσει του ΚΠολΔ και του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Στο ανωτέρω δικόγραφο περιέχεται η από 02.11.2020 πράξη της κ. Γραμματέως του ανωτέρω Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής ήτοι η 12η.03.2021. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Προς γνώση της εναγομένης και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Νικόλαος Π. Ανδρικόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ο κάτωθι υπογραφόμενος Δικαστικός Επιμελητής της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννης Χάμπας, σύμφωνα με την από 16/10/2020 έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την την Δικηγόρο Ρεθύμνου κ. Ευδοξία Δημ. Κάββαλου, ως πληρεξούσια του ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Νικολάου, επέδωσα σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 4872/09.11.2020 έκθεση επιδόσεώς μου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακριβές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του εις χείρας της εντολέως μου επισήμου αντιγράφου της από 12/10/2020 ΑΓΩΓΗΣ (Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 -Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής), κατά της ΑΓΑΠΗΣ ΤΣΟΥΠΑΚΗ του Ανδρέα και της Μαρίας, πρώην κάτοικο Αμπελοκήπων Αττικής, οδός Ν. Φλώρου αρ. 9 με ΑΦΜ 039652736 και ήδη αγνώστου διαμονής, φερόμενη ως ιδιοκτήτρια του γεωτεμαχίου με τον ΚΑΕΚ 410410310232/0/0 σε ποσοστό 100%, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Η ανωτέρω αγωγή απευθύνεται ενώπιον του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Τακτική Διαδικασία) με ΑΡΙΘΜ.:ΜΤ/176/2020 και αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαπιστωθεί η ύπαρξη του εγγραπτέου δικαιώματος του κατά το χρόνο των πρώτων εγγραφών την 28-3-2005 του κτηματολογίου και ως προς το ακίνητο του, ν’ αναγνωριστεί αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αυτού καθώς και ν’ αποδοθούν και προσαρτηθούν σ’αυτό όσα στην παρούσα αγωγή λεπτομερώς αναφέρονται και να διαταχθεί η Προϊστάμενη του Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνου, να προβεί στην διόρθωση των πρώτων έγγραφων όπως αυτές περιγράφονται .Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ.1 και 2, εντός 100 ημερών από την κατάθεση της παρούσας, που έλαβε χώρα την 16-10-2020, οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα, που επικαλούνται με αυτές. Περαιτέρω προς απόδειξη των ισχυρισμών που περιέχονται στην ως άνω αγωγή, γνωστοποιείται ότι θα προβούν σε λήψη μιας (1) ένορκης βεβαιώσεως, βάσει των άρθρων 421 και 422 Κ.Πολ.Δ. και συγκεκριμένα την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδίκη Ρέθυμνου στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ρέθυμνου στο Ρέθυμνο, θα γίνει η λήψη της ένορκης βεβαιώσεως του μάρτυρα τους, ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανδρέα και της Στεφανίας, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο την 26-02-1953, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Λάππας αρ. 5 (Μασταμπάς). Αθήνα 09.11.2020 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Σπύρ. Χάμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Με την υπ' αριθμόν 5831/06-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης, εγώ ο Δικ. Επιμελητής Εφετείου Πειραιώς Παραδεισιάδης Η. Χρήστος, κάτοικο Αθηνών, οδός Αιγίνης αρ. 29, κιν.: 6939050140, με επίσπευση του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) - ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 37, με ΑΦΜ 090035426, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, επέδωσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον Παντελή Κάκαρη του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδός Κεφαλληνίας αρ. 46 και ήδη αγνώστου διαμονής, ατομικά και υπό την ιδιότητα του ως νόμιμου εκπροσώπου, διαχειριστή και εκκαθαριστή της ατομικής επιχείρησης του με ΑΦΜ 023789598, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, πιστό αντίγραφο της υπ' αρ. ΓΑΚ: 66834/2020, ΕΑΚ: 1318/2020 ΚΛΗΣΗΣ, απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και ζητά να ορισθεί δικάσιμος για την ΓΑΚ 78682/2018 & ΕΑΚ 2419/2018 αγωγή του, να γίνει δεκτή αυτή, να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μας καταβάλει 9.060,69 €, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της έκδοσης εκάστου τιμολογίου - παροχής υπηρεσιών άλλως από την επίδοση της παρούσας αγωγής μας και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, άλλως και όλως επικουρικά για αδικαιολόγητο πλουτισμό, κηρύσσοντας την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και καταδικάζοντας τον στη δικαστική δαπάνη, με κλήση για παράσταση κατά τη δικάσιμο την 13-01-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., με αύξοντα αριθμό πινακίου -Τ1/2- στην αίθουσα -1- του κτιρίου -11- στο (Μονομελές) Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθήνα 09-11-2020 Ο δικαστικός επιμελητής ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τη (Ζ) παράγραφο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9/11/20 Αρ. πρωτ.: 865473 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17 Τ.κ. 117 43 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ (ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 93828/4813/Φ12/20 έγγραφο ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με ΠΕ.Τ.: 2011399926 και με: Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εγκατάσταση Απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ- χωρίς τεμαχισμό και αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων», κατάταξη στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 19η με α/α: 220 (Εγκαταστάσεις Απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ- χωρίς τεμαχισμό) & ομάδα: 4η με α/α: 7α (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων- εργασίες R12, R13, D13, D15- πλην των αναφερόμενων στους α/α: 8,9) Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’Κλωσσάρι’’, Δήμου Κρωπίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Γ) φορέα δραστηριότητας: ECO MACHINE RECYCLING ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302) ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 10/11/20- 21/12/20 Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 11/11/20- 21/12/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Φαξ: 213 2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό) Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Ηχώ Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1/2020 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0 Η ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων είκοσι τριών (423) συνολικά θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι προς πλήρωση θέσεις αναλύονται στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 101 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 201 68 68 16 16 11 10 6 5 1 - 102 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε’ ή DE κατηγορίας) 166 56 56 13 13 9 9 5 4 1 - 103 ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) 29 11 10 2 2 2 1 1 - - - 104 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων 3 2 1 - - - - - - - - 105 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3 2 1 - - - - - - - - 106 ΔΕ Βαφείς Οχημάτων 1 1 - - - - - - - - - 107 ΔΕ Ταπητουργοί 1 1 - - - - - - - - - 108 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές –Οξυγονοκολλητές 1 1 - - - - - - - - - 109 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 8 4 3 1 - - - - - - - 110 ΔΕ Τορναδόροι 3 3 - - - - - - - - - 111 ΔΕ Ψυκτικοί 5 3 2 - - - - - - - - 112 ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων 2 1 1 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 423 153 142 32 31 22 20 12 9 2 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού (Λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Β’ της Προκήρυξης) Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958). 2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (άρθρο έκτο, παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού). Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης (π.χ. πτυχίο, άδεια οδήγησης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα πρόσληψης υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι Υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα αναφερόμενα ανά ειδικότητα τυπικά προσόντα πρόσληψης όπως ακριβώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε www.osy.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΔΕ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, 2104270796, 2104270834 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο: α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος, ή ιδιότητας, ή κριτηρίου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 04/11/2020 έως 18/11/2020 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.ΣΥ Α.Ε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας