PrintButton

12-11-2020

on .

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου αγνώστου διαμονής Με τις υπ΄αριθ. 5925Β, 5926Β, 5927Β, 5928Β, 5929Β, 5930Β, 5931Β, 5932Β/11-11-2020 εκθέσεις επιδόσεων της Δικ. Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Φωτεινής Καρατζά, μέλους της Αστικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΖΕΡΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ και Συνεργάτες Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ.36 και εκπρ/ται νόμιμα, επιδόθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τους: 1) Παναγιώτη Τζιλλάλη του Νικολάου- Δημητρίου, πρώην κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, Λ. Δεκελείας 197, 2) Σοκόλ Σιλάι του Φασλί, πρώην κάτοικο Αθηνών, Ιπποκράτους 115, 3) Αναστάσιο Νικολόπουλο του Ευαγγέλου, πρώην κάτοικο Αθηνών, Αριστοτέλους 126, 4)Μάρκο Γαλεράκη, πρώην κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Όπλων 75-79, 5)Παγώνα Φάβα του Βασιλείου, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, Ιωάννου Ανδρέου 21, 6) Βασιλική Καρανικολή του Αντωνίου, πρώην κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, Περσεφόνης 11, 7) Χρυσούλα Σπυράκου Λιβιεράτου, πρώην κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Ιωαννίνων 37-39 και 8) Ενκελέντα συζ. Βασιλλάο Μίλε, πρώην κάτοικο Ιλίου Αττικής, Αθηνάς 45 και ήδη αγνώστων διαμονής, η από 28.09.2020 Κλήση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπρ/ται νόμιμα από την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» κατ' άρθρο 1 του ν. 4389/2016, νομίμως εκπρ/νης από τον Διοικητή αυτής και ειδικότερα εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, που απευθύνεται ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών, με ΓΑΚ71877/2020 και ΕΑΚ1383/2020, για τη συζήτηση της οποίας ορίζεται χρόνος η 12-1-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ, με πινάκιο Γ1 (ΜΟΝ) με αριθμό πινακίου 8 και τόπος το κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αίθουσα 1, κτίριο 6, δια της οποίας αιτείται το αιτών, δια τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της, να γίνει δεκτή η ανωτέρω κλήση, να οριστεί δικάσιμος προς συζήτηση της από 25.8.2011 και με αρ. κατ. 145557/11405/2011 ανακοπής του, να γίνει αυτή η ανακοπή δεκτή και να καταδικαστούν οι αντίδικοι στα δικαστικά του έξοδα. Προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενοι όλοι οι ανωτέρω να παραστούν κατά τη συζήτηση της άνω ανακοπής όταν και όπου ως άνω έχει ορισθεί. Αθήνα 11-11-2020 Ο Δικαστικός Πληρεξούσιος του Ν. Σ.Κ. Αλέξιος Ζαχείλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Στο Καρπενήσι την τριακοστή του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή, η υπογράφουσα Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας με έδρα το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ, κάτοικος Καρπενησίου τηλ. 2237025383 με έγγραφη παραγγελία της Δικηγόρου Καρπενησίου Ιωάννας ΚΙΤΣΙΟΥ, πληρεξούσια του Σπυρίδωνος Πλακιά του Περικλή και της Αικατερίνης, κάτοικο Καρπενησίου,οδός Χαρ. Τρικούπη αριθμός 18 με ΑΦΜ:016434158, δια της υπ’αριθ: 10301/30.10.2020 έκθεση επιδόσεώς μου, μετέβη και επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας κατ’άρθ. 135 παρ. 1 του Κωδ. Πολ.Δ., για λογαριασμό του Γεωργίου Μάκκα του Κωνσταντίνου, οινοποιού, κάτοικο Καρπενησίου οδός Κ. Λεπενιώτη αριθμ. 5 με ΑΦΜ:133654076 και ήδη αγνώστου διαμονής . Ακριβές αvτίγραφo της από 14.10.2020 ΑΓΩΓΗΣ (Ειδική διαδικασία μισθωτικών μεταφορών) του Σπυρίδωνος Πλακιά του Περικλή και της Αικατερίνης κατά του Γεωργίου Μάκκα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Καρπενησίου οδός Κ. Λεπενιώτη αριθμός 5 και ήδη αγνώστου διαμονής πoυ απευθύvεται ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ζητά να γίνει δεκτή η αγωγή .Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να αποδώσει αμέσως το μίσθιο κατάστημα που βρίσκεται στη θέση ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ –ΚΟΚΟΤΕΪΚΑ της Τ.Κ. Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου. Να διαταχθεί η άμεση έξωση του εναγομένου και κάθε τρίτου που τυχόν έλκει δικαιώματα από τη μίσθωση με τη βία από το μίσθιο και η εγκατάστασή μου σε αυτό. Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή των καθυστερουμένων μισθωμάτων του μηνός Ιουλίου 2016 μέχρι και του μηνός Οκτωβρίου 2020, ήτοι συνολικά το ποσό των (17.250,00) ευρώ που αντιστοιχεί στα μισθώματα 49 μηνών πλέον 100,00 ευρώ υπόλοιπο από το μίσθωμα μηνός Σεπτεμβρίου 2016 (350,00 Χ49= 17.150,00 + 100)00 = 17.250,00) νομιμότοκα κάθε επι μέρους ποσό από τη δήλη ημέρα καταβολής του (δηλαδή από την τέταρτη ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός) .Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή ποσού (2.800,00 ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες από Νοέμβριο 2020 μέχρι Ιούνιο 2021 (8 μήνες, μετά το πέρας των οποίων, θα καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η αποζημίωση χρήσης (8X350,00) μέχρι την έκδοση, καθαρογραφή, θεώρηση και επίδοση στον αγνώστου διαμονής της απόφασης επί της παρούσης αγωγής), ως αποζημίωση χρήσης λόγω της λύσης της μίσθωσης διά της καταγγελίας με την παρούσα αγωγή. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή της Πληρεξούσιας Δικηγόρου. .Στo τέλoς τoυ εγγράφoυ υπάρχει: Α) η από 23.10.2020 και αριθ.Μισθ.11\2020 έκθεση κατάθεσης της κ. Γραμματέως τoυ πιo πάvω Δικαστηρίoυ, πoυ απoδεικvύει τηv κατάθεσή της Β)Πράξη της ίδιας Γραμματέως πoυ γράφτηκε στo τμήμα –Μισθωτικές Διαφορές- πιv. -2- αιθ. κτιρ. και oρίζει δικάσιμo στο κατάστημα του πιο πάνω Δικαστηρίου στις 19.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τον όρο να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτησης και της πράξης τουλάχιστον (60) ημέρες πριν την συζήτηση. Γ ) Παραγγελία για επίδοση προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευρυτανίας για να λάβει γνώση ο Γεώργιος Μάκκας του Κωνσταντίνου,ήδη αγνώστου διαμονής, για τις νόμιμες συνέπειες ο οποίος καλείται να παραστεί στην συζήτηση της παρούσας όταν και όπου η παραπάνω πράξη ορίζει. Καρπενήσι 11.11.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Κ. ΑΥΦΑΝΤΗ Με την με αριθμό 2379/04-11-2020 έκθεσή μου επίδοσης, μετά από έγγραφη παραγγελία της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα, (Καποδιστρίου 18 Αθήνα), επιδόθηκε προς τον κ., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για τον ΑΜΙΝ ΣΑΟΥΑΧ (ΑΜΙΝ CHAWAKH) του Μοχάμεντ και της Κορδία, με Α.Φ.Μ. 142137789, πρώην κάτοικο Αθηνών και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 76621/05.10.2020 πράξης της (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ), για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα 11.11.2020 Η Δικαστική Επιμελήτρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αρ. 176/2020 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκαν ως νόμιμες οι τροποποιήσεις στα άρθρα του από 19-10-2018 τροποποιημένου καταστατικού, το οποίο αποτελείται από 28 άρθρα, του εδρεύοντος στο Αθήνα Αττικής σωματείου με την υπό τροποποίηση επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ ΟΠΛΟΜΑΧΑΣ», με διεθνή τίτλο «ASSOTIATION HELLENIQUE DES PRESIDENTS DU JURY D’ ESCRIME»,με την νέα του επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ», με διεθνή τίτλο “ASSOTIATION HELLENIQUE DES ARBITRES D’ ESCRIME”, καθόσον συνεχίζει να έχει τους ίδιους μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΑ ΠΡΟΔ: 67ΒΖ46907Ο-ΗΔΠ ΠΡΑΞΗ 2416 ΑΔΑ: 6ΡΗΓ46907Ο-ΒΒΟ ΑΔΑΜ: 20PROC007629814 CPV:55322000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 48 Μυτιλήνη 81100 Πληροφορίες: Τσουλέλλη Αθηνά Τηλέφωνο: 22510-26390 Fax: 22510-37130 e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17031 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 23η /22.10.2020 (θέμα 22ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων (Μάγειρες) του Νοσοκομείου – CPV 55322000-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ με το νόμιμο Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προϋπολογισμός δαπάνης 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην αρμόδια υπάλληλο κα Μπουντρή Βασιλική τηλ. 2251351357 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια. ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/11/2020 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΞΕΝΙΑ» συν.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΤΑΔΙΟΥ 24- 105 64 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Σαρρή Ολυμπία ΤΗΛ: 213/21 69 900 213/21 69 912 210/97 15 469 Αριθ. πρωτ.: 245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ:Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού Καλούνται όλα τα μέλη του εν Αθήναις εδρεύοντος Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ξενοδόχων Ελλάδος «Η ΞΕΝΙΑ» συν. Π.Ε. όπως προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρο την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16η (4μ.μ.) στο ξενοδοχεία «ΠΑΡΝΩΝ», οδός Χαλκοκονδύλη 21 στην Αθήνα. Θέματα ημερήσιας διάταξης 1) Έκθεση του Δ.Σ. για την ενεστώσα κατάσταση του Συνεταιρισμού. 2) Έγκριση απολογισμού παρελθούσης χρήσεως 2019 και προϋπολογισμού παρούσης χρήσεως. 3) Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί έλλειψη απαρτίας θα επαναληφθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και έλλειψη απαρτίας και στη δεύτερη φορά θα επαναληφθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα προς αποφυγή ταλαιπωρίας σας την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα και στον ίδιο τόπο και χώρο, Επισημαίνεται: α) ότι και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. β) ότι οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων είναι υποχρεωτικές και για τα απουσιάζοντα μέλη και γ) άτι κάθε μέλος, αδιαφόρως του αριθμού των μερίδων των οποίων είναι κάτοχος, έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Η παρούσα θα γνωστοποιηθεί στο Ειρηνοδικείο και στον οικείο Ο.Τ.Α., θα αποσταλεί προς ένα έκαστον των μελών, θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού και θα δημοσιευθεί σε ημερήσια Εφημερίδα της Αθήνας, και όπως γνωρίζετε η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Αθήνα 10 Νοεμβρίου 2020 Η Πρόεδρος Σαρρή Ολυμπία Υ.Γ. Η εξόφληση των συνδρομών σας μπορεί να γίνεται κατ' ευθείαν: Α) στο λογ/σμό EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε οδός Ευριπίδου 5 Αθήνα: 0026-0222.86 0200 104386 Παρακαλείσθε όταν κάνετε κατάθεση μέσω Τραπέζης να γράφετε και το όνομά σας γιατί αλλιώς στο εξτρέ της Τράπεζας δεν φαίνεται ο καταθέτης και εμείς δεν μπορούμε να χρεώσουμε την μερίδα σας και ακόμη δεν μπορούμε να σας στείλουμε απόδειξη πληρωμής σας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η Πρόεδρος Σαρρή Ολυμπία Ο Γενικός Γραμματέας Παπαπαύλου Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κλεισθένους 403, ΓΕΡΑΚΑΣ Ταχ. Κώδικας: 153 44 Πληροφορίες: Χ. Κύρκου Τηλέφωνο: 210 6135010 FAX: 210 6137920 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 4103/93054 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 14 Ν. 998/79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως των Μιχαήλ & Ιπποκράτη - Ιωάννη Στασινόπουλου Μιχαήλ Στασινόπουλου, η αρ. 4073/9243/02-11-2020 Πράξη Χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας που έλαβε ΑΔΑ: 9ΕΙΤΟΡ1Κ-ΟΕ5 και ΚΑΔΑ: 78195, για έκταση εμβαδού [4,060] στρ. που βρίσκεται στη θέση "Περατή", περιφέρειας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αττικής. Με την πράξη αυτή, η ως άνω έκταση που απεικονίζεται επί του φύλλου χάρτου ΓΥΣ 6468/1 κλίμακας 1:5000 καθώς και στον Ο/Φ Κτηματολογίου Α.Ε. έτους λήψης 2010, με μπλε περίγραμμα και στοιχεία (0, 1, 2, 3,..., 11, 1), με ενσωματωμένο πίνακα συντεταγμένων κορυφών ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζεται ως έκταση της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χωρίς κατηγοριοποίηση, σύμφωνα με την με αρ. 118790/7487/22-10-2014 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3262/Β/2014). Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. ΓΕΡΑΚΑΣ 2/11/2020 Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Διαγοριδών 1 - Ρόδος Ταχ. Κώδ: 85100 Πληρ.: Σωτηράκη Σταματία Τηλ.: 2241364685 fax.: 2241364697 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr Αρ. Πρωτ.: 1780/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου κ. Παπαοικονόμου Βασίλειος, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν με την υπ’ αριθμό 2106/28-9-20 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, οδός Διαγοριδών αριθμός 1, η σημειακή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών, Δήμου Ρόδου, εντός των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 67. Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά στην υπ’ αριθμό 257/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, που αναφέρεται στην έγκριση της υπ’ αριθμό 78/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμό 31/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών με θέμα: «Τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης Καλυθιών». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναφερόμενης τροποποίησης. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δεκαπέντε (15) μέρες από την τελευταία δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ή την παραλαβή της ανακοίνωσης από τους αποδέκτες . Ρόδος 5-11-20 Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολεοδομικού Σχεδιασμού Παπαοικονόμου Βασίλειος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ 65404 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Λ. ΝΕΔΟΥ Τηλ. 2510462176 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων μελών Δ.Ε.Π.: ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση: Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα) -Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάπτυξη – Προσομοίωση Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κίνησης». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18505 (ΦΕΚ 1532/τ. Γ΄/30-9-2020) - Δύο (2) θέσεις ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικά αντικείμενα: o Στατιστική Φυσική Κραμάτων, Ημιαγωγών και Πολυπλοκότητα Κοινωνικών και Οικονομικών Συστημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18500 ( (ΦΕΚ 1400/τ. Γ΄/14-9-2020) o Χαοτικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Νανοδιατάξεις ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18502 (ΦΕΚ 1400/τ. Γ΄/14-9-2020) Πληροφορίες: κα. Τοκουσμπαλίδου Ελένη, τηλ. 2510462141. ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση: Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος, πιστοποίηση και ανάπτυξη της Χημείας και βιομηχανίας τροφίμων στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18496 (ΦΕΚ 1381/τ. Γ΄/09-9-2020) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία με έμφαση στις ενώσεις συναρμογής». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18494 (ΦΕΚ 1408/τ. Γ΄/14-9-2020) Πληροφορίες: κα. Ιωαννίδου Ελισάβετ, τηλ. 2510462143. ΣΧΟΛΗ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση: Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Βάσεις Δεδομένων». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18482 (ΦΕΚ 1381/τ. Γ΄/09-9-2020) Πληροφορίες: κα. Παπαγεωργίου Ευφροσύνη, τηλ. 2510462147. ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Ταχ. Δ/νση: Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική τεχνολογία και προγραμματισμός εφαρμογών Διαδικτύου». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ18506 (ΦΕΚ 1381/τ. Γ΄/09-9-2020) Πληροφορίες: κα Γρηγοριάδου Παναγιώτα, τηλ. 2510462187 ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ταχ. Δ/νση: 1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου ΤΚ 66100 Δράμα) - Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Οινοποίησης». ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: APP18488 (ΦΕΚ 1408/τ. Γ΄/14-9-2020) Πληροφορίες: κα, Παπαδοπούλου Παναγιώτα, τηλ. 25210427 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12-12-2020. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις). Θεσσαλονίκη, 6.11.2020 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αθανάσιος Καΐσης Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1/2020 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0 Η ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων είκοσι τριών (423) συνολικά θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα τριακοσίων εξήντα επτά (367) θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων και πενήντα έξι (56) θέσεων κλάδου ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι προς πλήρωση θέσεις αναλύονται στον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 101 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας) 201 68 68 16 16 11 10 6 5 1 - 102 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων (Δ΄+Ε’ ή DE κατηγορίας) 166 56 56 13 13 9 9 5 4 1 - 103 ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) 29 11 10 2 2 2 1 1 - - - 104 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων 3 2 1 - - - - - - - - 105 ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3 2 1 - - - - - - - - 106 ΔΕ Βαφείς Οχημάτων 1 1 - - - - - - - - - 107 ΔΕ Ταπητουργοί 1 1 - - - - - - - - - 108 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές –Οξυγονοκολλητές 1 1 - - - - - - - - - 109 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες 8 4 3 1 - - - - - - - 110 ΔΕ Τορναδόροι 3 3 - - - - - - - - - 111 ΔΕ Ψυκτικοί 5 3 2 - - - - - - - - 112 ΔΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων 2 1 1 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 423 153 142 32 31 22 20 12 9 2 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (N.2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού (Λεπτομέρειες στο κεφάλαιο Β’ της Προκήρυξης) Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958). 2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1975 έως και το έτος 1999. 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα δεν προσλαμβάνεται προσωπικό που έχει απολυθεί λόγω ακαταλληλότητας ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Φ.Σ.Ε.) (άρθρο έκτο, παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού). Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 5. Οι άνδρες κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. 6. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης (π.χ. πτυχίο, άδεια οδήγησης, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους –εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα πρόσληψης υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι. Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι Υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα αναφερόμενα ανά ειδικότητα τυπικά προσόντα πρόσληψης όπως ακριβώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ: 9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις), στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε www.osy.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (κατηγορία ΔΕ), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η αίτηση απευθύνεται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και υποβάλλεται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, 2104270796, 2104270834 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη 1/2020». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ο ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το έντυπο της αιτήσεως είναι διαθέσιμο: α) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr (Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις) β) στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Α.Ε. (www.osy.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος, ή ιδιότητας, ή κριτηρίου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 04/11/2020 έως 18/11/2020 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.ΣΥ Α.Ε ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14.12.2020 ώρα 11:00 Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr → Ενημέρωση → Γραφείο Τύπου → Προκηρύξεις). Αντίγραφα της προκήρυξης διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 21, όροφος 1ος, γραφείο 149, τηλ. 210 320 2153, 210 320 3476, 210 320 2229). Διεύθυνση Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • Τζωρτζ 6,
  • Πλατεία Κάνιγγος
  • 106 77
  • Αθήνα
Essential SSL

Επικοινωνία

  • Γραμματεία: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 1)
    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συνδρομές: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 2)
  • Δημοσιεύσεις: 210-3817700 & 210-3817716 (επιλογή 3)
  • FAX : +30 210 3817331 | FAX Σύνταξης: +30 210 3817281

Φόρμα Επικοινωνίας